93/2019 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου

Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το πρακτικό της 10ης/02.04.2019 ΤΑΚΤΙΚΗΣ   συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου.

 

Αρ. Απόφασης: 93/2019

Περίληψη : Κατάρτιση Μεσοπρόθεσμου Προγράμματος Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2020- 2023 για το Δήμο Σικυωνίων.

Στο Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα, την 2α Απριλίου 2019 ημέρα Τρίτη και ώρα 20:00’ συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Σικυωνίων, υπό την Προεδρία του κ. Λεονάρδου Αναστασίου σε  τ α κ τ ι κ ή συνεδρίαση, μετά την με αριθμ. πρωτ. 3686/28.03.2019 έγγραφη πρόσκληση, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των σχετικών άρθρων του Ν. 3852/2010, σε κάθε δημοτικό σύμβουλο καθώς και στο Δήμαρχο, ο οποίος παρευρέθηκε. Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, διότι σε σύνολο 27 μελών, βρέθηκαν παρόντα 19 μέλη δηλαδή:

Παρόντα
1. Λεονάρδου Αναστάσιος 2. Κουτρέτσης Σπυρίδων 3. Κουκουμέλης Γεώργιος 4. Μυττάς Ιωάννης
5. Σκαρμούτσος Νικόλαος 6. Θελερίτης Γεώργιος 7. Δομετίου Βασίλειος 8. Τσιάνος Ιωάννης
9. Μπούρης Ευάγγελος 10. Σωτηρόπουλος Ιωάννης 11. Μπουζιάνη-Τσαντίλα Β. 12. Φιακάς Παναγιώτης
13. Σαρχάνης Κωνσταντίνος 14.  Γεώργας Χρήστος 15. Ρουμπέκας Γεώργιος 16. Aλεξόπουλος Βασίλειος
17. Ζάρκος Δημήτριος 18. Ραυτόπουλος Γεώργιος 19. Νανόπουλος Βασίλειος  
Απόντα
1. Λαλιώτης Γεώργιος 2. Καρακούσης Ευάγγελος 3. Κελλάρη Ιωάννα 4.Μπακόλιας Παναγιώτης
5. Χρυσικός Παύλος 6. Πανάγου Αθανάσιος 7.Κελλάρης Βασίλειος 8.Σπανός Κωνσταντίνος
Πρόεδροι Δημοτικής Κοινότητας & Τοπικών Κοινοτήτων
Παρόντες : 1.Βρέντας Ι. (Διμηνιού) 1.Ραυτόπουλος Ι. (Πασίου) 3.Τσακανίκας Β. (Αρχ. Σικυώνα)
4.Γαλάνης Σ. (Ψαρίου)      
Απόντες : 1. Φαρμάκης Π. (Κιάτου) 2. Σπηλιώτης Δ. (Κλημεντίου) 3.ΡαφτόπουλοςΚ. (Κρυονερίου)
4. Νικολάου Δ. (Κ. Διμηνιού) 5. Κλειούφη Γεωργία (Μουλκίου) 6. Ράπτης Ν. (Καισαρίου) 7. Τυρλής Α. (Λαλιωτίου)
8.Νικολάου Ν. (Σουλίου) 9. Αθανασούλης Ι. (Λαύκας) 10. Στάθης Σ. (Μεγ. Βάλτου)  
Εκπρόσωποι Τοπικών Κοινοτήτων
Παρόντες : 1. Τζιώρης Γ. (Μοσιάς) 2.Δεδάκης Σ. (Καστανέας) 3.Καλαντζής Π. (Γονούσας)
Απόντες : 1. Σταθακοπουλος Κ. (Παραδεισίου) 2. Μπεκιάρης Δ. (Φενεού) 3. Δρίμας Ι. (Δροσοπηγής)
4. Μουλόπουλος Κ. (Ματίου) 5. Μπελίτσης Π. (Κεφαλαρίου) 6. Σκούπας Α. (Μποζικών) 7. Καρατζάς Σ. (Στυμφαλίας)
8. Τσετσώνης Π. (Κ. Ταρσού) 9. Καραχοντζίτης .(Ασπροκάμπου) 10. Καραχλής Νικ. . (Τιτάνης) 11. Κοτσίρης Β. (Στενού)
12. Σελέκος Κ. (Καλλιάνων) 13. Κουλούκης Σ. (Μεσινού) 14. Ρήγας Ι. (Βελίνας) 15. Σκάζας Δ. (Κυλλήνης)
16 Παπουτσής Α. (Αρχ. Φενεού) 17. Μηλιώτης Γ. (Μικ. Βάλτου) 18.Παναγόπουλος Δ.(Πανοράματος) 19.Ρέλιας Α. (Γκούρας)
ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ ουδεμία

Στην συνεδρίαση παρευρέθηκε η τακτική υπάλληλος του Δήμου Σικυωνίων κ. Ειρήνη Π. Πρόβου για την τήρηση των πρακτικών.

 

Θέμα 3 ο

Στο 3ο θέμα της ημερήσιας διάταξης με τίτλο: «Κατάρτιση Μεσοπρόθεσμου Προγράμματος Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2020- 2023 για το Δήμο Σικυωνίων»ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Αναστασιος Λεονάρδου, εισηγούμενος το θέμα έθεσε υπόψη του Συμβουλίου:

 

Α. Το με αριθ. 18248/13-3-2019 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών σύμφωνα με το οποίο υποχρεούνται οι Δήμοι οι Περιφέρειες και τα λοιπά Νομικά Πρόσωπα να υποβάλλουν συμπληρωμένους τους πίνακες μεσοπρόθεσμων προβλέψεων για τα έτη 2020-2023 στο πλαίσιο Κατάρτιση Μεσοπρόθεσμου Προγράμματος Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2020- 2023 .

 

Β. Την με αριθ. πρωτ. 3740/29-3-2019 εισήγηση της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου η οποία  έχει ως εξής:

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ                                        Κιάτο, 29 Μαρτίου 2019

                                                                                                           Αριθ. πρωτ.: 3740

     ΠΡΟΣ   

– Τμήμα Υποστήριξης Πολ. Οργάνων

– Γ. Γραμματέα

 

Ε Ι Σ Η Γ Η Σ Η

Θέμα: Κατάρτιση Μεσοπρόθεσμου Προγράμματος Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2020-2023 για το Δήμο Σικυωνίων.

Σύμφωνα με το υπ’ αριθ. οικ. 18248/13-03-2019 έγγραφο του ΥΠ.ΕΣ., στο πλαίσιο κατάρτισης του Μεσοπρόθεσμου Προγράμματος Δημοσιονομικής Στρατηγικής (Μ.Π.Δ.Σ.) 2020-2023, οι δήμοι, οι περιφέρειες και τα λοιπά νομικά πρόσωπα του υποτομέα Ο.Τ.Α. της Γενικής Κυβέρνησης του άρθρου 14 παρ. 1 του ν. 4270/2014 (Α’ 143), υποχρεούνται να υποβάλλουν συμπληρωμένους τους πίνακες μεσοπρόθεσμων προβλέψεων για τα έτη 2020-2023.

Στους συγκεκριμένους πίνακες θα αποτυπωθούν καταρχάς, τα δημοσιονομικά αποτελέσματα των δύο προηγούμενων ετών 2017 και 2018 (απολογιστικά στοιχεία), οι εκτιμήσεις για το τρέχον έτος 2019 καθώς και οι προβλέψεις αναφορικά με την εξέλιξη των εσόδων, των δαπανών, των απλήρωτων υποχρεώσεων και των λοιπών στοιχείων ισολογισμού για την περίοδο 2020-2023.

Τονίζεται εδώ, όπως άλλωστε επισημαίνεται και στο ανωτέρω αναφερόμενο έγγραφο του ΥΠ.ΕΣ., ότι τα ποσά των προβλέψεων, δεν δεσμεύουν τους φορείς στην κατάρτιση των προϋπολογισμών τους για τα συγκεκριμένα έτη αλλά αποτελούν μόνο τη συνεισφορά του υποτομέα ΟΤΑ της Γενικής Κυβέρνησης, στην κατάρτιση του βασικού σεναρίου του Μ.Π.Δ.Σ. 2020-2023, το οποίο καταρτίζεται από το Υπουργείου Οικονομικών και ψηφίζεται από τη Βουλή.

Όσον αφορά την σύνταξη των πινάκων, αυτή θα πρέπει να ακολουθήσει συγκεκριμένη μέθοδο για κάθε κατηγορία εσόδων και εξόδων, καθώς η Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Τ.Α. του ΥΠ.ΕΣ., έχει προβεί σε ενδεικτική κατανομή των εκτιμώμενων επιχορηγήσεων προς τους ΟΤΑ, με βάση τα ανώτατα όρια που έχουν τεθεί από το Υπουργείο Οικονομικών. Παρά το γεγονός ότι η εν λόγω κατανομή δύναται να αλλάξει τα επόμενα έτη με βάση τις εκάστοτε ανάγκες της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και την εξέλιξη των κρατικών εσόδων, τα στοιχεία που περιλαμβάνει, πρέπει υποχρεωτικά να περιληφθούν στους σχετικούς πίνακες. Αλλά και στα λοιπά έσοδα όπως π.χ. ανταποδοτικά τέλη και δικαιώματα, προτείνεται συγκεκριμένη μεθοδολογία, από την οποία επίσης, δεν μπορούν οι δήμοι να αφίστανται. Κατ’ αναλογία βεβαίως, πρέπει να κινηθούν και οι εκτιμήσεις των εξόδων, δεδομένης και της εφαρμογής του διπλογραφικού λογιστικού συστήματος.

Διευκρινίζονται τέλος τα εξής: α) Στη γραμμή «Έλλειμμα (-)/Πλεόνασμα (+) (Α-Β), δεν περιλαμβάνονται ο Κ.Α.Εσόδων 5 «Χρηματικό Υπόλοιπο» και ο Κ.Α.Εξόδων 9 «Αποθεματικό», καθώς δεν ζητούνται κατά την κατάρτιση του Μ.Π.Δ.Σ. και γι’ αυτό το λόγο το αποτέλεσμα εμφανίζεται αρνητικό, χωρίς όμως αυτό να ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα καθώς οι συγκεκριμένοι Κ.Α. είναι υποχρεωτικοί για την κατάρτιση, την ισοσκέλιση αλλά και τον έλεγχο της ορθής σύνταξης του προϋπολογισμού από την αρμόδια Αποκεντρωμένη Διοίκηση και β) στον Υποπίνακα «ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ», σύμφωνα με σχετική οδηγία του ΥΠ.ΕΣ., γίνεται η παραδοχή ότι ο προϋπολογισμός του έτους 2019 καθώς και των ετών 2020-2023 θα εκτελεσθεί πλήρως, χωρίς την ύπαρξη των οποιονδήποτε διαθεσίμων, κάτι που βεβαίως αποτελεί μόνο παραδοχή.

Συνημμένα υποβάλλονται οι Πίνακες Μεσοπρόθεσμων Προβλέψεων για τα έτη 2020-2023 όπως αυτοί καταρτίσθηκαν από την οικονομική υπηρεσία του Δήμου.

                                                Ο Δ/ντής Οικονομικών Υπηρεσιών

                                                                        Δημοσθένης Γ. Βοϊδήλας

Με βάση τα παραπάνω  ο Πρόεδρος κάλεσε το ΔΣ να αποφασίσει σχετικά.

Το ΔΣ αφού έλαβε υπόψη του:

  • την ισχύουσα νομοθεσία,
  • το με αριθ. 18248/13-3-2019 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών
  • την με αριθ. πρωτ. 3740/29-3-2019 εισήγηση της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών ,
  • τον επισυναπτόμενο πίνακα Α1 και –
  • τη διαλογική συζήτηση των μελών του, ως τα ηχογραφημένα και απομαγνητοφωνημένα πρακτικά,

 

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι     Κατά Πλειοψηφία

Μειοψηφούντος των Δημοτικών Συμβούλων κ.κ. Κων. Σαρχάνη, Χ. Γεώργα, Γ.Ραυτόπουλου και Β. Νανόπουλου .

 

 

 Ε γ κ ρ ί ν ε ι , την κατάρτιση του Μεσοπρόθεσμου Προγράμματος Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2020-2023 του

Δήμου  Σικυωνίων , και τους επισυναπτόμενους πίνακες Α1,  όπως καταρτίσθηκαν από την Οικονομική Υπηρεσία

του Δήμου και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας .

 

Η παρούσα απόφαση έλαβε αυξ. αριθ. 93/2019

Ακριβές Απόσπασμα

Κιάτο 02/04/2019

O ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

ΛΕΟΝΑΡΔΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

Print Friendly, PDF & Email