93/2022 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου

Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

 

Από το πρακτικό της 12ης/8.6.2022 Τ Α Κ Τ Ι Κ Η Σ (δια ζώσης)συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου.

 

Αρ. Απόφασης:   93/2022

Περίληψη: Έγκριση της αριθ. 20/2022 απόφασης του Ν.Π.Δ.Δ. Σχολικής Επιτροπής Β/θμιας Εκπαίδευσης με θέμα: «Παραχώρηση του νέου Κλειστού Γυμναστηρίου του 1ου Γυμνασίου Κιάτου στην κ. Καρβουντζή Παναγιώτα για την πραγματοποίηση εκδηλώσεων».

 

   Στο  Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 8η  του μηνός Ιουνίου έτους 2022 ημέρα Τετάρτη  και ώρα 20:30 συνήλθε σε τ α κ τ ι κ ή  (δια ζώσης)  συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Σικυωνίων, μετά την  αριθ. 8244/3-6-2022, έγγραφη πρόσκληση, του Προέδρου κ. Σκαρμούτσου Νικολάου, η οποία επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 άρθρο 67, όπως αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 74 του Ν.4555/2018, του Υπουργείου Εσωτερικών, σε κάθε  Δημοτικό Σύμβουλο και στο Δήμαρχο, ο οποίος παραβρέθηκε στην συνεδρίαση.   

Ακολούθως διαπιστώθηκε η ύπαρξη απαρτίας, διότι σε σύνολο  27 μελών, βρέθηκαν παρόντα 19 μέλη δηλαδή:

                                                                           ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ  ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ

         ΠΑΡΟΝΤΕΣ :

1. Σκαρμούτσος Νικόλαος 2. Δομετίου Βασίλειος 3 Μυττάς Ιωάννης    4. Ζάρκος Δημήτριος 
5. Θελερίτης Γεώργιος  6. Κουτρέτσης Σπυρίδων 7 Μπουζιάνη-Τσαντίλα Β 8. Σωτηρόπουλος Ιωάννης
9. Τσιόγκας Νικόλαος                         10. Τσολάκος Γεωργιος 11. Σαρχάνης Κων/νος 12. Γκούμας Σταμάτιος
13. Συριάνος Κων/νος                          14. Κατσιμπούλας Αντώνιος 15. Παπαγεωργίου Δημήτριος 16. Γαλάνης Βασίλειος
17. Μαστοράκης Δημήτριος 18. Παπαβασιλείου Νικόλαος 19. Χουσελάς  Ευάγγελος  
 

           ΑΠΟΝΤΕΣ: 

 

1. Νανοπουλος Βασιλειος

 

2. Μπακόλιας Παναγιώτης 

 

3. Σώκος Δημήτριος

4. Ζαχαρόπουλος Νικόλαος 5. Aλεξόπουλος Βασίλειος 6. Ρουμπέκας Γεώργιος 7. Φιακάς Παναγιώτης 
8.  Λέγγας Μάρκος      
 

ΠΡΟΕΔΡΟΙ  ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ

         ΠΑΡΟΝΤΕΣ:  1. Λεονάρδου Α. (Σικυώνος- Κιάτου) 2. Ραφτόπουλος Παν. (Πασίου) 3. Μιχόπουλος  Ιωαν. (Κ. Διμηνιού)
4. Σπυρόπουλος Ι. (Διμηνιού) 5. Νικολάου Ν. (Σουλίου) 6. Σκούπας Α. (Μποζικών) 7. Αθανασούλης Ι. (Λαύκας)
8. Τζελέπης Δ. (Ψαρίου)      
           ΑΠΟΝΤΕΣ :  1. Κοτούλας  Γεωργ.(Μουλκίου)  2. Στριφτόμπολας  Αργ. (Γκούρας) 3. Στάθης Σ. (Μεγ. Βάλτου)
4. Μπεκιάρης Δ. (Φενεού) 5. Μαγκλάσης Χρ. (Αρχ. Σικυώνα) 6. Τυρλής Α. (Λαλιωτίου) 7. Τρίμης Αναστάσιος (Κλημεντίου
8. Παπαδόπουλος Θεοδόσιος     (Ασπροκάμπου) 9. Τσετσώνης Π. (Κ. Ταρσού) 10. Παπαγεωργόπουλος Νικ.

(Κεφαλαρίου)

11.Μηλιώτης Γ. (Μικ. Βάλτου)
12. Τζιώρης Γ. (Μοσιάς)

 

13. Ρήγας Ι. (Βελίνας) 14.  Δρόλιας Πανταζής-Παντελής   (Κυλλήνης) 15. Παναγόπουλος (Πανοράματος)
16. Σελέκος Κ. (Καλλιάνων)

 

17. Γκορίτσας Δ. (Ματίου) 18. Κοτσίρης Β. (Στενού) 19.Σταθακοπουλος Κ.(Παραδεισίου)
20.Καρατζάς Σ. (Στυμφαλίας) 21. Δεδάκης Σ. (Καστανέας) 22. Ράπτης Ν. (Καισαρίου)

 

23. Δρίμας Ι. (Δροσοπηγής)
24. Καλαντζής Π. (Γονούσας) 25. Παπακωνσταντίνου Η.(Τιτάνης)

 

26. Παπουτσής Α. (Αρχ. Φενεού) 27. Κουλούκης Σ. (Μεσινού)
28. ΡαφτόπουλοςΚ. (Κρυονερίου)      
ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ : Ουδείς.    

 

Στην συνεδρίαση παρευρέθηκε η τακτική υπάλληλος του Δήμου Σικυωνίων κ. Ειρήνη Π. Πρόβου για την τήρηση των πρακτικών.

 

5ο Θέμα  ( Ημερήσιας Διάταξης)

 

Στο 5ο   θέμα της ημερήσιας διάταξης με τίτλο:  «Έγκριση της αριθ. 20/2022 απόφασης του Ν.Π.Δ.Δ. Σχολικής Επιτροπής Β/θμιας Εκπαίδευσης με θέμα: «Παραχώρηση του νέου Κλειστού Γυμναστηρίου του 1ου Γυμνασίου Κιάτου στην κ. Καρβουντζή Παναγιώτα για την πραγματοποίηση εκδηλώσεων»,     ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, κ. Σκαρμούτσος Νικόλαος εισηγούμενος το θέμα έθεσε υπόψη του Συμβουλίου την αριθ. 20/2022 απόφαση του Ν.Π.Δ.Δ. Σχολικής Επιτροπής Β/θμιας Εκπαίδευσης οποία έχει ως ακολούθως :

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                     ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗΝ  ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

(ΝΠΔΔ) 

ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                                                                                                                                                                       

 

  • Α Π Ο  Σ  Π  Α  Σ  Μ  Α

 

Από το πρακτικό της   7 /  19-05-2022   τακτικής   συνεδρίασης της  Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

 

Αριθμός Απόφασης:   20  / 2022

 

 

ΘΕΜΑ: 2ο   ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ  ΔΙΑΤΑΞΗΣ «Περί  παραχωρήσεως  του  νέου  Κλειστού Γυμναστηρίου  του 1ου  Γυμνασίου   Κιάτου,  στην  κ.  Καρβουτζή  Παναγιώτα στις 20-06-2022 για εκδήλωση του Γυμναστηρίου της.»

 

 

Στο  Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την  19ην  Μαϊου   του έτους  2022   ημέρα της εβδομάδας  Πέμπτη  και ώρα 13:00 μ. μ. συνήλθε σε  τακτική  δημόσια συνεδρίαση, υπό την Προεδρία  του  κ. Ζάρκου Δημητρίου,  η  Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Σικυωνίων, ύστερα από την αριθ. 105/11-05-2022  έγγραφη  πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 74   του Ν. 4555/2018«Πρόγραμμα ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ»  (ΦΕΚ 133/19-07-2018) σε κάθε ένα μέλος ξεχωριστά.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία  γιατί σε σύνολο -9- μελών παραβρέθηκαν παρόντα μέλη    -5 – δηλαδή:

 

ΠΑΡΟΝΤΑ                                                               ΑΠΟΝΤΑ

 

1.- Δ.  Ζάρκος                            (Πρόεδρος)                  1.- Αικ.  Λούτα                                  Μέλος

2.-Β.  Μπουζιάνη – Τσαντίλα  (Αντιπρόεδρος)               2.- Ν.   Παπαβασιλείου                    Μέλος

3.-Π.  Πανάγου                               Μέλος                      3.- Α.   Βαφειαδάκης                        Μέλος

4.-Β.  Νανόπουλος                         Μέλος                      4.-  Εκπρόσωπος μαθητών 1ου ΕΠΑ. Λ  Κιάτου

5.-Ν.  Ζαφειρόπουλος                    Μέλος

 

Στη συνεδρίαση, παραβρέθηκε  και ο ορισθείς υπάλληλος του Δήμου Σικυωνίων για την τήρηση των πρακτικών, Λαλιώτης  Γεώργιος.

ΘΕΜΑ  2ο     ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

 

    Ο Πρόεδρος της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Ζάρκος Δημήτριος)

εισηγούμενος το  2ον θέμα της  ημερήσιας διάταξης  με τίτλο «Περί  παραχωρήσεως  του  νέου  Κλειστού

Γυμναστηρίου  του 1ου  Γυμνασίου   Κιάτου,  στην,  στην  κ.  Καρβουτζή  Παναγιώτα στις 20-06-2022 για

εκδήλωση του Γυμναστηρίου της»  έθεσε υπόψη των μελών τα  εξής:

 

Η Κυρία   Καρβουτζή  Παναγιώτα, μας  υπέβαλε  την από 10-05-2022 σχετική αίτησή της  και αιτείται όπως της   παραχωρήσουμε  το νέο κλειστό Γυμναστήριο,   που βρίσκεται στο 1ο Γυμνάσιο Κιάτου,  για την 20ην  Ιουνίου 2022 και ώρες από  18:00 έως 23:30 προκειμένου να πραγματοποιήσει  την ετήσια εκδήλωση του Γυμναστηρίου της, που αφορά  ρυθμιστική γυμναστική

Και  κάλεσε τα μέλη  της Σχολικής Επιτροπής  να αποφασίσουν σχετικά.

Η Σχολική Επιτροπή

Αφού άκουσε την εισήγηση του Προέδρου και είδε:

  • Τις διατάξεις του άρθρου 209 του Ν.3463/06 (Δ.Κ.Κ)
  • Τον κανονισμό λειτουργίας του Κλειστού Γυμναστηρίου 1ου Γυμνασίου Κιάτου.
  • Την υπ’ αριθ. 17112/23-06-2000 απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού σχετικά με τον Κανονισμό λειτουργίας των Εθνικών  και Δημοτικών Γυμναστηρίων της Χώρας (Ν.Π.Δ.Δ.) (φεκ 847/Β΄/11-07-2000).
  • Την από 10-05-2022 αίτηση της κ. Καρβουτζή Παναγιώτας.

Μετά από διαλογική συζήτηση  και τις τοποθετήσεις  των μελών  της Σχολικής Επιτροπής.

 

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι          Ο μ ό φ ω ν α

 

Π α ρ α χ ω ρ ε ί:  Τις  Αθλητικές Εγκαταστάσεις  του   Κλειστού Γυμναστηρίου του 1ου  Γυμνασίου Κιάτου, στην κυρία Καρβουτζή  Παναγιώτα,  προκειμένου  να διεξαχθεί   η ετήσια εκδήλωση του Γυμναστηρίου της,  με  ρυθμιστική γυμναστική  την 20ην  Ιουνίου 2022 και ώρες από  18:00 έως 23:30  με τις εξής προϋποθέσεις:

α) Μη παρεμπόδιση της λειτουργίας του σχολείου.

β) Αποκατάσταση ζημιών  αν  θα γίνουν κατά τη χρήση του.

γ) Καθαρισμός των  χώρων  που θα χρησιμοποιηθούν με την ευθύνη και τη φροντίδα της  κ. Καρβουτζή.

δ) Σεβασμός του χώρου κατά την διεξαγωγή των εκδηλώσεων και

ε) Την ασφάλεια των μαθητών που συμμετέχουν στις εκδηλώσεις.

 

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό   20  / 2022  και υπογράφεται ως έπεται

Ο Πρόεδρος                                                                                        Τα Μέλη

Ακριβές Απόσπασμα

Κιάτο  19-05-2022

Ο  Πρόεδρος    της  Σχολικής  Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Ζάρκος   Δημήτριος

 

Με βάση τα παραπάνω ο Πρόεδρος  κάλεσε το Δ.Σ. να αποφασίσει σχετικά.

Το Δ.Σ. αφού έλαβε υπόψη του:

  • την ισχύουσα Νομοθεσία,
  • τα παραπάνω αναφερθέντα – και
  • τη διαλογική συζήτηση των μελών του, ως τα ηχογραφημένα και απομαγνητοφωνημένα πρακτικά

 

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι  Ομόφωνα  

 

Α.   Ε γ κ ρ ί ν ε ι,  την αριθ. 20/2022 απόφαση του Ν.Π.Δ.Δ. Σχολικής Επιτροπής Β/θμιας Εκπαίδευσης όπως αυτή συντάχθηκε,  υπογράφηκε αρμοδίως και αναγράφεται στο σκεπτικό της παρούσας

 

Β. Κ ο ι ν ο π ο ι ε ί,  την παρούσα απόφαση στο Ν.Π.Δ.Δ. Σχολική Επιτροπή Β/θμιας Εκπαίδευσης για τις δικές της ενέργειες  .

 

Συντάχθηκε και υπογράφεται

Η  παρούσα  Απόφαση έλαβε αυξ. αριθ. 93/2022

Ο Πρόεδρος                                 Τα μέλη

Ακριβές Απόσπασμα

Κιάτο 8.06.2022

O ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ  Ε.  ΣΚΑΡΜΟΥΤΣΟΣ          

 

Print Friendly, PDF & Email