97/2019 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου

Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το πρακτικό της 10ης/02.04.2019 ΤΑΚΤΙΚΗΣ   συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου.

 

Αρ. Απόφασης: 97/2019

Περίληψη : Έγκριση της αριθ.1/2019 μελέτης του έργου με τίτλο: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΤΑΔΙΟΥ  ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ ΣΤΗΝ Δ.Κ. ΚΙΑΤΟΥ».  

Στο Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα, την 2η Απριλίου 2019 ημέρα Τρίτη και ώρα 20:00’ συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Σικυωνίων, υπό την Προεδρία του κ. Λεονάρδου Αναστασίου σε  τ α κ τ ι κ ή συνεδρίαση, μετά την με αριθμ. πρωτ. 3686/28.03.2019 έγγραφη πρόσκληση, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των σχετικών άρθρων του Ν. 3852/2010, σε κάθε δημοτικό σύμβουλο καθώς και στο Δήμαρχο, ο οποίος παρευρέθηκε. Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, διότι σε σύνολο 27 μελών, βρέθηκαν παρόντα 19 μέλη δηλαδή:

Παρόντα
1. Λεονάρδου Αναστάσιος 2. Κουτρέτσης Σπυρίδων 3. Κουκουμέλης Γεώργιος 4. Μυττάς Ιωάννης
5. Σκαρμούτσος Νικόλαος 6. Θελερίτης Γεώργιος 7. Δομετίου Βασίλειος 8. Τσιάνος Ιωάννης
9. Μπούρης Ευάγγελος 10. Σωτηρόπουλος Ιωάννης 11. Μπουζιάνη-Τσαντίλα Β. 12. Φιακάς Παναγιώτης
13. Σαρχάνης Κωνσταντίνος 14.  Γεώργας Χρήστος 15. Ρουμπέκας Γεώργιος 16. Aλεξόπουλος Βασίλειος
17. Ζάρκος Δημήτριος 18. Ραυτόπουλος Γεώργιος 19. Νανόπουλος Βασίλειος  
Απόντα
1. Λαλιώτης Γεώργιος 2. Καρακούσης Ευάγγελος 3. Κελλάρη Ιωάννα 4.Μπακόλιας Παναγιώτης
5. Χρυσικός Παύλος 6. Πανάγου Αθανάσιος 7.Κελλάρης Βασίλειος 8.Σπανός Κωνσταντίνος
Πρόεδροι Δημοτικής Κοινότητας & Τοπικών Κοινοτήτων
Παρόντες : 1.Βρέντας Ι. (Διμηνιού) 1.Ραυτόπουλος Ι. (Πασίου) 3.Τσακανίκας Β. (Αρχ. Σικυώνα)
4.Γαλάνης Σ. (Ψαρίου)      
Απόντες : 1. Φαρμάκης Π. (Κιάτου) 2. Σπηλιώτης Δ. (Κλημεντίου) 3.ΡαφτόπουλοςΚ. (Κρυονερίου)
4. Νικολάου Δ. (Κ. Διμηνιού) 5. Κλειούφη Γεωργία (Μουλκίου) 6. Ράπτης Ν. (Καισαρίου) 7. Τυρλής Α. (Λαλιωτίου)
8.Νικολάου Ν. (Σουλίου) 9. Αθανασούλης Ι. (Λαύκας) 10. Στάθης Σ. (Μεγ. Βάλτου)  
Εκπρόσωποι Τοπικών Κοινοτήτων
Παρόντες : 1. Τζιώρης Γ. (Μοσιάς) 2.Δεδάκης Σ. (Καστανέας) 3.Καλαντζής Π. (Γονούσας)
Απόντες : 1. Σταθακοπουλος Κ. (Παραδεισίου) 2. Μπεκιάρης Δ. (Φενεού) 3. Δρίμας Ι. (Δροσοπηγής)
4. Μουλόπουλος Κ. (Ματίου) 5. Μπελίτσης Π. (Κεφαλαρίου) 6. Σκούπας Α. (Μποζικών) 7. Καρατζάς Σ. (Στυμφαλίας)
8. Τσετσώνης Π. (Κ. Ταρσού) 9. Καραχοντζίτης .(Ασπροκάμπου) 10. Καραχλής Νικ. . (Τιτάνης) 11. Κοτσίρης Β. (Στενού)
12. Σελέκος Κ. (Καλλιάνων) 13. Κουλούκης Σ. (Μεσινού) 14. Ρήγας Ι. (Βελίνας) 15. Σκάζας Δ. (Κυλλήνης)
16 Παπουτσής Α. (Αρχ. Φενεού) 17. Μηλιώτης Γ. (Μικ. Βάλτου) 18.Παναγόπουλος Δ.(Πανοράματος) 19.Ρέλιας Α. (Γκούρας)
ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ ουδεμία

Στην συνεδρίαση παρευρέθηκε η τακτική υπάλληλος του Δήμου Σικυωνίων κ. Ειρήνη Π. Πρόβου για την τήρηση των πρακτικών.

 

Θέμα 7 ο

Στο 7ο θέμα της ημερήσιας διάταξης με τίτλο: «Έγκριση της αριθ.1/2019 μελέτης του έργου με τίτλο: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΤΑΔΙΟΥ  ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ ΣΤΗΝ Δ.Κ. ΚΙΑΤΟΥ» ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Αναστασιος Λεονάρδου, εισηγούμενος το θέμα έθεσε υπόψη του Συμβουλίου:

  • την αριθ. 1/2019 μελέτη μετά των τευχών δημοπράτησης
  • την από 28-3-2019 εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου η οποία έχει ως εξής :

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΠΟΛΕΟΔ.

ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝ. ΕΡΓΩΝ Η/Μ ΕΡΓΩΝ & ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

Κιάτο  28-03-2019

Προς:

Πρόεδρο Δημοτικού Συμβουλίου

 

ΘΕΜΑ:    Έγκριση μελέτης με τίτλο: ««ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΤΑΔΙΟΥ  ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ ΣΤΗΝ Δ.Κ. ΚΙΑΤΟΥ»

Λαμβάνοντας υπόψη:

  1. Την υπ’ αρ. 01/2019 μελέτη του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΤΑΔΙΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ ΣΤΗΝ Δ.Κ. ΚΙΑΤΟΥ» , την οποία συνέταξε η Τ.Υ. του Δήμου, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016. Η εν λόγω μελέτη αφορά στην κατασκευή  αθλητικής  εγκατάστασης (στάδιο – γήπεδο ποδοσφαίρου),  πλήρως εναρμονισμένης με τις προδιαγραφές της Γ.Γ.Α. (Δ/νση Μελετών Αθλητικών εγκαταστάσεων – Τμήμα έρευνας και Προδιαγραφών). Η αθλητική εγκατάσταση προβλέπεται να κατασκευασθεί στην Δ.Κ. ΚΙΑΤΟΥ, σε δημοτικό ακίνητο το οποίο προορίζεται για  την δημιουργία ∆ηµοτικού Αθλητικού Κέντρου. Σκοπός του έργου είναι η δημιουργία ενός Αθλητικού χώρου, µε δυνατότητα τέλεσης αγώνων σύµφωνα µε τα προβλεπόμενα από την Γ.Γ.Α. και την  International Association of Athletics Federation (I.A.A.F.).Το συγκεκριμένο έργο θα συμβάλει στην ανάπτυξη  των αθλητικών δραστηριοτήτων του κλασικού αθλητισμού, θα καλύψει τις ανάγκες των νέων για άθληση και ψυχαγωγία και θα συμβάλει στην αναβάθμιση της ποιότητας ζωής των κατοίκων του Δήμου. Σημειωτέων  στην ευρύτερη περιοχή δεν υπάρχει αθλητική εγκατάσταση που να περιλαμβάνει στίβο.
  2. Το άρθρο 4 παρ. 2 του  Ν. 3621/2007, όπως αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 11 του Ν. 3840/2010.
Ε Ι Σ Η Γ Ο Υ Μ Ε Θ Α

Την  έγκριση της υπ’ αρ. 01/2019 μελέτης του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΤΑΔΙΟΥ  ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ ΣΤΗΝ Δ.Κ. ΚΙΑΤΟΥ», μετά των τευχών δημοπράτησης, όπως αυτή  συντάχθηκε και θεωρήθηκε από την Τ.Υ. του Δήμου.

Ο Προϊστάμενος Δ/νσης Τ.Υ. & Πολ/μίας

Βασίλειος Παπαβασιλείου

Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ3

 

Με βάση τα παραπάνω  ο Πρόεδρος κάλεσε το ΔΣ να αποφασίσει σχετικά.

Το ΔΣ αφού έλαβε υπόψη του:

  • την ισχύουσα Νομοθεσία,
  • την αρ. 1/2019 μελέτη της Τ.Υ.
  • την από 28-3-2019 εισηγήσεις  της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών,   -και
  • τη διαλογική συζήτηση των μελών του, ως τα ηχογραφημένα και απομαγνητοφωνημένα πρακτικά,

 

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι   ομόφωνα

 

Εγκρίνει, την  αριθ. 1/2019 μελέτη του έργου με τίτλο:  «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΤΑΔΙΟΥ  ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ ΣΤΗΝ

Δ.Κ. ΚΙΑΤΟΥ», μετά των τευχών δημοπράτησης όπως αυτή συντάχθηκε και θεωρήθηκε από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Σικυωνίων .

Η παρούσα απόφαση έλαβε αυξ. αριθ. 97/2019

Ακριβές Απόσπασμα

Κιάτο 02/04/2019

O ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

ΛΕΟΝΑΡΔΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

Print Friendly, PDF & Email