98/2020 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής

Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                                                                        

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                                                                                                           

OIKONOMIKH ΕΠΙΤΡΟΠΗ

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ

10/13.05.2020

ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

διά περιφοράς

   
 Αρ. Απόφασης

98/2020

  Θέμα: Προγραμματισμός πρόσληψης προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας τεσσάρων (4) μηνών, ανταποδοτικού χαρακτήρα στην Υπηρεσία Καθαριότητας και Ανακύκλωσης, για την αντιμετώπιση της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19.

 

Στο Κιάτο στο δημοτικό κατάστημα σήμερα  Τετάρτη 13η Μαΐου 2020 και ώρα 12:00’ μεσημβρινή  συνήλθε σε  ΤΑΚΤΙΚΗ δια περιφοράς συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Σικυωνίων, υπό την Προεδρία του Δημάρχου Σικυωνίων κ. Σπυρίδωνα Σταματόπουλου, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 3504/08.05.2020 έγγραφη πρόσκληση, που εστάλη με ηλεκτρονικό μήνυμα & δημοσιεύτηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις των σχετικών άρθρων του ν.3852/2010 (Α’87) & ν.4555/2018 (Α’133) καθώς και του άρθρου 10 της από 11 Μαρτίου 2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΠΝΠ) «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού   Covid-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής τους» (ΦΕΚ 42/Α’/25-2-2020). Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο -7- μελών συμμετείχαν και τα  -7- ήτοι,

 

Συμμετέχοντες: 1. Σταματόπουλος Σπ. 2. Τσολάκος Γεώργιος 3. Σωτηρόπουλος Ι.
4. Μυττάς Ιωάννης 5. Ζάρκος Δημήτριος 6. Λέγγας Μάρκος 7. Ρουμπέκας Γεώργιος

 

Στη συνεδρίαση συμμετείχε η υπάλληλος Χαλκιά Βασιλική, για την τήρηση των πρακτικών.

 

β’ θέμα

προ ημερήσιας διάταξης

 

«Προγραμματισμός πρόσληψης προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου

ορισμένου χρόνου διάρκειας τεσσάρων (4) μηνών, ανταποδοτικού χαρακτήρα

στην Υπηρεσία Καθαριότητας και Ανακύκλωση για την αντιμετώπιση

της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19.»

 

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Σπυρίδων Παν. Σταματόπουλος, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και προ των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης πρότεινε να συζητηθεί κατεπειγόντως, λόγω έκτακτης ανάγκης προστασίας της δημόσιας υγείας, το ως άνω θέμα και κάλεσε τα μέλη να αποφασίσουν για το κατεπείγον του θέματος.

 

Η Επιτροπή, ομόφωνα, αποδέχθηκε την πρόταση του Προέδρου για το κατεπείγον του θέματος, σύμφωνα και με τις διατάξεις του άρθρου 77 §3 του Ν.4555/2018, λαμβάνοντας υπ’ όψιν τα ως άνω ειρημένα.

 

Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το θέμα, έθεσε υπόψη των μελών, τα εξής:

 

 

1] το αρ. πρωτ.  3446/06.05.2020 έγγραφο του Αντιδημάρχου Περιβάλλοντος & Ποιότητας Ζωής που ακολουθεί:

Για την εύρυθμη λειτουργία των υπηρεσιών καθαριότητας του Δήμου Σικυωνίων, απαιτείται η πρόσληψη προσωπικού με τετράμηνη σύμβαση προκειμένου να καλυφθούν οι αυξημένες έκτακτες και κατεπείγουσες εποχικές ή πρόσκαιρες ανάγκες.

Συγκεκριμένα, κατόπιν των από 11/3/2020 (ΥΕΚ 55Α/11-3-2020) και 14/3/2020 (ΥΕΚ 64Α/14-3-2020) Πράξεων Νομοθετικού Περιεχομένου που αφορούν κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης  της ανάγκης περιορισμού της διασποράς  του κορωνοϊού  COVID-19, έλαβαν άδεια ειδικού σκοπού 3 εργάτες καθαριότητας και 3 οδηγοί. Επίσης έλαβαν ειδική άδεια για λόγους υγείας ένας ακόμα οδηγός και μια εργάτρια καθαριότητας.

Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω, το γεγονός ότι υπάρχει πιθανότητα να νοσήσουν ή να τεθούν σε περιορισμό και άλλοι υπάλληλοι, καθώς επίσης και το ότι την 14-3-2020 έληξαν οι 12 συμβάσεις εποχικού προσωπικού  Ειδικότητας ΥΕ Εργατών Καθαριότητας και ΔΕ  Οδηγών Απορριμματοφόρων, παρακαλούμε να εισηγηθείτε την  έγκριση πρόσληψης προσωπικού στις υπηρεσίες  καθαριότητας εξωτερικών χώρων , αποκομιδής και μεταφοράς απορριμμάτων, λόγω έκτακτης ανάγκης όπως παρακάτω: (Αναφέρεται  ο πίνακας που αναγράφεται στο αποφασιστικό μέρος)

Κιάτο 06/05/2020

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΜΥΤΤΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

 

2] το από 11/05/2020 υπηρεσιακό σημείωμα της Γραφείου Προσωπικού που ακολουθεί:

Σε συνέχεια της μεταβίβασης αρμοδιοτήτων  με το άρθρο 3 του Ν. 4623/2019 στην Οικονομική Επιτροπή τις από 11/3/2020 (ΥΕΚ 55Α/11-3-2020) και 14/3/2020 (ΥΕΚ 64Α/14-3-2020) Πράξεις Νομοθετικού Περιεχομένου που αφορούν κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης  της ανάγκης περιορισμού της διασποράς  του κορωνοϊού COVID-19, το υπ΄ αρ. 1721Β/18-5-2012 ΥΕΚ στο οποίο γίνεται καθιέρωση  της λειτουργίας  της Δ/νσης Περιβάλλοντος και Ποιότητας Ζωής και της απασχόλησης του προσωπικού του Δήμου Σικυωνίων  σε βάρδιες σε 24ωρη βάση και για όλες τις ημέρες του μήνα Κυριακές και αργίες  προκειμένου να είναι δυνατό η απασχόληση του προσωπικού της πέραν του καθορισμένου ωραρίου για την αντιμετώπιση εποχικών, εκτάκτων ή  επειγουσών υπηρεσιακών αναγκών, το υπ΄ αρ. πρωτ. 2589/19-3-2020 έγγραφο της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και Ποιότητας Ζωής καθώς και τις άδειες ειδικού σκοπού (ΥΕΚ 55Α΄/11-3-2020) τις οποίες έχουν αιτηθεί υπάλληλοι, παρακαλούμε όπως εισηγηθείτε σε προσεχή συνεδρίαση την έγκριση πρόσληψης προσωπικού στις υπηρεσίες  καθαριότητας εξωτερικών χώρων , αποκομιδής και μεταφοράς απορριμμάτων.

Ειδικότερα, από τις διατάξεις της παρ.3 του εικοστού τέταρτου άρθρου της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΥΕΚ 64Α/14-3-2020) σημειώνεται ότι «Εφόσον εξακολουθεί να υφίσταται άμεσος κίνδυνος εμφάνισης και διασποράς κορωνοϊού COVID-19 η έλλειψη του οποίου βεβαιώνεται με απόφαση  του Υπουργού Υγείας και πάντως για χρονικό διάστημα που δεν μπορεί να υπερβαίνει τους έξι (6) μήνες από την έναρξη ισχύος της παρούσας , οι συμβάσεις εργασίας ορισμένου χρόνου που συνάπτουν οι ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού δυνάμει της παρ. 1 του άρθρου 206 του Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων (ν. 3584/2007,Α΄ 143) και της περ. ιε΄ της παρ. 2 του άρθρου 1 του ν. 3812/2009 (Α΄234), μπορεί να έχουν διάρκεια έως τέσσερις (4) μήνες. Η κατά το προηγούμενο εδάφιο σύναψη των συμβάσεων γίνεται με απόφαση της Οικείας Οικονομικής Επιτροπής» .

Σύμφωνα με το υπ΄ αρ. πρωτ. 3446/6-5-2020 έγγραφό της, η Διεύθυνση  Περιβάλλοντος και Ποιότητας Ζωής αιτείται την ενίσχυσή της με προσλήψεις προσωπικού ορισμένου χρόνου τεσσάρων (4) εργατών καθαριότητας εκ των οποίων οι Τρείς (3) θα προσληφθούν για τις ανάγκες της Δ.Ε Σικυωνίων  και ένας (1) στην Δ.Ε Φενεού, καθότι μεταξύ άλλων, από το υπάρχον προσωπικό έλαβαν άδεια ειδικού σκοπού 3 εργάτες καθαριότητας και 3 οδηγοί. Επίσης έλαβαν ειδική άδεια για λόγους υγείας ένας ακόμα οδηγός και μια εργάτρια καθαριότητας. Επίσης, την 14-3-2020 έληξαν οι 12 συμβάσεις εποχικού προσωπικού  Ειδικότητας ΥΕ Εργατών Καθαριότητας και ΔΕ  Οδηγών Απορριμματοφόρων

Κατόπιν των κατεπειγόντων μέτρων αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του, καθώς και της εκτίμησης των υπηρεσιακών αναγκών που προκύπτουν στον τομέα της Καθαριότητας και Ανακύκλωσης, κρίνεται αναγκαία  η πρόσληψη προσωπικού ανταποδοτικού χαρακτήρα με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας τεσσάρων (4) μηνών για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών, εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών, των ειδικοτήτων όπως αποτυπώνονται  κατωτέρω,   (Αναφέρεται  ο πίνακας που αναγράφεται στο αποφασιστικό μέρος)

 

Κιάτο 115-2020

       Ο Προϊστάμενος Τμήματος Δημοτικής Κατάστασης, Ληξιαρχείου,

Ανθρώπινου Δυναμικού & Διοικητικής Μέριμνας

Βλάσιος B. Γεωργίου

 

Η Οικονομική Επιτροπή, αφού έλαβε υπόψη:

  • τις διατάξεις του ν. 3463/2006 (A’114), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα,
  • τις διατάξεις του ν. 3852/2010 (Α’ 87), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα,
  • τις διατάξεις του ν. 4555/2018 (A’133), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα,
  • τα ανωτέρω έγγραφα των αρμόδιων Υπηρεσιών του Δήμου μας,
  • το γεγονός ύπαρξης σχετικών πιστώσεων στον προϋπολογισμό τρέχοντος έτους για την κάλυψη της δαπάνης που θα προκληθεί από τις εν λόγω προσλήψεις.
  • τη διαλογική συζήτηση των μελών της,

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ

 

Α. Θεωρεί το θέμα κατεπείγον, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 77 §3 του ν. 4555/2018, προκειμένου να τηρηθούν οι νόμιμες προθεσμίες.

 

Β. Την πρόσληψη συνολικά τεσσάρων (4) ατόμων, έκτακτου προσωπικού, ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας τεσσάρων (4) μηνών, εκ των οποίων τρείς (3) θα προσληφθούν για τις ανάγκες της ΔΕ Σικυωνίων  και ένας (1) στην ΔΕ Φενεού.

α/α Ειδικότητα Θέσεις
1 ΥΕ  εργάτες  Καθαριότητας 4

 

Η πρόσληψη των ανωτέρω θα γίνει σύμφωνα τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 206 του Κώδικα Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων (ν. 3584/2007 Α’ 143) και της περ. ιε’ §2 του άρθρου 1 του ν. 3812/2009 (Α’234), για την αντιμετώπιση των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της προστασίας της δημόσιας υγείας.

 

Γ. Αναθέτει στο Δήμαρχο Σικυωνίων κ. Σπυρίδωνα Παν. Σταματόπουλο, τις απαιτούμενες εκ του νόμου ενέργειες, για την υλοποίηση της παρούσας.

 

 

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 98/2020

Συντάχθηκε και υπογράφεται

Ο Πρόεδρος                                       Τα μέλη

Ακριβές απόσπασμα

Κιάτο 13.05.2020

Ο Πρόεδρος

 

Σπυρίδων Παν. Σταματόπουλος

Print Friendly, PDF & Email