95/2019 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου

Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το πρακτικό της 10ης/02.04.2019 ΤΑΚΤΙΚΗΣ   συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου.

 

Αρ. Απόφασης: 95/2019

 

Περίληψη :

 

Έγκριση της 49/2019 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής με θέμα : «Τροποποίηση Προϋπολογισμού Οικ. έτους 2019 για την εγγραφή πίστωσης ποσού 97.418,40€  οικονομική ενίσχυση (αντικατάσταση οικοσκευής) πληγέντων από την πλημμύρα της 29/9/2018» . 

Στο Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα, την 2α Απριλίου 2019 ημέρα Τρίτη και ώρα 20:00’ συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Σικυωνίων, υπό την Προεδρία του κ. Λεονάρδου Αναστασίου σε  τ α κ τ ι κ ή συνεδρίαση, μετά την με αριθμ. πρωτ. 3686/28.03.2019 έγγραφη πρόσκληση, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των σχετικών άρθρων του Ν. 3852/2010, σε κάθε δημοτικό σύμβουλο καθώς και στο Δήμαρχο, ο οποίος παρευρέθηκε. Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, διότι σε σύνολο 27 μελών, βρέθηκαν παρόντα 19 μέλη δηλαδή:

παρόντα
1. Λεονάρδου Αναστάσιος 2. Κουτρέτσης Σπυρίδων 3. Κουκουμέλης Γεώργιος 4. Μυττάς Ιωάννης
5. Σκαρμούτσος Νικόλαος 6. Θελερίτης Γεώργιος 7. Δομετίου Βασίλειος 8. Τσιάνος Ιωάννης
9. Μπούρης Ευάγγελος 10. Σωτηρόπουλος Ιωάννης 11. Μπουζιάνη-Τσαντίλα Β. 12. Φιακάς Παναγιώτης
13. Σαρχάνης Κωνσταντίνος 14.  Γεώργας Χρήστος 15. Ρουμπέκας Γεώργιος 16. Aλεξόπουλος Βασίλειος
17. Ζάρκος Δημήτριος 18. Ραυτόπουλος Γεώργιος 19. Νανόπουλος Βασίλειος  
απόντα
1. Λαλιώτης Γεώργιος 2. Καρακούσης Ευάγγελος 3. Κελλάρη Ιωάννα 4.Μπακόλιας Παναγιώτης
5. Χρυσικός Παύλος 6. Πανάγου Αθανάσιος 7.Κελλάρης Βασίλειος 8.Σπανός Κωνσταντίνος
Πρόεδροι Δημοτικής Κοινότητας & Τοπικών Κοινοτήτων
παρόντες : 1.Βρέντας Ι. (Διμηνιού) 1.Ραυτόπουλος Ι. (Πασίου) 3.Τσακανίκας Β. (Αρχ. Σικυώνα)
4.Γαλάνης Σ. (Ψαρίου)      
απόντες : 1. Φαρμάκης Π. (Κιάτου) 2. Σπηλιώτης Δ. (Κλημεντίου) 3.ΡαφτόπουλοςΚ. (Κρυονερίου)
4. Νικολάου Δ. (Κ. Διμηνιού) 5. Κλειούφη Γεωργία (Μουλκίου) 6. Ράπτης Ν. (Καισαρίου) 7. Τυρλής Α. (Λαλιωτίου)
8.Νικολάου Ν. (Σουλίου) 9. Αθανασούλης Ι. (Λαύκας) 10. Στάθης Σ. (Μεγ. Βάλτου)  
Εκπρόσωποι Τοπικών Κοινοτήτων
παρόντες : 1. Τζιώρης Γ. (Μοσιάς) 2.Δεδάκης Σ. (Καστανέας) 3.Καλαντζής Π. (Γονούσας)
απόντες : 1. Σταθακοπουλος Κ. (Παραδεισίου) 2. Μπεκιάρης Δ. (Φενεού) 3. Δρίμας Ι. (Δροσοπηγής)
4. Μουλόπουλος Κ. (Ματίου) 5. Μπελίτσης Π. (Κεφαλαρίου) 6. Σκούπας Α. (Μποζικών) 7. Καρατζάς Σ. (Στυμφαλίας)
8. Τσετσώνης Π. (Κ. Ταρσού) 9. Καραχοντζίτης .(Ασπροκάμπου) 10. Καραχλής Νικ. . (Τιτάνης) 11. Κοτσίρης Β. (Στενού)
12. Σελέκος Κ. (Καλλιάνων) 13. Κουλούκης Σ. (Μεσινού) 14. Ρήγας Ι. (Βελίνας) 15. Σκάζας Δ. (Κυλλήνης)
16 Παπουτσής Α. (Αρχ. Φενεού) 17. Μηλιώτης Γ. (Μικ. Βάλτου) 18.Παναγόπουλος Δ.(Πανοράματος) 19.Ρέλιας Α. (Γκούρας)
ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ ουδεμία

Στην συνεδρίαση παρευρέθηκε η τακτική υπάλληλος του Δήμου Σικυωνίων κ. Ειρήνη Π. Πρόβου για την τήρηση των πρακτικών.

 

Θέμα 5ο

ημερήσιας διάταξης  

Στο 5ο θέμα της ημερήσιας διάταξης: Έγκριση της 49/2019 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής με θέμα : «Τροποποίηση Προϋπολογισμού Οικ. έτους 2019 για την εγγραφή πίστωσης ποσού 97.418,40€  οικονομική ενίσχυση (αντικατάσταση οικοσκευής) πληγέντων από την πλημμύρα της 29/9/2018», ο πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Λεονάρδου Αναστάσιος, εισηγούμενος το θέμα, έθεσε υπόψη των μελών την ανωτέρω απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με την οποία προτείνει την τροποποίηση του προϋπολογισμού τρέχοντος, του Δήμου Σικυωνίων, σύμφωνα και με το από 26/03/2019  Υπηρεσιακό Σημείωμα της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών .

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη του :

  • την 441/2018 ΑΔΣ (7Α9ΟΩ1Θ-ΩΘΓ) «Τεχνικό Πρόγραμμα»
  • την 467/2018 ΑΔΣ (67Ψ0Ω1Θ-Υ2Ρ) «Προϋπολογισμός & ΟΠΔ 2019»
  • την 23553/2019 (ΩΔΥΕΟΡ1Φ-776) εγκριτική απόφαση του Συντονιστή της οικείας Αποκ/νης Δ/σης
  • το από 26/03/2019 Υπηρεσιακό Σημείωμα,
  • την 45/2019 (ΨΓΕΒΩ1Θ-ΠΚΖ) απόφαση ΟΕ,
  • την 88/2019 (ΩΤΤΝΩ1Θ-ΞΩ9) απόφαση ΔΣ αποδοχής ποσού,
  • την 12979/25.02.2019 (ΩΛΝΟ465ΧΘ7-ΕΙΩ) απόφαση δέσμευσης πίστωσης του ΥΠΕΣ,
  • την 19493/18.03.2019 (6ΒΧΜ465ΧΘ7-ΧΚΥ) απόφαση επιχορήγησης του ΥΠΕΣ,
  • το ΝΔ 57/1973 (ΦΕΚ Α’ 149) και την Π2/οικ. 2673/2001 ΚΥΑ (ΦΕΚ Β’ 1185),
  • τη διαλογική συζήτηση των μελών του, ως τα ηχογραφημένα και απομαγνητοφωνημένα πρακτικά,

 

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι     ομόφωνα

 

1.Εγκρίνει ως έχει την 49/2019 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής η οποία αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της παρούσας.

 

2.Τροποποιεί τον προϋπολογισμό του Δήμου Σικυωνίων οικονομικού έτους 2019, αναλυτικά ως εξής:

1 Εγγράφει στο σκέλος των εσόδων στον Κ.Α.  06.00.1219.001  με τίτλο «Επιχορήγηση από το ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ για την υλοποίηση του προγράμματος κοινωνικής προστασίας όπως προβλέπεται από το Ν.Δ. 57/1973 και την αρίθμ. Π2/οικ.2673/2001 ΚΥΑ για αντικατάσταση οικοσκευής λόγω πλημμύρας στις 29/9/2018» νέα πίστωση ποσού  97.418,40€   και την μεταφορά του στο αποθεματικό για ενίσχυσή του.

 

Μεταφέρει

δια του αποθεματικού

πίστωση

ποσού

97.418,40 €

1.1 Στον Κ.Α. 02.00.6739.003 με τίτλο «Οικονομική ενίσχυση πληγέντων από το έκτακτο καιρικό φαινόμενο της 29-09-2018 για αντικατάσταση οικοσκευής»,  ποσό   97.418,40€ δημιουργώντας νέα πίστωση, προερχόμενη από επιχορήγηση του Υπουργείου Εσωτερικών

 

 

 

Η παρούσα απόφαση έλαβε αυξ. αριθ. 95/2019

Ακριβές Απόσπασμα

Κιάτο 02/04/2019

O ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

ΛΕΟΝΑΡΔΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

Print Friendly, PDF & Email