92/2018 Απόφαση Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Αποφάσεις Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                            ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗΝ  ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

(ΝΠΔΔ) 

ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                                                                                                                                                                        

Α  Π  Ο  Σ  Π  Α  Σ  Μ  Α

 

Από το πρακτικό της  17 / 7- 12 -2018   τακτικής  συνεδρίασης της  Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

 

Αριθμός Απόφασης   92  / 2018

 

ΘΕΜΑ: 1Ο   «Έγκριση και  διάθεση  πίστωσης  για την Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και εξουσιοδότηση  του Προέδρου για τις περαιτέρω ενέργειες.»

 

 

Στο  Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 7ην Δεκεμβρίου του έτους  2018  ημέρα της εβδομάδας Παρασκευή   και ώρα 12:00 π. μ. συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση, υπό την Προεδρία  του  κ. Ζάρκου Δημητρίου,  η  Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Σικυωνίων, ύστερα από την αριθ. 271/3-12-2018   έγγραφη  πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 74 και 75  του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης»  (ΦΕΚ 87/07-06-2010) σε κάθε ένα μέλος ξεχωριστά.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία  γιατί σε σύνολο -9- μελών παραβρέθηκαν παρόντα μέλη    -5 – δηλαδή:

 

ΠΑΡΟΝΤΑ                                                               ΑΠΟΝΤΑ

 

1.- Δ.  Ζάρκος                (Πρόεδρος)                                       1.-  Ν.   Σκαρμούτσος

2.- Α.  Λεονάρδου              Μέλος                                            2.- Β.   Kελλάρης

3.- Α.  Βυτινιώτης                  «                                                 3.- Γ.   Κουκουμέλης

4.- Α.  Λούτα                         «                                                 4 .- Μ. Μόσχου  (Εκπρόσωπος μαθητών 1ου ΕΠΑ. Λ  Κιάτου)

5.- Δ.  Ασβεστόπουλος         «

 

 

Στη συνεδρίαση, παραβρέθηκε  και ο ορισθείς υπάλληλος του Δήμου Σικυωνίων για την τήρηση των πρακτικών,

Λαλιώτης  Γεώργιος.

 

——————————————————————————————————————————————————————

ΘΕΜΑ    1ον

 

Ο Πρόεδρος της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Ζάρκος Δημήτριος)  εισηγούμενος το 1ον θέμα της ημερήσιας διάταξης με θέμα «Έγκριση και  διάθεση  πίστωσης  για την Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και   εξουσιοδότηση  του Προέδρου για τις περαιτέρω ενέργειες»  εξέθεσε ότι:

 

Προκειμένου η Σχολική Επιτροπή  να προβεί  σε «Διοργάνωση  μουσικών εκδηλώσεων ενόψει  των εορτών των Χριστουγέννων»  για    όλα τα Σχολεία  της  Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης,  πρέπει με απόφασή μας  να  διαθέσουμε πίστωση ποσού χιλίων διακοσίων σαράντα (1.240,00) ευρώ με το Φ.Π.Α. 24%,   όπου άμεσα  θα μπορούμε να προβούμε σε εκτέλεση  της υπηρεσίας   για   την εύρυθμη λειτουργία των Σχολείων  και της Σχολικής Επιτροπής αντίστοιχα.

 

Στην συνέχεια κάλεσε τα μέλη  της Σχολικής Επιτροπής  να αποφασίσουν σχετικά.

 

Η Σχολική Επιτροπή

 

Αφού άκουσε την εισήγηση του Προέδρου και είδε:

  1. Τις διατάξεις του άρθρου 209 του Ν.3463/06 (Δ.Κ.Κ)
  2. Τις διατάξεις της παρ. 9 του άρθρου 20 του Ν. 3731/08
  3. Τις διατάξεις του άρθρου 83 του ν. 2362/1995 (ΦΕΚ 247 Α)
  4. Την υπ’ αριθ. 35130/739/09.08.2010 (ΦΕΚ 1291/11.08.2010 τεύχος Β) απόφαση Υπουργού Οικονομικών
  5. Την ανάγκη του N.Π.Δ.Δ. για την παροχή προμηθειών.
  6. Tην  Υ.Α. με  αριθ.  8440/2011
  7. Τις σχετικές διατάξεις του Ν. 4412/2016.

Μετά από διαλογική συζήτηση  και τις τοποθετήσεις  των μελών  του Διοικητικού Συμβουλίου.

 

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι     Ο μ ό φ ω ν α

 

1.-  Εγκρίνει   την διενέργεια   υπηρεσίας  της διοργάνωσης  μουσικής  εκδήλωσης,   για τους μαθητές όλων των Σχολείων της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης   του Δήμου μας,    έναντι ποσού χιλίων διακοσίων σαράντα   ευρώ  (1.240,00)  συμπεριλαμβανομένου Φ. Π. Α 24%.

 

  1. -Εγκρίνει τη διάθεση της πίστωσης της παραπάνω εκδήλωσης   με τίτλο  «Διοργάνωση  μουσικής εκδήλωσης  για τα

Σχολεία  της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ενόψει των   Εορτών  των Χριστουγέννων»

 

3.- Εξουσιοδοτεί τον κ. Ζάρκο  Δημήτριο του Παναγιώτη, όπου είναι Πρόεδρος της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας

Εκπαίδευσης του Δήμου Σικυωνίων,  όπως προβεί σε όλες τις νόμιμες ενέργειες για την   εν λόγω  εκδήλωση.

 

4.-  Η πληρωμή του   αναδόχου   θα γίνει απευθείας από τον Πρόεδρο της Σχολικής Επιτροπής κ. Ζάρκο Δημήτριο, με την εξόφληση του τιμολογίου, χωρίς την  καταβολή  γενικών εξόδων και εργολαβικού οφέλους.

 

 

Η απόφαση  αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό  92 / 2018 και υπογράφεται ως έπεται.-

 

 

Ακριβές Απόσπασμα

 

Κιάτο  07-12-2018

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ  ΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ  ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

 

 

 

ΖΑΡΚΟΣ   ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Print Friendly, PDF & Email