92/2022 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής

Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ
OIKONOMIKH ΕΠΙΤΡΟΠΗ
8η/28 .03. 2022
απόσπασμα πρακτικού
τακτικής συνεδρίασης

αρ. απόφασης 92/2022

17ο θέμα ημερήσιας διάταξης
Ορισμός -δικηγόρου- για εκπροσώπηση του Δήμου Σικυωνίων  ενώπιον Μονομελούς Πρωτοδικείο Κορίνθου σε συζήτηση αίτησης ΧΩΡΕΜΗ Ζηνοβίας-Δάφνης & Άλκηστης χήρας ΧΩΡΕΜΗ Αγγελή.
Στο Κιάτο στο δημοτικό κατάστημα σήμερα Δευτέρα 28η Μαρτίου 2022 και ώρα 11:00’πμ συνήλθε η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Σικυωνίων, σε τακτική συνεδρίαση υπό την προεδρία του Δημάρχου Σικυωνίων κ. Σπυρίδωνα Παν. Σταματόπουλου, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 4102/24.03.2022 έγγραφη πρόσκληση που επιδόθηκε & δημοσιεύτηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις των σχετικών άρθρων του ν.3852/2010 (Α’87) & ν.4555/2018 (Α’133). Η τήρηση των πρακτικών έγινε από την υπάλληλο Χαλκιά Βασιλική. Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο -7- μελών παρευρέθηκαν -6- και αναλυτικά,
παρόντες: -Σταματόπουλος Σ. -Τσολάκος Γ. -Δομετίου Β. -Ζαχαρόπουλος Ν. -Μαστοράκης Δ.
-Σωτηρόπουλος Ι.
απόντες: -Ζάρκος Δ.
Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Σπυρίδων Σταματόπουλος εισηγούμενος το ανωτέρω θέμα, έθεσε υπόψη των μελών την 17/ΑΠ17/14-03-2022 κατατεθείσα ενώπιον Μονομελούς Πρωτοδικείο Κορίνθου, αίτηση ΧΩΡΕΜΗ Ζηνοβίας-Δάφνης & Άλκηστης χήρας ΧΩΡΕΜΗ Αγγελή κατά του Δήμου Σικυωνίων, που ζητούν να αναγνωρισθούν δικαιούχοι αποζημίωσης δυνάμει της 79/2021 απόφασης Μονομελούς Εφετείου Ναυπλίου.
Με τη δήλωση του τακτικού μέλους Ζαχαρόπουλου Νικ. ότι «ψηφίζω μεν θετικά στο συγκεκριμένο θέμα, με την επιφύλαξη των προϋποθέσεων που αναφέρονται στην παρ. ιδ του άρθρου 72 του Ν. 4735/2020».
Η Οικονομική Επιτροπή, αφού έλαβε υπόψη:
 τις διατάξεις του ν. 3463/2006 (A’114), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει,
 τις διατάξεις του άρθρου 72 του ν. 3852/2010 (Α’ 87), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει,
 τις διατάξεις του ν. 4555/2018 (A’133), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει,
 την 17/ΑΠ17/14-03-2022 αίτηση
 την 220/4161/28-03-2022 (ΨΣΩΝΩ1Θ-ΘΛΓ) ΑΑΥ
 τη διαλογική συζήτηση των μελών της,
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Ορίζει τη δικηγόρο Μπασιώτη Αικατερίνη προκειμένου να εκπροσωπήσει το Δήμου Σικυωνίων (παράσταση + προτάσεις) ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείο Κορίνθου την Τετάρτη 28/09/2022 (11.00’πμ) κατά τη συζήτηση της 17/ΑΠ17/14-03-2022 αίτησης ΧΩΡΕΜΗ Ζηνοβίας-Δάφνης & Άλκηστης χήρας ΧΩΡΕΜΗ Αγγελή κατά του Δήμου Σικυωνίων .
Ο αυτός διορισμός ισχύει και σε οποιαδήποτε άλλη δικάσιμο προκύψει σε περίπτωση αναβολής ή ματαίωσης της προαναφερθείσας.
Η αμοιβή δικηγόρου για τα ανωτέρω ανέρχεται στο ποσό των 238,08€ σύμφωνα με την 220/2022 ΑΑΥ.

η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 92/2022
συντάχθηκε & υπογράφεται
ο πρόεδρος τα μέλη
ακριβές απόσπασμα
Κιάτο 28.03.2022
ο πρόεδρος

Σπυρίδων Παν. Σταματόπουλος

Print Friendly, PDF & Email