95/2021 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου

Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

 

Από το πρακτικό της 9ης/14-06-2021  Έ Κ Τ Α Κ Τ Η   Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου

( με  τηλεδιάσκεψη) .

Αρ. Απόφασης:  95/2021

Περίληψη: Έγκριση της αριθ. 67/2021 απόφασης της Δ.Ε.Υ.Α.Σ. με θέμα: «Τροποποίηση της 1/2019 απόφασης του Δ.Σ. της ΔΕΥΑΣ περί αναπροσαρμογής τιμολογίου Ύδρευσης – Αποχέτευσης».

 

Στο  Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 14η  του μηνός Ιουνίου   έτους 2021 ημέρα Δευτέρα    και ώρα 21:00  συνήλθε σε  Έ κ τ α κ τ η    Σ υ ν ε δ ρ ί α σ η   (με τηλεδιάσκεψη) το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Σικυωνίων, μετά την  αριθ. 5889/14-6-2021, έγγραφη πρόσκληση, του Προέδρου κ. Σκαρμούτσου Νικολάου, η οποία  επιδόθηκε (σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 άρθρο 67, όπως αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 74 του Ν.4555/2018 σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 10 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΠΝΠ) «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοιού Covid-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής τους» (ΦΕΚ Α΄ 55/11-03-2020) ,  τις υπ’αριθμ.πρωτ.18318/13-03-2020 και  αριθ. 40/2020 εγκυκλίους του Υπουργείου εσωτερικών) καθώς και τις αριθ. 426/13-11-2020 εγκυκλίου  σε κάθε ένα Δημοτικό Σύμβουλο και στο Δήμαρχο, ο οποίος και παραβρέθηκε.

Ακολούθως διαπιστώθηκε η ύπαρξη απαρτίας, διότι σε σύνολο  27 μελών, βρέθηκαν παρόντα  23 μέλη δηλαδή :

 

                                                                           ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ  ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ

ΠΑΡΟΝΤΕΣ :

1. Σκαρμούτσος Νικόλαος 2. Τσολάκος Γεωργιος 3. Σώκος Δημήτριος 4. Ζάρκος Δημήτριος 
5. Δομετίου Βασίλειος 6. Τσιόγκας Νικόλαος                         7. Μπουζιάνη-Τσαντίλα Β 8. Μυττάς Ιωάννης   
9. Κουτρέτσης Σπυρίδων

 

10. Θελερίτης Γεώργιος  11. Σωτηρόπουλος Ιωάννης 12. Σαρχάνης Κων/νος
13. Φιακάς Παναγιώτης  14.Aλεξόπουλος Βασίλειος 15. Λέγγας Μάρκος 16. Ζαχαρόπουλος Νικόλαος
17.  Ρουμπέκας Γεώργιος

 

18. Γαλάνης Βασίλειος 19. Παγεωργίου Δημήτριος 20. Κατσιμπούλας Αντώνιος
21. Μπακόλιας Παναγιώτης   22.Χουσελάς  Ευάγγελος 23. Νανοπουλος Βασιλειος  
       
ΑΠΟΝΤΕΣ:   1. Γκούμας Σταμάτιος 2. Μαστοράκης Δημήτριος 3.Συριάνος Κων/νος                         
4. Παπαβασιλείου Νικόλαος      
ΠΡΟΕΔΡΟΙ  ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ

 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ:

 

1. Σπυρόπουλος Ι. (Διμηνιού) 2. Ραφτόπουλος Παν. (Πασίου)  
 ΑΠΟΝΤΕΣ : 1. Λεονάρδου Α. (Σικυώνος- Κιάτου) 2. Δεδάκης Σ. (Καστανέας) 3. Στάθης Σ. (Μεγ. Βάλτου)
4. Μπεκιάρης Δ. (Φενεού) 5. Κοτούλας  Γεωργ.(Μουλκίου) 6. Τυρλής Α. (Λαλιωτίου) 7. Δρίμας Ι. (Δροσοπηγής)
8. Μαγκλάσης Χρ. (Αρχ. Σικυώνα) 9. Μιχόπουλος  Ιωαν. (Κ. Διμηνιού 10. Παπαγεωργόπουλος Νικ.      (Κεφαλαρίου) 11.Μηλιώτης Γ. (Μικ. Βάλτου)
12. Σκούπας Α. (Μποζικών) 13. Ρήγας Ι. (Βελίνας) 14. Τρίμης Αναστάσιος (Κλημεντίου) 15. Παναγόπουλος (Πανοράματος)
16. Νικολάου Ν. (Σουλίου) 17. Ράπτης Ν. (Καισαρίου) 18. Κοτσίρης Β. (Στενού) 19.Σταθακοπουλος Κ.(Παραδεισίου)
20.Καρατζάς Σ. (Στυμφαλίας) 21. Καλαντζής Π. (Γονούσας) 22. Παπακωνσταντίνου Η.(Τιτάνης) 23. Παπουτσής Α. (Αρχ. Φενεού)
24. Κουλούκης Σ. (Μεσινού) 25. ΡαφτόπουλοςΚ. (Κρυονερίου) 26. Γκορίτσας Δ. (Ματίου) 27. Σελέκος Κ. (Καλλιάνων)
28. Τζελέπης Δ. (Ψαρίου) 29. Τζιώρης Γ. (Μοσιάς) 30. Δρόλιας Πανταζής-Παντελής  (Κυλλήνης) 31. Τσετσώνης Π. (Κ. Ταρσού)
32. Παπαδόπουλος Θεοδόσιος  (Ασπροκάμπου) 33.Αθανασούλης Ι. (Λαύκας) 34. Στριφτόμπολας  Αργ. (Γκούρας)
. .  

 

Στην συνεδρίαση παραβρέθηκε η τακτική υπάλληλος κ. Ειρήνη Π. Πρόβου για την τήρηση των πρακτικών.

 

Θέμα  1ο    ημερήσιας διάταξης

 

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Σκαρμούτσος Νικόλαος, κήρυξε την έναρξη της Συνεδρίασης και στο 1ο θέμα και μοναδικό της ημερήσιας διάταξης με τίτλο: «Έγκριση της αριθ. 67/2021 απόφασης της Δ.Ε.Υ.Α.Σ. με θέμα: «Τροποποίηση της 1/2019 απόφασης του Δ.Σ. της ΔΕΥΑΣ περί αναπροσαρμογής τιμολογίου Ύδρευσης – Αποχέτευσης»,  ενημέρωσε το σώμα για το έκτακτο και κατεπείγον της παρούσας συνεδρίασης και του θέματος αυτής λόγω εκτάκτων αναγκών και κάλεσε το συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.

Το Συμβούλιο ομόφωνα αποδέχθηκε την πρόταση του Προέδρου, για το έκτακτο και κατεπείγον τις παρούσας συνεδρίασης, και του θέματος  αυτής, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 74 του Ν.4555/2018

 

Ακολούθως ο Πρόεδρος έθεσε υπόψη του Συμβουλίου:

 

Α. Την αριθ. 1/2019 με ΑΔΑ : 6Ζ5ΩΟΕΚΠ-0ΣΩ προηγούμενη απόφαση του Συμβουλίου της Δημοτικής  Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης του Δήμου Σικυωνίων (Δ.Ε.Υ.Α.Σ.),  η οποία εγκρίθηκε με την αριθ. 6/2019 με ΑΔΑ : 67ΥΗΩ1Θ-Η12 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου και με την με αριθ. 28695 /13-3-2019  με ΑΔΑ : ΩΒ9ΓΟΡ1Φ-ΘΨ6 απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης , Τμήμα Διοικητικού Οικονομικού Ν. Κορινθίας .

 

Β.  Την αριθ. 67/2021 με  Α.Δ.Α: Ω19ΙΟΕΚΠ-0ΨΟ απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Δ.Ε.Υ.Α.Σ η οποία έχει ως ακολούθως:

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

ΥΔΡΕΥΣΗΣ – ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό της αριθ. 13/09-06-2021 συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης Σικυωνίων (Δ.Ε.Υ.Α.Σ.).

Αριθμός Απόφασης  67/2021

 

ΘΕΜΑ:      Τροποποίηση της αριθμ. 01/2019 απόφασης του Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α.Σ. περί αναπροσαρμογής τιμολογίου Ύδρευσης – Αποχέτευσης.

Στο Κιάτο και στα γραφεία της Δ.Ε.Υ.Α. Σικυωνίων, την 9η Ιουνίου 2021, ημέρα Τετάρτη και ώρα 18:00 με 20:00, πραγματοποιήθηκε υπό την Προεδρία του κ. Σταματόπουλου Σπυρίδων, ΕΚΤΑΚΤΗ συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Δ.Ε.Υ.Α. Σικυωνίων με ψηφοφορία μέσω τηλεφώνου, κατόπιν της υπ’ αριθμ. πρωτ. 737/09-06-2021 έγγραφης πρόσκλησης του Προέδρου του Δ.Σ., που επιδόθηκε σε κάθε Σύμβουλο σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΠΝΠ) «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσης του» ΦΕΚ Α΄ 55/11.03.2020, την υπ’ αριθμ. 426 με Α.Π. 77233/13.11.2020 εγκύκλιο του ΥΠ. ΕΣ. και τις διατάξεις του άρθρου 4 παρ. 2 & 3 του Ν.1069/1980.

Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο 11 μελών συμμετείχαν στην διαδικασία 11. Ήτοι:

ΠΑΡΟΝΤΑ ΑΠΟΝΤΑ
1.          Σταματόπουλος Σπυρίδων

2.          Μπούρης Ευάγγελος

3.          Θελερίτης Γεώργιος

4.          Φιακάς Παναγιώτης

5.          Ζάρκος Δημήτριος

6.          Σωτηρόπουλος Ιωάννης

7.          Σαρχάνης Κωνσταντίνος

8.          Μπακόλιας Παναγιώτης

9.          Κόλλιας Παναγιώτης

10.      Εμμανουιλίδης Ιωάννης

11.      Γκουβάτσου Ασπασία

 

Θέμα 1ο

Ο Δ/ντής της Δ.Ε.Υ.Α. Σικυωνίων, κ. Νίκας Παναγιώτης, εισηγούμενος το 1ο θέμα της ημερήσιας διάταξης περί τροποποίησης της αριθμ. 01/2019 απόφασης του Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α.Σ. περί αναπροσαρμογής τιμολογίου Ύδρευσης – Αποχέτευσης, έθεσε υπόψη του Σώματος τα εξής:

Με την αριθμ. 01/2019 (ΑΔΑ: 6Ζ5ΩΟΕΚΠ-0ΣΩ) Α.Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α.Σ. περί αναπροσαρμογής τιμολογίου Ύδρευσης – Αποχέτευσης, η Κοινότητα Διμηνιού Δήμου Σικυωνίων εντάχθηκε στην ομάδα Β μαζί με την Κοινότητα Λαλιωτίου και Αρχαίας Σικυώνας σύμφωνα με τις ανάγκες της.

Στην Δημοτική Ενότητα Σικυωνίων, στην οποία ανήκει η Κοινότητα Διμηνιού η έκδοση του λογαριασμού γίνεται ανά τρίμηνο. Οι καταμετρήσεις  γίνονται δύο (2) φορές τον χρόνο, ανά εξάμηνο. Εκδίδονται δηλαδή τέσσερις (4) τριμηνιαίοι λογαριασμοί, εκ των οποίων οι δύο (2) ενδιάμεσοι είναι έναντι κατανάλωσης και ισχύει το παρακάτω τιμολόγιο κατανάλωσης:

Τ.Κ. ΔΙΜΗΝΙΟΥ – Τ.Κ. ΛΑΛΙΩΤΙΟΥ – Τ.Κ. ΑΡΧ. ΣΙΚΥΩΝΑΣ
ΠΑΓΙΟ 30,00 €

(15,00 € ανά έκδοση λογαριασμού)

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ m3 ΧΡΕΩΣΗ € ΑΝΑ ΚΥΒΙΚΟ
0-50 0,100
50-100 0,260
100-200 0,320
200-300 0,500
300+ 0,800

 

Εν συνεχεία ο κ. Νίκας ενημέρωσε το Σώμα ότι λόγω των σοβαρών προβλημάτων ύδρευσης που έχουν προκύψει στην Κοινότητα Διμηνιού μετά την εισήγηση του Τμήματος Υγειονομικού Ελέγχου Ν. Κορινθίας και την από 04.06.2021 προσωρινή διαταγή του Προέδρου Πρωτοδικών Κορίνθου που μας υποχρεώνει για την μεταφορά πόσιμου νερού, κατάλληλου για πόση και μαγείρεμα στη δεξαμενή που διοχετεύει νερό στις βρύσες των οικιών, των κατοίκων της κοινότητας Διμηνιού, Νομού Κορινθίας με την χρήση υδροφόρων οχημάτων, είναι αναγκαία η αλλαγή τιμολογιακής πολιτικής στην εν λόγω κοινότητα.

Πρέπει να διασφαλιστεί με καινούργιο κλιμακωτό τιμολόγιο η επάρκεια νερού για τις άκρως απαραίτητες αναγκαίες χρήσεις του και να περιοριστεί η σπατάλη του θεσπίζοντας ακριβότερες κλίμακες προκειμένου να αποτραπεί η σπατάλη του νερού.

Συνεχίζοντας ο κ. Νίκας πρόσθεσε ότι με το νέο τιμολόγιο θα γίνει σημαντική μείωση στις κλίμακες του νερού που θα καλύπτουν την οικιακή χρήση και μεγάλη αύξηση κλιμακωτά στις επόμενες. Έτσι θα διασφαλιστεί η επάρκεια του νερού και θα γίνει και η κάλυψη των επιπλέον εξόδων που θα προκύψουν από την μίσθωση των υδροφόρων οχημάτων.

Συγκεκριμένα η τιμολόγηση θα είναι δίμηνη και η καταμέτρηση θα γίνεται ανά δίμηνο ενώ ενδιάμεσα θα γίνεται προληπτικός έλεγχος, το τιμολόγιο που προτείνεται είναι το εξής:

Τ.Κ. ΔΙΜΗΝΙΟΥ
ΠΑΓΙΟ ΔΙΜΗΝΟΥ 7,50 €
ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ m3 ΧΡΕΩΣΗ € ΑΝΑ ΚΥΒΙΚΟ
0-10 0,050
10-20 0,080
20-30 0,150
30-40 5,00
40-50 10,00
50 + 15,00

 

Τέλος πρόσθεσε ότι οι λοιπές χρεώσεις θα παραμείνουν οι ίδιες και η έναρξη ισχύος να γίνει από 01/07/2021 και κάλεσε το Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά

Το Δ.Σ. αφού έλαβε υπόψη του τα παραπάνω εκτεθέντα

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι  ομόφωνα

Α) Αποδέχεται το έκτακτο της παρούσας συνεδρίασης και του ανωτέρω θέματος αυτής σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

 

Β)  Τροποποιεί την αριθμ. 01/2019 Απόφαση του Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α.Σ. περί αναπροσαρμογής τιμολογίου Ύδρευσης – Αποχέτευσης μόνο σε ότι αφορά το τιμολόγιο της Κοινότητας Διμηνιού του Δήμου Σικυωνίων και συγκεκριμένα:

η τιμολόγηση θα είναι δίμηνη και η καταμέτρηση θα γίνεται ανά δίμηνο ενώ ενδιάμεσα θα γίνεται προληπτικός έλεγχος, με το εξής τιμολόγιο:

 

Τ.Κ. ΔΙΜΗΝΙΟΥ
ΠΑΓΙΟ ΔΙΜΗΝΟΥ 7,50 €
ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ m3 ΧΡΕΩΣΗ € ΑΝΑ ΚΥΒΙΚΟ
0-10 0,050
10-20 0,080
20-30 0,150
30-40 5,00
40-50 10,00
50 + 15,00

Η πρόβλεψη των εσόδων του Β’ Εξαμήνου του έτους 2021 θα καλύπτει τα έξοδα του Β΄ εξαμήνου έτους 2021.

 

Οι λοιπές χρεώσεις όπως αναφέρονται στην αριθμ. 01/2019 Απόφαση του Δ.Σ. όπως π.χ. Φ.Π.Α., συντήρηση υδρομέτρου κ.λ.π. θα παραμείνουν οι ίδιες.

Η έναρξη ισχύος ορίζεται από 01/07/2021.

 

Γ) Κατά τα λοιπά η αριθμ. 01/2019 Απόφαση του Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α.Σ. ισχύει ως έχει.

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 67/2021

Ακριβές Απόσπασμα

Κιάτο 10-06-2021

Τα μέλη Ο Πρόεδρος
1.          Μπούρης Ευάγγελος

2.          Θελερίτης Γεώργιος

3.          Φιακάς Παναγιώτης

4.          Ζάρκος Δημήτριος

5.          Σωτηρόπουλος Ιωάννης

6.          Σαρχάνης Κωνσταντίνος

7.          Μπακόλιας Παναγιώτης

8.          Κόλλιας Παναγιώτης

9.          Εμμανουιλίδης Ιωάννης

10.       Γκουβάτσου Ασπασία

 

 

 

Σπυρίδων Π. Σταματόπουλος

 

 

Ακολούθως ο Πρόεδρος πρότεινε την τροποποίηση της αριθ. 6/2019 με ΑΔΑ : 67ΥΗΩ1Θ-Η12 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου μόνο ως προς το σκέλος που αφορά το τιμολόγιο της Κοινότητας Διμηνιού του Δήμου Σικυωνίων,  σύμφωνα με την 67/2021 με ΑΔΑ: Ω19ΙΟΕΚΠ-0ΨΟ απόφαση της Δ.Ε.Υ.Α.Σ.   

 

Με βάση τα παραπάνω ο Πρόεδρος κάλεσε το Δ.Σ. να αποφασίσει σχετικά.                                   

 

Το Δ.Σ. αφού έλαβε υπόψη του:

  • την ισχύουσα Νομοθεσία,
  • την Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου(ΦΕΚ Α΄ 55/ 11-03-2020) ,
  • τα παραπάνω αναφερθέντα – και
  • τη διαλογική συζήτηση των μελών του, ως τα ηχογραφημένα και απομαγνητοφωνημένα πρακτικά,

 

Στο σημείο αυτό ο Πρόεδρος της Κοινότητας Διμηνιού του Δήμου Σικυωνίων , κ. Ι. Σπυρόπουλος δήλωσε παρών. 

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι

 

Α.   Ομόφωνα:

Θεωρεί, την συνεδρίαση έκτακτη & κατεπείγουσα και του θέματος αυτής, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 77 §6 του ν. 4555/2018, λόγω καταληκτικών ημερομηνιών.

 

Β. Κατά Πλειοψηφία :

Μειοψηφούντων  των Δημοτικών Συμβούλων κ.κ. Β. Αλεξόπουλου,  Μ .Λέγγα , Ν. Ζαχαρόπουλου, Β. Γαλάνη,

Δ. Παπαγεωργίου, Α. Κατσιμπούλα , Ε. Χουσελά και Β. Νανόπουλου .  

 Εγκρίνει,  την αριθ. 67/2021 με  Α.Δ.Α: Ω19ΙΟΕΚΠ-0ΨΟ απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Δημοτικής  Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης του Δήμου Σικυωνίων (Δ.Ε.Υ.Α.Σ.), με θέμα: «Τροποποίηση της αριθμ. 01/2019 απόφασης του Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α.Σ. περί αναπροσαρμογής τιμολογίου Ύδρευσης – Αποχέτευσης».

 

  1. Τ ρ ο π ο π ο ι ε ί , την αριθ. 6/2019 με ΑΔΑ : 67ΥΗΩ1Θ-Η12 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Σικυωνίων, μόνο ως προς το σκέλος που αφορά το τιμολόγιο της Κοινότητας Διμηνιού του Δήμου Σικυωνίων, και συγκεκριμένα:
  • Η τιμολόγηση θα είναι δίμηνη και η καταμέτρηση θα γίνεται ανά δίμηνο ενώ ενδιάμεσα θα γίνεται

προληπτικός έλεγχος, με το εξής τιμολόγιο:

Τ.Κ. ΔΙΜΗΝΙΟΥ
ΠΑΓΙΟ ΔΙΜΗΝΟΥ 7,50 €
ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ m3 ΧΡΕΩΣΗ € ΑΝΑ ΚΥΒΙΚΟ
0-10 0,050
10-20 0,080
20-30 0,150
30-40 5,00
40-50 10,00
50 + 15,00

 

  • η πρόβλεψη των εσόδων του Β’ Εξαμήνου του έτους 2021 θα καλύπτει τα έξοδα του Β΄ εξαμήνου

έτους 2021.

  • Οι λοιπές χρεώσεις όπως π.χ. Φ.Π.Α., συντήρηση υδρομέτρου κ.λ.π. θα παραμείνουν οι ίδιες.
  • Η έναρξη ισχύος ορίζεται από 01/07/2021.

 

3) Κατά τα λοιπά ισχύει η αριθμ. 6/2019 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου .

 

 

Συντάχθηκε και υπογράφεται

Η  παρούσα  Απόφαση έλαβε αυξ. αριθ. 95/2021

Ο Πρόεδρος                         Τα μέλη

Ακριβές Απόσπασμα

Κιάτο 14-06-2021                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

O ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ  Ε.  ΣΚΑΡΜΟΥΤΣΟΣ         

Print Friendly, PDF & Email