97/2022 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής

Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                                                                        

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                                                                                                           

OIKONOMIKH ΕΠΙΤΡΟΠΗ

 

9η/8 .04. 2022

απόσπασμα πρακτικού

τακτικής συνεδρίασης

 
αρ. απόφασης

 

97/2022

  Β’ θέμα προ ημερησίας διάταξης

Ορισμός –δικηγόρου– για την εκπροσώπηση του Δήμου Σικυωνίων ενώπιον -Μονομελούς Πρωτοδικείου Κορίνθου-κατά τη συζήτηση προσωρινής διαταγής της αρ. 182/ΑΣΦ182/30-3-2022 αίτησης-ασφαλιστικών μέτρων των ΦΙΛΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ κλπ., δυνάμει της 55/2022 ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΔΗΜΑΡΧΟΥ

Στο Κιάτο στο δημοτικό κατάστημα σήμερα Παρασκευή 8η Απριλίου 2022 και ώρα 11:00’πμ συνήλθε η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Σικυωνίων, σε τακτική συνεδρίαση υπό την προεδρία του Δημάρχου Σικυωνίων                                      κ. Σπυρίδωνα Παν. Σταματόπουλου, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 4671/4.4.2022 έγγραφη πρόσκληση που επιδόθηκε & δημοσιεύτηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις των σχετικών άρθρων του ν.3852/2010 (Α’87) & ν.4555/2018 (Α’133). Η τήρηση των πρακτικών έγινε από την υπάλληλο Χαλκιά Βασιλική. Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο -7- μελών παρευρέθηκαν -6- και αναλυτικά,

παρόντες:   -Σταματόπουλος Σ. -Τσολάκος Γ. -Ζάρκος Δ. -Ζαχαρόπουλος Ν. -Μαστοράκης Δ.
    -Σωτηρόπουλος Ι.        
απόντες:   -Δομετίου Β.        

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Σπυρίδων Σταματόπουλος προ των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, πρότεινε να συζητηθεί κατεπειγόντως το ως άνω θέμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 77 §3 του Ν.4555/2018 * λαμβανομένης υπόψη της ορισθείσας δικασίμου.

Η Επιτροπή ομόφωνα αποδέχθηκε την πρόταση του Προέδρου για το κατεπείγον του θέματος, σύμφωνα και με τις διατάξεις του άρθρου 77 §3 του Ν.4555/2018, λαμβάνοντας υπ’ όψιν τα ως άνω ειρημένα.

Ακολούθως ο Πρόεδρος εισηγούμενος το ως άνω θέμα έθεσε υπόψη των μελών την 55/2022 απόφαση Δημάρχου, με την οποία ορίζει το δικηγόρο Κέζα Αναστάσιο για την εκπροσώπηση του Δήμου Σικυωνίων ενώπιον -Μονομελούς Πρωτοδικείου Κορίνθου-κατά τη συζήτηση αίτησης-ασφαλιστικών μέτρων της αρ. 182/ΑΣΦ182/30-3-2022 αίτησης των ΦΙΛΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ κλπ.

Με τη δήλωση του τακτικού μέλους Ζαχαρόπουλου Νικ. ότι  «ψηφίζω μεν θετικά στο συγκεκριμένο θέμα, με την επιφύλαξη των προϋποθέσεων που αναφέρονται στην παρ. ιδ του άρθρου 72 του Ν. 4735/2020»

Ακολούθως δε, ανέφερε πως, δεδομένου ότι η ως άνω απόφαση ελήφθη από το Δήμαρχο, σύμφωνα με τις διατάξεις του κατεπείγοντος, χρήζει έγκρισης από την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου μας και κάλεσε την Επιτροπή να αποφασίσει σχετικά.

Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της:

  • τις διατάξεις του ν. 3463/2006 (A’114), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει,
  • τις διατάξεις του άρθρου 72 του ν. 3852/2010 (Α’ 87), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει,
  • τις διατάξεις του ν. 4555/2018 (A’133), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει,
  • την αρ. 182/ΑΣΦ182/30-3-2022 αίτηση των ΦΙΛΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ κλπ.
  • την 55/4971/08-04-22 (Ψ0ΝΛΩ1Θ-ΝΥ5) απόφαση Δημάρχου,
  • την 228/4964/08-04-2022 (68Ρ7Ω1Θ-ΕΩΟ) ΑΑΥ
  • τη διαλογική συζήτηση των μελών της,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Α. Θεωρεί το θέμα κατεπείγον, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 77 §3 του ν. 4555/2018 * λαμβανομένης υπόψη της ορισθείσας δικασίμου.

  1. B. Εγκρίνει ως έχει την 55/2022 απόφαση Δημάρχου με την οποία ορίζει το δικηγόρο Κέζα Αναστάσιο προκειμένου να εκπροσωπήσει το Δήμου Σικυωνίων (παράσταση + σημείωμα) ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείο Κορίνθου την Παρασκευή 08/04/2022 (11.00’πμ) κατά τη συζήτηση της 182/ΑΣΦ182/30-3-2022 αίτησης-ασφαλιστικών μέτρων των ΦΙΛΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ κλπ. κατά του Δήμου Σικυωνίων .

Ο αυτός διορισμός ισχύει και σε οποιαδήποτε άλλη δικάσιμο προκύψει σε περίπτωση αναβολής ή ματαίωσης της προαναφερθείσας.

Η αμοιβή  δικηγόρου για τα ανωτέρω ανέρχεται στο ποσό των 166,16€ σύμφωνα με την 228/2022 ΑΑΥ.

 

η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 97/2022

συντάχθηκε & υπογράφεται

ο πρόεδρος      τα μέλη

ακριβές απόσπασμα

Κιάτο 8.4.2022

ο πρόεδρος

 

 

Σπυρίδων Παν. Σταματόπουλος

Print Friendly, PDF & Email