94/2020 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής

Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                                                                        

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                                                                                                           

OIKONOMIKH ΕΠΙΤΡΟΠΗ

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ

9/22.04.2020

ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

διά περιφοράς

   
 Αρ. Απόφασης

94/2020

  Θέμα: ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ και αποτελέσματα χρήσης οικονομικού έτους 2019 ΝΠΔΔ «Η ΜΗΚΩΝΗ».

Στο Κιάτο στο δημοτικό κατάστημα σήμερα Τετάρτη 22α Απριλίου 2020 και ώρα 09:00’πμ  συνήλθε σε ΤΑΚΤΙΚΗ  διά περιφοράς συνεδρίαση, η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Σικυωνίων, υπό την Προεδρία του Δημάρχου Σικυωνίων κ. Σπυρίδωνα Σταματόπουλου, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 3041/16.04.2020 έγγραφη πρόσκληση, που εστάλη με ηλεκτρονικό μήνυμα & δημοσιεύτηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις των σχετικών άρθρων του ν.3852/2010 (Α’87) & ν.4555/2018 (Α’133) καθώς και του άρθρου 10 της από 11 Μαρτίου 2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΠΝΠ) «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού   Covid-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής τους» (42/Α’/25-2-2020). Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο -7- μελών συμμετείχαν και τα  -7- ήτοι,

Συμμετέχοντες: 1.                   Σταματόπουλος Σπυρίδων

2.                   Τσολάκος Γεώργιος

3.                   Μυττάς Ιωάννης

4.                   Σωτηρόπουλος Ιωάννης

5.                   Ζάρκος Δημήτριος

6.                   Λέγγας Μάρκος

7.                   Ρουμπέκας Γεώργιος

Στη συνεδρίαση συμμετείχε η υπάλληλος Χαλκιά Βασιλική, για την τήρηση των πρακτικών.

 

3ο θέμα

ημερήσιας διάταξης

«ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ και αποτελέσματα χρήσης οικονομικού έτους 2019 του ΝΠΔΔ «Η ΜΗΚΩΝΗ»

 

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Σπυρίδων Σταματόπουλος, εισηγούμενος το ανωτέρω θέμα, έθεσε υπόψη των μελών, την 9/2020 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ανωτέρω Νομικού Προσώπου με την οποία εγκρίθηκε ο Ισολογισμός και τα αποτελέσματα χρήσης οικονομικού έτους 2019 σύμφωνα με τους απολογιστικούς πίνακες εσόδων-εξόδων που κατά γενική ανακεφαλαίωση  από 01/01/2019 έως 31/12/2019 έχουν ως εξής:

 

 

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ

 

κωδικός περιγραφή ποσό σε €
72.05.24.00 ΛΟΙΠΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ 5.985,00
74.00.11.00 ΚΑΠ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ (άρθρο 25 ν.1828/89) 336.844,36
74.01.12.00 ΑΠΟ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ 107.004,57
74.01.14.00 ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ 52.688,89
76.00.11.00 ΤΟΚΟΙ ΧΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ ΣΕ ΤΡΑΠΕΖΕΣ 192,72
82.01.01 ΈΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ 64,94
82.07.09 ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΕΝ ΓΕΝΕΙ ΧΡΗΜΑΤΩΝ 433,25
  ΣΥΝΟΛΟ 503.213,73
     

 

 

 

 

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΞΟΔΩΝ
κωδικός περιγραφή ποσό σε €
25 ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΥΛΙΚΑ 26.597,76
26 ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ 999,15
60 ΑΜΟΙΒΕΣ & ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 283.270,29
61 ΑΜΟΙΒΕΣ & ΕΞΟΔΑ ΑΙΡΕΤΩΝ ΑΡΧΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ 22943,23
62 ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ 29.343,82
64 ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ 82.950,41
66 ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΠΑΓΙΩΝ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΕΣ ΣΤΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ 5.357,96
82.00 ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ 16,32
83.11 ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΙΣΦΑΛΕΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ & ΔΑΝΕΙΑ 3.951,51
  ΣΥΝΟΛΟ 455.430,45
     

 

Η Οικονομική Επιτροπή, αφού έλαβε υπόψη:

  • τις διατάξεις του άρθρου 72 του ν.3852/10 (Α’ 87) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα,
  • τις διατάξεις των άρθρων 77, 203 & 206 του ν.4555/18 (Α’133), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα,
  • την 9/2020 (6ΟΞ1ΟΚΣ8-Ξ54) σε ορθή επανάληψη απόφαση ΝΠΔΔ «H ΜΗΚΩΝΗ»
  • τη διαλογική συζήτηση των μελών της,

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Μειοψηφούντος του κ. Λέγγα Μάρκου

 

Ε γ κ ρ ί ν ε ι  τον Ισολογισμό  και τα αποτελέσματα χρήσης οικονομικού έτους 2019 του ΝΠΔΔ Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού Σικυωνίων «H ΜΗΚΩΝΗ», σύμφωνα με την 9/2020 σε ορθή επανάληψη απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου και τους ανακεφαλαιωτικούς πίνακες εσόδων-εξόδων που αναλυτικά περιγράφονται στο σκεπτικό της παρούσης .

 

 

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 94/2020

Συντάχθηκε και υπογράφεται

Ο Πρόεδρος                                       Τα μέλη

Ακριβές απόσπασμα

Κιάτο 22.04.2020

Ο Πρόεδρος

 

Σπυρίδων Παν. Σταματόπουλος

Print Friendly, PDF & Email