95/2020 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής

Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                                                                        

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                                                                                                           

OIKONOMIKH ΕΠΙΤΡΟΠΗ

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ

9/22.04.2020

ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

διά περιφοράς

   
 Αρ. Απόφασης

95/2020

  Θέμα: Τροποποίηση Π/Υ 2020 Δήμου Σικυωνίων.

Στο Κιάτο στο δημοτικό κατάστημα σήμερα Τετάρτη 22α Απριλίου 2020 και ώρα 09:00’πμ  συνήλθε σε ΤΑΚΤΙΚΗ  διά περιφοράς συνεδρίαση, η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Σικυωνίων, υπό την Προεδρία του Δημάρχου Σικυωνίων κ. Σπυρίδωνα Σταματόπουλου, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 3041/16.04.2020 έγγραφη πρόσκληση, που εστάλη με ηλεκτρονικό μήνυμα & δημοσιεύτηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις των σχετικών άρθρων του ν.3852/2010 (Α’87) & ν.4555/2018 (Α’133) καθώς και του άρθρου 10 της από 11 Μαρτίου 2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΠΝΠ) «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού   Covid-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής τους» (42/Α’/25-2-2020). Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο -7- μελών συμμετείχαν και τα  -7- ήτοι,

Συμμετέχοντες: 1.                   Σταματόπουλος Σπυρίδων

2.                   Τσολάκος Γεώργιος

3.                   Μυττάς Ιωάννης

4.                   Σωτηρόπουλος Ιωάννης

5.                   Ζάρκος Δημήτριος

6.                   Λέγγας Μάρκος

7.                   Ρουμπέκας Γεώργιος

Στη συνεδρίαση συμμετείχε η υπάλληλος Χαλκιά Βασιλική, για την τήρηση των πρακτικών.

 

4ο θέμα

ημερήσιας διάταξης

«Τροποποίηση Π/Υ 2020 Δήμου Σικυωνίων»

 

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Σπυρίδων Σταματόπουλος, εισηγούμενος το ανωτέρω θέμα, έθεσε υπόψη των μελών, την από 16/04/2020 υπηρεσιακό σημείωμα της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου μας, με το οποίο προτείνει την τροποποίηση του προϋπολογισμού τρέχοντος έτους, όπως παρουσιάζεται στο αποφασιστικό μέρος.

 

Η Οικονομική Επιτροπή, αφού έλαβε υπόψη:

  • τις διατάξεις του ν. 3463/2006 (A’114), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα,
  • τις διατάξεις του ν. 3852/2010 (Α’ 87), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα,
  • τις διατάξεις του ν. 4555/2018 (A’133), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα,
  • την 364/2019 απόφαση ΔΣ (6ΧΑΒΩ1Θ-Λ4Β) «Τεχνικό Πρόγραμμα»
  • την 376/2019 απόφαση ΔΣ (6ΔΙΤΩ1Θ-Ο84) «Προϋπολογισμός & ΟΠΔ 2020»
  • την 16091/2020 (ΩΑΓΛΟΡ1Φ-Χ96) εγκριτική απόφαση του Συντονιστή της οικείας Αποκ/νης Δ/σης
  • το από 16/04/2020 υπηρεσιακό σημείωμα της αρμόδιας Υπηρεσίας,
  • τη διαλογική συζήτηση των μελών της,

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ

 

Α. Τροποποιεί τον Προϋπολογισμό τρέχοντος έτους, ως κάτωθι:

 

1. Εγγράφει στο σκέλος των εσόδων στον                   Κ.Α. 06.00.1211.004 με τίτλο «Έκτακτη επιχορήγηση Υπουργείου Εσωτερικών  από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους έτους 2020, προς κάλυψη αναγκών για την αποφυγή της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19» νέα πίστωση ποσού  40.000,00€.

 

μεταφέρει μέσω αποθεματικού

πίστωση ποσού 40.000,00€

Στον Κ.Α. 02.20.6041 των εξόδων με   τίτλο «Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)», ποσό  27.752,00€  προερχόμενο από έκτακτη επιχορήγηση του Υπουργείου Εσωτερικών, προς κάλυψη αναγκών για την αποφυγή της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19, ενισχύοντας την αρχικά εγγεγραμμένη πίστωση του ποσού των 55.000,00€ προερχόμενο από ανταποδοτικά έσοδα,   διαμορφώνοντας αυτή στο ποσό των 82.752,00 €  .
Στον Κ.Α. 02.20.6054.001 των εξόδων με   τίτλο «ΕΦΚΑ (Πρώην Εργοδοτική Εισφορά υπέρ ΙΚΑ-ΤΕΑΜ)», ποσό  8.189,62€  προερχόμενο από έκτακτη επιχορήγηση του Υπουργείου Εσωτερικών, προς κάλυψη αναγκών για την αποφυγή της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19, ενισχύοντας την αρχικά εγγεγραμμένη πίστωση του ποσού των 16.000,00€ προερχόμενο από ανταποδοτικά έσοδα,   διαμορφώνοντας αυτή στο ποσό των 24.189,62€  .
Στον Κ.Α. 02.10.6279.001 των εξόδων με   τίτλο «Παροχή υπηρεσιών απολύμανσης κτιρίων εν όψει των μέτρων για την αντιμετώπιση της εξάπλωσης του κορωνοϊού», ποσό 2.950,00€  δημιουργώντας νέα πίστωση προερχόμενη από έκτακτη επιχορήγηση του Υπουργείου Εσωτερικών, προς κάλυψη  αναγκών για  την αποφυγή  της διάδοσης  του  κορωνοϊού COVID-19.
Στον Κ.Α. 02.70.6635.001 των εξόδων με   τίτλο «Προμήθεια    ειδών     υγιεινής    προστασίας    από  τον  κορωνοϊό»,   ποσό  1.108,38€  δημιουργώντας νέα πίστωση προερχόμενη από έκτακτη επιχορήγηση του Υπουργείου Εσωτερικών, προς κάλυψη αναγκών για την αποφυγή της διάδοσης του κορωνοϊού                COVID-19.

 

 

Β. Διαβιβάζει την παρούσα στο Δημοτικό Συμβούλιο για έγκριση.

 

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 95/2020

Συντάχθηκε και υπογράφεται

Ο Πρόεδρος                                       Τα μέλη

Ακριβές απόσπασμα

Κιάτο 22.04.2020

Ο Πρόεδρος

 

Σπυρίδων Παν. Σταματόπουλος

Print Friendly, PDF & Email