92/2020 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής

Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                                                                        

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                                                                                                           

OIKONOMIKH ΕΠΙΤΡΟΠΗ

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ

9/22.04.2020

ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

διά περιφοράς

   
 Αρ. Απόφασης

92/2020

  Θέμα: Έκδοση εντάλματος προπληρωμής για τη συμμετοχή στις δαπάνες ΔΕΔΔΗΕ ΑΕ (14.006,26€) για την εκτέλεση έργων ηλεκτροφωτισμού, στο σχολικό συγκρότημα ΤΕΛ-ΣΕΚ στο Κιάτο. 

Στο Κιάτο στο δημοτικό κατάστημα σήμερα Τετάρτη 22α Απριλίου 2020 και ώρα 09:00’πμ  συνήλθε σε ΤΑΚΤΙΚΗ  διά περιφοράς συνεδρίαση, η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Σικυωνίων, υπό την Προεδρία του Δημάρχου Σικυωνίων κ. Σπυρίδωνα Σταματόπουλου, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 3041/16.04.2020 έγγραφη πρόσκληση, που εστάλη με ηλεκτρονικό μήνυμα & δημοσιεύτηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις των σχετικών άρθρων του ν.3852/2010 (Α’87) & ν.4555/2018 (Α’133) καθώς και του άρθρου 10 της από 11 Μαρτίου 2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΠΝΠ) «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού   Covid-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής τους» (42/Α’/25-2-2020). Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο -7- μελών συμμετείχαν και τα  -7- ήτοι,

Συμμετέχοντες: 1.                   Σταματόπουλος Σπυρίδων

2.                   Τσολάκος Γεώργιος

3.                   Μυττάς Ιωάννης

4.                   Σωτηρόπουλος Ιωάννης

5.                   Ζάρκος Δημήτριος

6.                   Λέγγας Μάρκος

7.                   Ρουμπέκας Γεώργιος

Στη συνεδρίαση συμμετείχε η υπάλληλος Χαλκιά Βασιλική, για την τήρηση των πρακτικών.

 

1ο θέμα

ημερήσιας διάταξης

«Έκδοση εντάλματος προπληρωμής για τη συμμετοχή στις δαπάνες ΔΕΔΔΗΕ ΑΕ (14.006,26€) για την εκτέλεση έργων ηλεκτροφωτισμού, στο σχολικό συγκρότημα ΤΕΛ-ΣΕΚ στο Κιάτο»

 

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Σπυρίδων Σταματόπουλος, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγούμενος το ανωτέρω θέμα, έθεσε υπόψη των μελών, την από 21/04/2020 εισήγηση της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου μας, που ακολουθεί:

 

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 172 του Ν. 3463/2006 (ΦΕΚ-114 Α΄/8-6-2006) «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων», μπορεί με απόφασή της η Δημαρχιακή Επιτροπή (και σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 η Οικονομική Επιτροπή) να εγκρίνει την έκδοση εντάλματος προπληρωμής στο όνομα δημοτικών υπαλλήλων, για την αντιμετώπιση δαπανών γενικά, εφόσον η πληρωμή με τακτικό ένταλμα στο όνομα του δικαιούχου είναι αδύνατη ή απρόσφορη.

Προκειμένου ο Δήμος μας να καταβάλλει την συμμετοχή του στις δαπάνες  της   ΔΕΔΔΗΕ   Α.Ε.  για επέκταση έργων ηλεκτροφωτισμού στην Κοινότητα  ΣΙΚΥΩΝΟΣ-ΚΙΑΤΟΥ (Παραλλαγή Δικτύου Μέσης Τάσης και Αποξήλωση Δικτύου Χαμηλής Τάσης στο Σχολικό Συγκρότημα ΤΕΛ-ΣΕΚ),   η  οποία ανέρχεται σύμφωνα με την 90/2020 Α.Ο.Ε. στο ποσό των 14.006,26 €  από πιστώσεις  προερχόμενες  από ΚΑΠ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 2019 με το ποσό των 7.375,82€ και από ΚΑΠ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 2020 με το ποσό των 6.630,44€ ,  και σε συνδυασμό με το ότι, απαραίτητο δικαιολογητικό για την πληρωμή του έργου  είναι το ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ της ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε., για το οποίο η ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. δεν δύναται να εκδώσει πιστωτικό τιμολόγιο,  θα πρέπει να ληφθεί σχετική απόφαση με την οποία η Οικονομική Επιτροπή :

1.                   Εγκρίνει την έκδοση χρηματικού εντάλματος προπληρωμής στο όνομα του δημοτικού υπαλλήλου Νικολάου Στούκα,  ποσού  14.006,26€  και σε βάρος του Κ.Α. 02.20.7325.001

2.                   Εξουσιοδοτήσει τον παραπάνω υπάλληλο να διαχειρισθεί το ποσό των 14.006,26€  για τη συμμετοχή του Δήμου στις δαπάνες της ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. για επέκταση έργων ηλεκτροφωτισμού στην Κοινότητα  ΣΙΚΥΩΝΟΣ-ΚΙΑΤΟΥ (Παραλλαγή Δικτύου Μέσης Τάσης και Αποξήλωση Δικτύου Χαμηλής Τάσης στο Σχολικό Συγκρότημα ΤΕΛ-ΣΕΚ),   από πιστώσεις  προερχόμενες  από ΚΑΠ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 2019 με το ποσό των 7.375,82€ και από ΚΑΠ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 2020 με το ποσό των 6.630,44€ και στη συνέχεια αποδώσει λογαριασμό μέσα σε προθεσμία τριών (3) μηνών από τη λήψη της σχετικής απόφασης

 

Τέλος η διαχείριση του ποσού θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 32, 33, 34 και 37 του Β.Δ. 17/5-15/6/1959.-

Κιάτο   21  Απριλίου   2020

Για την Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών

Ο Προϊστάμενος Τμήματος

Προϋπολογισμού, Λογιστηρίου & Προμηθειών

Ιωάννης Β. Γιαννούλας

Ο Διευθυντής

Οικονομικών Υπηρεσιών

Δημοσθένης Γ. Βοϊδήλας

 

    Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη:

  • τις διατάξεις του ν. 3463/2006 (A’114), όπως ισχύει,
  • τις διατάξεις του ν. 3852/2010 (Α’ 87), όπως ισχύει,
  • τις διατάξεις του ν. 4555/2018 (A’133), όπως ισχύει,
  • την εισήγηση της αρμόδιας Υπηρεσίας,
  • το από 13/04/2020 (20REQ006564671 2020-04-13) πρωτογενές αίτημα
  • την 196/2995/14.04.2020 (Ω5ΕΒΩ1Θ-ΓΞΟ)(20REQ006574983 2020-04-14) ΑΑΥ,
  • την 90/2020 (65Π4Ω1Θ-90Γ)(20AWRD006618685 2020-04-27) απόφαση ΟΕ,
  • τη διαλογική συζήτηση των μελών της,

 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ

 

Α. Εγκρίνει την έκδοση χρηματικού εντάλματος προπληρωμής στο όνομα του                               Στούκα Νικόλαου,  ποσού 14.006,26€ και σε βάρος του Κ.Α. 02.20.7325.001 του προϋπολογισμού τρέχοντος έτους, για τη συμμετοχή στις δαπάνες ΔΕΔΔΗΕ ΑΕ για την εκτέλεση έργων ηλεκτροφωτισμού, στο σχολικό συγκρότημα ΤΕΛ-ΣΕΚ στο Κιάτο.

 

Β. Εξουσιοδοτεί τον ανωτέρω υπάλληλο να διαχειρισθεί το ως άνω ποσό και στη συνέχεια να αποδώσει λογαριασμό μέχρι την 22α Ιουλίου 2020.

 

 

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 92/2020

Συντάχθηκε και υπογράφεται

Ο Πρόεδρος                                       Τα μέλη

Ακριβές απόσπασμα

Κιάτο 22.04.2020

Ο Πρόεδρος

 

Σπυρίδων Παν. Σταματόπουλος

Print Friendly, PDF & Email