95/2023 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής

Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                                                                        

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                                                                                                           

OIKONOMIKH ΕΠΙΤΡΟΠΗ

 

12η/10.04.2023

απόσπασμα πρακτικού τακτικής συνεδρίασης

αρ. απόφασης   4ο θέμα ημερήσιας διάταξης
 

95/2023

  Απόδοση λογαριασμού εντάλματος προπληρωμής (774,35€) για αγορά φακέλων με προπληρωμένο τέλος COURIER/ΠΟΡΤΑ-ΠΟΡΤΑ (Μέγεθος Α4) και BUSINESS EXPRESS POST, για τη διακίνηση της αλληλογραφίας του Δήμου.

Στο Κιάτο στο δημοτικό κατάστημα σήμερα Μ. Δευτέρα 10η Απριλίου 2023 και ώρα 11:00’πμ συνήλθε η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Σικυωνίων, σε τακτική συνεδρίαση, υπό την προεδρία του Αντιδημάρχου                                       κ. Γεωργίου Τσολάκου, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 6580/6.4.2023 πρόσκληση, που επιδόθηκε & δημοσιεύτηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις των σχετικών άρθρων του ν.3852/2010 (Α’87) & ν.4555/2018 (Α’133).                              Εκ των προσκληθέντων προέδρων κοινοτήτων δεν παρευρέθηκε κανείς. Η τήρηση των πρακτικών έγινε από την υπάλληλο Χαλκιά Βασιλική. Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο -7- μελών παρευρέθησαν -4- και αναλυτικά,

παρόντες:   -Τσολάκος Γ. -Δομετίου Β. -Σωτηρόπουλος Ι. -Ζαχαρόπουλος Ν.  
απόντες:   -Μαστοράκης Δ. -Μυττάς Ι. -Ζάρκος Δ.  

Ο πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Γεώργιος Τσολάκος, εισηγούμενος το θέμα, έθεσε υπόψη των μελών το από 31.03.2023 υπηρεσιακό σημείωμα της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών που ακολουθεί,

Με την αρίθμ. 58/21-03-2023 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής η οποία εκδόθηκε σε εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 172 του Ν. 3463/2006 (ΦΕΚ-114 Α΄/8-6-2006) «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων»,  εξεδόθη από την Οικονομική Υπηρεσία (σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3852/2010) και σε βάρος του Προϋπολογισμού δαπανών έτους 2023  και συγκεκριμένα του  Κ.Α. 02.00.6221.002  το υπ’  αρίθμ. 71  (Σειρά  A΄) Χρηματικό  Ένταλμα ΠΡΟΠΛΗΡΩΜΗΣ ποσού 774,35€ για αγορά φακέλων με προπληρωμένο τέλος COURIER / ΠΟΡΤΑ-ΠΟΡΤΑ (Μέγεθος Α4) και BUSINESS EXPRESS POST, για τη διακίνηση της αλληλογραφίας του Δήμου, με υπόλογο διαχειριστή τη Γεωργία Μιχαλοπούλου και ημερομηνία απόδοσης λογαριασμού την 20-06-2023.

 

Από το παραπάνω Χρηματικό Ένταλμα ΠΡΟΠΛΗΡΩΜΗΣ  δαπανήθηκε όλο το ποσό των  774,35 €  σύμφωνα με τα αρίθμ. α) 08161301600000909/30-03-2023  Δελτίο Πώλησης  Ταχυδρομικών  Υπηρεσιών  ποσού  562,68€  και β) 08161301900000047/30-03-2023 Δελτίο Αποστολής – Τιμολόγιο Παροχής Υπηρεσιών ποσού 211,67 €  της  Α.Ε.   ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΑ.

 

Ύστερα από τα παραπάνω παρακαλώ να προβείτε στον έλεγχο των συνημμένων δικαιολογητικών και αποφασίσετε για την νομιμοποίηση ή μη της γενομένης δαπάνης σύμφωνα με τις διατάξεις του Β.Δ. 17/5-15/6/1959.-

 

Κιάτο   31 Μαρτίου  2023

Η Υπόλογος

Μιχαλοπούλου Γεωργία

 

 

Η Οικονομική Επιτροπή, αφού έλαβε υπόψη:

  • τις διατάξεις του ν. 3463/2006 (A’114), όπως ισχύει,
  • τις διατάξεις του ν. 3852/2010 (Α’ 87), όπως ισχύει,
  • τις διατάξεις του ν. 4555/2018 (A’133), όπως ισχύει,
  • την 58/2023 (6Ρ4ΦΩ1Θ-ΟΝΓ) απόφαση ΟΕ «έκδοση εντάλματος προπληρωμής»
  • τη διαλογική συζήτηση των μελών της,

 

 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

ΟΜΟΦΩΝΑ

Α. Εγκρίνει τον αποδιδόμενο λογαριασμό της υπολόγου διαχειρίστριας Μιχαλοπούλου Γεωργίας και του υπ’  αρίθμ. 71/2023 (Σειρά A΄) Χρηματικού  Εντάλματος ΠΡΟΠΛΗΡΩΜΗΣ ποσού 774,35€ για αγορά φακέλων με προπληρωμένο τέλος COURIER / ΠΟΡΤΑ-ΠΟΡΤΑ (Μέγεθος Α4) και BUSINESS EXPRESS POST, για τη διακίνηση της αλληλογραφίας του Δήμου, με προθεσμία απόδοσης την 20-06-2023.

 

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 95/2023

Συντάχθηκε και υπογράφεται

Ο πρόεδρος                                         Τα μέλη

ακριβές απόσπασμα

Κιάτο 10.04.2023

Ο πρόεδρος

 

 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ  ΤΣΟΛΑΚΟΣ

Print Friendly, PDF & Email