95/2022 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής

Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ
OIKONOMIKH ΕΠΙΤΡΟΠΗ
8η/28 .03. 2022
απόσπασμα πρακτικού
τακτικής συνεδρίασης

αρ. απόφασης 95/2022

20ο θέμα ημερήσιας διάταξης
Ορισμός -δικαστικού επιμελητή- για την επίδοση ειδικής πρόσκλησης
της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών & Πολεοδομία Δήμου Σικυωνίων
στην ανάδοχο Κ.ΑΓΓΕΛΟΣΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ ΟΕ του έργου ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΔΕ ΦΕΝΕΟΥ.
Στο Κιάτο στο δημοτικό κατάστημα σήμερα Δευτέρα 28η Μαρτίου 2022 και ώρα 11:00’πμ συνήλθε η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Σικυωνίων, σε τακτική συνεδρίαση υπό την προεδρία του Δημάρχου Σικυωνίων κ. Σπυρίδωνα Παν. Σταματόπουλου, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 4102/24.03.2022 έγγραφη πρόσκληση που επιδόθηκε & δημοσιεύτηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις των σχετικών άρθρων του ν.3852/2010 (Α’87) & ν.4555/2018 (Α’133). Η τήρηση των πρακτικών έγινε από την υπάλληλο Χαλκιά Βασιλική. Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο -7- μελών παρευρέθηκαν -6- και αναλυτικά,
παρόντες: -Σταματόπουλος Σ. -Τσολάκος Γ. -Δομετίου Β. -Ζαχαρόπουλος Ν. -Μαστοράκης Δ.
-Σωτηρόπουλος Ι.
απόντες: -Ζάρκος Δ.
Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Σπυρίδων Σταματόπουλος εισηγούμενος το ανωτέρω θέμα, έθεσε υπόψη των μελών την 4070/24-03-2022 απόφαση-ειδική πρόσκληση της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών & Πολεοδομίας του Δήμου μας η οποία χρήζει επίδοσης δυνάμει του από 24/03/2022 εγγράφου της.

Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της:
 τις διατάξεις του ν. 3463/2006 (A’114) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει,
 τις διατάξεις του άρθρου 72 του ν. 3852/2010 (Α’ 87) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει,
 τις διατάξεις του ν. 4555/2018 (A’133) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει,
 την 4070/24-03-2022 απόφαση-ειδική πρόσκληση της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών & Πολεοδομίας
 το από 24/03/2022 εγγράφου της ίδιας Υπηρεσίας,
 την 223/4164/28-03-2022 (ΩΥ9ΥΩ1Θ-ΜΜΒ) ΑΑΥ
 τη διαλογική συζήτηση των μελών της,
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Α. Ορίζει το δικαστικό επιμελητή Πρωτοδικείου Κορίνθου κ. Κωνσταντίνο Πίκουλα για την επίδοση της αρ. πρωτ. 4070/24-03-22 απόφασης-ειδικής πρόσκλησης της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών & Πολεοδομία Δήμου Σικυωνίων στην ανάδοχο Κ.ΑΓΓΕΛΟΣΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ ΟΕ του έργου ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΔΕ ΦΕΝΕΟΥ.
Η αμοιβή δικαστικού επιμελητή για τα ανωτέρω ανέρχεται στο ποσό των 43,40€ σύμφωνα με την 223/2022 ΑΑΥ.
η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 95/2022
συντάχθηκε & υπογράφεται
ο πρόεδρος τα μέλη
ακριβές απόσπασμα
Κιάτο 28.03.2022
ο πρόεδρος

Σπυρίδων Παν. Σταματόπουλος

Print Friendly, PDF & Email