98/2017 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου

Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                          ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤO ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

OIKONOMIKH ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό με αριθμό 11ο/03-04-2017

ΑΠΟΦΑΣΗ98/2017

 

Περίληψη: Τροποποίηση Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2017

Στο Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 3η Απριλίου του έτους 2017, ημέρα της εβδομάδας Δευτέρα και ώρα 09:00’ π.μ. συνήλθε σε TAKTIKHδημόσια συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου, υπό την Προεδρία του Δημάρχου κου Σπυρίδωνα Σταματόπουλου, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 4135/30-03-2017 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε και δημοσιεύτηκε νόμιμα σύμφωνα με τις διατάξεις των σχετικών άρθρων του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/07-06-2010). Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο -7- μελών παραβρέθηκαν -5- ήτοι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ
 1. 1.
Σταματόπουλος Σπυρίδων (Πρόεδρος)
 1. 1.
Αλεξόπουλος Βασίλειος
 1. 2.
Κελλάρης Βασίλειος (Αντιπρόεδρος) 2. Μπουζιάνη Βασιλική
 1. 3.
Μυττάς Ιωάννης    
 1. 4.
Ζάρκος Δημήτριος    
 1. 5.
Σπανός Κων/νος    
 

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η ορισθείσα υπάλληλος του Δήμου Σικυωνίων, κα Μπουντή Γεωργία, για την τήρηση των πρακτικών.

ΘΕΜΑ 10ο

 

Στο 10ο θέμα της ημερήσιας διάταξης: «Τροποποίηση Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2017», o Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, κος Σπυρίδων Σταματόπουλος, εισηγούμενος το θέμα, έθεσε υπόψη των μελών της Επιτροπής την από 31-03-2017 εισήγηση της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών, το σώμα του οποίου ακολουθεί:

*********************************************

Με την υπ’ αρίθμ. 542/2016 Απόφαση   του Δημοτικού Συμβουλίου   μας, ψηφίστηκε ο προϋπολογισμός και το Ολοκληρωμένο Πλαίσιο Δράσης οικονομικού έτους 2017, και με την υπ’ αριθμ. 8070/01-02-2017 (ΑΔΑ: 7Μ26ΟΡ1Φ-ΧΑΝ) απόφασητης Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου Δυτικής Ελλάδας & Ιονίου,   νομιμοποιήθηκε η παραπάνω απόφαση.

Σύμφωνα με το έγγραφο του ΥΠ.ΕΣ. 28376/18-07-2012, εκτός των ρητά εξαιρουμένων διαδικασιών της διατύπωσης γνώμης από την εκτελεστική επιτροπή και την επιτροπή διαβούλευσης, με το ν. 4172/2013, οι υπόλοιπες ενέργειες αναμόρφωσης του προϋπολογισμού, ακολουθούν την τήρηση του ίδιου τύπου και διαδικασίας με τη ψήφιση του προϋπολογισμού.

Κατά την κατάρτιση προϋπολογισμού τρέχοντος έτους προβλέφθηκαν στους παρακάτω Κ.Α.Ε. 1) Κ.Α. 02.30.7133.002 με τίτλο «Προμήθεια επίπλων-σκευών για πρώην Δημοτικά Σχολεία Κυλλήνης και Παραδεισίου» ποσό 15.000,00€ προερχόμενο από Ιδίους Πόρους {ως ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ} και 2) Κ.Α. 02.30.7133.003 «Προμήθεια επίπλων-σκευών για πρώην κτίριο Λεονάρδου στην Τ.Κ. ΣΙΚΥΩΝΟΣ» ποσό 8.300,00€ προερχόμενο από ΚΑΠ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 2016 {ως ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ – ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗ}.

Οι παραπάνω εγγραφές έγιναν διότι το έτος 2016 είχαν αναληφθεί με αποφάσεις της Οικονομικής Επιτροπής οι εξής αναλυτικά αναφερόμενες πιστώσεις:

 1. 1)Για τον Κ.Α. 02.30.7133.002 με τίτλο «Προμήθεια επίπλων-σκευών για πρώην Δημοτικά Σχολεία Κυλλήνης και Παραδεισίου» δεσμεύθηκε με την Π.Α.Υ.: 325/13-09-2016 και την αρίθμ. 202/13-09-2016 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής (ΑΔΑ: 7ΜΤ3Ω1Θ-76Π) ποσό 15.000,00€ προερχόμενο από Ιδίους Πόρους. Στη συνέχεια με βάση την αρίθμ. 22/2016 Μελέτη της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών & Πολεοδομίας του Δήμου μας, με την αρίθμ. 242 και με αριθμό πρωτ. 17669/22-11-2016 (ΑΔΑ: 738ΗΩ1Θ-Θ9Υ) Απόφαση Δημάρχου ανατέθηκε στον προμηθευτή «ΥΙΟΙ ΙΩΑΝ. ΑΛΑΦΑΚΗ Ο.Ε.» η προμήθεια του Β΄ Τμηματικού Προϋπολογισμού που αφορούσε τις Ηλεκτρικές Συσκευές, έναντι ποσού 2.086,40€ και με το αρίθμ. 167/2016 Σειρά Β΄ Χρηματικό Ένταλμα Πληρωμής εξοφλήθηκε η εν λόγω προμήθεια.

Για τον Α΄ Τμηματικό Προϋπολογισμό που αφορούσε τα Έπιπλα, δεν έγινε ανάθεση, και η Οικονομική Επιτροπή με την αρίθμ. 388/2016 Απόφασή της (ΑΔΑ: ΩΘΘΑΩ1Θ-1Λ9) ανέτρεψε το υπόλοιπο του δεσμευθέντος ποσού (15.000,00€-2.086,40€) 12.913,60€.

 1. 2)Για τον Κ.Α. 02.30.7133.003 με τίτλο «Προμήθεια επίπλων-σκευών για πρώην κτίριο Λεονάρδου στην Τ.Κ. ΣΙΚΥΩΝΟΣ» δεσμεύθηκε με την Π.Α.Υ.: 361/25-10-2016 και την αρίθμ. 259/25-10-2016 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής (ΑΔΑ: 6Κ4ΟΩ1Θ-9ΘΚ) ποσό 8.300,00€ προερχόμενο από Ιδίους Πόρους.

            Στη συνέχεια με βάση την αρίθμ. 25/2016 Μελέτη της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών & Πολεοδομίας του Δήμου μας, με την αρίθμ. 243 και με αριθμό πρωτ. 17670/22-11-2016 (ΑΔΑ: 6Υ8ΡΩ1Θ-4ΘΒ) Απόφαση Δημάρχου ανατέθηκε στον προμηθευτή «ΥΙΟΙ ΙΩΑΝ. ΑΛΑΦΑΚΗ Ο.Ε.» η προμήθεια του Β΄ Τμηματικού Προϋπολογισμού που αφορούσε τις Ηλεκτρικές Συσκευές, έναντι ποσού 1.596,60€ και με το αρίθμ. 166/2016 Σειρά Β΄ Χρηματικό Ένταλμα Πληρωμής εξοφλήθηκε η εν λόγω προμήθεια.

            Για τον Α΄ Τμηματικό Προϋπολογισμό που αφορούσε τα Έπιπλα, δεν έγινε ανάθεση, και η Οικονομική Επιτροπή με την αρίθμ. 388/2016 Απόφασή της (ΑΔΑ: ΩΘΘΑΩ1Θ-1Λ9) ανέτρεψε το υπόλοιπο του δεσμευθέντος ποσού (8.300,00€-1.596,60€) 6.703,40€.

Παράλληλα στην από 30-3-2017 εισήγηση της Υπηρεσίας μας προς την Οικονομική Επιτροπή με θέμα «Τροποποίηση Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2017 για τακτοποίηση χρηματικού υπολοίπου» ο   Κ.Α. 02.30.7133.002 με τίτλο «Προμήθεια επίπλων-σκευών για πρώην Δημοτικά Σχολεία Κυλλήνης και Παραδεισίου» ποσού 15.000,00€ προερχόμενο από Ιδίους Πόρους μειώθηκε κατά 2.086,40€ και διαμορφώθηκε στο ποσό των 12.913,60€   και ο   Κ.Α. 02.30.7133.003 «Προμήθεια επίπλων-σκευών για πρώην κτίριο Λεονάρδου στην Τ.Κ. ΣΙΚΥΩΝΟΣ» ποσού 8.300,00€ προερχόμενο από ΚΑΠ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 2016 μειώθηκε κατά 1.596,60€ και διαμορφώθηκε στο ποσό των 6.703,40€.

Για την υλοποίηση της προμήθειας, απαιτείται τροποποίηση του προϋπολογισμού και δημιουργία πιστώσεων, αναλυτικά όπως παρακάτω:

Από την πίστωση του Κ.Α. 02.30.7133.002 με τίτλο «Προμήθεια επίπλων-σκευών για πρώην Δημοτικά Σχολεία Κυλλήνης και Παραδεισίου» ποσού 12.913,60€ προερχόμενη από Ιδίους Πόρους, μεταφέρει δια του αποθεματικού πίστωση ποσού 12.913,60€ διαμορφώνοντας αυτή στο ποσό των 0,00 €.

Στον Κ.Α. 02.30.7133.004 του σκέλους των εξόδων με   τίτλο «Προμήθεια επίπλων-σκευών για πρώην Δημοτικά Σχολεία Κυλλήνης και Παραδεισίου», πίστωση ποσού 12.913,60€ δημιουργώντας νέα πίστωση.

Από την πίστωση του Κ.Α. 02.30.7133.003 με τίτλο «Προμήθεια επίπλων-σκευών για πρώην κτίριο Λεονάρδου στην Τ.Κ. ΣΙΚΥΩΝΟΣ» ποσού 6.703,40€ προερχόμενη από ΚΑΠ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 2016, μεταφέρει δια του αποθεματικού πίστωση ποσού 6.703,40€ διαμορφώνοντας αυτή στο ποσό των 0,00 €.

Στον Κ.Α. 02.30.7133.005 του σκέλους των εξόδων με   τίτλο «Προμήθεια επίπλων-σκευών για πρώην κτίριο Λεονάρδου στην Τ.Κ. ΣΙΚΥΩΝΟΣ», πίστωση ποσού 6.703,40 € δημιουργώντας νέα πίστωση.

Τέλος η απόφαση που θα ληφθεί πρέπει να κοινοποιηθεί στο Δημοτικό Συμβούλιο για την τροποποίηση του Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2017.

*********************************************

Ακολούθως, ο Πρόεδρος κάλεσε την Επιτροπή να αποφασίσει σχετικά.

Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της:

 • τις διατάξεις του άρθρου 72 παρ. 1 εδαφ. δ του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης»,
 • την από 31-03-2017 εισήγηση της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών,
 •    τη διαλογική συζήτηση των μελών της,

 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Α.- Τροποποιεί τον Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2017 ως κάτωθι:

1 . Από την πίστωση του Κ.Α. 02.30.7133.002 με τίτλο «Προμήθεια επίπλων-σκευών για πρώην Δημοτικά Σχολεία Κυλλήνης και Παραδεισίου» ποσού 12.913,60 € προερχόμενη από Ιδίους Πόρους, μεταφέρει δια του αποθεματικού πίστωση ποσού 12.913,60 € διαμορφώνοντας αυτή στο ποσό των 0,00 €.

Mεταφορά

δια του αποθεματικού

#12.913,60# €

1.1 Στον Κ.Α. 02.30.7133.004 του σκέλους των εξόδων με τίτλο «Προμήθεια επίπλων-σκευών για πρώην Δημοτικά Σχολεία Κυλλήνης και Παραδεισίου», πίστωση ποσού 12.913,60€ δημιουργώντας νέα πίστωση.
2. Από την πίστωση του Κ.Α. 02.30.7133.003 με τίτλο «Προμήθεια επίπλων-σκευών για πρώην κτίριο Λεονάρδου στην Τ.Κ. ΣΙΚΥΩΝΟΣ» ποσού 6.703,40 € προερχόμενη από ΚΑΠ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 2016, μεταφέρει δια του αποθεματικού πίστωση ποσού 6.703,40€ διαμορφώνοντας αυτή στο ποσό των 0,00 €.

Mεταφορά

δια του αποθεματικού

#6.703,40# €

2.1 Στον Κ.Α. 02.30.7133.005 του σκέλους των εξόδων με τίτλο «Προμήθεια επίπλων-σκευών για πρώην κτίριο Λεονάρδου στην Τ.Κ. ΣΙΚΥΩΝΟΣ», πίστωση ποσού 6.703,40 € δημιουργώντας νέα πίστωση.

 

Β.- Διαβιβάζει την παρούσα απόφαση στο Δηµοτικό Συµβούλιο για έγκρισή της.

 
 

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 98/2017

Συντάχθηκε και υπογράφεται

Ο Πρόεδρος

 

 

Σπυρίδων Σταματόπουλος

       Τα μέλη

1. Κελλάρης Βασίλειος

2. Μυττάς Ιωάννης

3. Ζάρκος Δημήτριος

4. Σπανός Κωνσταντίνος

Ακριβές απόσπασμα

Κιάτο 04-04-2017

Print Friendly, PDF & Email

98/2017 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου

Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                                                                                      

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το Πρακτικό της 7ης/21.03.2017 ΤΑΚΤΙΚΗΣ συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου.

Αριθ. Απόφασης : 98/2017

Περίληψη : Έγκριση τροποποίησης τεχνικού προγράμματος & Προϋπολογισμού οικ. έτους 2017.(78/2017 Ο.Ε.)

Στο Κιάτο και στο Δημοτικό κατάστημα σήμερα Τρίτη, 21 Μαρτίου 2017 και ώρα 19:30′, συνήλθε υπό την προεδρία του κ. Λεονάρδου Αναστασίου, σε ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο, ύστερα από την αριθμ. πρωτ. 3535/17.03.2017 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των σχετικών άρθρων του Ν. 3852/2010 σε κάθε ένα σύμβουλο ξεχωριστά καθώς και στο Δήμαρχο, ο οποίος παρευρέθηκε. Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, διότι σε σύνολο 27 μελών, βρέθηκαν παρόντα 21 μέλη , δηλαδή:

Παρόντα
 1. Λεονάρδου Αναστάσιος
 2. Σκαρμούτσος Νικόλαος
 3. Μαυραγάνη Κυριακή
 4. Θελερίτης Γεώργιος
 5. Τσιάνος Ιωάννης
 6. Κουτρέτσης Σπυρίδων  
 7. Πανάγου Αθανάσιος
 8. Κελλάρη Ιωάννα  
 9. Μυττάς Ιωάννης      
 10. Δομετίου Βασίλειος
 11. Φιακάς Παναγιώτης  
 12. Ζάρκος Δημήτριος
 13. Σωτηρόπουλος Ιωάννης
 14. Χρυσικός Παύλος  
 15. Σπανός Κωνσταντίνος
     
       
       
      16.Σαρχάνης Κωνσταντίνος
17.Ρουμπέκας Γεώργιος 18.Μπακόλιας Παναγιώτης 19. Λαλιώτης Γεώργιος   20.Ραυτόπουλος Γεώργιος
21. Γεώργας Χρήστος      
Απόντα
1. Μπούρης Ευάγγελος 2. Καρακούσης Ευάγγελος 3. Μπουζιάνη-Τσαντήλα Β. 4. Αλεξόπουλος Βασίλειος  
5. Κελλάρης Βασίλειος 6. Νανόπουλος Βασίλειος    
Πρόεδροι Δημοτικής Κοινότητας & Τοπικών Κοινοτήτων
Παρόντες: 1. Φαρμάκης Π. (Κιάτου) 2. Τυρλής Α. (Λαλιωτίου) 3. Στάθης Σ. (Μεγ. Βάλτου)
4. Κλειούφη Γ. (Μουλκίου) 5. Ραυτόπουλος Ι. (Πασίου) 6. Γαλάνης Σ. (Ψαρίου)  
Απόντες: 1. Νικολάου Δ. (Κ. Διμηνιού) 2. Βρέντας Ι. (Διμηνιού) 3. Θεοχάρης Π.(Αρχ. Σικυώνας)
4.Ραφτόπουλος Κ. (Κρυονερίου) 5. Ράπτης Ν. (Καισαρίου) 6. Αθανασούλης Ι. (Λαύκας) 7. Σπηλιώτης Δ. (Κλημεντίου)
8. Νικολάου Ν. (Σουλίου)      
Εκπρόσωποι Τοπικών Κοινοτήτων
Παρόντες: 1. Καλαντζής Π. (Γονούσας) 2. Καραχοντζίτης Ν. (Ασπροκάμπου)  
Απόντες: 1. Σταθακοπουλος Κ. (Παραδεισίου) 2. Μηλιώτης Γ. (Μικ. Βάλτου) 3. Τσετσώνης Π. (Κ. Ταρσού)
4. Παναγόπουλος Δ.(Πανοράματος) 5. Κουλούκης Σ. (Μεσινού) 6. Δεδάκης Σ. (Καστανέας) 7. Δρίμας Ι. (Δροσοπηγής)
8. Τζιώρης Γ. (Μοσιάς) 9. Σελέκος Κ. (Καλιάνων) 10. Καραχλής Νικ. . (Τιτάνης) 11. Παπουτσής Α. (Αρχ. Φενεού)
12. Μπεκιάρης Δ. (Φενεού) 13. Μπελίτσης Π. (Κεφαλαρίου) 14. Ρήγας Ι. (Βελίνας) 15. Καρατζάς Σ. (Στυμφαλίας)
16. Σκάζας Δ. (Κυλλήνης) 17. Μουλόπουλος Κ. (Ματίου) 18. Κοτσίρης Β. (Στενού) 19. Σκούπας Α. (Μποζικών)
20. Ρέλιας Α. (Γκούρας)      
ΑΠΟΧΩΡΗΣΕΙΣ: Ρουμπέκας Γ. κατά τη συζήτηση του 9ου θέματος της ημερήσιας διάταξης.
  Σαρχάνης Κ. μετά τη συζήτηση του 23ου θέματος της ημερήσιας διάταξης.

Στην συνεδρίαση παρευρέθηκε η τακτική υπάλληλος του Δήμου Σικυωνίων κ. Ειρήνη Π. Πρόβου για την τήρηση των πρακτικών.

Θέμα 25ο

Στο 25ο θέμα της ημερήσιας διάταξης : Έγκριση τροποποίησης τεχνικού προγράμματος & Προϋπολογισμού οικ. έτους 2017.(78/2017 Ο.Ε.),o Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, κ. Αναστάσιος Λεονάρδου εισηγούμενος το θέμα, έθεσε υπόψη του σώματος την αρ. 78/2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου μας, με την οποία προκύπτει η τροποποίηση του Τεχνικού Προγράμματος & Προϋπολογισμού του Δήμου Σικυωνίων για το οικονομικό έτος 2017 , σύμφωνα με την από 17/03/2017 εισήγηση της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών .

Με βάση τα παραπάνω ο Πρόεδρος κάλεσε το Δ.Σ. να αποφασίσει σχετικά.

Το Δ.Σ. αφού έλαβε υπόψη του:

 •  την ισχύουσα Νομοθεσία,
 •  την αρ. 78/2017 (Ω1Ρ9Ω1Θ-ΩΑ0) απόφαση Ο.Ε.
 •  την από 17/03/2017 εισήγηση της αρμόδιας Υπηρεσίας,
 •  τη διαλογική συζήτηση των μελών του, ως τα ηχογραφημένα και απομαγνητοφωνημένα

                 πρακτικά,

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι ομόφωνα

2. Εγκρίνειως έχει την αρ. 78/2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής και τροποποιεί το Τεχνικό Πρόγραμμα & Προϋπολογισμό του Δήμου Σικυωνίων, οικονομικού έτους 2017, ως κάτωθι:

Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος

Κατάργηση έργου:

Οδοποιία Τ.Κ. ΔΙΜΗΝΙΟΥ

(ΚΑΠ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 2014)

-ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ-              

                                                                 € 12.500,00

Νέο έργο:

Ανάπλαση Πλατείας Τ.Κ. ΔΙΜΗΝΙΟΥ

(ΚΑΠ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 2014=12.500,00€)                                      

(Από Ιδίους Πόρους=12.300,00€)                                                                          

                                                                   € 24.800,00

 

Αντιμετώπιση ζημιών & καταστροφών που προκλήθηκαν από θεομηνίες στην Δ.Ε. ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

(ΣΑΕ 055)                                                                                                   

                                                                 € 30.000,00

 

Αντιμετώπιση ζημιών & καταστροφών που προκλήθηκαν από θεομηνίες στην Τ.Κ. ΓΟΝΟΥΣΑΣ (ΣΑΕ 055)                                                                                                    

                                          

                                                                   € 30.000,00

Τροποποίηση Προϋπολογισμού

1 α)Από Κ.Α. 02.30.7323.005 «Οδοποιία Τ.Κ. ΔΙΜΗΝΙΟΥ» ποσού 12.500,00 € και δεσμευθείσα με την Π.Α.Υ. 97/2017 και την 15/03-02-2017 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής (ΑΔΑ: 63ΦΤΩ1Θ-2Γ4) μειώνουμε κατά 12.500,00 € προερχόμενη από ΚΑΠ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 2014, διαμορφώνοντας αυτή στο ποσό των 0,00 €, με ανάλογη ανατροπή του παραπάνω Κ.Α. σύμφωνα (άρθρο 4 παρ. 2 α΄   του Π.Δ. 80/2016)        

μεταφέρει συνολικό ποσό 24.800,00 €

μέσω αποθεματικού

1.1

Στον Κ.Α. 02.30.7322.004 του σκέλους των εξόδων με     τίτλο «Αποπεράτωση πλατείας Τ.Κ. ΔΙΜΗΝΙΟΥ», πίστωση ποσού 24.800,00€ δημιουργώντας νέα πίστωση προερχόμενη από

-Κ.Α.Π. ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 2014 με το ποσό των 12.500,00€

-από Ιδίους Πόρους με το ποσό των 12.300,00€

  β)Από Κ.Α. 02.30.7412.004 «Εκπόνηση μελετών έτους 2017», ποσού 250.000,00 € μεταφέρει πίστωση ποσού 12.300,00€ προερχόμενη από ιδίους πόρους, διαμορφώνοντας αυτή στο ποσό των 237.700,00 €           
         
2. Από Κ.Α. 02.64.7326.002 «Αντιμετώπιση ζημιών και καταστροφών που προκλήθηκαν από θεομηνίες στην Δ.Ε. ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ», ποσού 30.000,00€ μεταφέρει δια του αποθεματικού πίστωση ποσού 30.000,00€ προερχόμενη από ΣΑΕ 055

μεταφέρει   ποσό 30.000,00 €

μέσω αποθεματικού

2.1 Στον Κ.Α.   02.64.7326.003 του σκέλους των εξόδων «Αντιμετώπιση ζημιών και καταστροφών που προκλήθηκαν από θεομηνίες στην Τ.Κ. ΓΟΝΟΥΣΑΣ», πίστωση ποσού 30.000,00€ δημιουργώντας νέα πίστωση προερχόμενη από ΣΑΕ 055

Η παρούσα Απόφαση έλαβε αυξ. Αριθ. 98/2017

Ακριβές Απόσπασμα

Κιάτο 22 Μαρτίου 2017

O ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.

ΛΕΟΝΑΡΔΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

Print Friendly, PDF & Email

98/2017 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου

Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                                                                                      

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το Πρακτικό της 7ης/21.03.2017 ΤΑΚΤΙΚΗΣ συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου.

Αριθ. Απόφασης : 98/2017

Περίληψη : Έγκριση τροποποίησης τεχνικού προγράμματος & Προϋπολογισμού οικ. έτους 2017.(78/2017 Ο.Ε.)

Στο Κιάτο και στο Δημοτικό κατάστημα σήμερα Τρίτη, 21 Μαρτίου 2017 και ώρα 19:30′, συνήλθε υπό την προεδρία του κ. Λεονάρδου Αναστασίου, σε ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο, ύστερα από την αριθμ. πρωτ. 3535/17.03.2017 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των σχετικών άρθρων του Ν. 3852/2010 σε κάθε ένα σύμβουλο ξεχωριστά καθώς και στο Δήμαρχο, ο οποίος παρευρέθηκε. Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, διότι σε σύνολο 27 μελών, βρέθηκαν παρόντα 21 μέλη , δηλαδή:

Παρόντα
 1. Λεονάρδου Αναστάσιος
 2. Σκαρμούτσος Νικόλαος
 3. Μαυραγάνη Κυριακή
 4. Θελερίτης Γεώργιος
 5. Τσιάνος Ιωάννης
 6. Κουτρέτσης Σπυρίδων  
 7. Πανάγου Αθανάσιος
 8. Κελλάρη Ιωάννα  
 9. Μυττάς Ιωάννης      
 10. Δομετίου Βασίλειος
 11. Φιακάς Παναγιώτης  
 12. Ζάρκος Δημήτριος
 13. Σωτηρόπουλος Ιωάννης
 14. Χρυσικός Παύλος  
 15. Σπανός Κωνσταντίνος
     
       
       
      16.Σαρχάνης Κωνσταντίνος
17.Ρουμπέκας Γεώργιος 18.Μπακόλιας Παναγιώτης 19. Λαλιώτης Γεώργιος   20.Ραυτόπουλος Γεώργιος
21. Γεώργας Χρήστος      
Απόντα
1. Μπούρης Ευάγγελος 2. Καρακούσης Ευάγγελος 3. Μπουζιάνη-Τσαντήλα Β. 4. Αλεξόπουλος Βασίλειος  
5. Κελλάρης Βασίλειος 6. Νανόπουλος Βασίλειος    
Πρόεδροι Δημοτικής Κοινότητας & Τοπικών Κοινοτήτων
Παρόντες: 1. Φαρμάκης Π. (Κιάτου) 2. Τυρλής Α. (Λαλιωτίου) 3. Στάθης Σ. (Μεγ. Βάλτου)
4. Κλειούφη Γ. (Μουλκίου) 5. Ραυτόπουλος Ι. (Πασίου) 6. Γαλάνης Σ. (Ψαρίου)  
Απόντες: 1. Νικολάου Δ. (Κ. Διμηνιού) 2. Βρέντας Ι. (Διμηνιού) 3. Θεοχάρης Π.(Αρχ. Σικυώνας)
4.Ραφτόπουλος Κ. (Κρυονερίου) 5. Ράπτης Ν. (Καισαρίου) 6. Αθανασούλης Ι. (Λαύκας) 7. Σπηλιώτης Δ. (Κλημεντίου)
8. Νικολάου Ν. (Σουλίου)      
Εκπρόσωποι Τοπικών Κοινοτήτων
Παρόντες: 1. Καλαντζής Π. (Γονούσας) 2. Καραχοντζίτης Ν. (Ασπροκάμπου)  
Απόντες: 1. Σταθακοπουλος Κ. (Παραδεισίου) 2. Μηλιώτης Γ. (Μικ. Βάλτου) 3. Τσετσώνης Π. (Κ. Ταρσού)
4. Παναγόπουλος Δ.(Πανοράματος) 5. Κουλούκης Σ. (Μεσινού) 6. Δεδάκης Σ. (Καστανέας) 7. Δρίμας Ι. (Δροσοπηγής)
8. Τζιώρης Γ. (Μοσιάς) 9. Σελέκος Κ. (Καλιάνων) 10. Καραχλής Νικ. . (Τιτάνης) 11. Παπουτσής Α. (Αρχ. Φενεού)
12. Μπεκιάρης Δ. (Φενεού) 13. Μπελίτσης Π. (Κεφαλαρίου) 14. Ρήγας Ι. (Βελίνας) 15. Καρατζάς Σ. (Στυμφαλίας)
16. Σκάζας Δ. (Κυλλήνης) 17. Μουλόπουλος Κ. (Ματίου) 18. Κοτσίρης Β. (Στενού) 19. Σκούπας Α. (Μποζικών)
20. Ρέλιας Α. (Γκούρας)      
ΑΠΟΧΩΡΗΣΕΙΣ: Ρουμπέκας Γ. κατά τη συζήτηση του 9ου θέματος της ημερήσιας διάταξης.
  Σαρχάνης Κ. μετά τη συζήτηση του 23ου θέματος της ημερήσιας διάταξης.

Στην συνεδρίαση παρευρέθηκε η τακτική υπάλληλος του Δήμου Σικυωνίων κ. Ειρήνη Π. Πρόβου για την τήρηση των πρακτικών.

Θέμα 25ο

Στο 25ο θέμα της ημερήσιας διάταξης : Έγκριση τροποποίησης τεχνικού προγράμματος & Προϋπολογισμού οικ. έτους 2017.(78/2017 Ο.Ε.),o Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, κ. Αναστάσιος Λεονάρδου εισηγούμενος το θέμα, έθεσε υπόψη του σώματος την αρ. 78/2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου μας, με την οποία προκύπτει η τροποποίηση του Τεχνικού Προγράμματος & Προϋπολογισμού του Δήμου Σικυωνίων για το οικονομικό έτος 2017 , σύμφωνα με την από 17/03/2017 εισήγηση της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών .

Με βάση τα παραπάνω ο Πρόεδρος κάλεσε το Δ.Σ. να αποφασίσει σχετικά.

Το Δ.Σ. αφού έλαβε υπόψη του:

 •  την ισχύουσα Νομοθεσία,
 •  την αρ. 78/2017 (Ω1Ρ9Ω1Θ-ΩΑ0) απόφαση Ο.Ε.
 •  την από 17/03/2017 εισήγηση της αρμόδιας Υπηρεσίας,
 •  τη διαλογική συζήτηση των μελών του, ως τα ηχογραφημένα και απομαγνητοφωνημένα

                 πρακτικά,

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι ομόφωνα

2. Εγκρίνειως έχει την αρ. 78/2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής και τροποποιεί το Τεχνικό Πρόγραμμα & Προϋπολογισμό του Δήμου Σικυωνίων, οικονομικού έτους 2017, ως κάτωθι:

Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος

Κατάργηση έργου:

Οδοποιία Τ.Κ. ΔΙΜΗΝΙΟΥ

(ΚΑΠ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 2014)

-ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ-              

                                                                 € 12.500,00

Νέο έργο:

Ανάπλαση Πλατείας Τ.Κ. ΔΙΜΗΝΙΟΥ

(ΚΑΠ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 2014=12.500,00€)                                      

(Από Ιδίους Πόρους=12.300,00€)                                                                          

                                                                   € 24.800,00

 

Αντιμετώπιση ζημιών & καταστροφών που προκλήθηκαν από θεομηνίες στην Δ.Ε. ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

(ΣΑΕ 055)                                                                                                   

                                                                 € 30.000,00

 

Αντιμετώπιση ζημιών & καταστροφών που προκλήθηκαν από θεομηνίες στην Τ.Κ. ΓΟΝΟΥΣΑΣ (ΣΑΕ 055)                                                                                                    

                                          

                                                                   € 30.000,00

Τροποποίηση Προϋπολογισμού

1 α)Από Κ.Α. 02.30.7323.005 «Οδοποιία Τ.Κ. ΔΙΜΗΝΙΟΥ» ποσού 12.500,00 € και δεσμευθείσα με την Π.Α.Υ. 97/2017 και την 15/03-02-2017 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής (ΑΔΑ: 63ΦΤΩ1Θ-2Γ4) μειώνουμε κατά 12.500,00 € προερχόμενη από ΚΑΠ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 2014, διαμορφώνοντας αυτή στο ποσό των 0,00 €, με ανάλογη ανατροπή του παραπάνω Κ.Α. σύμφωνα (άρθρο 4 παρ. 2 α΄   του Π.Δ. 80/2016)        

μεταφέρει συνολικό ποσό 24.800,00 €

μέσω αποθεματικού

1.1

Στον Κ.Α. 02.30.7322.004 του σκέλους των εξόδων με     τίτλο «Αποπεράτωση πλατείας Τ.Κ. ΔΙΜΗΝΙΟΥ», πίστωση ποσού 24.800,00€ δημιουργώντας νέα πίστωση προερχόμενη από

-Κ.Α.Π. ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 2014 με το ποσό των 12.500,00€

-από Ιδίους Πόρους με το ποσό των 12.300,00€

  β)Από Κ.Α. 02.30.7412.004 «Εκπόνηση μελετών έτους 2017», ποσού 250.000,00 € μεταφέρει πίστωση ποσού 12.300,00€ προερχόμενη από ιδίους πόρους, διαμορφώνοντας αυτή στο ποσό των 237.700,00 €           
         
2. Από Κ.Α. 02.64.7326.002 «Αντιμετώπιση ζημιών και καταστροφών που προκλήθηκαν από θεομηνίες στην Δ.Ε. ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ», ποσού 30.000,00€ μεταφέρει δια του αποθεματικού πίστωση ποσού 30.000,00€ προερχόμενη από ΣΑΕ 055

μεταφέρει   ποσό 30.000,00 €

μέσω αποθεματικού

2.1 Στον Κ.Α.   02.64.7326.003 του σκέλους των εξόδων «Αντιμετώπιση ζημιών και καταστροφών που προκλήθηκαν από θεομηνίες στην Τ.Κ. ΓΟΝΟΥΣΑΣ», πίστωση ποσού 30.000,00€ δημιουργώντας νέα πίστωση προερχόμενη από ΣΑΕ 055

Η παρούσα Απόφαση έλαβε αυξ. Αριθ. 98/2017

Ακριβές Απόσπασμα

Κιάτο 22 Μαρτίου 2017

O ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.

ΛΕΟΝΑΡΔΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

Print Friendly, PDF & Email