95/2020 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου

Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το πρακτικό της 9ης/15-5-2020 ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ του Δημοτικού Συμβουλίου

( Δια ζώσης σύγκληση κεκλεισμένων των θυρών).

 

Αρ. Απόφασης:  95/2020

Περίληψη: Επί της από 30-4-2020 Γνωμοδότησης του Προέδρου της Κοινότητας Φενεού, μετά το με αριθ. 1214Φ.109.1/24-4-2020  αίτημα της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Κιάτου.

 

Στο  Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 15η  Μαΐου του έτους 2020 ημέρα Παρασκευή  ώρα  έναρξης 20:00’ μ.μ συνήλθε σε  Τ α κ τ ι κ ή    Σ υ ν ε δ ρ ί α σ η Δια ζώσης σύγκληση κεκλεισμένων των θυρών)το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Σικυωνίων, μετά την  αριθ. 3576/11-05-2020 , έγγραφη πρόσκληση, του Προέδρου κ. Σκαρμούτσου Νικολάου, η οποία  επιδόθηκε (σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 άρθρο 67, όπως αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 74 του Ν.4555/2018 σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 10 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΠΝΠ) «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοιού Covid-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής τους» (ΦΕΚ Α΄ 55/11-03-2020) ,  τις υπ’αριθμ.πρωτ.18318/13-03-2020 και  αριθ. 40/2020 εγκυκλίους του Υπουργείου εσωτερικών) σε κάθε ένα Δημοτικό Σύμβουλο καθώς και στο Δήμαρχο.  Ακολούθως διαπιστώθηκε η ύπαρξη απαρτίας, διότι σε σύνολο  27 μελών, βρέθηκαν παρόντα  20 μέλη δηλαδή:

                                                                           ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ  ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ

ΠΑΡΟΝΤΕΣ :

1. Σκαρμούτσος Νικόλαος 2. Μυττάς Ιωάννης 3. Σώκος Δημήτριος 4. Τσολάκος Γεωργιος
5. Κουτρέτσης Σπυρίδων 6. Aλεξόπουλος Βασίλειος 7. Φιακάς Παναγιώτης 8. Ζάρκος Δημήτριος
9. Τσιόγκας Νικόλαος 10. Σωτηρόπουλος Ιωάννης 11. Δομετίου Βασίλειος 12. Λέγγας Μάρκος
13.  Γκούμας Σταμάτιος 14. Μαστοράκης Δημήτριος 15. Ζαχαρόπουλος Νικόλαος 16. Παπαγεωργίου Δημήτριος
17. Σαρχάνης Κωνσταντίνος 18. Κατσιμπούλας Αντώνιος 19. Χουσελάς  Ευάγγελος 20. Νανόπουλος Βασίλειος
       
ΑΠΟΝΤΕΣ : 1. Θελερίτης Γεώργιος 2. Μπουζιάνη-Τσαντίλα Β. 3. Συριάνος Κων/νος
4. Γαλάνης Βασίλειος 5. Ρουμπέκας Γεώργιος 6 Παπαβασιλείου Νικόλαος 7, Μπακόλιας Παναγιώτης

Στην συνεδρίαση παρευρέθηκε η Τακτική Υπάλληλος του Δήμου Σικυωνίων  κ. Ειρήνη Π. Πρόβου για την τήρηση των πρακτικών.

                Θέμα    8ο    

Στο 8ο θέμα της ημερήσιας διάταξης με τίτλο: «Επί της από 30-4-2020 Γνωμοδότησης του Προέδρου της Κοινότητας Φενεού, μετά το με αριθ. 1214Φ.109.1/24-4-2020  αίτημα της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Κιάτου.»,  ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, κ. Σκαρμούτσος Νικόλαος, εισηγούμενος το θέμα, έθεσε υπόψη του Συμβουλίου:

 

Η Πυροσβεστική Υπηρεσία Κιάτου, με το υπ’ αριθ. 1214/Φ. 109.1/24-4-2020 σχετικό έγγραφό της,  μας ενημέρωσε ότι «… κατόπιν εντολής του κ. Υφυπουργού Πολιτικής Προστασίας και Διαχείρισης Κρίσεων προβήκαμε  στην αναζήτηση κατάλληλου χώρου στέγασης με τον αρμόδιο Αντιδήμαρχο Δήμου Σικυωνίων κ. Τσιόγκα Νικόλαο και τους προέδρους των Τ. Κ.  της Δ. Ε. Φενεού και καταλήξαμε κατόπιν ομοφωνίας σε κτίριο (πρώην σχολείο- πολιτιστικός σύλλογος) της Κοινότητας Φενεού  για την ίδρυση-στέγαση του εποχικού Πυροσβεστικού Κλιμακίου.

Παρακαλούμε  για τις δικές σας ενέργειες στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων σας.»

 

Ακολούθως,  ο Πρόεδρος  ανέφερε ότι ο Πρόεδρος της Κοινότητας Φενεού κ. Μπεκιάρης Δημήτριος γνωμοδότησε θετικά  με την από  30-4-2020  απόφασή του, για την παραχώρηση το εν λόγω κτίριο (Πρώην Δημοτικό Σχολείο  της Κοινότητας Φενεού) με τους κάτωθι όρους.

1.- Ο χώρος θα διατηρείται καθαρός και ευπρεπισμένος, τόσο εσωτερικά όσο και εξωτερικά.

2.- Τυχόν βλάβες θα επισκευάζονται.

3.- Μετά το πέρας της χρονικής περιόδου χρήσης από την υπηρεσία, ο χώρος θα παραδίδεται  καθαρός, χωρίς φθορές στο εσωτερικό και εξωτερικό.

4.- Κατά  τη διάρκεια χρήσης του  κτιρίου από την υπηρεσία σας, να υπάρχει δυνατότητα χρήσης του προαύλειου  χώρου, για τις εκδηλώσεις του πολιτιστικού συλλόγου, χωρίς την παρεμπόδιση της εύρυθμης λειτουργίας της υπηρεσίας .

Η εν λόγω παραχώρηση θα είναι διάρκειας πέραν του τρέχοντος έτους και μέχρι ανακλήσεως της παρούσας απόφασης, αρχής γενομένης από 30/4/2020.

 

Το Δ.Σ. αφού έλαβε υπόψη του:

  • την ισχύουσα Νομοθεσία,
  • Το υπ’ αριθ. 1214 Φ.109.1/24-4-2020   έγγραφο της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Κιάτου.
  • Το υπ’ αριθ. 20893/ οικ. Φ. 109.1/10-04-2020 έγγραφο   Αρχηγείου Π.Σ.
  • Την από 30-4-2020 γνωμοδότηση του προέδρου της κοινότητας Φενεού και
  • τη διαλογική συζήτηση των μελών του, ως τα ηχογραφημένα και απομαγνητοφωνημένα πρακτικά,

 

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι   Ο  μ  ό  φ  ω  ν  α

  

Εγκρίνει, την  παραχώρηση του Δημοτικού Κτηρίου (Πρώην Δημοτικό Σχολείο) του Δήμου Σικυωνίων της Δημοτικής Ενότητας Φενεού, της Κοινότητας Φενεού, για την ίδρυση-στέγαση εποχικού Πυροσβεστικού Κλιμακίου  με σκοπό τη λειτουργία  κατά  την επερχόμενη αντιπυρική περίοδο, στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη Γ. Γ. Πολιτικής Προστασίας Αρχηγείο Πυροσβεστικού Σώματος ΔΙ.Π.Υ.Ν. Κορινθίας, Πυροσβεστικής Υπηρεσία Κιάτου με τους κάτωθι όρους.

1.- Ο χώρος θα διατηρείται καθαρός και ευπρεπισμένος, τόσο εσωτερικά όσο και εξωτερικά.

2.- Τυχόν βλάβες θα επισκευάζονται.

3.- Μετά το πέρας της χρονικής περιόδου χρήσης από την υπηρεσία, ο χώρος θα παραδίδεται  καθαρός, χωρίς φθορές στο εσωτερικό και εξωτερικό.

4.- Κατά  τη διάρκεια χρήσης του  κτιρίου από την υπηρεσία σας, να υπάρχει δυνατότητα χρήσης του προαύλιου  χώρου, για τις εκδηλώσεις του πολιτιστικού συλλόγου, χωρίς την παρεμπόδιση της εύρυθμης λειτουργίας της υπηρεσίας .

 

Συντάχθηκε και υπογράφεται

Η  παρούσα  Απόφαση έλαβε αυξ. αριθ. 95/2020

Ο Πρόεδρος                                      Τα μέλη

Ακριβές Απόσπασμα

Κιάτο 15.05.2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

O ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ  Ε.  ΣΚΑΡΜΟΥΤΣΟΣ 

Print Friendly, PDF & Email