93/2021 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής

Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                                                                        

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                                                                                                           

OIKONOMIKH ΕΠΙΤΡΟΠΗ

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ

10ης/12.04.2021

ΤΑΚΤΙΚΗΣΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

 

Αρ. Απόφασης 93/2021   11ο θέμα ημερήσιας διάταξης  

Έγκριση της 60/2021 απόφασης Δημάρχου, ορισμού δικαστικού επιμελητή για επίδοση αίτησης ανάκλησης της Ν13/2021 απόφασης του Δ/κου Εφετείου Τριπόλεως.

Στο Κιάτο στο δημοτικό κατάστημα σήμερα Δευτέρα 12η Απριλίου 2021 και ώρα 10:00’πμ συνήλθε η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Σικυωνίων, σε τακτική συνεδρίαση, υπό την Προεδρία του Δημάρχου κ. Σπυρίδωνα Παν. Σταματόπουλου, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 3378/08.04.2021 έγγραφη πρόσκληση, που επιδόθηκε & δημοσιεύτηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις των σχετικών άρθρων του ν.3852/2010 (Α’87) & ν.4555/2018 (Α’133). Εκ των προσκληθέντων προέδρων Κοινοτήτων δεν παρευρέθηκε κανείς. Η τήρηση των πρακτικών έγινε από την υπάλληλο Χαλκιά Βασιλική. Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο -7- μελών παρευρέθηκαν -6- και αναλυτικά,

 

παρόντες: 1.Σταματόπουλος Σπ. 2.Τσολάκος Γεώργιος 3.Σώκος Δημήτριος 4.Σωτηρόπουλος Ιωάνν.
  5. Ζάρκος Δημήτριος 6. Ρουμπέκας Γεώργιος    
απόντες: 1.Λέγγας Μάρκος      

 

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Σπυρίδων Παν. Σταματόπουλος εισηγούμενος το θέμα, έθεσε υπόψη των μελών την 60/2021 απόφαση Δημάρχου, με την οποία ορίζει τον δικαστικό επιμελητή Εφετείου Ναυπλίου με έδρα το Πρωτοδικείο Τρίπολης,  κ. Γεώργιο Αποστολόπουλο προκειμένου να επιδώσει  την αίτηση ανάκλησης του Δήμου Σικυωνίων κατά της υπ’ αρίθμ. Ν13/2021 απόφασης του Δ/κου Εφετείου Τριπόλεως.

 

Ακολούθως δε, ανέφερε πως, δεδομένου ότι η ως άνω απόφαση ελήφθη από το Δήμαρχο, σύμφωνα με τις διατάξεις του κατεπείγοντος, χρήζει έγκρισης από την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου μας και κάλεσε την Επιτροπή να αποφασίσει σχετικά.

 

Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της:

  • τις διατάξεις του ν. 3463/2006 (A’114), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει,
  • τις διατάξεις του άρθρου 72 του ν. 3852/2010 (Α’ 87), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει,
  • τις διατάξεις του ν. 4555/2018 (A’133), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει,
  • την 92/2021 (Ω818Ω1Θ-ΦΑΠ) απόφαση ΟΕ
  • την 60/3377/08.04.2021 (Ψ389Ω1Θ-ΤΞΛ) απόφαση Δημάρχου,
  • την 201/3370/08.04.2021 (6ΧΔΝΩ1Θ-Σ96)ΑΑΥ
  • τη διαλογική συζήτηση των μελών της,

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

 

Α. Εγκρίνει ως έχει την 60/2021 απόφαση Δημάρχου που ορίζει τον δικαστικό επιμελητή Εφετείου Ναυπλίου με έδρα το Πρωτοδικείο Τρίπολης,  κ. Γεώργιο Αποστολόπουλο προκειμένου να επιδώσει την αίτηση ανάκλησης του Δήμου Σικυωνίων κατά της υπ’ αρίθμ. Ν13/2021 απόφασης του Δ/κου Εφετείου Τριπόλεως.

 

Η αμοιβή της δικαστικού επιμελητή για τα ανωτέρω ανέρχεται στο ποσό των 43,40€ σύμφωνα με την 201/2021 ΑΑΥ.

 

 

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 93/2021

Συντάχθηκε και υπογράφεται

Ο Πρόεδρος                                         Τα μέλη

Ακριβές απόσπασμα

Κιάτο 12.04.2021

Ο Πρόεδρος

 

Σπυρίδων Παν. Σταματόπουλος

 

Print Friendly, PDF & Email