95/2021 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής

Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                                                                        

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                                                                                                           

OIKONOMIKH ΕΠΙΤΡΟΠΗ

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ

10ης/12.04.2021

ΤΑΚΤΙΚΗΣΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

 

Αρ. Απόφασης 95/2021   13ο θέμα ημερήσιας διάταξης  

Ορισμός συνηγόρου υπεράσπισης ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΥ & ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ κατόπιν γνωμοδότησης, δυνάμει της 76/2021 απόφαση ΟΕ μετά το Α19/140/25.02.2021 Κλητήριο Θέσπισμα.

Στο Κιάτο στο δημοτικό κατάστημα σήμερα Δευτέρα 12η Απριλίου 2021 και ώρα 10:00’πμ συνήλθε η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Σικυωνίων, σε τακτική συνεδρίαση, υπό την Προεδρία του Δημάρχου κ. Σπυρίδωνα Παν. Σταματόπουλου, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 3378/08.04.2021 έγγραφη πρόσκληση, που επιδόθηκε & δημοσιεύτηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις των σχετικών άρθρων του ν.3852/2010 (Α’87) & ν.4555/2018 (Α’133). Εκ των προσκληθέντων προέδρων Κοινοτήτων δεν παρευρέθηκε κανείς. Η τήρηση των πρακτικών έγινε από την υπάλληλο Χαλκιά Βασιλική. Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο -7- μελών παρευρέθηκαν -6- και αναλυτικά,

 

παρόντες: 1.Σταματόπουλος Σπ. 2.Τσολάκος Γεώργιος 3.Σώκος Δημήτριος 4.Σωτηρόπουλος Ιωάνν.
  5. Ζάρκος Δημήτριος 6. Ρουμπέκας Γεώργιος    
απόντες: 1.Λέγγας Μάρκος      

 

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Σπυρίδων Παν. Σταματόπουλος εισηγούμενος το θέμα, έθεσε υπόψη των μελών την σχετική γνωμοδότηση, δυνάμει της 76/2021 απόφασης ΟΕ από την οποία προκύπτει ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις του νόμου για το διορισμό συνηγόρου υπεράσπισης του Αλεξόπουλου Βασιλείου & Παπαβασιλείου Βασιλείου, μετά το Α19/140/25.02.2021 Κλητήριο Θέσπισμα της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Κορίνθου .

 

Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της:

  • τις διατάξεις των άρθρων 72 του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87)
  • τις διατάξεις των άρθρων 203 κ.ε. του ν. 4555/2018 (ΦΕΚ A’133),
  • την 2845/22.03.2021 αίτηση του Αλεξόπουλου Β.,
  • την 2846/22.03.2021 αίτηση του Παπαπαβασιλείου Β.,
  • το Α19/140/25.02.2021 Κλητήριο Θέσπισμα,
  • την 76/2021 (ΩΑΓ6Ω1Θ-Λ6Π) απόφαση ΟΕ
  • τη σχετική γνωμοδότηση δικηγόρου
  • τη διαλογική συζήτηση των μελών της,

 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ

 

Α. Ορίζει τη δικηγόρο Καλλιανιώτη Μαρίνα, ως συνήγορο υπεράσπισης του ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ του Γερασίμου & ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ του Χριστοφόρου, μετά το Α19/140/25.02.2021 Κλητήριο Θέσπισμα της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Κορίνθου, την Δευτέρα  10/05/2021.  Ο αυτός διορισμός ισχύει και σε περίπτωση μετ’ αναβολής της προαναφερθείσας δικασίμου.

 

Η δαπάνη για την αμοιβή του δικηγόρου θα γίνει σύμφωνα με το παράρτημα του ν.4194/2013 (Α’ 208) «Κώδικας Δικηγόρων» όπως ισχύει, δυνάμει της υπ’ αριθμ.  20/2021 (ΨΕ3ΛΩ1Θ-ΞΝΕ) απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου μας.

 

Β. Διαβιβάζει την παρούσα απόφαση στη Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου μας, προκειμένου να προβεί στην έκδοση της σχετικής ανάληψης υποχρέωσης.

 

 

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 95/2021

Συντάχθηκε και υπογράφεται

Ο Πρόεδρος                                         Τα μέλη

Ακριβές απόσπασμα

Κιάτο 12.04.2021

Ο Πρόεδρος

 

Σπυρίδων Παν. Σταματόπουλος

 

Print Friendly, PDF & Email