94/2019 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου

Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το πρακτικό της 10ης/02.04.2019 ΤΑΚΤΙΚΗΣ   συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου.

 

Αρ. Απόφασης: 94/2019

 

Περίληψη :

Έγκριση χορήγηση ειδών διατροφής μέσω διατακτικών σε οικονομικά αδύναμους δημότες σύμφωνα με τις διατάξεις τις παρ.2 του άρθρου 202 του Ν. 3463/06 όπως συμπληρώθηκε από το άρθρο 51του Ν. 4483/2017 .  

Στο Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα, την 2α Απριλίου 2019 ημέρα Τρίτη και ώρα 20:00’ συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Σικυωνίων, υπό την Προεδρία του κ. Λεονάρδου Αναστασίου σε  τ α κ τ ι κ ή συνεδρίαση, μετά την με αριθμ. πρωτ. 3686/28.03.2019 έγγραφη πρόσκληση, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των σχετικών άρθρων του Ν. 3852/2010, σε κάθε δημοτικό σύμβουλο καθώς και στο Δήμαρχο, ο οποίος παρευρέθηκε. Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, διότι σε σύνολο 27 μελών, βρέθηκαν παρόντα 19 μέλη δηλαδή:

Παρόντα
1. Λεονάρδου Αναστάσιος 2. Κουτρέτσης Σπυρίδων 3. Κουκουμέλης Γεώργιος 4. Μυττάς Ιωάννης
5. Σκαρμούτσος Νικόλαος 6. Θελερίτης Γεώργιος 7. Δομετίου Βασίλειος 8. Τσιάνος Ιωάννης
9. Μπούρης Ευάγγελος 10. Σωτηρόπουλος Ιωάννης 11. Μπουζιάνη-Τσαντίλα Β. 12. Φιακάς Παναγιώτης
13. Σαρχάνης Κωνσταντίνος 14.  Γεώργας Χρήστος 15. Ρουμπέκας Γεώργιος 16. Aλεξόπουλος Βασίλειος
17. Ζάρκος Δημήτριος 18. Ραυτόπουλος Γεώργιος 19. Νανόπουλος Βασίλειος  
Απόντα
1. Λαλιώτης Γεώργιος 2. Καρακούσης Ευάγγελος 3. Κελλάρη Ιωάννα 4.Μπακόλιας Παναγιώτης
5. Χρυσικός Παύλος 6. Πανάγου Αθανάσιος 7.Κελλάρης Βασίλειος 8.Σπανός Κωνσταντίνος
Πρόεδροι Δημοτικής Κοινότητας & Τοπικών Κοινοτήτων
Παρόντες : 1.Βρέντας Ι. (Διμηνιού) 1.Ραυτόπουλος Ι. (Πασίου) 3.Τσακανίκας Β. (Αρχ. Σικυώνα)
4.Γαλάνης Σ. (Ψαρίου)      
Απόντες : 1. Φαρμάκης Π. (Κιάτου) 2. Σπηλιώτης Δ. (Κλημεντίου) 3.ΡαφτόπουλοςΚ. (Κρυονερίου)
4. Νικολάου Δ. (Κ. Διμηνιού) 5. Κλειούφη Γεωργία (Μουλκίου) 6. Ράπτης Ν. (Καισαρίου) 7. Τυρλής Α. (Λαλιωτίου)
8.Νικολάου Ν. (Σουλίου) 9. Αθανασούλης Ι. (Λαύκας) 10. Στάθης Σ. (Μεγ. Βάλτου)  
Εκπρόσωποι Τοπικών Κοινοτήτων
Παρόντες : 1. Τζιώρης Γ. (Μοσιάς) 2.Δεδάκης Σ. (Καστανέας) 3.Καλαντζής Π. (Γονούσας)
Απόντες : 1. Σταθακοπουλος Κ. (Παραδεισίου) 2. Μπεκιάρης Δ. (Φενεού) 3. Δρίμας Ι. (Δροσοπηγής)
4. Μουλόπουλος Κ. (Ματίου) 5. Μπελίτσης Π. (Κεφαλαρίου) 6. Σκούπας Α. (Μποζικών) 7. Καρατζάς Σ. (Στυμφαλίας)
8. Τσετσώνης Π. (Κ. Ταρσού) 9. Καραχοντζίτης .(Ασπροκάμπου) 10. Καραχλής Νικ. . (Τιτάνης) 11. Κοτσίρης Β. (Στενού)
12. Σελέκος Κ. (Καλλιάνων) 13. Κουλούκης Σ. (Μεσινού) 14. Ρήγας Ι. (Βελίνας) 15. Σκάζας Δ. (Κυλλήνης)
16 Παπουτσής Α. (Αρχ. Φενεού) 17. Μηλιώτης Γ. (Μικ. Βάλτου) 18.Παναγόπουλος Δ.(Πανοράματος) 19.Ρέλιας Α. (Γκούρας)
ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ ουδεμία

Στην συνεδρίαση παρευρέθηκε η τακτική υπάλληλος του Δήμου Σικυωνίων κ. Ειρήνη Π. Πρόβου για την τήρηση των πρακτικών.

 

Θέμα 4ο

Στο 4ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, «Έγκριση χορήγηση ειδών διατροφής μέσω διατακτικών σε οικονομικά αδύναμους δημότες σύμφωνα με τις διατάξεις τις παρ.2 του άρθρου 202 του Ν. 3463/06 όπως συμπληρώθηκε από το άρθρο 51του Ν. 4483/2017»,  ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Αναστασιος Λεονάρδου, εισηγούμενος το θέμα έθεσε υπόψη του Συμβουλίου:

Α. Την από 26-3-2019 εισήγηση της εντεταλμένης Συμβούλου για θέματα Κοινωνικής Πολιτικής  κ. Μπουζιάνη  – Τσαντίλα Βασιλικής η οποία έχει ως εξής :

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Ν. ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

Ταχ.Δ/νση : Γ. Γεννηματά 2, Κιάτο Τ.Κ. 20200 

Τηλ.            : 2742 3 60100     

Fax              : 2742 0 23562

E-mail         : d-sikyon@otenet.gr

 
Κιάτο :26-03-2019

Αρ. Πρωτ.: Δ.Υ.

 

Προς :

κ. Πρόεδρο Δημοτικού Συμβουλίου

κ. Δήμαρχο

Π.Ο.Ε.

ΘΕΜΑ: Χορήγηση ειδών διατροφής μέσω διατακτικών σε οικονομικά αδύνατους δημότες του Δήμου Σικυωνίων για την εορτή του Πάσχα.

Έχοντας υπόψη :

  • Tις διατάξεις τις παρ.2 τoυ άρθρου 202 του Ν.3463/06, περί επιχορηγήσεων και βοηθημάτων, όπως συμπληρώθηκε από το άρθρο 51 του Ν.4483/17.
  • Την παρ.2 του άρθρου 203 σε συνδυασμό με την παρ.2 του άρθρου 210 και το άρθρο 283 του Ν.4555/18 σύμφωνα με τις οποίες, πριν από την απόφαση του Δηµάρχου, προηγείται σχετική απόφαση του Δηµοτικού Συµβουλίου ως όργανο αρμόδιο για την έγκριση της δαπάνης και τη διάθεση της πίστωσης, προκειμένου να επιτευχθεί η απαιτούμενη εξειδίκευση της πίστωσης.
  • Την από 26-03-2019 κατάσταση δικαιούχων όπως συντάχθηκε από την Εντεταλμένη Σύμβουλο για θέματα Κοινωνικής Πολιτικής του Δήμου Σικυωνίων και η οποία επισυνάπτεται για τη διασφάλιση των προσωπικών δεδομένων και από την οποία προκύπτει ότι, ο αριθμός των οικονομικά αδύναμων δημοτών δικαιούχων, ανέρχεται σε εξήντα επτά (67).
  • Το γεγονός ότι, ενόψει των ιδιαίτερων θρησκευτικών και κοινωνικών παραδόσεων και των αντίστοιχων εορταστικών εθίμων που σχετίζονται με την εορτή του Πάσχα, συντρέχει εξαιρετική περίσταση, για την ενίσχυση των οικονομικά αδύναμων δημοτών του Δήμου μας με αναγκαία για την διατροφή τους είδη (νωπό κρέας), μέσω χορήγησης διατακτικών.

 

Εισηγείται προς το Δημοτικό Συμβούλιο τη λήψη απόφασης για την έγκριση χορήγησης μέσω διατακτικών, αναγκαίων ειδών διατροφής (νωπό κρέας) στους οικονομικά αδύναμους δημότες του Δήμου μας για την εορτή του Πάσχα ποσού 10.000 € (μη συμπ/νου ΦΠΑ), σύμφωνα με την από 26-03-2019 κατάσταση δικαιούχων όπως συντάχθηκε από την Εντεταλμένη Σύμβουλο για θέματα Κοινωνικής Πολιτικής του Δήμου Σικυωνίων και η οποία επισυνάπτεται για τη διασφάλιση των προσωπικών δεδομένων.

Η εντεταλμένη Σύμβουλος Κοινωνικής Πολιτικής

Μπουζιάνη – Τσαντίλα Βασιλικής

 

Β. Το από 28-3-2019 Υπηρεσιακό σημείωμα της Δ/νσης οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου η οποία έχει ως εξής:

ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

Προς

Το Δημοτικό Συμβούλιο ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

 

Χορήγηση ειδών διατροφής μέσω διατακτικών σε οικονομικά αδύνατους δημότες του Δήμου Σικυωνίων για την εορτή του Πάσχα.

**************************************

Με τις διατάξεις του άρθρου 203 κ.ε. του Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ 133Α/19-7-2018) «Κλεισθένης Ι» και οι οποίες έχουν εφαρμογή από 19.07.2018 (άρθρα 210 παρ. 2 και 283), το Υπουργείο Εσωτερικών προσάρμοσε την νομοθεσία των Δήμων που αντίκειται στις διατάξεις του Ν. 4270/2014 και του Π.Δ. 80/2016, αντικαθιστώντας την περιπτ. ε΄ της παρ. 1 του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010, καταργώντας παράλληλα την περιπτ. ε΄της παρ. 1 του άρθρου 86 του ΚΔΚ (Ν. 3463/2006), επιφέροντας σημαντικές δημοσιονομικές προσαρμογές, και ορίζονται ότι: «Ο Δήμαρχος αποφασίζει για την έγκριση των δαπανών και τη διάθεση όλων των εγγεγραμμένων στον προϋπολογισμό πιστώσεων, συμπεριλαμβανομένων των πιστώσεων που εγγράφονται σε αυτόν με αναμόρφωση, με την έκδοση της σχετικής απόφασης ανάληψης υποχρέωσης».

 

Για την άσκηση της αρμοδιότητας αυτής του Δημάρχου δεν απαιτείται προηγούμενη απόφαση συλλογικού οργάνου, εκτός αν αυτή είναι απαραίτητη,  προκειμένου να επιτευχθεί η απαιτούμενη εξειδίκευση της πίστωσης.  Στην τελευταία αυτή περίπτωση, πριν από την απόφαση του δημάρχου, προηγείται σχετική απόφαση του δημοτικού συμβουλίου.  Εξειδικευμένη θεωρείται η πίστωση, όταν κατονομάζεται ρητά η συγκεκριμένη δαπάνη για την οποία προορίζεται και προσδιορίζεται στο αναλυτικότερο δυνατό επίπεδο κωδικοποίησης του προϋπολογισμού.

 

Τέτοιες εξειδικευμένες πιστώσεις που χρήζουν περαιτέρω κατανομής με Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου υπάρχουν σε πολλούς Κ.Α.Ε. του Προϋπολογισμού Εξόδων του Δήμου μας και απαιτείται ιδιαίτερη προσοχή.

Παράλληλα καταργούνται και οι διατάξεις των παρ. 4 και 5 του άρθρου 158 του ΚΔΚ (Ν. 3463/2006) και των άρθρων 11 – 16 του ΒΔ 17/5-15/6/1959.

 

Όπου στις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 140 (δαπάνες μετακίνησης), της παραγράφου 3 του άρθρου 158 (πιστώσεις που διατίθενται με απόφαση του δημοτικού συμβουλίου) και του άρθρου 202 (επιχορηγήσεις και βοηθήματα) του Ν. 3463/2006, καθώς και των άρθρων 70 παράγραφος 3 (έξοδα κίνησης), του άρθρου 94 και παρ. 4 περίπτωση 30 (επιχορήγηση πολιτιστικών φορέων) του ν. 3852/2010 ή σε άλλες διατάξεις της ισχύουσας νομοθεσίας ορίζεται το δημοτικό συμβούλιο ως όργανο αρμόδιο για την έγκριση της δαπάνης και τη διάθεση της πίστωσης, νοείται εφεξής ο δήμαρχος, με την επιφύλαξη των διατάξεων της παραγράφου 1 του άρθρου αυτού.

 

Στην συγκριμένη περίπτωση και στον  Κ.Α.Ε  02.00.6733.002 , με τίτλο «Κοινωνική πρόνοια (Δημοτικό έκτακτο βοήθημα απόρων)» έχει εγγραφεί συνολική εξειδικευμένη πίστωση ποσού  20.000,00€

Μέχρι σήμερα έχει διατεθεί ποσό 6.750,00€ και παραμένει αδιάθετο ποσό 13.250,00€  .

 

Επειδή όμως η ανωτέρω πίστωση,  δεν θα διατεθεί σε έναν μόνο δικαιούχο, αλλά σε εξήντα επτά (67) οικονομικά αδύναμους δημότες μέσω διατακτικών σύμφωνα με την επισυναπτόμενη εισήγηση της Εντεταλμένης Συμβούλου για θέματα κοινωνικής Πολιτικής, για την κατανομή της εξειδικευμένης αυτής πίστωσης κατά την διάρκεια της χρήσης,  απαιτείται απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα ορίζει  το αντίστοιχο ποσό (το οποίο νοείται συνολικά δεν θα υπερβαίνει το προϋπολογισθέν), ώστε στη συνέχεια ο Δήμαρχος με την Α.Α.Υ. να εγκρίνει την πραγματοποίηση της σχετικής δαπάνης και να διαθέσει την σχετική εξειδικευμένη πίστωση. Η απόφαση αυτή λαμβάνεται πριν την ΑΑΥ του Δημάρχου, και μνημονεύεται στο σκεπτικό αυτής.

 

Προκειμένου να εκδοθεί η σχετική ανάληψη υποχρέωσης από τον Δήμαρχο απαιτείται αρχικά από το Δημοτικό Συμβούλιο με απόφασή του να εγκρίνει τη χορήγηση ειδών διατροφής μέσω διατακτικών σε οικονομικά αδύνατους δημότες του Δήμου Σικυωνίων για την εορτή του Πάσχα και το αντίστοιχο ποσό.

Κιάτο   28  Μαρτίου   2019

Για την Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών

   Ο Προϊστάμενος Τμήματος       

Προϋπολογισμού, Λογιστηρίου                                                              Ο Διευθυντής Οικονομικών Υπηρεσιών

         και Προμηθειών

 Ιωάννης Β. Γιαννούλας                                                                                      Δημοσθένης Γ. Βοϊδήλας

 

Με βάση τα παραπάνω  ο Πρόεδρος κάλεσε το ΔΣ να αποφασίσει σχετικά.

 

Στο σημείο αυτό ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Νανόπουλος Βασίλειος Δήλωσε ότι απέχει της ψηφοφορίας .

 

Το ΔΣ αφού έλαβε υπόψη του:

  • την ισχύουσα νομοθεσία,
  • την από 26-3-2019 εισήγηση της εντεταλμένης Συμβούλου
  • το από 28-3-2019 Υπηρεσιακό σημείωμα της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών
  • τη διαλογική συζήτηση των μελών του, ως τα ηχογραφημένα και απομαγνητοφωνημένα πρακτικά,

 

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι     ομόφωνα

  1. Εγκρίνει, την χορήγηση ειδών διατροφής (νωπού κρέατος) για την εορτή του Πάσχα,   σε οικονομικά   αδύναμους

δημότες του Δήμου μας, μέσω διατακτικών και σύμφωνα με την από 26-3-2019 σχετική κατάσταση δικαιούχων  συνολικού

αριθμού εξήντα επτά (67) ατόμων,  όπως αυτή συντάχθηκε από την  εντεταλμένη Σύμβουλο για θέματα Κοινωνικής Πολιτικής .

 

  1. Κ α θ ο ρ ί ζ ε ι, το ποσό των 10.000,00 €  (μη συμπ/νου Φ.Π.Α.) το οποίο θα διατεθεί για τον προαναφερόμενο σκοπό,

η πίστωση θα βαρύνει τον Κ.Α. 02.00.6733.002 με τίτλο: «Κοινωνική πρόνοια (Δημοτικό έκτακτο βοήθημα απόρων)»,                   εγγεγραμμένη στον προϋπολογισμό  Οικονομικού έτους 2019 .

 

 

Η παρούσα απόφαση έλαβε αυξ. αριθ. 94/2019

Ακριβές Απόσπασμα

Κιάτο 02/04/2019

O ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

ΛΕΟΝΑΡΔΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

Print Friendly, PDF & Email