92/2023 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου

Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το πρακτικό της 9ης /07. 4. 2023  ΕΚΤΑΚΤΗ (δια ζώσης) συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου

Αρ.  Απόφασης:   92/2023

Περίληψη: Καθορισμός ανταλλάγματος παραχώρησης δικαιώματος  απλής χρήσης  αιγιαλού, παραλίας, όχθης,  παρόχθιας ζώνης, υδάτινου στοιχείου θάλασσας, λιμνοθάλασσας, λίμνης και πλεύσιμου ποταμού ετών 2023 έως και 2025, στις περιπτώσεις που οι διαδικασίες παραχώρησης διενεργούνται από το Δήμο Σικυωνίων. 

Στο  Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 7η   του μηνός Απριλίου έτους 2023 ημέρα Παρασκευή  και ώρα 19:00 συνήλθε σε έ κ τ α κ τ η   (δια ζώσης)  συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Σικυωνίων, μετά την  αριθ.6461/5-4-2023, έγγραφη πρόσκληση, του Προέδρου κ. Σκαρμούτσου Νικολάου, η οποία επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 άρθρο 67, όπως αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 74 του Ν.4555/2018, του Υπουργείου Εσωτερικών, σε κάθε  Δημοτικό Σύμβουλο και στο Δήμαρχο ο οποίος παραβρέθηκε στην συνεδρίαση.   

Ακολούθως διαπιστώθηκε η ύπαρξη απαρτίας, διότι σε σύνολο 27 μελών, βρέθηκαν παρόντα 23 μέλη δηλαδή:

                                                                           ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ  ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ

         ΠΑΡΟΝΤΕΣ :

 
1. Σκαρμούτσος Νικόλαος 2. Μυττάς Ιωάννης    3. Τσολάκος Γεώργιος 4. Ζάρκος Δημήτριος   
5 . Σωτηρόπουλος Ιωάννης 6. Κουτρέτσης Σπυρίδων 7. Δομετίου Βασίλειος 8. Φιακάς Παναγιώτης   
9. ΣώκοςΔημήτριος 10. Τσιόγκας Νικόλαος    11. Aλεξόπουλος Βασίλειος 12. Θελερίτης Γεώργιος   
13. Μπουζιάνη-Τσαντίλα Βασ 14. Σαρχάνης Κων/νος 15. Λέγγας Μάρκος 16.Γκούμας Σταμάτιος  
17. Συριάνος Κων/νος                          18. Ζαχαρόπουλος Νικόλαος 19. Κατσιμπούλας Αντώνιος 20. Παπαγεωργίου Δημήτριος  
21. Παπαβασιλείου Νικόλαος 22.  Χουσελάς  Ευάγγελος 23. Νανόπουλος Βασίλειος    
 

           ΑΠΟΝΤΕΣ: 

 

1. Γαλάνης Βασίλειος

 

2. Μπακόλιας  Παναγιώτης   

 

3. Μαστοράκης Δημήτριος

 
4. Ρουμπέκας Γεώργιος        
ΠΡΟΕΔΡΟΙ  ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ  
         ΠΑΡΟΝΤΕΣ:  1 Ράπτης Ν. (Καισαρίου) 2. Σπυρόπουλος Ι. (Διμηνιού)    
         
                       (οι παρακάτω  Πρόεδροι των  κοινοτήτων δεν παραβρέθηκαν,  αν και κλήθηκαν νόμιμα)  
           ΑΠΟΝΤΕΣ : 1. Λεονάρδου Α. (Σικυώνος- Κιάτου) 2. Κοτούλας  Γεωργ.(Μουλκίου 3. Ραφτόπουλος Παν. (Πασίου)  
4. Μπεκιάρης Δ. (Φενεού) 5. Νικολάου Ν. (Σουλίου) 6.  Στριφτόμπολας  Αργ. (Γκούρας) 7 .Τζιώρης Γ. (Μοσιάς)  
8. Παπαδόπουλος Θεοδόσιος     (Ασπροκάμπου) 9. Τσετσώνης Π. (Κ. Ταρσού) 10. Παπαγεωργόπουλος Νικ.

(Κεφαλαρίου)

11.Μηλιώτης Γ. (Μικ. Βάλτου)  
12.  Καλαντζής Παν.

(Γονούσας)

13. Ρήγας Ι. (Βελίνας) 14.  Δρόλιας Πανταζής-Παντελής

(Κυλλήνης)

15. Παναγόπουλος (Πανοράματος)

 

 
16. Τζελέπης Δ. (Ψαρίου)

 

17. Γκορίτσας Δ. (Ματίου) 18. Κοτσίρης Β. (Στενού) 19.Σταθακοπουλος Κ. (Παραδεισίου)  
20. Ραφτόπουλος Κων.

(Κρυονερίου)

21. Μαγκλάσης Χρ. (Αρχ. Σικυώνα)

 

22. Αθανασούλης Ι. (Λαύκας)

 

23. Δρίμας Ι. (Δροσοπηγής)  
24 Κουλούκης Σ. (Μεσινού) 25. Παπακωνσταντίνου Ηλίας

(Τιτάνης)

26. Παπουτσής Α. (Αρχ. Φενεού) 27. Σκούπας Α. (Μποζικών)  
28. Δεδάκης Σ. (Καστανέας) 29. Σελέκος Κ. (Καλλιάνων) 30.  Μιχόπουλος  Ιωαν. (Κ. Διμηνιού 31.Τρίμης Αναστάσιος (Κλημεντίου  
32. Τυρλής Α. (Λαλιωτίου) 33. Καρατζάς Σ. (Στυμφαλίας) 34. Στάθης Σ. (Μεγ. Βάλτου)    
ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ : 1.  Κατσιμπουλας Αντ. (κατά την έναρξη συζήτησης του 1ου Θέματος )

2.  Παπαβασιλείου Νικ. (κατά την  συζήτησης του 1ου Θέματος )

 Ζαχαρόπουλος Νικ.   (μετά την συζήτηση του 2ου Θέματος )

 

                                                                                                                                                                                                                                                      

 

     Στην συνεδρίαση παραβρέθηκε η τακτική υπάλληλος του Δήμου Σικυωνίων κ. Ειρήνη Πρόβου  για την

τήρηση των πρακτικών.

  

2ο     Θέμα  ημερήσιας διάταξης 

 

Στο 2ο Θέμα της ημερήσιας διάταξης με τίτλο: «Καθορισμός ανταλλάγματος παραχώρησης δικαιώματος  απλής χρήσης  αιγιαλού, παραλίας, όχθης,  παρόχθιας ζώνης, υδάτινου στοιχείου θάλασσας, λιμνοθάλασσας, λίμνης και πλεύσιμου ποταμού ετών 2023 έως και 2025, στις περιπτώσεις που οι διαδικασίες παραχώρησης διενεργούνται από το Δήμο Σικυωνίων», ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Νικόλαος Σκαρμούτσος  ενημέρωσε   το συμβούλιο για το έκτακτο και κατεπείγον της παρούσας συνεδριάσεις και του εν λόγω θέματος,  λόγω καταληκτικών ημερομηνιών και κάλεσε το συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά .

Το Συμβούλιο Κατά πλειοψηφία  αποδέχθηκε την πρόταση του Προέδρου, για το έκτακτο και κατεπείγον της παρούσας συνεδρίασης και του εν λόγω θέματος , σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 74 του Ν.4555/2018.

Ακολούθως εισηγούμενος το θέμα, έθεσε υπόψη του Συμβουλίου, την αριθ.πρωτ. 4822/16-3-2023 Εισήγηση της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών η οποία έχει ως ακολούθως:

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

Δ/ΝΣΗ ΟΙΚ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ                                           ΠΡΟΣ   

                                                                                           –   Πρόεδρο Δημοτικού Συμβουλίου

  • Τμήμα Υποσ/ξης Πολ. Οργάνων

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

  • Αντ/ρχο Οικ/κών Υπηρεσιών
  • Γ. Γραμματέα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ

  • Τμήμα Εσόδων & Περιουσίας

ΘΕΜΑ: «Καθορισμός ανταλλάγματος παραχώρησης του δικαιώματος απλής χρήσης αιγιαλού, παραλίας, όχθης, παρόχθιας ζώνης, υδάτινου στοιχείου θάλασσας, λιμνοθάλασσας, λίμνης και πλεύσιμου ποταμού ετών 2023 έως και 2025 στις περιπτώσεις που οι διαδικασίες παραχώρησης διενεργούνται από το Δήμο Σικυωνίων».

 

Σας ενημερώνουμε ότι, κατ’ εξουσιοδότηση του άρθρου 13 του ν. 2971/2001 (Α’ 285) όπως ισχύει, εκδόθηκε η Κ.Υ.Α. υπ’ αριθ. 38609 ΕΞ 2023/10-03-2023 (Β’ 1432) για   τον «Καθορισμό όρων, προϋποθέσεων, τεχνικών θεμάτων, αναγκαίων λεπτομερειών και διαδικασίας για την παραχώρηση απλής χρήσης αιγιαλού, παραλίας, όχθης, παρόχθιας ζώνης, υδάτινου στοιχείου θάλασσας, λιμνοθάλασσας, λίμνης και πλεύσιμου ποταμού», με ισχύ κατά το άρθρο 6 αυτής, έως και 31.12.2025.

Σύμφωνα δε με το άρθρο 7 της Κ.Υ.Α., στις περιπτώσεις που η παραχώρηση του δικαιώματος της απλής χρήσης διενεργείται από το Δήμο, το αντάλλαγμα που προβλέπεται να καταβληθεί από τους αιτούντες αυτήν, καθορίζεται από το αρμόδιο όργανο του Δήμου και εγκρίνεται από την οικεία Κτηματική Υπηρεσία.

Για τον καθορισμό του ανταλλάγματος, σύμφωνα με το άρθρο 16 Α του ν. 2971/2001, όπως αυτό προστέθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 37 του ν. 4607/2019 (Α’ 65), λαμβάνονται υπόψη μια σειρά από στοιχεία όπως είναι, η τιμή βάσης για κάθε περιοχή όπως αυτή καθορίζεται από το Υπουργείο Οικονομικών, το είδος της δραστηριότητας και το εμβαδόν του χώρου. Το αντάλλαγμα υπολογίζεται σε ετήσια βάση.

Με βάση τα ανωτέρω, οι αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείο Οικονομικών, είχαν υπολογίσει το αντάλλαγμα χρήσης αιγιαλού και παραλίας για το Δήμο Σικυωνίων έως και το έτος 2019, σε  € 15,00/τ.μ. παραχωρούμενου χώρου.

Δεδομένου ότι πλέον με την ως άνω αναφερόμενη Κ.Υ.Α., έχουν απαλειφθεί οι διατάξεις που υπήρχαν στις όμοιες προηγούμενων ετών, περί μείωσης του ύψους του καταβαλλόμενου ανταλλάγματος λόγω των δυσμενών επιπτώσεων της πανδημίας του κορωνοϊού, προτείνεται όπως το αντάλλαγμα της παραχώρησης απλής χρήσης αιγιαλού, παραλίας, όχθης, παρόχθιας ζώνης, υδάτινου στοιχείου θάλασσας, λιμνοθάλασσας, λίμνης και πλεύσιμου ποταμού εντός της χωρικής αρμοδιότητας του Δήμου Σικυωνίων, καθορισθεί για τα έτη ισχύος της εν λόγω Κ.Υ.Α., ήτοι από το 2023 έως και το 2025, στο ύψος που προβλεπόταν κατά το έτος 2019, δηλαδή δεκαπέντε ευρώ (€ 15,00) ανά τ.μ. παραχωρούμενου χώρου.

Η τιμή αυτή αναφέρεται σε συμβάσεις παραχώρησης απλής χρήσης χωρίς δημοπρασία, ενώ για τις περιπτώσεις παραχώρησης του δικαιώματος με δημοπρασία, θα αποτελεί το κατώτατο όριο πρώτης προσφοράς ανά τ.μ. παραχώρησης.

Κιάτο, 16 Μαρτίου 2023

            O Δ/ντής Οικ/κών Υπηρεσιών

                                                            Δημοσθένης Γ. Βοϊδήλας

 

Με βάση τα παραπάνω, ο Πρόεδρος κάλεσε το Συμβούλιο να αποφασίσει  σχετικά.

Το Δ.Σ. αφού έλαβε υπόψη του:

  • την ισχύουσα  Νομοθεσία,
  • την Κ.Υ.Α. αριθ. 38609 ΕΞ 2023/10-03-2023 (Β’ 1432)
  • τα παραπάνω αναφερθέντα  , – και
  • τη διαλογική συζήτηση των μελών του, ως τα ηχογραφημένα και απομαγνητοφωνημένα πρακτικά,

 

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι    

Α.   Κατά πλειοψηφία: Μειοψηφούντων των Δημοτικών  Συμβούλων  κ.κ. :  Μ. Λέγγα,  Σ. Γκούμα, Δ. Παπαγεωργίου, 

Αν. Κατσιμπούλα,  Νικ. Παπαβασιλείου, Β. Νανόπουλου, (οι οποίοι έδωσαν αρνητική ψήφο για το έκτακτο της Συνεδρίασης). 

 

Θεωρεί, την συνεδρίαση έκτακτη & κατεπείγουσα και το εν λόγω θέμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του  άρθρου 77 §6 του ν. 4555/2018.

 

 

Β.   Κατά πλειοψηφία: Μειοψηφούντος του Προέδρου του Δ.Σ. κ. Νικ. Σκαρμούτσου, (οποίος έδωσε αρνητική ψήφο

 ως προς τον καθορισμό του ποσού).

 

Καθορίζει, ως αντάλλαγμα παραχώρησης του δικαιώματος απλής χρήσης  αιγιαλού, παραλίας,  όχθης, παρόχθιας ζώνης, υδάτινου στοιχείου θάλασσας, λιμνοθάλασσας, λίμνης και πλεύσιμου ποταμού  εντός της χωρικής αρμοδιότητας του Δήμου Σικυωνίων, για τα έτη 2023 έως και 2025, λόγω της ενεργειακής κρίσης το ποσό παραμένει το ίδιο (με του προηγούμενο έτους)  ήτοι  εννέα ευρώ και εβδομήντα πέντε λεπτά (€ 9,75) ανά τετραγωνικό μέτρο παραχώρησης .

 

Γ.  Το ως άνω ποσό  αναφέρεται σε συμβάσεις παραχώρησης απλής χρήσης χωρίς δημοπρασία, ενώ για τις  περιπτώσεις παραχώρησης του δικαιώματος με δημοπρασία, θα αποτελεί το κατώτατο όριο πρώτης προσφοράς ανά τ.μ. παραχώρησης

Δ.  Κ ο ι ν ο π ο ι ε ί,  την παρούσα απόφαση στην Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών για τις δικές της ενέργειες .

 

Συντάχθηκε και υπογράφεται

Η  παρούσα  απόφαση έλαβε αυξ. αριθ. 92/2023

Ο Πρόεδρος                                 Τα μέλη

Ακριβές Απόσπασμα

Κιάτο 7 – 4 –  2023

O ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ  Ε.  ΣΚΑΡΜΟΥΤΣΟΣ 

Print Friendly, PDF & Email