92/2017 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου

Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                                                                                      

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το Πρακτικό της 7ης/21.03.2017 ΤΑΚΤΙΚΗΣ συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου.

Αριθ. Απόφασης : 92/2017

Περίληψη :

Αδυναμία εκτέλεσης της εργασίας με τίτλο: «Εργασίες Καθαρισμού χώρων Νεκροταφείων Δήμου Σικυωνίων » (άρθρο 61 Ν. 3979/2011).

Στο Κιάτο και στο Δημοτικό κατάστημα σήμερα Τρίτη, 21 Μαρτίου 2017 και ώρα 19:30′, συνήλθε υπό την προεδρία του κ. Λεονάρδου Αναστασίου, σε ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο, ύστερα από την αριθμ. πρωτ. 3535/17.03.2017 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των σχετικών άρθρων του Ν. 3852/2010 σε κάθε ένα σύμβουλο ξεχωριστά καθώς και στο Δήμαρχο, ο οποίος παρευρέθηκε. Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, διότι σε σύνολο 27 μελών, βρέθηκαν παρόντα 21 μέλη , δηλαδή:

Παρόντα
 1. Λεονάρδου Αναστάσιος
 2. Σκαρμούτσος Νικόλαος
 3. Μαυραγάνη Κυριακή
 4. Θελερίτης Γεώργιος
 5. Τσιάνος Ιωάννης
 6. Κουτρέτσης Σπυρίδων  
 7. Πανάγου Αθανάσιος
 8. Κελλάρη Ιωάννα  
 9. Μυττάς Ιωάννης      
 10. Δομετίου Βασίλειος
 11. Φιακάς Παναγιώτης  
 12. Ζάρκος Δημήτριος
 13. Σωτηρόπουλος Ιωάννης
 14. Χρυσικός Παύλος  
 15. Σπανός Κωνσταντίνος
     
       
       
      16.Σαρχάνης Κωνσταντίνος
17.Ρουμπέκας Γεώργιος 18.Μπακόλιας Παναγιώτης 19. Λαλιώτης Γεώργιος   20.Ραυτόπουλος Γεώργιος
21. Γεώργας Χρήστος      
Απόντα
1. Μπούρης Ευάγγελος 2. Καρακούσης Ευάγγελος 3. Μπουζιάνη-Τσαντήλα Β. 4. Αλεξόπουλος Βασίλειος  
5. Κελλάρης Βασίλειος 6. Νανόπουλος Βασίλειος    
Πρόεδροι Δημοτικής Κοινότητας & Τοπικών Κοινοτήτων
Παρόντες: 1. Φαρμάκης Π. (Κιάτου) 2. Τυρλής Α. (Λαλιωτίου) 3. Στάθης Σ. (Μεγ. Βάλτου)
4. Κλειούφη Γ. (Μουλκίου) 5. Ραυτόπουλος Ι. (Πασίου) 6. Γαλάνης Σ. (Ψαρίου)  
Απόντες: 1. Νικολάου Δ. (Κ. Διμηνιού) 2. Βρέντας Ι. (Διμηνιού) 3. Θεοχάρης Π.(Αρχ. Σικυώνας)
4.Ραφτόπουλος Κ. (Κρυονερίου) 5. Ράπτης Ν. (Καισαρίου) 6. Αθανασούλης Ι. (Λαύκας) 7. Σπηλιώτης Δ. (Κλημεντίου)
8. Νικολάου Ν. (Σουλίου)      
Εκπρόσωποι Τοπικών Κοινοτήτων
Παρόντες: 1. Καλαντζής Π. (Γονούσας) 2. Καραχοντζίτης Ν. (Ασπροκάμπου)  
Απόντες: 1. Σταθακοπουλος Κ. (Παραδεισίου) 2. Μηλιώτης Γ. (Μικ. Βάλτου) 3. Τσετσώνης Π. (Κ. Ταρσού)
4. Παναγόπουλος Δ.(Πανοράματος) 5. Κουλούκης Σ. (Μεσινού) 6. Δεδάκης Σ. (Καστανέας) 7. Δρίμας Ι. (Δροσοπηγής)
8. Τζιώρης Γ. (Μοσιάς) 9. Σελέκος Κ. (Καλιάνων) 10. Καραχλής Νικ. . (Τιτάνης) 11. Παπουτσής Α. (Αρχ. Φενεού)
12. Μπεκιάρης Δ. (Φενεού) 13. Μπελίτσης Π. (Κεφαλαρίου) 14. Ρήγας Ι. (Βελίνας) 15. Καρατζάς Σ. (Στυμφαλίας)
16. Σκάζας Δ. (Κυλλήνης) 17. Μουλόπουλος Κ. (Ματίου) 18. Κοτσίρης Β. (Στενού) 19. Σκούπας Α. (Μποζικών)
20. Ρέλιας Α. (Γκούρας)      
ΑΠΟΧΩΡΗΣΕΙΣ: Ρουμπέκας Γ. κατά τη συζήτηση του 9ου θέματος της ημερήσιας διάταξης.
  Σαρχάνης Κ. μετά τη συζήτηση του 23ου θέματος της ημερήσιας διάταξης.

Στην συνεδρίαση παραβρέθηκε η τακτική υπάλληλος του Δήμου Σικυωνίων κ. Ειρήνη Π. Πρόβου για την τήρηση των πρακτικών.

Θέμα 19ο

       Στο 19ο θέμα της ημερήσιας διάταξης με τίτλο: «Αδυναμία εκτέλεσης της εργασίας με τίτλο: «Εργασίες Καθαρισμού χώρων Νεκροταφείων Δήμου Σικυωνίων » (άρθρο 61 Ν. 3979/2011)» , ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Λεονάρδος Αναστάσιος εισηγούμενος το θέμα, έθεσε υπόψη του Συμβουλίου ότι σύμφωνα με το άρθρο 61 παρ.1 του Ν. 3979/2011 «για την ηλεκτρονική διακυβέρνηση και λοιπές διατάξεις» ( ΦΕΚ 138/16-6-2011) «Για την παροχή υπηρεσιών …, καθαριότητας κοινόχρηστων χώρων και δημοτικών κτιρίων, ακολουθείται η διαδικασία για τη σύναψη δημόσιων συμβάσεων παροχής υπηρεσιών, που προβλέπεται στις διατάξεις του Π.Δ. 60/2007 (Α΄64), σε συνδυασμό με τις διατάξεις των άρθρων 209 και 273 του Κ.Δ.Κ. (Ν. 3463/2006)». Δηλαδή χρειάζεται αιτιολογημένη απόφαση του δημοτικού συμβουλίου, η οποία λαμβάνεται με την απόλυτη πλειοψηφία, του συνόλου των μελών και με την οποία τεκμηριώνεται η αδυναμία εκτέλεσης των συγκεκριμένων υπηρεσιών με ίδια μέσα του δήμου καθώς επίσης καθορίζεται το αντικείμενο των παρεχόμενων υπηρεσιών, η διάρκεια και η περιοχή εντός της οποίας παρέχονται οι υπηρεσίες αυτές.

Ακολούθως ο Πρόεδρος έθεσε υπόψη του Συμβουλίου την από 17-3-2017 εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών & Πολεοδομίας του Δήμου Σικυωνίων η οποία έχει ως εξής :

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ Τ.Ε – Η/Μ ΕΡΓΩΝ & ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

Κιάτο, 17/03/2017

 

Πληροφορίες: Β. Κατσιμπούλας

ΠΡΟΣ: το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Σικυωνίων
       

 

 

ΘΕΜΑ: Αδυναμία εκτέλεσης της εργασίας με τίτλο: «Εργασίες Καθαρισμού

Χώρων Νεκροταφείων Δήμου Σικυωνίων».

     Η εκτέλεση της εργασίας με τίτλο: «Εργασίες καθαρισμού χώρων Νεκροταφείων Δήμου Σικυωνίων», αριθμ. μελέτης 05/2017, δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί με τη χρήση ιδίων μέσων του Δήμου μας, γιατί το υπάρχον εργατοτεχνικό προσωπικό και τα μηχανήματα έργων του Δήμου δεν επαρκούν.

Για το λόγο αυτό,                     

Εισηγούμεθα ότι:

     Η εργασία με τίτλο : «Εργασίες καθαρισμού χώρων Νεκροταφείων Δήμου Σικυωνίων», σύμφωνα με το άρθρο 61 Ν. 3979/2011 να εκτελεστεί με τη διαδικασία σύναψης δημοσίων συμβάσεων παροχής υπηρεσιών (Ν. 4412/2016 σε συνδυασμό με τις διατάξεις των άρθρων 209 & 273 του Ν. 3463/2006).

     Το αντικείμενο των παρεχόμενων υπηρεσιών αφορά στο κόψιμο ξερών χόρτων και στον καθαρισμό απορριμμάτων και προϊόντων εκσκαφών από τους χώρους των Νεκροταφείων του Δήμου Σικυωνίων. Επίσης θα γίνει αποκομιδή υπολειμμάτων από δέντρα και ρίζες που έχουν ξεραθεί και απομάκρυνσή τους με προσοχή.

Η χρονική διάρκεια θα ανέρχεται σε έξι (6) μήνες.

 

Ο Αν. Προϊστάμενος Τμήματος

Τεχνικών Έργων – Η/Μ Έργων

και Συγκοινωνιών

Βασίλειος Κατσιμπούλας

ΠΟΛΙΤ. ΜΗΧ. ΤΕ3

Με βάση τα παραπάνω ο Πρόεδρος κάλεσε το Δ.Σ. να αποφασίσει σχετικά.

Το Δ.Σ. αφού έλαβε υπόψη του:

 • την ισχύουσα Νομοθεσία,
 • την από 17-3-2017 εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών & Πολεοδομίας ,
 • τη διαλογική συζήτηση των μελών του, ως τα ηχογραφημένα και απομαγνητοφωνημένα

     πρακτικά,

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι Ομόφωνα

Α. Εγκρίνει την αδυναμία εκτέλεσης της εργασίας με τίτλο: «Εργασίες καθαρισμού χώρων Νεκροταφείων Δήμου Σικυωνίων », (άρθρο 61του Ν. 3979/2011) λόγω έλλειψης του απαραίτητου μηχανολογικού εξοπλισμού, προσωπικού αλλά και του περιορισμένου χρόνου, η αντιμετώπιση των άμεσων και επιβεβλημένων αναγκών καθίστανται δυσχερής έως αδύνατη δεδομένου ότι τα γεωγραφικά όρια του Δήμου εκτείνονται σε πολύ μεγάλη έκταση με απομακρυσμένες και διάσπαρτες Τοπικές Κοινότητες .

           

Β. Η παραπάνω εργασία θα εκτελεστεί με τη διαδικασία σύναψης δημοσίων συμβάσεων παροχής υπηρεσιών( Ν. 4412/2016) σε συνδυασμό με τις διατάξεις των άρθρων 209 & 273 του Ν. 3463/2006).

Γ. Το αντικείμενο των παρεχομένων υπηρεσιών αφορά το κόψιμο ξερών χόρτων, τον καθαρισμό απορριμμάτων και προϊόντων εκσκαφών, την αποκομιδή υπολειμμάτων από δέντρα και ρίζες που έχουν ξεραθεί και την απομάκρυνσή τους από τους χώρους των Νεκροταφείων του Δήμου Σικυωνίων.                            

   Η χρονική διάρκεια της Σύμβασης Υπηρεσιών θα ανέρχεται σε έξι (6) μήνες.

Η παρούσα Απόφαση έλαβε αυξ. Αριθ. 92/2017

Ακριβές Απόσπασμα

Κιάτο 22 Μαρτίου 2017

OΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.

ΛΕΟΝΑΡΔΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

Print Friendly, PDF & Email

92/2017 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου

Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                                                                                      

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το Πρακτικό της 7ης/21.03.2017 ΤΑΚΤΙΚΗΣ συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου.

Αριθ. Απόφασης : 92/2017

Περίληψη :

Αδυναμία εκτέλεσης της εργασίας με τίτλο: «Εργασίες Καθαρισμού χώρων Νεκροταφείων Δήμου Σικυωνίων » (άρθρο 61 Ν. 3979/2011).

Στο Κιάτο και στο Δημοτικό κατάστημα σήμερα Τρίτη, 21 Μαρτίου 2017 και ώρα 19:30′, συνήλθε υπό την προεδρία του κ. Λεονάρδου Αναστασίου, σε ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο, ύστερα από την αριθμ. πρωτ. 3535/17.03.2017 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των σχετικών άρθρων του Ν. 3852/2010 σε κάθε ένα σύμβουλο ξεχωριστά καθώς και στο Δήμαρχο, ο οποίος παρευρέθηκε. Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, διότι σε σύνολο 27 μελών, βρέθηκαν παρόντα 21 μέλη , δηλαδή:

Παρόντα
 1. Λεονάρδου Αναστάσιος
 2. Σκαρμούτσος Νικόλαος
 3. Μαυραγάνη Κυριακή
 4. Θελερίτης Γεώργιος
 5. Τσιάνος Ιωάννης
 6. Κουτρέτσης Σπυρίδων  
 7. Πανάγου Αθανάσιος
 8. Κελλάρη Ιωάννα  
 9. Μυττάς Ιωάννης      
 10. Δομετίου Βασίλειος
 11. Φιακάς Παναγιώτης  
 12. Ζάρκος Δημήτριος
 13. Σωτηρόπουλος Ιωάννης
 14. Χρυσικός Παύλος  
 15. Σπανός Κωνσταντίνος
     
       
       
      16.Σαρχάνης Κωνσταντίνος
17.Ρουμπέκας Γεώργιος 18.Μπακόλιας Παναγιώτης 19. Λαλιώτης Γεώργιος   20.Ραυτόπουλος Γεώργιος
21. Γεώργας Χρήστος      
Απόντα
1. Μπούρης Ευάγγελος 2. Καρακούσης Ευάγγελος 3. Μπουζιάνη-Τσαντήλα Β. 4. Αλεξόπουλος Βασίλειος  
5. Κελλάρης Βασίλειος 6. Νανόπουλος Βασίλειος    
Πρόεδροι Δημοτικής Κοινότητας & Τοπικών Κοινοτήτων
Παρόντες: 1. Φαρμάκης Π. (Κιάτου) 2. Τυρλής Α. (Λαλιωτίου) 3. Στάθης Σ. (Μεγ. Βάλτου)
4. Κλειούφη Γ. (Μουλκίου) 5. Ραυτόπουλος Ι. (Πασίου) 6. Γαλάνης Σ. (Ψαρίου)  
Απόντες: 1. Νικολάου Δ. (Κ. Διμηνιού) 2. Βρέντας Ι. (Διμηνιού) 3. Θεοχάρης Π.(Αρχ. Σικυώνας)
4.Ραφτόπουλος Κ. (Κρυονερίου) 5. Ράπτης Ν. (Καισαρίου) 6. Αθανασούλης Ι. (Λαύκας) 7. Σπηλιώτης Δ. (Κλημεντίου)
8. Νικολάου Ν. (Σουλίου)      
Εκπρόσωποι Τοπικών Κοινοτήτων
Παρόντες: 1. Καλαντζής Π. (Γονούσας) 2. Καραχοντζίτης Ν. (Ασπροκάμπου)  
Απόντες: 1. Σταθακοπουλος Κ. (Παραδεισίου) 2. Μηλιώτης Γ. (Μικ. Βάλτου) 3. Τσετσώνης Π. (Κ. Ταρσού)
4. Παναγόπουλος Δ.(Πανοράματος) 5. Κουλούκης Σ. (Μεσινού) 6. Δεδάκης Σ. (Καστανέας) 7. Δρίμας Ι. (Δροσοπηγής)
8. Τζιώρης Γ. (Μοσιάς) 9. Σελέκος Κ. (Καλιάνων) 10. Καραχλής Νικ. . (Τιτάνης) 11. Παπουτσής Α. (Αρχ. Φενεού)
12. Μπεκιάρης Δ. (Φενεού) 13. Μπελίτσης Π. (Κεφαλαρίου) 14. Ρήγας Ι. (Βελίνας) 15. Καρατζάς Σ. (Στυμφαλίας)
16. Σκάζας Δ. (Κυλλήνης) 17. Μουλόπουλος Κ. (Ματίου) 18. Κοτσίρης Β. (Στενού) 19. Σκούπας Α. (Μποζικών)
20. Ρέλιας Α. (Γκούρας)      
ΑΠΟΧΩΡΗΣΕΙΣ: Ρουμπέκας Γ. κατά τη συζήτηση του 9ου θέματος της ημερήσιας διάταξης.
  Σαρχάνης Κ. μετά τη συζήτηση του 23ου θέματος της ημερήσιας διάταξης.

Στην συνεδρίαση παραβρέθηκε η τακτική υπάλληλος του Δήμου Σικυωνίων κ. Ειρήνη Π. Πρόβου για την τήρηση των πρακτικών.

Θέμα 19ο

       Στο 19ο θέμα της ημερήσιας διάταξης με τίτλο: «Αδυναμία εκτέλεσης της εργασίας με τίτλο: «Εργασίες Καθαρισμού χώρων Νεκροταφείων Δήμου Σικυωνίων » (άρθρο 61 Ν. 3979/2011)» , ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Λεονάρδος Αναστάσιος εισηγούμενος το θέμα, έθεσε υπόψη του Συμβουλίου ότι σύμφωνα με το άρθρο 61 παρ.1 του Ν. 3979/2011 «για την ηλεκτρονική διακυβέρνηση και λοιπές διατάξεις» ( ΦΕΚ 138/16-6-2011) «Για την παροχή υπηρεσιών …, καθαριότητας κοινόχρηστων χώρων και δημοτικών κτιρίων, ακολουθείται η διαδικασία για τη σύναψη δημόσιων συμβάσεων παροχής υπηρεσιών, που προβλέπεται στις διατάξεις του Π.Δ. 60/2007 (Α΄64), σε συνδυασμό με τις διατάξεις των άρθρων 209 και 273 του Κ.Δ.Κ. (Ν. 3463/2006)». Δηλαδή χρειάζεται αιτιολογημένη απόφαση του δημοτικού συμβουλίου, η οποία λαμβάνεται με την απόλυτη πλειοψηφία, του συνόλου των μελών και με την οποία τεκμηριώνεται η αδυναμία εκτέλεσης των συγκεκριμένων υπηρεσιών με ίδια μέσα του δήμου καθώς επίσης καθορίζεται το αντικείμενο των παρεχόμενων υπηρεσιών, η διάρκεια και η περιοχή εντός της οποίας παρέχονται οι υπηρεσίες αυτές.

Ακολούθως ο Πρόεδρος έθεσε υπόψη του Συμβουλίου την από 17-3-2017 εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών & Πολεοδομίας του Δήμου Σικυωνίων η οποία έχει ως εξής :

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ Τ.Ε – Η/Μ ΕΡΓΩΝ & ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

Κιάτο, 17/03/2017

 

Πληροφορίες: Β. Κατσιμπούλας

ΠΡΟΣ: το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Σικυωνίων
       

 

 

ΘΕΜΑ: Αδυναμία εκτέλεσης της εργασίας με τίτλο: «Εργασίες Καθαρισμού

Χώρων Νεκροταφείων Δήμου Σικυωνίων».

     Η εκτέλεση της εργασίας με τίτλο: «Εργασίες καθαρισμού χώρων Νεκροταφείων Δήμου Σικυωνίων», αριθμ. μελέτης 05/2017, δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί με τη χρήση ιδίων μέσων του Δήμου μας, γιατί το υπάρχον εργατοτεχνικό προσωπικό και τα μηχανήματα έργων του Δήμου δεν επαρκούν.

Για το λόγο αυτό,                     

Εισηγούμεθα ότι:

     Η εργασία με τίτλο : «Εργασίες καθαρισμού χώρων Νεκροταφείων Δήμου Σικυωνίων», σύμφωνα με το άρθρο 61 Ν. 3979/2011 να εκτελεστεί με τη διαδικασία σύναψης δημοσίων συμβάσεων παροχής υπηρεσιών (Ν. 4412/2016 σε συνδυασμό με τις διατάξεις των άρθρων 209 & 273 του Ν. 3463/2006).

     Το αντικείμενο των παρεχόμενων υπηρεσιών αφορά στο κόψιμο ξερών χόρτων και στον καθαρισμό απορριμμάτων και προϊόντων εκσκαφών από τους χώρους των Νεκροταφείων του Δήμου Σικυωνίων. Επίσης θα γίνει αποκομιδή υπολειμμάτων από δέντρα και ρίζες που έχουν ξεραθεί και απομάκρυνσή τους με προσοχή.

Η χρονική διάρκεια θα ανέρχεται σε έξι (6) μήνες.

 

Ο Αν. Προϊστάμενος Τμήματος

Τεχνικών Έργων – Η/Μ Έργων

και Συγκοινωνιών

Βασίλειος Κατσιμπούλας

ΠΟΛΙΤ. ΜΗΧ. ΤΕ3

Με βάση τα παραπάνω ο Πρόεδρος κάλεσε το Δ.Σ. να αποφασίσει σχετικά.

Το Δ.Σ. αφού έλαβε υπόψη του:

 • την ισχύουσα Νομοθεσία,
 • την από 17-3-2017 εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών & Πολεοδομίας ,
 • τη διαλογική συζήτηση των μελών του, ως τα ηχογραφημένα και απομαγνητοφωνημένα

     πρακτικά,

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι Ομόφωνα

Α. Εγκρίνει την αδυναμία εκτέλεσης της εργασίας με τίτλο: «Εργασίες καθαρισμού χώρων Νεκροταφείων Δήμου Σικυωνίων », (άρθρο 61του Ν. 3979/2011) λόγω έλλειψης του απαραίτητου μηχανολογικού εξοπλισμού, προσωπικού αλλά και του περιορισμένου χρόνου, η αντιμετώπιση των άμεσων και επιβεβλημένων αναγκών καθίστανται δυσχερής έως αδύνατη δεδομένου ότι τα γεωγραφικά όρια του Δήμου εκτείνονται σε πολύ μεγάλη έκταση με απομακρυσμένες και διάσπαρτες Τοπικές Κοινότητες .

           

Β. Η παραπάνω εργασία θα εκτελεστεί με τη διαδικασία σύναψης δημοσίων συμβάσεων παροχής υπηρεσιών( Ν. 4412/2016) σε συνδυασμό με τις διατάξεις των άρθρων 209 & 273 του Ν. 3463/2006).

Γ. Το αντικείμενο των παρεχομένων υπηρεσιών αφορά το κόψιμο ξερών χόρτων, τον καθαρισμό απορριμμάτων και προϊόντων εκσκαφών, την αποκομιδή υπολειμμάτων από δέντρα και ρίζες που έχουν ξεραθεί και την απομάκρυνσή τους από τους χώρους των Νεκροταφείων του Δήμου Σικυωνίων.                            

   Η χρονική διάρκεια της Σύμβασης Υπηρεσιών θα ανέρχεται σε έξι (6) μήνες.

Η παρούσα Απόφαση έλαβε αυξ. Αριθ. 92/2017

Ακριβές Απόσπασμα

Κιάτο 22 Μαρτίου 2017

OΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.

ΛΕΟΝΑΡΔΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

Print Friendly, PDF & Email