96/2018 Απόφαση Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Αποφάσεις Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                            ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗΝ  ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

(ΝΠΔΔ) 

ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                                                                                                                                                                        

Α  Π  Ο  Σ  Π  Α  Σ  Μ  Α

 

Από το πρακτικό της  18  / 28-12-2018   τακτικής  συνεδρίασης της  Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

 

Αριθμός Απόφασης   96  / 2018

 

ΘΕΜΑ: 1Ο  (EKTOΣ  ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ)   «Περί   παρατάσεως  ισχύος της σύμβασης προμήθειας υγρών καυσίμων  θέρμανσης  για τις ανάγκες  του Ν.Π.Δ.Δ.  (Δ. Ε.. Στυμφαλίας  και Φενεού – 4ος Τμηματικός προϋπολογισμός έτους 2018»

 

 

Στο  Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 28ην Δεκεμβρίου του έτους  2018  ημέρα της εβδομάδας Παρασκευή   και ώρα 12:00 π. μ. συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση, υπό την Προεδρία  του  κ. Ζάρκου Δημητρίου,  η  Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Σικυωνίων, ύστερα από την αριθ. 301/24-12-2018   έγγραφη  πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 74 και 75  του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης»  (ΦΕΚ 87/07-06-2010) σε κάθε ένα μέλος ξεχωριστά.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία  γιατί σε σύνολο -9- μελών παραβρέθηκαν παρόντα μέλη    -5 – δηλαδή:

 

ΠΑΡΟΝΤΑ                                                               ΑΠΟΝΤΑ

 

1.- Δ.  Ζάρκος                (Πρόεδρος)                                       1.-  Ν.   Σκαρμούτσος

2.- Α.  Λεονάρδου              Μέλος                                            2.- Β.   Kελλάρης

3.- Α.  Βυτινιώτης                  «                                                 3.- Γ.   Κουκουμέλης

4.- Α.  Λούτα                         «                                                 4 .- Μ. Μόσχου  (Εκπρόσωπος μαθητών 1ου ΕΠΑ. Λ  Κιάτου)

5.- Δ.  Ασβεστόπουλος         «

 

Στη συνεδρίαση, παραβρέθηκε  και ο ορισθείς υπάλληλος του Δήμου Σικυωνίων για την τήρηση των πρακτικών,

Λαλιώτης  Γεώργιος.

 

  —————————————————————————————————————————————————————-

ΘΕΜΑ    1ον  (ΕΚΤΟΣ  ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ  ΔΙΑΤΑΞΗΣ)  

Ο  Πρόεδρος της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Ζάρκος Δημήτριος)  εισηγούμενος εξέθεσε ότι , έχουμε ένα θέμα προ ημερήσιας διάταξης που πρέπει να συζητηθεί στην παρούσα συνεδρίαση λόγω καταληκτικών ημερομηνιών, στη συνέχεια  ο Πρόεδρος έθεσε το θέμα  με τίτλο «Περί   παρατάσεως  ισχύος της σύμβασης προμήθειας υγρών καυσίμων  θέρμανσης  για τις ανάγκες  του Ν.Π.Δ.Δ.  (Δ. Ε.. Στυμφαλίας  και Φενεού – 4ος Τμηματικός προϋπολογισμός έτους 2018» ακολούθως έθεσε υπόψη των μελών  την  υπ’ αριθ.  306/28-12-2018 σύμβαση  προμήθειας υγρών καυσίμων θέρμανσης για τις ανάγκες  του Ν.Π.Δ.Δ.  (Δ. Ε.. Στυμφαλίας  και Φενεού – 4ος Τμηματικός προϋπολογισμός έτους 2018  που αποτελεί  αναπόσπαστο κομμάτι της παρούσας απόφασης.

Aκολούθως ο Πρόεδρος  εξέθεσε  ότι  υποβάλαμε στον  κ. Α. Κωστούρος και ΣΙΑ  Ε.Ε.  το υπ’ αριθ. 297/14-12-2018  έγγραφό μας  που έχει ως εξής:

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

ΤΜΗΜΑ ΚΙΝΗΤΟΥ ΜΗΧ/ΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

Ταχ. Δ/νση.: Γ. Γεννηματά 2
                     ΚΙΑΤΟ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

Τ.Κ.             : 20200

Τηλ.             : 2742360158

Fax              : 2742021103

Πληροφ.      : Ι. Τσιοκάρας
 

Κιάτο 14-12-2018

Αριθ. Πρωτ.: 297

 

 

 

ΠΡΟΣ:

«Α. ΚΩΣΤΟΥΡΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.»

Πρατήριο καυσίμων ‘’REVOIL”

Βέλο, ΠΕΟ ΚΟΡΙΝΘΟΥ – ΠΑΤΡΩΝ,

T.K. 20002

τηλ.: 2742032465

 

 

 

 

 

ΘΕΜΑ:  ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ

Σχετ.: Η αριθ.   σύμβαση προμήθειας καυσίμων

Σύμφωνα με το 2ο άρθρο της αριθ.       306/2018 σύμβασης προμήθειας καυσίμων μεταξύ της Σχολικής  Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και εσάς, προβλέπεται η παράτασή της χωρίς να γίνει περαιτέρω τροποποίηση των όρων της αλλά ούτε και υπέρβαση των ποσοτήτων των ειδών αυτής, όταν συμφωνήσουν γι’ αυτό και τα δύο συμβαλλόμενα μέρη. Επειδή η Σχολική  Επιτροπή μας,  προτίθεται να παρατείνει την ανωτέρω σχετική σύμβαση για τέσσερις (4) μήνες από την ημερομηνία λήξης της δηλαδή μέχρι 30-04-2019, παρακαλούμε όπως μας ενημερώσετε για την σύμφωνη γνώμη σας.

Ο   ΠΡΟΕΔΡΟΣ   ΤΗΣ  ΣΧΟΛΙΚΗΣ  ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ  ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ  ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΖΑΡΚΟΣ     ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

     Στη συνέχεια ο κ. Α. Κωστούρος και ΣΙΑ  Ε. Ε με το  υπ’ αριθ.  πρωτοκόλλου 302/27-12-2018  έγγραφό του, μας γνωστοποίησε  ότι συμφωνεί να παραταθεί η σύμβαση μεταξύ της επιχείρησης και του Ν.Π.Δ.Δ. «Σχολική  Επιτροπή  Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης»  για τέσσερις μήνες  ήτοι μέχρι την 30ην Απριλίου 2019,  όπου αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας απόφασης .

 

                                                                                          

Συνεχίζοντας ο Πρόεδρος προτείνει την παράταση της υπ’ αριθ. 306/28-12-2018  σύμβασης      μεταξύ

του Ν.Π.Δ.Δ. «Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης» του Δήμου Σικυωνίων με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. (Δ.Ε.  ΣΤΥΜΦΑΛΙΑΣ  ΚΑΙ ΦΕΝΕΟΥ -4ος   ΤΜΗΜΑΤΙΚΟΣ  ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ) ΕΤΟΥΣ 2018),  η οποία έχει διάρκεια έως την 31-12-2018,   μέχρι τέσσερις (4) μήνες  δηλαδή έως την 30ην Απριλίου 2019, σύμφωνα με το άρθρο 2  της υπ’ αριθ.   306/28-12-2018 σύμβασης  και την σύμφωνη γνώμη της προμηθεύτριας Εταιρείας   Α. ΚΩΣΤΟΥΡΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε  χωρίς να έχουν εξαντληθεί  οι ποσότητες  της ανωτέρω σύμβασης.

   Η παράταση της χρονικής διάρκειας της παραπάνω σύμβασης δεν προκαλεί υπέρβαση του ποσού της ή των ποσοτήτων των ειδών της και επιπλέον οικονομική επιβάρυνση  στο Ν.Π.Δ.Δ.

Και κάλεσε την Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης να αποφασίσει σχετικά, η Σχολική  Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης  αφού άκουσε την εισήγηση του προέδρου και είδε τα σχετικά έγγραφα  που αναφέρονται παραπάνω .

 

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι     Ο μ ό φ ω ν α

 

 

Την  συζήτηση  του θέματος εκτός ημερήσιας διάταξης

 

 

A.-  Π α ρ α τ ε ί ν ε ι την  υπ΄  αριθ. 306/28-12-2018  σύμβαση  μεταξύ  του Ν.Π.Δ.Δ. «Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης» του Δήμου Σικυωνίων με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. . (Δ.Ε.  ΣΤΥΜΦΑΛΙΑΣ  ΚΑΙ ΦΕΝΕΟΥ -4ος   ΤΜΗΜΑΤΙΚΟΣ  ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ) ΕΤΟΥΣ 2018)    (η οποία έχει διάρκεια έως την 31-12-2018)  μέχρι τέσσερις (4) μήνες  δηλαδή έως την 30ην Απριλίου 2019, σύμφωνα με το άρθρο 2  της υπ’ αριθ.  306/28-12-2018     σύμβασης  και την σύμφωνη γνώμη της προμηθεύτριας Εταιρείας,   Α. ΚΩΣΤΟΥΡΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε     χωρίς να έχουν εξαντληθεί  οι ποσότητες  της ανωτέρω σύμβασης.

Η παράταση της χρονικής διάρκειας της παραπάνω σύμβασης δεν προκαλεί υπέρβαση του ποσού της ή των ποσοτήτων των ειδών της και επιπλέον οικονομική επιβάρυνση  στο Ν.Π.Δ.Δ.

 

 

 

 

 

 

 

Η απόφαση  αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό  96/2018 και υπογράφεται ως έπεται.-

 

 

Ακριβές Απόσπασμα

 

Κιάτο  28-12-2018

 

Ο  Πρόεδρος    της  Σχολικής  Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

 

 

 

 

Ζάρκος   Δημήτριος

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Print Friendly, PDF & Email