95/2018 Απόφαση Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Αποφάσεις Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                            ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗΝ  ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

(ΝΠΔΔ) 

ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                                                                                                                                                                        

Α  Π  Ο  Σ  Π  Α  Σ  Μ  Α

 

Από το πρακτικό της  18  / 28-12 –2018   τακτικής  συνεδρίασης της  Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

 

Αριθμός Απόφασης   95  / 2018

 

ΘΕΜΑ: 2Ο  «Περί  αποδοχή πίστωσης ποσού  31.010,00 €  προερχόμενο από το Δήμο Σικυωνίων ως (Δ΄  Κατανομή)  λειτουργικών δαπανών έτους 2018 και κατανομή της πίστωσης στα αντίστοιχα Συμβούλια Σχολικών Κοινοτήτων της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης»

 

 

Στο  Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 28ην Δεκεμβρίουυ  του έτους  2018  ημέρα της εβδομάδας Παρασκευή    και ώρα 12:00 π. μ. συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση, υπό την Προεδρία  του  κ. Ζάρκου Δημητρίου,  η  Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Σικυωνίων, ύστερα από την αριθ. 301/24-12-2018   έγγραφη  πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 74 και 75  του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης»  (ΦΕΚ 87/07-06-2010) σε κάθε ένα μέλος ξεχωριστά.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία  γιατί σε σύνολο -9- μελών παραβρέθηκαν παρόντα μέλη    -5 – δηλαδή:

 

ΠΑΡΟΝΤΑ                                                                   ΑΠΟΝΤΑ

 

1.- Δ.  Ζάρκος                (Πρόεδρος)                                         1.-  Ν.   Σκαρμούτσος                      Μέλος

2.- Α.  Λεονάρδου              Μέλος                                              2.- Β.   Kελλάρης                                 «

3.- Α.  Βυτινιώτης                  «                                                   3.- Γ.   Κουκουμέλης                            «

4.- Α.  Λούτα                         «                                                    4 .- Εκπρόσωπος μαθητών 1ου ΕΠΑ. Λ  Κιάτου

5.- Δ.  Ασβεστόπουλος         «

 

 

Στη συνεδρίαση, παραβρέθηκε  και ο ορισθείς υπάλληλος του Δήμου Σικυωνίων για την τήρηση των πρακτικών,

Λαλιώτης  Γεώργιος.

ΘΕΜΑ    2ον

 

Ο Πρόεδρος της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Ζάρκος Δημήτριος)  εισηγούμενος

το  2ον θέμα της  ημερήσιας διάταξης  με τίτλο «Περί  αποδοχή πίστωσης ποσού  31.010,00 €  προερχόμενο

από το Δήμο Σικυωνίων ως (Δ΄  Κατανομή)  λειτουργικών δαπανών έτους 2018 και κατανομή της πίστωσης

στα αντίστοιχα Συμβούλια Σχολικών Κοινοτήτων της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης»  έθεσε υπόψη των

μελών τα  εξής:

Ο Δήμος Σικυωνίων  μας κοινοποίησε την υπ’ αριθ. 478 / 2018   απόφασή του, όπου κατανέμει το ποσό των   (31.010,00) €,  (Δ΄ Κατανομή) στην Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Σικυωνίων  και πρέπει με απόφασή μας.

1.- Να αποδεχτούμε  το ανωτέρω ποσό  και  2) Να κάνουμε την σχετική κατανομή σε όλα τα Σχολεία  της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου μας και 3) Να εξουσιοδοτήσουμε τον Πρόεδρο της Σχολικής Επιτροπής για την είσπραξη των χρημάτων από το Δήμο.

Ακολούθως ο Πρόεδρος εξέθεσε ότι στο ΦΕΚ με αριθμό 1324/16-06-2011 δημοσιεύθηκε  η συγχώνευση  των σχολικών επιτροπών  της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης  του Δήμου μας, και δημιουργήθηκαν  δύο (2) ενιαία  νέα ΝΠΔΔ με την επωνυμία ήτοι:

1.- Σχολική Επιτροπή Α΄/θμιας Εκπαίδευσης Δήμου  Σικυωνίων και

2.- Σχολική Επιτροπή Β΄/θμιας Εκπαίδευσης Δήμου  Σικυωνίων

Και κάλεσε την Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης να αποφασίσει σχετικά, η Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης  αφού άκουσε την εισήγηση του προέδρου και είδε τα σχετικά έγγραφα του Υπουργείου Εσωτερικών με το ποσό που μας κατανεμήθηκε  για το έτος 2018 ως (Δ΄ Κατανομή).

 

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι     Ο μ ό φ ω ν α

Α.- Αποδέχεται το ποσό  των  τριάντα ενός  χιλιάδων  δέκα  ευρώ   (31.010,00)  € το οποίο προέρχεται  από  κατανομή λειτουργικών δαπανών έτους 2018    (Δ ’   Κατανομή) και

Γ.- Κατανέμει  το ποσό  των  τριάντα ενός  χιλιάδων δέκα     ευρώ   (31.010,00)  € στα αντίστοιχα Σχολεία της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης  ως  εξής:

Α/Α ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ  ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ                                 ΠΟΣΟΝ  ΣΕ   ΕΥΡΩ
1 1ον ΕΠΑ.Λ – 1ο  Ε. Κ- 2ον ΓΕΝΙΚΟ  ΛΥΚΕΙΟ   ΚΙΑΤΟΥ 10.000,00

(Για την  ΔΕΗ του Συγκροτήματος)

2 2ο  ΓΥΜΝΑΣΙΟ  ΚΑΙ  ΕΣΠΕΡΙΝΟ  ΚΙΑΤΟ 1.000,00
3 ΓΥΜΝΑΣΙΟ  ΚΑΛΛΙΑΝΩΝ 1.000,00
4 ΤΑΜΕΙΟ  ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 19.010,00

 

  Σ Υ Ν Ο Λ Ο Ν 31.010,00

 

Και Δ.- Εξουσιοδοτεί  τον κ. Ζάρκο  Δημήτριο του Παναγιώτη, όπου είναι Πρόεδρος της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Σικυωνίων,  όπως  εισπράξει από την Οικονομική υπηρεσία  του Δήμου Σικυωνίων το προαναφερόμενο ποσό, των    τριάντα    ενός  χιλιάδων δέκα     ευρώ   (31.010,00)  €

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό     95  / 2018 και υπογράφεται ως έπεται.-

O  ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                                        ΤΑ     ΜΕΛΗ

1.-  Α. Λεονάρδου

2.-  Α. Βυτινιώτης

3.-  Δ. Ασβεστόπουλος

4.-  Αι. Λούτα

Ζάρκος    Δημήτριος

 

 

Ακριβές  Αντίγραφο

Κιάτο  28-12-2018

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Ζάρκος   Δημήτριος

 

 

 

 

 

 

 

Print Friendly, PDF & Email