96/2022 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής

Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                                                                        

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                                                                                                           

OIKONOMIKH ΕΠΙΤΡΟΠΗ

 

9η/8 .04. 2022

απόσπασμα πρακτικού

τακτικής συνεδρίασης

 
αρ. απόφασης

 

96/2022

  Α’ θέμα προ ημερησίας διάταξης

Παραίτηση από δικόγραφο κατόπιν γνωμοδότησης.

Στο Κιάτο στο δημοτικό κατάστημα σήμερα Παρασκευή 8η Απριλίου 2022 και ώρα 11:00’πμ συνήλθε η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Σικυωνίων, σε τακτική συνεδρίαση υπό την προεδρία του Δημάρχου Σικυωνίων κ. Σπυρίδωνα Παν. Σταματόπουλου, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 4671/4.4.2022 έγγραφη πρόσκληση που επιδόθηκε & δημοσιεύτηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις των σχετικών άρθρων του ν.3852/2010 (Α’87) & ν.4555/2018 (Α’133). Η τήρηση των πρακτικών έγινε από την υπάλληλο Χαλκιά Βασιλική. Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο -7- μελών παρευρέθηκαν -6- και αναλυτικά,

παρόντες:   -Σταματόπουλος Σ. -Τσολάκος Γ. -Ζάρκος Δ. -Ζαχαρόπουλος Ν. -Μαστοράκης Δ.
    -Σωτηρόπουλος Ι.        
απόντες:   -Δομετίου Β.        

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Σπυρίδων Σταματόπουλος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και προ των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, πρότεινε να συζητηθεί κατεπειγόντως το ως άνω θέμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 77 §3 του Ν.4555/2018 * λαμβανομένης υπόψη της ορισθείσας δικασίμου.

Η Επιτροπή ομόφωνα αποδέχθηκε την πρόταση του Προέδρου για το κατεπείγον του θέματος, σύμφωνα και με τις διατάξεις του άρθρου 77 §3 του Ν.4555/2018, λαμβάνοντας υπ’ όψιν τα ως άνω ειρημένα.

Ακολούθως ο Πρόεδρος εισηγούμενος το ως άνω θέμα έθεσε υπόψη των μελών την από 04/04/2022 γνωμοδότηση του δικηγόρου που αναφέρει ότι ….. «Ως πληρεξούσιος δικηγόρος του Δήμου Σικυωνίων σε υπόθεση με αντίδικο την Μαρία Παρταλίδου που αφορά κοινοτικό υδραύλακα στην ΤΚ Διμηνιού του Δήμου Σικυωνίων, μετά από αυτοψία του επιδίκου υδραύλακα και συζήτηση με τον πρόεδρο της ΤΚ θεωρώ πως τα ασφαλιστικά μέτρα δεν αποτελούν πρόσφορο μέτρο προστασίας καθώς δεν προκύπτει λόγος κατεπείγοντος που να δικαιολογεί τη λήψη αυτών με αποτέλεσμα να πιθανολογείται η απόρριψη της σχετικής αίτησης. Θεωρώ επομένως πως θα πρέπει να ληφθεί απόφαση περί παραίτησης του Δήμου Σικυωνίων από το δικόγραφο των ασφαλιστικών μέτρων, η συζήτηση του οποίου έχει προσδιοριστεί για τη δικάσιμο της 8/4/2022 και να μου δοθεί η σχετική εντολή να παραιτηθώ από το δικόγραφο ενώπιον του Ειρηνοδικείου Σικυώνος της αίτησης ασφαλιστικών μέτρων του Δήμου Σικυωνίων κατά της Μαρίας Παρταλίδου.»

Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της:

  • τις διατάξεις του ν. 3463/2006 (A’114), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει,
  • τις διατάξεις του άρθρου 72 του ν. 3852/2010 (Α’ 87), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει,
  • τις διατάξεις του ν. 4555/2018 (A’133), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει,
  • την 322/2021 (ΩΞ8ΡΩ1Θ-ΔΨ1) απόφαση ΟΕ,
  • την ως άνω γνωμοδότηση του δικηγόρου Γαβριήλ Τασούλη.
  • τη διαλογική συζήτηση των μελών της,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Α. Θεωρεί το θέμα κατεπείγον, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 77 §3 του ν. 4555/2018 * λαμβανομένης υπόψη της ορισθείσας δικασίμου.

  1. B. Εγκρίνει την παραίτηση του Δήμου Σικυωνίων από το δικόγραφο των ασφαλιστικών μέτρων κατά της Παρταλίδου Μαρίας για αυθαίρετη κατάληψη κοινοτικού τσιμενταύλακα στην κοινότητα Κάτω Διμηνιού, για τους λόγους που αναφέρονται στην ως άνω γνωμοδότηση δικηγόρου.

Γ. Εντέλλει το δικηγόρο κ. Γαβριήλ Τασούλη, για λογαριασμό του Δήμου Σικυωνίων, να καταθέσει την ανωτέρω παραίτηση ενώπιον του Ειρηνοδικείου Σικυώνος.

 

η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 96/2022

συντάχθηκε & υπογράφεται

ο πρόεδρος      τα μέλη

ακριβές απόσπασμα

Κιάτο 8.04.2022

ο πρόεδρος

 

 

Σπυρίδων Παν. Σταματόπουλος

Print Friendly, PDF & Email