94/2020 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου

Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το πρακτικό της 9ης/15-5-2020 ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ του Δημοτικού Συμβουλίου

( Δια ζώσης σύγκληση κεκλεισμένων των θυρών).

 

Αρ. Απόφασης:  94/2020

Περίληψη: Ανάκληση της αριθ. 195/2015 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα: «Δωρεάν παραχώρηση μηχανολογικού εξοπλισμού του Δήμου Σικυωνίων στην Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Σικωνίων (Δ.Ε.Υ.Α.Σ)» .

 

Στο  Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 15η  Μαΐου του έτους 2020 ημέρα Παρασκευή  ώρα  έναρξης 20:00’ μ.μ συνήλθε σε  Τ α κ τ ι κ ή    Σ υ ν ε δ ρ ί α σ η Δια ζώσης σύγκληση κεκλεισμένων των θυρών)το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Σικυωνίων, μετά την  αριθ. 3576/11-05-2020 , έγγραφη πρόσκληση, του Προέδρου κ. Σκαρμούτσου Νικολάου, η οποία  επιδόθηκε (σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 άρθρο 67, όπως αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 74 του Ν.4555/2018 σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 10 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΠΝΠ) «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοιού Covid-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής τους» (ΦΕΚ Α΄ 55/11-03-2020) ,  τις υπ’αριθμ.πρωτ.18318/13-03-2020 και  αριθ. 40/2020 εγκυκλίους του Υπουργείου εσωτερικών) σε κάθε ένα Δημοτικό Σύμβουλο καθώς και στο Δήμαρχο.  Ακολούθως διαπιστώθηκε η ύπαρξη απαρτίας, διότι σε σύνολο  27 μελών, βρέθηκαν παρόντα  20 μέλη δηλαδή:

                                                                           ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ  ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ

ΠΑΡΟΝΤΕΣ :

1. Σκαρμούτσος Νικόλαος 2. Μυττάς Ιωάννης 3. Σώκος Δημήτριος 4. Τσολάκος Γεωργιος
5. Κουτρέτσης Σπυρίδων 6. Aλεξόπουλος Βασίλειος 7. Φιακάς Παναγιώτης 8. Ζάρκος Δημήτριος
9. Τσιόγκας Νικόλαος 10. Σωτηρόπουλος Ιωάννης 11. Δομετίου Βασίλειος 12. Λέγγας Μάρκος
13.  Γκούμας Σταμάτιος 14. Μαστοράκης Δημήτριος 15. Ζαχαρόπουλος Νικόλαος 16. Παπαγεωργίου Δημήτριος
17. Σαρχάνης Κωνσταντίνος 18. Κατσιμπούλας Αντώνιος 19. Χουσελάς  Ευάγγελος 20. Νανόπουλος Βασίλειος
       
ΑΠΟΝΤΕΣ : 1. Θελερίτης Γεώργιος 2. Μπουζιάνη-Τσαντίλα Β. 3. Συριάνος Κων/νος
4. Γαλάνης Βασίλειος 5. Ρουμπέκας Γεώργιος 6 Παπαβασιλείου Νικόλαος 7, Μπακόλιας Παναγιώτης

Στην συνεδρίαση παρευρέθηκε η Τακτική Υπάλληλος του Δήμου Σικυωνίων  κ. Ειρήνη Π. Πρόβου για την τήρηση των πρακτικών.

                Θέμα    7ο    

Στο 7ο θέμα της ημερήσιας διάταξης με τίτλο: «Ανάκληση της αριθ. 195/2015 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα: «Δωρεάν παραχώρηση μηχανολογικού εξοπλισμού του Δήμου Σικυωνίων στην Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Σικωνίων (Δ.Ε.Υ.Α.Σ)», ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, κ. Σκαρμούτσος Νικόλαος, εισηγούμενος το θέμα, έθεσε υπόψη του Συμβουλίου

 

Α. Την αριθ. 195 /2015 προηγούμενη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα: «Δωρεάν παραχώρηση μηχανολογικού εξοπλισμού του Δήμου Σικυωνίων στην Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Σικωνίων (Δ.Ε.Υ.Α.Σ)».

 

Β. Την αριθ. 40/2015 απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου της Δ.Ε.Υ.Α.Σ. με την οποία αποδέχθηκε την εν λόγω δωρεάν παραχώρηση  του μηχανολογικού εξοπλισμού από τον Δήμο Σικυωνίων .

 

Γ. Την αριθ. 15/2020 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Δ.Ε.Υ.Α.Σ  με θέμα: «Ανάκληση της αριθ.

 40 /2015 απόφασης του Δ.Σ. της ΔΕΥΑΣ περί συζήτησης και λήψη απόφασης για την αποδοχή της

 δωρεάν παραχώρησης μηχανολογικού ρξπλισμού του Δήμου Σικυωνίων στη ΔΕΥΑΣκαι λήψη νέας». 

 

Με βάση τα παραπάνω ο Πρόεδρος κάλεσε το Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά

Το Δ.Σ. αφού έλαβε υπόψη του:

  • την ισχύουσα Νομοθεσία,
  • την Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου(ΦΕΚ Α΄ 55/ 11-03-2020)
  • την αριθ. 195 /2015 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου
  • την αριθ. 40/2015 απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου της Δ.Ε.Υ.Α.Σ.
  • την αριθ. 15/2020 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Δ.Ε.Υ.Α.Σ , – και
  • τη διαλογική συζήτηση των μελών του, ως τα ηχογραφημένα και απομαγνητοφωνημένα πρακτικά,

 

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι   Κατά Πλειοψηφία     

Μειοψηφούντων των Δημοτικών Συμβούλων κ. κ. Μ. Λέγγα,  Δ. Παπαγεωργίου, Ε. Χουσελά, Β. Νανόπουλου,

 Ν. Ζαχαρόπουλου,  Σ. Γκούμα,  Α. Κατσιμπούλας και Δ. Μαστοράκης

 

Ανακαλεί, την αριθ. 195/2015 προηγούμενη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα:

«Δωρεάν παραχώρηση μηχανολογικού εξοπλισμού του Δήμου Σικυωνίων στην Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Σικωνίων (Δ.Ε.Υ.Α.Σ)», λόγω του ότι,  η  επιχείρηση δεν διαθέτει πλέον το κατάλληλο προσωπικό ώστε να δύναται να χρησιμοποιηθεί ο παραχωρούμενος μηχανολογικής εξοπλισμός σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην  αριθ. 15/2020 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου  της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης του Δήμου Σικυωνίων (Δ.Ε.Υ.Α.Σ) , η οποία επισυνάπτεται και αποτελεί αναπόσπαστο

μέρος της παρούσας .

 

Συντάχθηκε και υπογράφεται

Η  παρούσα  Απόφαση έλαβε αυξ. αριθ. 94/2020

Ο Πρόεδρος                                      Τα μέλη

Ακριβές Απόσπασμα

Κιάτο 15.05.2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

O ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ  Ε.  ΣΚΑΡΜΟΥΤΣΟΣ 

Print Friendly, PDF & Email