98/2019 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής

Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                                                                        

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                                                                                                           

OIKONOMIKH ΕΠΙΤΡΟΠΗ

 

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ

7/23.04.2019

ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

 

Αρ. Απόφασης 98/2019   Θέμα: Τροποποίηση Προϋπολογισμού οικ. έτους 2019 για έκτακτη επιχορήγηση  ΝΠΔΔ «Η ΜΗΚΩΝΗ» μετά την 138/2019 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου.

 

Στο Κιάτο στο δημοτικό κατάστημα σήμερα Μ. Τρίτη 23η Απριλίου 2019 και ώρα 11:00’ πμ συνήλθε σε ΤΑΚΤΙΚΗ δημόσια συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Σικυωνίων, υπό την Προεδρία του Δημάρχου κ. Σπυρίδωνα Παν. Σταματόπουλου, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 4676/18.04.2019 έγγραφη πρόσκληση, που επιδόθηκε & δημοσιεύτηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις των σχετικών άρθρων του ν.3852/2010. Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο -7- μελών παραβρέθηκαν κτίριο -6- ήτοι,

παρόντα μέλη: απόντα μέλη:
1.   1 Σταματόπουλος Σπυρίδων (Πρόεδρος) 1. Σπανός Κων/νος
2.     Κελλάρης Βασίλειος (Αντιπρόεδρος)    
3.     Μυττάς Ιωάννης    
4.     Μπουζιάνη Βασιλική    
5.     Ζάρκος Δημήτριος    
6.     Αλεξόπουλος Βασίλειος    

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε η υπάλληλος Χαλκιά Βασιλική, για την τήρηση των πρακτικών.

 

9ο θέμα

ημερήσιας διάταξης

 

Στο θέμα της ημερήσιας διάταξης με τίτλο: Τροποποίηση Προϋπολογισμού οικ. έτους 2019 για έκτακτη επιχορήγηση  ΝΠΔΔ «Η ΜΗΚΩΝΗ» μετά την 138/2019 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, o πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Σπυρίδων Σταματόπουλος εισηγούμενος το θέμα, έθεσε υπόψη των μελών της επιτροπής, το από 19/04/2019 υπηρεσιακό σημείωμα της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου μας, με το οποίο εισηγείται την τροποποίηση του Π/Υ τρέχοντος έτους όπως αυτή περιγράφεται στο αποφασιστικό μέρος.

 

Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της:

  • τις διατάξεις του άρθρου 172 του ν. 3463/2006 (ΦΕΚ A’114),
  • τις διατάξεις των άρθρων 72 και 75 του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87)
  • τις διατάξεις του ν. 4555/18 (ΦΕΚ A’133),
  • την 441/2018 σε ορθή επανάληψη ΑΔΣ (7Α9ΟΩ1Θ-ΩΘΓ) «Τεχνικό Πρόγραμμα 2019»
  • την 467/2018 ΑΔΣ (67Ψ0Ω1Θ-Υ2Ρ) «Προϋπολογισμός & ΟΠΔ 2019»
  • την 23553/2019 (ΩΔΥΕΟΡ1Φ-776) εγκριτική απόφαση του Συντονιστή της οικείας Αποκ/νης Δ/σης,
  • το από 19/04/2019 υπηρεσιακό σημείωμα της αρμόδιας Υπηρεσίας,
  • τη διαλογική συζήτηση των μελών της,

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ κατά πλειοψηφία

Μειοψηφούντος του Κελλάρη Β. ο οποίος ψήφησε λευκό

 

Α. Τροποποιεί τον Προϋπολογισμό οικ. έτους 2019 ως κάτωθι:

 

Από Κ.Α. 02.00.6735 με τίτλο «Επιχορηγήσεις σε Αθλητικούς Συλλόγους και Σωματεία», ποσού  20.500,00€ μειώνουμε  κατά 5.800,00€  διαμορφώνοντας αυτή στο ποσό των

14.700,00€

Μεταφέρει

πίστωση

ποσού

39.688,89€

Στον Κ.Α. 02.00.6731.002 των εξόδων με   τίτλο «Προαιρετική Επιχορήγηση στο Ν.Π.Δ.Δ. {Η ΜΗΚΩΝΗ}  για ενίσχυση των Κ.Α. που μειώθηκαν κατά την τακτοποίηση του χρηματικού του υπολοίπου, σύμφωνα με τα διαλαμβανόμενα στην 7/2019 Α.Δ.Σ.», ποσό  39.688,89€  δημιουργώντας νέα πίστωση προερχόμενη από ιδίους πόρους.

Από Κ.Α. 02.00.6736.001 με τίτλο «Επιχορηγήσεις σε Πολιτιστικούς Συλλόγους και Σωματεία», ποσού  20.500,00€ μειώνουμε  κατά 2.306,05€  διαμορφώνοντας αυτή στο ποσό των

18.193,95€

Από Κ.Α.  02.90.9111 με  τίτλο «Αποθεματικό»,  ποσού (Αρχική Πίστωση = 285.276,12 – 100.476,97 -4.985,74)  179.813,41€  μειώνουμε κατά  31.582,84€  διαμορφώνοντας αυτή στο ποσό των 148.230,57€ (179.813,41 – 31.582,84)

 

 

Η τελική εικόνα των Κ.Α. που εντάσσονται  στις διατάξεις του άρθρου 202 «Επιχορηγήσεις και βοηθήματα» του N. 3463/2006 (ΦΕΚ  Α΄ 114), όπως ισχύει για την επιχορήγηση νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου, καθώς αθλητικών  και πολιτιστικών συλλόγων, που έχουν την έδρα τους εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου είναι η κάτωθι:

 

ΚΑ τίτλος ποσό
02.00.6735 «Επιχορηγήσεις σε Αθλητικούς Συλλόγους και Σωματεία» 14.700,00€
02.00.6736.001 «Επιχορηγήσεις σε Πολιτιστικούς Συλλόγους και Σωματεία» 18.193,95€
02.00.6731.003 «Προαιρετική Επιχορήγηση στο Ν.Π.Δ.Δ. “Η ΜΗΚΩΝΗ”  για κάλυψη  δαπανών Αποκριάτικων εκδηλώσεων» 13.000,00€
02.00.6731.002  «Προαιρετική Επιχορήγηση στο Ν.Π.Δ.Δ. “Η ΜΗΚΩΝΗ”  για ενίσχυση των Κ.Α. που μειώθηκαν κατά την τακτοποίηση του χρηματικού του υπολοίπου, σύμφωνα με τα διαλαμβανόμενα στην 7/2019 Α.Δ.Σ.» 39.688,89€
  Σύνολο: 85.582,84€

 

  • Από τα παραπάνω προκύπτει ότι το συνολικό ποσό των επιχορηγήσεων δεν υπερβαίνει το ένα και μισό εκατοστό (1,5%) των τακτικών εσόδων του δήμου (5.705.522,43Χ 1,5%)=85.582,84€.

 

  1. B. Διαβιβάζει την παρούσα στο Δημοτικό Συμβούλιο για έγκριση.

 

 

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 98/2019

Συντάχθηκε και υπογράφεται

Ο πρόεδρος                                       Τα μέλη

Ακριβές απόσπασμα

Κιάτο 23.04.2019

Ο Δήμαρχος

 

Σπυρίδων Παν. Σταματόπουλος

Print Friendly, PDF & Email