92/2021 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής

Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                                                                        

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                                                                                                           

OIKONOMIKH ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ορθή επανάληψη

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ

10ης/12.04.2021

ΤΑΚΤΙΚΗΣΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

 

Αρ. Απόφασης 92/2021   10ο θέμα ημερήσιας διάταξης  

Έγκριση της 53/2021 απόφασης Δημάρχου, ορισμού δικηγόρου για άσκηση αίτησης ανάκλησης της Ν13/2021 απόφασης του Δ/κου Εφετείου Τριπόλεως.

Στο Κιάτο στο δημοτικό κατάστημα σήμερα Δευτέρα 12η Απριλίου 2021 και ώρα 10:00’πμ συνήλθε η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Σικυωνίων, σε τακτική συνεδρίαση, υπό την Προεδρία του Δημάρχου κ. Σπυρίδωνα Παν. Σταματόπουλου, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 3378/08.04.2021 έγγραφη πρόσκληση, που επιδόθηκε & δημοσιεύτηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις των σχετικών άρθρων του ν.3852/2010 (Α’87) & ν.4555/2018 (Α’133). Εκ των προσκληθέντων προέδρων Κοινοτήτων δεν παρευρέθηκε κανείς. Η τήρηση των πρακτικών έγινε από την υπάλληλο Χαλκιά Βασιλική. Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο -7- μελών παρευρέθηκαν -6- και αναλυτικά,

 

παρόντες: 1.Σταματόπουλος Σπ. 2.Τσολάκος Γεώργιος 3.Σώκος Δημήτριος 4.Σωτηρόπουλος Ιωάνν.
  5. Ζάρκος Δημήτριος 6. Ρουμπέκας Γεώργιος    
απόντες: 1.Λέγγας Μάρκος      

 

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Σπυρίδων Παν. Σταματόπουλος εισηγούμενος το θέμα, έθεσε υπόψη των μελών την 53/2021 απόφαση Δημάρχου, με την οποία ορίζει τη δικηγόρο πρωτοδικείου Κορίνθου κα Σοφία Παπαδοπούλου προκειμένου ν’ ασκήσει στ’ όνομα και για λογαριασμό του Δήμου Σικυωνίων ενώπιον του Δ/κου  Εφετείου Τριπόλεως αίτηση ανάκλησης της υπ’ αρίθμ. Ν13/2021 απόφασης του Δ/κου Εφετείου Τριπόλεως.

 

Ακολούθως δε, ανέφερε πως, δεδομένου ότι η ως άνω απόφαση ελήφθη από το Δήμαρχο, σύμφωνα με τις διατάξεις του κατεπείγοντος, χρήζει έγκρισης από την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου μας και κάλεσε την Επιτροπή να αποφασίσει σχετικά.

 

Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της:

  • τις διατάξεις του ν. 3463/2006 (A’114), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει,
  • τις διατάξεις του άρθρου 72 του ν. 3852/2010 (Α’ 87), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει,
  • τις διατάξεις του ν. 4555/2018 (A’133), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει,
  • την 91/2021 (6ΜΤΞΩ1Θ-ΖΧ8) απόφαση ΟΕ,
  • την σχετική γνωμοδότηση,
  • την 53/3234/05.04.2021 (ΨΙΚΓΩ1Θ-Ω4Σ) απόφαση Δημάρχου,
  • η 200/3369/08.04.2021 (6ΒΜ8Ω1Θ-4ΥΣ)ΑΑΥ
  • τη διαλογική συζήτηση των μελών της,

 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

 

Α. Εγκρίνει την κατάθεση αίτησης ανάκλησης της υπ’ αρίθμ. Ν13/2021 απόφασης του Δ/κου Εφετείου Τριπόλεως, σύμφωνα με την σχετική γνωμοδότηση δικηγόρου, δυνάμει της 91/2021 απόφασης.

 

Β. Εγκρίνει ως έχει την 53/2021 απόφαση Δημάρχου που ορίζει τη δικηγόρο πρωτοδικείου Κορίνθου κα Σοφία Παπαδοπούλου προκειμένου να συντάξει και καταθέσει στ’ όνομα και για λογαριασμό του Δήμου Σικυωνίων ενώπιον του Δ/κου  Εφετείου Τριπόλεως αίτηση ανάκλησης της υπ’ αρίθμ. Ν13/2021 απόφασης του Δ/κου Εφετείου Τριπόλεως.

 

Η αμοιβή της δικηγόρου για τα ανωτέρω ανέρχεται στο ποσό των 145,70€ σύμφωνα με την 200/2021 ΑΑΥ.

 

Γ. Ορίζει την ίδια ως άνω δικηγόρο και για λογαριασμό του Δήμου Σικυωνίων, να παραστεί και να καταθέσει υπόμνημα οποτεδήποτε συζητηθεί η ως άνω αίτηση ανάκλησης .

 

 

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 92/2021

Συντάχθηκε και υπογράφεται

Ο Πρόεδρος                                         Τα μέλη

Ακριβές απόσπασμα

Κιάτο 12.04.2021

Ο Πρόεδρος

 

Σπυρίδων Παν. Σταματόπουλος

 

Print Friendly, PDF & Email