95/2023 Απόφαση Δημάρχου για Σύσταση Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου

Αποφάσεις Δημάρχου
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                    

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

Δ/ΝΣΗ Δ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Πληρ. Θ. Ασημακόπουλος

 Τηλ: 2742360131

ΔΗΜΟΣΙΕΥΤΕΑ

                        ΑΔΑ:ΨΟΚΗΩ1Θ-Φ03

Αριθμ. πρωτ: 7480

Ημ/νία: 24-4-2023

 

Θέμα: Σύσταση Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου σύμφωνα με την υπ’ αριθμ 86288 (ΦΕΚ 6506 τ. Β’/19.12.2022) απόφαση ΥΠ.ΕΣ περί Εξειδίκευσης των κριτηρίων σύστασης Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου στους Οργανισμούς.

Απόφαση Δημάρχου  Αριθμ. 95

Ο  Δήμαρχος  Σικυωνίων

έχοντας υπόψη:

                                                         

  1. Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/τ.Β ́/ 2010), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, αναφορικά με τις αρμοδιότητες του Δημάρχου.
  2. Το άρθρο 83 του Ν.4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» (ΦΕΚ 133/τ. Α ́/07.08.2019) που αφορά «Αρμοδιότητες της Αρχής (ΕΘΝΙΚΗ ΑΡΧΗ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ) – Πεδίο εφαρμογής».
  3. Τις διατάξεις του Ν.4795/2021 «Σύστημα Εσωτερικού Ελέγχου του Δημόσιου Τομέα, Σύμβουλος Ακεραιότητας στη δημόσια διοίκηση και άλλες διατάξεις για τη δημόσια διοίκηση και την τοπική αυτοδιοίκηση» (ΦΕΚ 62/τ.Α ́/17.04.2021), βάσει των οποίων οι ρυθμίσεις του Μέρους Α ́ του προαναφερομένου νόμου έχουν εφαρμογή στους ΟΤΑ α ́ βαθμού.
  4. Τις διατάξεις του Ν.4940/2022 (ΦΕΚ 112/Α/14-06-2022).
  5. Τις διατάξεις της ΚΥΑ ΓΓΑΔΔΤ 358/9388/08.06.2022 (ΦΕΚ.3093/Β/17-6-2022).
  6. Την Απόφαση ΥΠ.ΕΣ. 86218/15.12.2022 (ΦΕΚ 6506/19.12.2022 τεύχος Β’): “Εξειδίκευση των κριτηρίων σύστασης Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου στους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης α’ βαθμού και στα εποπτευόμενα αυτών νομικά πρόσωπα”.
  7. Την ανάγκη σύστασης και λειτουργίας Αυτοτελούς Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου στο Δήμο Σικυωνίων ως οργανικής μονάδας επιπέδου Τμήματος, λαμβάνοντας υπόψη την αναγκαιότητα διασφάλισης της εύρυθμης λειτουργίας του Δήμου Σικυωνίων.
  8. Το γεγονός ότι δεν έχει συσταθεί μέχρι στιγμής στον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Σικυωνίων, Μονάδα Εσωτερικού Ελέγχου (Μ.Ε.Ε.), σε επίπεδο αυτοτελούς τμήματος.

 

Αποφασίζουμε

 

Α. Την σύσταση Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου (Μ.Ε.Ε.) στο Δήμο Σικυωνίων, σε επίπεδο αυτοτελούς τμήματος, όπως ορίζει η Απόφαση ΥΠ.ΕΣ. 86218/15.12.2022 (ΦΕΚ 6506/ 19.12.2022 τεύχος Β’) καθώς πληρούνται σωρευτικά τα κριτήρια του άρθρου 3, παρ. 1 αυτής, και την ένταξή της στον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Σικυωνίων, στην επόμενη τροποποίηση, ως εξής:

Άρθρο 1
Σύσταση – Επίπεδο λειτουργίας – Δομή – Οργανωτική διάρθρωση

Συστήνεται στο Δήμο Σικυωνίων διοικητική δομή, με την ονομασία «Μονάδα Εσωτερικού Ελέγχου» (Μ.Ε.Ε.), ως αυτοτελής και ανεξάρτητη μονάδα, σε επίπεδο λειτουργίας Τμήματος, η οποία υπάγεται απευθείας στον Δήμαρχο του Δήμου Σικυωνίων, όπως ορίζει η Απόφαση ΥΠ.ΕΣ. 86218/15.12.2022 (ΦΕΚ 6506/ 19.12.2022 τεύχος Β’).

Άρθρο 2
Στόχοι και αρμοδιότητες Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου

1. Η Μονάδα Εσωτερικού Ελέγχου του Δήμου Σικυωνίων, έχει τους ακόλουθους επιχειρησιακούς στόχους (όπως ορίζει το Άρθρο 10 – Ν.4795/2021):
α) τον έλεγχο των συστημάτων διακυβέρνησης και λειτουργίας και την παροχή διαβεβαίωσης περί της επάρκειας αυτών, με σκοπό την υποστήριξη του φορέα για την επίτευξη των στρατηγικών του στόχων και για τη λήψη μέτρων, όπου απαιτείται,
β) την παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών, είτε ως αρωγή προς τον επικεφαλής του φορέα είτε στο πλαίσιο του ετήσιου προγράμματος εργασιών, με στόχο τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας του φορέα,
γ) τη διασφάλιση της ορθής, αποτελεσματικής και ασφαλούς διαχείρισης και χρήσης των πληροφοριακών συστημάτων –και-

δ) την αξιολόγηση της λειτουργίας, των δραστηριοτήτων και των προγραμμάτων του φορέα βάσει των αρχών της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης.
2. Η Μονάδα Εσωτερικού Ελέγχου του Δήμου Σικυωνίων ασκεί τις παρακάτω αρμοδιότητες (όπως ορίζει το Άρθρο 10, Ν.4795/2021):
α) συντάσσει και αναθεωρεί το Εγχειρίδιο Εσωτερικών Ελέγχων, το οποίο εγκρίνεται από τον επικεφαλής του φορέα,
β) καταρτίζει Ετήσιο ή Πολυετές Πρόγραμμα Εργασιών, λαμβανομένων υπόψη των στρατηγικών και επιχειρησιακών προτεραιοτήτων του φορέα, καθώς και της αξιολόγησης των κινδύνων και των ευκαιριών του φορέα,
γ) σχεδιάζει και διενεργεί προγραμματισμένους και έκτακτους ελέγχους επί του συνόλου των υπηρεσιών του φορέα, των λειτουργιών, των συλλογικών οργάνων αυτού, των διαδικασιών του, των εκτελούμενων έργων, καθώς και των πληροφοριακών του συστημάτων, όπως αυτά εντοπίζονται μέσω της διαδικασίας αξιολόγησης και ιεράρχησης των
κινδύνων που απειλούν τη λειτουργία τους, σύμφωνα με τις πιθανότητες εκδήλωσης του κινδύνου και τις ενδεχόμενες συνέπειές του,
δ) παρέχει συμβουλευτικά έργα επί του συνόλου των υπηρεσιών του φορέα, των λειτουργιών, των συλλογικών οργάνων αυτού, των διαδικασιών του, των εκτελούμενων έργων, καθώς και των πληροφοριακών του συστημάτων,

ε) ελέγχει και παρέχει διαβεβαίωση περί της επάρκειας του Συστήματος Εσωτερικού Ελέγχου του φορέα και εισηγείται σχετικές βελτιωτικές προτάσεις,
στ) παρέχει συμβουλευτικές υπηρεσίες,

ζ) αξιολογεί τη λειτουργία του φορέα βάσει των αρχών της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης,

η) ελέγχει την ορθή εφαρμογή των διαδικασιών εκτέλεσης του προϋπολογισμού, σύνταξης και αποστολής στο Υπουργείο Οικονομικών των δημοσιονομικών και λοιπών αναφορών, καθώς και διενέργειας των δαπανών και διαχείρισης της περιουσίας του οικείου φορέα για τον εντοπισμό τυχόν ενδείξεων φαινομένων κακοδιοίκησης, κακοδιαχείρισης, κατάχρησης, σπατάλης ή απάτης, καθώς και εάν ο φορέας αναπτύσσει κατάλληλες δικλίδες για την αποτροπή τους στο μέλλον,
θ) ελέγχει και αξιολογεί τις διαδικασίες κατάρτισης των οικονομικών και μη αναφορών του φορέα,

ι) αξιολογεί τις διαδικασίες σχεδιασμού και εκτέλεσης των λειτουργιών και των προγραμμάτων του φορέα,
ια) ελέγχει τη συμμόρφωση του φορέα προς την ισχύουσα νομοθεσία, τους κανονισμούς και τις πολιτικές που διέπουν τη λειτουργία του,
ιβ) ελέγχει τα πληροφοριακά συστήματα ως προς την αποτελεσματικότητά τους για την επίτευξη των στόχων του φορέα,
ιγ) παρακολουθεί, αξιολογεί και επιβεβαιώνει τις διορθωτικές ή βελτιωτικές ενέργειες που πραγματοποιούνται από τις υπηρεσίες του φορέα σε συμμόρφωση με τις προτάσεις του εσωτερικού ελέγχου, μέχρι την οριστική υλοποίησή τους,
ιδ) καταρτίζει Ετήσια Έκθεση με Γνώμη,

ιε) γνωστοποιεί αμελλητί στις αρμόδιες υπηρεσίες και στον πειθαρχικό Προϊστάμενο, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, τυχόν ενδείξεις απάτης ή έλλειψης ακεραιότητας ή πειθαρχικής ευθύνης υπαλλήλων –και-
ιστ) μεριμνά για την εκπαίδευση και την επιμόρφωση των εσωτερικών ελεγκτών.

Άρθρο 3
Στελέχωση
Η Μ.Ε.Ε. του Δήμου Σικυωνίων, στελεχώνεται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα της. 86218 Απόφασης,  άρθρο 4, παρ. 2, ΦΕΚ.6506/Β/19-12-2022. Σε περίπτωση μη λειτουργίας της Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου εφαρμόζεται το άρθρο 40, παρ. 2 του Ν. 4940/2022 (ΦΕΚ 112/Α/14-06-2022).

Άρθρο 4
Εσωτερικός Έλεγχος εποπτευόμενων νομικών προσώπων
Η Μ.Ε.Ε. του Δήμου Σικυωνίων, ασκεί τη λειτουργία του εσωτερικού ελέγχου και επί των εποπτευόμενων νομικών προσώπων του, εφόσον τα τελευταία δεν έχουν συστήσει Μ.Ε.Ε.

 

Β. Η Μονάδα Εσωτερικού Ελέγχου θα στελεχωθεί με νεότερη Απόφαση   Δημάρχου.

Γ. Εφόσον κριθεί απαραίτητη η συνδρομή επαγγελματιών με την ανάλογη τεχνογνωσία και δεξιότητες ,για την αποτελεσματική λειτουργία της Μονάδας , θα εφαρμοστούν οι σχετικές διατάξεις της παρ. 4 , άρθρου 9 του Ν. 4795/2021.

 

Δ. Η παρούσα απόφαση να αναρτηθεί στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ καθώς και στην επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου.

Ο Δήμαρχος

 

 

Σπυρίδων Π. Σταματόπουλος

Print Friendly, PDF & Email