92/2023 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής

Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                                                                        

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                                                                                                           

OIKONOMIKH ΕΠΙΤΡΟΠΗ

 

12η/10.04.2023

απόσπασμα πρακτικού τακτικής συνεδρίασης

αρ. απόφασης   1ο θέμα ημερήσιας διάταξης
 

92/2023

  Τροποποίηση π/υ οικονομικού έτους 2023 εγγραφή ποσού «Αποδοχές και εργοδοτικές εισφορές ΕΦΚΑ μακροχρόνια ανέργων, επιδοτούμενων από τον ΟΑΕΔ».

Στο Κιάτο στο δημοτικό κατάστημα σήμερα Μ. Δευτέρα 10η Απριλίου 2023 και ώρα 11:00’πμ συνήλθε η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Σικυωνίων, σε τακτική συνεδρίαση, υπό την προεδρία του Αντιδημάρχου                                       κ. Γεωργίου Τσολάκου, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 6580/6.4.2023 πρόσκληση, που επιδόθηκε & δημοσιεύτηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις των σχετικών άρθρων του ν.3852/2010 (Α’87) & ν.4555/2018 (Α’133).                              Εκ των προσκληθέντων προέδρων κοινοτήτων δεν παρευρέθηκε κανείς. Η τήρηση των πρακτικών έγινε από την υπάλληλο Χαλκιά Βασιλική. Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο -7- μελών παρευρέθησαν -4- και αναλυτικά,

παρόντες:   -Τσολάκος Γ. -Δομετίου Β. -Σωτηρόπουλος Ι. -Ζαχαρόπουλος Ν.  
απόντες:   -Μαστοράκης Δ. -Μυττάς Ι. -Ζάρκος Δ.  

Ο πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Γεώργιος Τσολάκος, εισηγούμενος το θέμα, έθεσε υπόψη των μελών το από 3/4/2023 υπηρεσιακό σημείωμα της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών που εισηγείται την τροποποίηση π/υ τρέχοντος έτους, όπως παρουσιάζεται στο αποφασιστικό μέρος της παρούσας.

Η Οικονομική Επιτροπή, αφού έλαβε υπόψη:

  • τις διατάξεις του ν. 3463/2006 (A’114), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει,
  • τις διατάξεις του άρθρου 72 του ν. 3852/2010 (Α’ 87), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει,
  • τις διατάξεις του ν. 4555/2018 (A’133), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει,
  • τη διαλογική συζήτηση των μελών της,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

ΟΜΟΦΩΝΑ

Α. Τροποποιεί τον προϋπολογισμό του ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ οικονομικού έτους 2023, ως κάτωθι:

Εγγράφει στο σκέλος των εσόδων στον Κ.Α. 06.00.4313.002 με τίτλο «Επιχορήγηση Ο.Α.Ε.Δ. για Αποδοχές και εργοδοτικές εισφορές ΕΦΚΑ μακροχρόνια ανέργων» ποσό  22.500,00 €  ενισχύοντας  την διαμορφωμένη πίστωση  του ποσού των  24.000,00€ διαμορφώνοντας αυτή συνολικά στο ποσό των 46.500,00€ .

 

Επειδή το συνολικό κόστος της μισθοδοσίας για το έτος 2023 θα ανέλθει στο ποσό 31.477,50€ σύμφωνα με το υπηρεσιακό σημείωμα του εκκαθαριστή, η  διαφορά των (31.477.50 – 22.500,00) 8.977,50€  θα καλυφθεί από ιδίους πόρους του Δήμουπροτείνεται η μείωση της παρακάτω πίστωσης και η ενίσχυση των πιστώσεων που θα δημιουργηθούν για την κάλυψη της μισθοδοσίας του μέχρι το τέλος της χρήσης. Συγκεκριμένα:

 

Από την πίστωση του  Κ.Α. 02.10.6266.002 με τίτλο «Τεχνική υποστήριξη προγραμμάτων μηχανοργάνωσης Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών (SOFTWARE)» ποσού  30.000,00€ προερχόμενη από ιδίους πόρους  μειώνουμε κατά 6.177,12€  διαμορφώνοντας αυτή στο ποσό των 23.822,88€.

 

Από την πίστωση του  Κ.Α. 02.30.6063.008 με τίτλο «Καταβολή σε χρήμα μη χορηγηθέντων Μέσων Ατομικής Προστασίας εργαζομένων έτους 2022 (ΓΑΛΑ)», ποσού  6.000,00€ προερχόμενη από ιδίους πόρους (μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας για την καταβολή σε χρήμα μη χορηγηθέντων Μέσων Ατομικής Προστασίας εργαζομένων έτους 2022)   μειώνουμε κατά 2.800,38€  διαμορφώνοντας αυτή στο ποσό των 3.199,62€.

 

Μεταφέρει συνολικό ποσό ( 22.500,00+6.177,82+2.800,38)  31.477,50€ στο Αποθεματικό για ενίσχυσή του.

Μέσω του Αποθεματικού μεταφέρουμε στο σκέλος των εξόδων το ανωτέρω ποσό και συγκεκριμένα:

 

Στον Κ.Α. 02.10.6041.003 του σκέλους των εξόδων με τίτλο  «Αποδοχές μακροχρόνια ανέργων επιδοτούμενων από τον Ο.Α.Ε.Δ.»,   ποσό  25.740,00 €  ενισχύοντας  την διαμορφωμένη πίστωση  του ποσού των  25.800,00€ διαμορφώνοντας αυτή συνολικά στο ποσό των 51.540,00 € προερχόμενο από επιδοτούμενο πρόγραμμα του ΟΑΕΔ και ιδίους πόρους.

 

Στον Κ.Α. 02.10.6054.003 του σκέλους των εξόδων με τίτλο  «Εργοδοτικές εισφορές ΕΦΚΑ μακροχρόνια ανέργων επιδοτούμενων από τον Ο.Α.Ε.Δ.»  ποσό  5.737,50 €  ενισχύοντας  την διαμορφωμένη πίστωση  του ποσού των  6.650,00€ διαμορφώνοντας αυτή συνολικά στο ποσό των 12.387,50 € προερχόμενο από επιδοτούμενο πρόγραμμα του ΟΑΕΔ και ιδίους πόρους.

 

Β. Διαβιβάζει την παρούσα στο Δημοτικό Συμβούλιο για έγκριση.

 

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 92/2023

Συντάχθηκε και υπογράφεται

Ο πρόεδρος                                         Τα μέλη

ακριβές απόσπασμα

Κιάτο 10.04.2023

Ο πρόεδρος

 

 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ  ΤΣΟΛΑΚΟΣ

Print Friendly, PDF & Email