98/2021 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου

Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

 

Από το πρακτικό της 10ης/28-06-2021  ΤΑΚΤΙΚΗΣ   Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου

( με τηλεδιάσκεψη)

Αρ. Απόφασης:  98/2021

 

Περίληψη: Έγκριση της αριθ. 1/2021 απόφασης με θέμα: « Έγκριση Απολογισμού, της ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΕΞΟΧΗΣ – ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗΣ Η΄ ΚΟΡΙΝΘΟΥ (ΚΛΗΜΕΝΤΙΟΥ-ΚΑΙΣΑΡΕΙΑΣ ), οικ. έτους 2020».

Στο  Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 28η  του μηνός Ιουνίου  έτους 2021 ημέρα Δευτέρα    και ώρα 20:00  συνήλθε σε  Τ α κ τ ι κ ή    Σ υ ν ε δ ρ ί α σ η   (με Τηλεδιάσκεψη) το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Σικυωνίων, μετά την  αριθ. 6392/24-6-2021, έγγραφη πρόσκληση, του Προέδρου κ. Σκαρμούτσου Νικολάου, η οποία  επιδόθηκε (σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 άρθρο 67, όπως αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 74 του Ν.4555/2018 σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 10 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΠΝΠ) «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοιού Covid-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής τους» (ΦΕΚ Α΄ 55/11-03-2020),  τις υπ’αριθμ.πρωτ.18318/13-03-2020 και  αριθ. 40/2020 εγκυκλίους του Υπουργείου εσωτερικών) καθώς και τις αριθ. 426/13-11-2020 εγκυκλίου  σε κάθε ένα Δημοτικό Σύμβουλο και στο Δήμαρχο, ο οποίος και παραβρέθηκε.

Ακολούθως διαπιστώθηκε η ύπαρξη απαρτίας, διότι σε σύνολο  27 μελών, βρέθηκαν παρόντα  16 μέλη δηλαδή :

                                                                           ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ  ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ

           ΠΑΡΟΝΤΕΣ :

1. Σκαρμούτσος Νικόλαος 2. Τσολάκος Γεωργιος 3 Ζάρκος Δημήτριος  4. Δομετίου Βασίλειος
5 Τσιόγκας Νικόλαος                         6. Θελερίτης Γεώργιος  7. Μπουζιάνη-Τσαντίλα Β 8. Σωτηρόπουλος Ιωάννης
9. Σαρχάνης Κων/νος 10. Λέγγας Μάρκος 11. Συριάνος Κων/νος                          12. Γκούμας Σταμάτιος
13. Παπαγεωργίου Δημήτριος 14. Ρουμπέκας Γεώργιος 15 Κατσιμπούλας Αντώνιος 16. Νανοπουλος Βασιλειος
 

          ΑΠΟΝΤΕΣ:  

     
  1. Κουτρέτσης Σπυρίδων 2. Φιακάς Παναγιώτης  3. Aλεξόπουλος Βασίλειος

 

 4.  Μυττάς Ιωάννης    5.  Σώκος Δημήτριος 6. Παπαβασιλείου Νικόλαος 7. Μαστοράκης Δημήτριος

 

8. Ζαχαρόπουλος Νικόλαος 9. Γαλάνης Βασίλειος 10. Μπακόλιας Παναγιώτης  11. Χουσελάς  Ευάγγελος
       
ΠΡΟΕΔΡΟΙ  ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ

 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ:

 

     
 ΑΠΟΝΤΕΣ : 1. Λεονάρδου Α. (Σικυώνος- Κιάτου) 2. Σπυρόπουλος Ι. (Διμηνιού) 3. Στάθης Σ. (Μεγ. Βάλτου)
4. Μπεκιάρης Δ. (Φενεού) 5. Κοτούλας  Γεωργ.(Μουλκίου) 6. Τυρλής Α. (Λαλιωτίου) 7. Δρίμας Ι. (Δροσοπηγής)
8. Μαγκλάσης Χρ. (Αρχ. Σικυώνα) 9. Μιχόπουλος  Ιωαν. (Κ. Διμηνιού 10. Παπαγεωργόπουλος Νικ.      (Κεφαλαρίου) 11.Μηλιώτης Γ. (Μικ. Βάλτου)
12. Σκούπας Α. (Μποζικών) 13. Ρήγας Ι. (Βελίνας) 14. Τρίμης Αναστάσιος (Κλημεντίου) 15. Παναγόπουλος (Πανοράματος)
16. Νικολάου Ν. (Σουλίου) 17. Ράπτης Ν. (Καισαρίου) 18. Κοτσίρης Β. (Στενού) 19.Σταθακοπουλος Κ.(Παραδεισίου)
20.Καρατζάς Σ. (Στυμφαλίας) 21. Καλαντζής Π. (Γονούσας) 22. Παπακωνσταντίνου Η.(Τιτάνης) 23. Παπουτσής Α. (Αρχ. Φενεού)
24. Κουλούκης Σ. (Μεσινού) 25. ΡαφτόπουλοςΚ. (Κρυονερίου) 26. Γκορίτσας Δ. (Ματίου) 27. Σελέκος Κ. (Καλλιάνων)
28. Τζελέπης Δ. (Ψαρίου) 29. Τζιώρης Γ. (Μοσιάς) 30. Δρόλιας Πανταζής-Παντελής  (Κυλλήνης) 31. Τσετσώνης Π. (Κ. Ταρσού)
32. Παπαδόπουλος Θεοδόσιος  (Ασπροκάμπου) 33.Αθανασούλης Ι. (Λαύκας) 34. Στριφτόμπολας  Αργ. (Γκούρας)
35. Ραφτόπουλος Παν. (Πασίου) 36. Δεδάκης Σ. (Καστανέας)  
ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ :    

 

Στην συνεδρίαση παρευρέθηκε η τακτική υπάλληλος κ. Ειρήνη Π. Πρόβου για την τήρηση των πρακτικών.

 

1ο  Θέμα    ( ημερήσιας διάταξης)

 

  Στο 1ο θέμα της ημερήσιας διάταξης με τίτλο: «Έγκριση της αριθ. 1/2021 απόφασης με θέμα: « Έγκριση Απολογισμού, της ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΕΞΟΧΗΣ – ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗΣ Η΄ ΚΟΡΙΝΘΟΥ (ΚΛΗΜΕΝΤΙΟΥ-ΚΑΙΣΑΡΕΙΑΣ), οικ. έτους 2020», ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Σκαρμούτσος Νικόλαος εισηγούμενος το θέμα έθεσε υπόψη του Συμβουλίου την αριθ. 1/2021 προαναφερόμενη απόφαση η οποία έχει ως ακολούθως:

ΠΑΙΔΙΚΗ ΕΞΟΧΗ – ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗ

Η΄ ΚΟΡΙΝΘΟΥ (ΚΛΗΜΕΝΤΙΟΥ- ΚΑΙΣΑΡΕΙΑΣ)

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΡΙΘ.1/8-6-2021 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΕΞΟΧΗΣ – ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗΣ Η΄ ΚΟΡΙΝΘΟΥ (ΚΛΗΜΕΝΤΙΟΥ-ΚΑΙΣΑΡΕΙΑΣ).

ΑΡΙΘ.

ΑΠΟΦΑΣΗΣ:

 

1/2021

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση Απολογισμού, της ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΕΞΟΧΗΣ – ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗΣ Η΄ ΚΟΡΙΝΘΟΥ (ΚΛΗΜΕΝΤΙΟΥ-ΚΑΙΣΑΡΕΙΑΣ ), οικ. έτους 2020.

 

Στο Κλημέντι Κορινθίας σήμερα στις 8 του μήνα Ιουνίου του έτους 2021, ημέρα της εβδομάδας Τρίτη και ώρα 10π.μ. το Διοικητικό Συμβούλιο της ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΕΞΟΧΗΣ – ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗΣ Η΄ ΚΟΡΙΝΘΟΥ (ΚΛΗΜΕΝΤΙΟΥ-ΚΑΙΣΑΡΕΙΑΣ), συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση στα Γραφεία της, μετά από  έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου που δημοσιεύθηκε στον πίνακα ανακοινώσεων και επιδόθηκε στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι σε σύνολο 3 μελών ήταν:

 

     ΠΑΡΟΝΤΕΣ: 3                           ΑΠΟΝΤΕΣ:  ΚΑΝΕΝΑΣ

1. ΘΕΛΕΡΙΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (Πρόεδρος)    
2. ΤΣΕΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ    
3. ΜΑΥΡΟΝΑΣΙΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ    

Επομένως υπάρχει νόμιμη απαρτία για συζήτηση και λήψη αποφάσεων.

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. εισηγούμενος το πρώτο θέμα της ημερήσιας διάταξης γνωστοποίησε στα μέλη τον Πίνακα Απολογιστικών στοιχείων, της ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΕΞΟΧΗΣ – ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗΣ Η΄ ΚΟΡΙΝΘΟΥ (ΚΛΗΜΕΝΤΙΟΥ-ΚΑΙΣΑΡΕΙΑΣ) οικ.έτους  2020, όπως αυτός απεστάλη από την Δ/νση των  Οικονομικών  Υπηρεσιών του Δήμου Σικυωνίων και παρουσιάζει:

 

ΕΣΟΔΑ
Α/Α Κατηγορία εσόδων Ποσό (σε €)
1 Επιχορήγηση έτους 2020 0
2 Συμμετοχή κατασκηνωτών 0
3 Χρηματικό Υπόλοιπο 23.883,39
  Γενικό Σύνολο Εσόδων 23.883,39

 

ΕΞΟΔΑ
 Α/Α Κατηγορία εξόδων  Ποσό (σε €)
1 Τροφοδοσία 0
2 Μισθοδοσία 0
3 Μεταφορικά-Έξοδα κίνησης 0
4 Μη αναλώσιμα-αναλώσιμα 0
 Α/Α Κατηγορία εξόδων  Ποσό (σε €)
5 Ύδρευση-Φωτισμός-Τηλέφωνο 845,50
6 Είδη καθαριότητα-Γραφική Ύλη 0
7 Καύσιμα 0
8 Δαπάνες ψυχαγωγίας και εορτών 0
9 Επισκευή κτιρίου και υλικού 0
10 Διάλυση και συγκέντρωση υλικού 0
11 Μίσθωση χώρου κατασκήνωσης 0
12 Απρόβλεπτα 0
13 Εκτέλεση έργων και εργασιών 1.612,00
14 Αμοιβές Δ/κών Συβμουλίων 0
15 Άλλα έξοδα 0
  ΓΕΝΙΚΟ  ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ 2.457,50

 

Το Διοικητικό Συμβούλιο μετά από συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη  τα παραπάνω,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

 

1.- Εγκρίνει τον Απολογισμό, της ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΕΞΟΧΗΣ – ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗΣ Η΄ ΚΟΡΙΝΘΟΥ (ΚΛΗΜΕΝΤΙΟΥ- ΚΑΙΣΑΡΕΙΑΣ), οικ. Έτους 2020, ο οποίος εμφανίζει :

 

ΕΣΟΔΑ

Α/Α Κατηγορία εσόδων Ποσό (σε €)
1 Επιχορήγηση έτους 2020 0
2 Συμμετοχή κατασκηνωτών 0
3 Χρηματικό Υπόλοιπο 23.883,39
  Γενικό Σύνολο Εσόδων κατά την 31/12/2018 23.883,39

 

ΕΞΟΔΑ
Α/Α Κατηγορία εξόδων Ποσό (σε €)
1 Τροφοδοσία 0
2 Μισθοδοσία 0
3 Μεταφορικά-Έξοδα κίνησης 0
4 Μη αναλώσιμα-αναλώσιμα 0
5 Ύδρευση-Φωτισμός-Τηλέφωνο 845,50
6 Είδη καθαριότητα-Γραφική Ύλη 0
7 Καύσιμα 0
8 Δαπάνες ψυχαγωγίας και εορτών 0
9 Επισκευή κτιρίου και υλικού 0
10 Διάλυση και συγκέντρωση υλικού 0
11 Μίσθωση χώρου κατασκήνωσης 0
12 Απρόβλεπτα 0
13 Εκτέλεση έργων και εργασιών 1.612,00
14 Αμοιβές Δ/κών Συμβουλίων 0
15 Άλλα έξοδα 0
  ΓΕΝΙΚΟ  ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ

 

2.457,50

 

Η απόφαση αυτή πήρε α.α. 1/2021.

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                             ΤΑ ΜΕΛΗ                                          

  1. ΤΣΕΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

ΘΕΛΕΡΙΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ   

  1. ΜΑΥΡΟΝΑΣΙΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ

                                                                   

Ακριβές Απόσπασμα

Κλημέντι 8-6-2021

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ

ΘΕΛΕΡΙΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

 

Με βάση τα παραπάνω ο Πρόεδρος κάλεσε το Δημοτικό Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά

Το Δ.Σ. αφού έλαβε υπόψη του:

  • την ισχύουσα Νομοθεσία,
  • την Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου(ΦΕΚ Α΄ 55/ 11-03-2020)
  • τα παραπάνω αναφερθέντα, –   και
  • τη διαλογική συζήτηση των μελών του, ως τα ηχογραφημένα και απομαγνητοφωνημένα πρακτικά,

                                             

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι    Ομόφωνα 

 

Α. Εγκρίνει, τον Απολογισμού, οικονομικού έτους 2020 της ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΕΞΟΧΗΣ – ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗΣ Η΄ ΚΟΡΙΝΘΟΥ (ΚΛΗΜΕΝΤΙΟΥ-ΚΑΙΣΑΡΕΙΑΣ), όπως  συντάχθηκε υπογράφηκε αρμοδίως και αναγράφεται στο σκεπτικό της παρούσας  .

 

 

Συντάχθηκε και υπογράφεται

Η  παρούσα  Απόφαση έλαβε αυξ. αριθ. 98/2021

Ο Πρόεδρος                         Τα μέλη

Ακριβές Απόσπασμα

Κιάτο 28.06.2021                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

O ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ  Ε.  ΣΚΑΡΜΟΥΤΣΟΣ         

Print Friendly, PDF & Email