91/2023 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής

Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                                                                        

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                                                                                                           

OIKONOMIKH ΕΠΙΤΡΟΠΗ

 

12η/10.04.2023

απόσπασμα πρακτικού τακτικής συνεδρίασης

αρ. απόφασης   Β’ θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης
 

91/2023

  2ο ΠΡΑΚΤΙΚΟ επιτροπής διαγωνισμού του με αρ. μελέτης 23/2021 έργου ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΟΔΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΛΑΥΚΑΣ, ΚΑΣΤΑΝΙΑΣ & ΣΤΥΜΦΑΛΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ.

Στο Κιάτο στο δημοτικό κατάστημα σήμερα Μ. Δευτέρα 10η Απριλίου 2023 και ώρα 11:00’πμ συνήλθε η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Σικυωνίων, σε τακτική συνεδρίαση, υπό την προεδρία του Αντιδημάρχου                                       κ. Γεωργίου Τσολάκου, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 6580/6.4.2023 πρόσκληση, που επιδόθηκε & δημοσιεύτηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις των σχετικών άρθρων του ν.3852/2010 (Α’87) & ν.4555/2018 (Α’133).                              Εκ των προσκληθέντων προέδρων κοινοτήτων δεν παρευρέθηκε κανείς. Η τήρηση των πρακτικών έγινε από την υπάλληλο Χαλκιά Βασιλική. Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο -7- μελών παρευρέθησαν -4- και αναλυτικά,

παρόντες:   -Τσολάκος Γ. -Δομετίου Β. -Σωτηρόπουλος Ι. -Ζαχαρόπουλος Ν.  
απόντες:   -Μαστοράκης Δ. -Μυττάς Ι. -Ζάρκος Δ.  

Ο πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Γεώργιος Τσολάκος προ των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, κάλεσε τα μέλη να αποφασίσουν για τη συζήτηση του ως άνω θέματος ως κατεπείγον *λόγω καταληκτικών ημερομηνιών.

Η Επιτροπή ομόφωνα αποδέχθηκε την πρόταση του προέδρου και το κατεπείγον του θέματος,  σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 77 §3 του Ν.4555/2018.

Ακολούθως ο πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής έθεσε υπόψη των μελών το 2ο/6.4.2023 πρακτικό της επιτροπής διαγωνισμού που ακολουθεί,

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΡΓΟΥ

Κιάτο 06/04/2023

 

Αριθμός πρωτ. Διακήρυξης: 21217/29-12-2022

 

ΑΔΑΜ Διακήρυξης: 22PROC011928551 2022-12-29

2Ο ΠΡΑΚΤΙΚΟ Ε.Δ.

περί ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΣΥΝΗΘΙΣΤΑ ΧΑΜΗΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΦΟΡΕΑ «ΝΤΙΕΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Ι.Κ.Ε.»

 

για την ανάδειξη αναδόχου του έργου:

«ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΟΔΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΛΑΥΚΑΣ, ΚΑΣΤΑΝΙΑΣ ΚΑΙ ΣΤΥΜΦΑΛΙΑΣ, ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ»

 

Τρόπος διενέργειας Διαγωνισμού: Ανοικτή διαδικασία μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)

 

Στο Κιάτο σήμερα, στις 06-04-2023, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00, συνήλθε η Ε.Δ. σε τακτική συνεδρίαση στα γραφεία της αναθέτουσας αρχής, προκειμένου να προβεί στον έλεγχο των δικαιολογητικών αιτιολόγησης της ασυνήθιστα χαμηλής προσφοράς του οικονομικού φορέα «ΝΤΙΕΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Ι.Κ.Ε.» που υποβλήθηκαν ηλεκτρονικά για το έργο: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΟΔΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΛΑΥΚΑΣ, ΚΑΣΤΑΝΙΑΣ ΚΑΙ ΣΤΥΜΦΑΛΙΑΣ, ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ».

Κατόπιν σχετικής προσκλήσεως, εμφανίστηκαν σήμερα στα γραφεία του Δήμου Σικυωνίων τα τακτικά μέλη κα Φίλη Κων/να (Πρόεδρος), κ. Κατσιμπούλας Βασίλειος (μέλος) και κ. Τσιοκάρας Ιωάννης (μέλος). Διαπιστώθηκε απαρτία και κηρύχτηκε η έναρξη της συνεδρίασης.

 

Η Επιτροπή έχοντας υπόψη:

 1. Τον Ν. 4412/2016(ΦΕΚ 147/Α/08-08-2016), όπως ισχύει
 2. Την υπ’ αριθμ. 166278 ΚΥΑ ΕΣΗΔΗΣ (ΦΕΚ 2813/Β/30-06-2021)
 3. Την υπ’ αριθμ. πρωτ. 21217/29-12-2022 Διακήρυξη του έργου του θέματος.
 4. Την υπ’ αριθμ. 462/2022 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Σικυωνίων με την οποία

συγκροτήθηκε η Επιτροπή Διαγωνισμού του ως άνω έργου.

 1. Το από 24-02-2023 1ο Πρακτικό της Επιτροπής διαγωνισμού του ανωτέρω έργου, με το οποίο

ζητήθηκε να κληθεί ο μειοδότης οικονομικός φορέας με την επωνυμία: «ΝΤΙΕΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Ι.Κ.Ε.» να δώσει τις απαιτούμενες εξηγήσεις σχετικά με το κόστος της προσφοράς του, εντός αποκλειστικής προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από την κοινοποίηση σχετικής πρόσκλησης, η οποία θα του αποσταλεί.

 1. Την υπ. αριθ. 24/2023 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής περί έγκρισης του ανωτέρω 1ου Πρακτικού του έργου.
 2. Την από 06-03-2023 διαβίβαση της ανωτέρω Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία καλείται ο μειοδότης οικονομικός φορέας με την επωνυμία: «ΝΤΙΕΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Ι.Κ.Ε.» μέσω της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας» του συστήματος να υποβάλει τις απαιτούμενες εξηγήσεις σχετικά με το κόστος της προσφοράς του, εντός αποκλειστικής προθεσμίας είκοσι (20) ημερών.
 3. Την από 24-03-2023 εμπρόθεσμη υποβολή από τον οικονομικό φορέα με την επωνυμία «ΝΤΙΕΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Ι.Κ.Ε.» ηλεκτρονικά μέσω της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας» στην αναθέτουσα αρχή της αιτιολόγησης της οικονομικής προσφοράς του.
 4. Το αρ. πρωτ.: Δ11/81469/14-03-2023 Έγγραφο της Δ/νσης Διαγωνισμών Δημοσίων Συμβάσεων του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, περί μη λειτουργίας του υποσυστήματος ΕΣΗΔΗΣ Δημόσια Έργα από Τρίτη 14-03-2023 και ώρα 18:00 έως και Πέμπτη 23-03-2023 και ώρα 18:00, γεγονός που παρατείνει αναλόγως την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των δικαιολογητικών.

 

Σε συνέχεια των ανωτέρω προχωρήσαμε στον έλεγχο των δικαιολογητικών αυτών.

 

Μετά και τον έλεγχο των ανωτέρω δικαιολογητικών, η Επιτροπή διαπίστωσε ότι δεν τεκμηριώνεται επαρκώς η ασυνήθιστα χαμηλή προσφορά του για τους κάτωθι λόγους:

 1. Στις προσφορές των προμηθευτών για τα υλικά δεν διευκρινίζεται αν περιλαμβάνουν το κόστος μεταφοράς τους στον τόπο του έργου και αν έχουν λάβει υπόψη τις ιδιαίτερες συνθήκες του έργου, καθώς δεν αναφέρουν τίτλο του έργου, αποστάσεις, κλπ.
 2. Το κόστος λειτουργίας των μηχανημάτων, όπως αποτυπώνεται στον Πίνακα 3 των δικαιολογητικών αιτιολόγησης της ασυνήθιστα χαμηλής προσφοράς, δεν ανταποκρίνεται στο μέγεθος, τη φύση και τις απαιτήσεις του έργου. Για παράδειγμα αναφέρεται ότι οι ημέρες λειτουργίας του οδοστρωτήρα είναι 7 στο σύνολο, ενώ οι ημέρες απασχόλησης του για την οδοστρωσία είναι τουλάχιστον 7 και για την ασφαλτόστρωση τουλάχιστον 12, όπως προκύπτει από πεδίο (3) του Πίνακα 3.

 

Κατόπιν των ανωτέρω η Επιτροπή Διαγωνισμού εισηγείται:

 1. Την απόρριψη της Οικονομικής Προσφοράς του οικονομικού φορέα «ΝΤΙΕΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Ι.Κ.Ε.» και
 2. Την ανάθεση της σύμβασης στον δεύτερο κατά σειρά μειοδοσίας οικονομικό φορέα με την επωνυμία: «ΦΩΤΙΟΣ ΒΑΣ. ΣΑΡΛΑΣ», με μέση έκπτωση 30,00%, σύμφωνα με τον Πίνακα Συμμετεχόντων κατά σειρά μειοδοσίας του 1ου Πρακτικού.

 

Για διαπίστωση των άνω, συντάχθηκε το παρόν πρακτικό, το οποίο αφού αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται.

Κιάτο 06/04/2023

Η Πρόεδρος της Επιτροπής Διαγωνισμού

Φίλη Κων/να

 • ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών

 

Τα Μέλη της Επιτροπής Διαγωνισμού

ΚΑΤΣΙΜΠΟΥΛΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

ΤΕ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

ΤΣΙΟΚΑΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΤΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

 

Η Οικονομική Επιτροπή, αφού έλαβε υπόψη:

 • τις διατάξεις του ν. 3463/2006 (A’114), όπως ισχύει σήμερα,
 • ειδικότερα τις διατάξεις του άρθρου 72 του ν. 3852/2010 (Α’ 87), όπως ισχύει σήμερα,
 • τις διατάξεις του ν. 4555/18 (A’133), όπως ισχύει σήμερα,
 • τις διατάξεις του ν. 4412/2016 (Α’147), όπως ισχύει σήμερα,
 • την αριθ. πρωτ. 4128/29.09.2022 (ΩΧΓΛ4653ΠΓ-805) Απόφαση του Γενικού Γραμματέα Ενωσιακών Πόρων και Υποδομών περί Ένταξης των Πράξεων του Δήμου Σικυωνίων, συνολικού προϋπολογισμού 6.605.000,00€ στο Μέτρο 4, Υπομέτρο 4.3, Δράση 4.3.4 : «Βελτίωση πρόσβασης σε γεωργική γη και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις», του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020, το οποίο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ).
 • την 323/22 (6ΞΔΔΩ1Θ-ΦΨΡ) απόφαση ΟΕ «αποδοχή χρημ/σης και εγγραφή στο τεχ. πρόγραμμα & π/υ»
 • την 175/2022 (ΨΑΡ0Ω1Θ-ΨΓΒ) απόφαση ΔΣ «τροποποίηση τεχνικού πρόγραμμα & π/υ 2022»,
 • την 164054/4-11-22 (Ω2ΘΘΟΡ1Φ-ΕΡΝ) εγκριτική απόφαση της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης,
 • την 23/2021 μελέτη του έργου «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΟΔΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΛΑΥΚΑΣ, ΚΑΣΤΑΝΙΑΣ & ΣΤΥΜΦΑΛΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ» (CPV: 45233120-6) συνολικού π/υ με ΦΠΑ 340.000,00€.
 • τον Κ.Α. 02.64.7341.031 με   τίτλο «{ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΟΔΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΛΑΥΚΑΣ, ΚΑΣΤΑΝΙΑΣ ΚΑΙ ΣΤΥΜΦΑΛΙΑΣ, ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ}  με Κωδικό ΟΠΣ  0035996279» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020  [ΕΣΠΑ] – ΣΑΕ 082/1.    2022=34,48  2023=113.321,84  2024=113.321,84 2025= 113.321,84
 • την 5983/23.12.2022 (6ΘΨΞ4653ΠΓ-ΓΦΓ) προέγκριση διακήρυξης του Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων.
 • το 22REQ011919872 2022-12-29 πρωτογενές αίτημα για την εκτέλεση του έργου.
 • Την 559/21131/28.12.2022 (ΨΤΖΦΩ1Θ-5Η5)(22REQ011920142 2022-12-29) ΑΑΥ
 • Την 481/2022 (9ΡΘΠΩ1Θ-7Δ9) απόφαση ΟΕ «καθορισμός όρων διακήρυξης»,
 • Την 462/2022 (9Ω0ΒΩ1Θ-ΜΜΨ) απόφαση ΟΕ «συγκρότηση επιτροπής διαγωνισμού»,
 • Την 21217/29.12.2022 (22PROC011928551) διακήρυξη ,
 • Το ως άνω 1ο/24.2.2023 πρακτικό της επιτροπής διαγωνισμού,
 • Την 24/2023 (6ΝΞΚΩ1Θ-ΠΨΡ) απόφαση ΟΕ που ενέκρινε το 1ο πρακτικό και κάλεσε το μειοδότη οικονομικό φορέα με την επωνυμία «ΝΤΙΕΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Ι.Κ.Ε.» να δώσει τις απαιτούμενες εξηγήσεις σχετικά με το κόστος της προσφοράς, εντός αποκλειστικής προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από την κοινοποίησή της.
 • Το 2ο/6.4.2023 πρακτικό της επιτροπής διαγωνισμού, σύμφωνα με το οποίο δεν τεκμηριώνεται επαρκώς η ασυνήθιστα χαμηλή προσφορά του γιατί α)Στις προσφορές των προμηθευτών για τα υλικά δεν διευκρινίζεται αν περιλαμβάνουν το κόστος μεταφοράς τους στον τόπο του έργου και αν έχουν λάβει υπόψη τις ιδιαίτερες συνθήκες του έργου, καθώς δεν αναφέρουν τίτλο του έργου, αποστάσεις, κλπ. και β) Το κόστος λειτουργίας των μηχανημάτων, όπως αποτυπώνεται στον Πίνακα 3 των δικαιολογητικών αιτιολόγησης της ασυνήθιστα χαμηλής προσφοράς, δεν ανταποκρίνεται στο μέγεθος, τη φύση και τις απαιτήσεις του έργου. Για παράδειγμα αναφέρεται ότι οι ημέρες λειτουργίας του οδοστρωτήρα είναι 7 στο σύνολο, ενώ οι ημέρες απασχόλησης του για την οδοστρωσία είναι τουλάχιστον 7 και για την ασφαλτόστρωση τουλάχιστον 12, όπως προκύπτει από πεδίο (3) του Πίνακα 3.
 • τη διαλογική συζήτηση των μελών της,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

ΟΜΟΦΩΝΑ

Α. Θεωρεί το θέμα κατεπείγον, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 77 §3 του ν. 4555/2018 *λόγω καταληκτικών ημερομηνιών.

Β. Εγκρίνει το 2ο/6.4.2023 πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού ανάδειξης προσωρινού αναδόχου του έργου «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΟΔΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΛΑΥΚΑΣ, ΚΑΣΤΑΝΙΑΣ & ΣΤΥΜΦΑΛΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ» της 23/2021 μελέτης της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών & Πολεοδομίας του Δήμου Σικυωνίων                    (CPV: 45233120-6) συνολικού π/υ με ΦΠΑ 340.000,00€.

Γ. Απορρίπτει την Οικονομική Προσφορά του οικονομικού φορέα «ΝΤΙΕΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Ι.Κ.Ε.» για τους λόγους που αναφέρονται στο ανωτέρω πρακτικό της αρμόδιας Επιτροπής Διαγωνισμού.

Δ. Κηρύσσει προσωρινό ανάδοχο του ως άνω έργου, το μειοδότη οικονομικό φορέα με την επωνυμία  «ΦΩΤΙΟΣ ΒΑΣ. ΣΑΡΛΑΣ» με μέση έκπτωση 30,00%.

Ε. Ορίζει πως μετά από την ολοκλήρωση του ελέγχου των δικαιολογητικών του προσωρινού αναδόχου και τη σύνταξη πρακτικού από την Επιτροπή Διαγωνισμού, θα εκδοθεί και νέα απόφαση περί κατακύρωσης του αποτελέσματος.

 

ΣΤ. Μετά την παρούσα παρέχεται πρόσβαση, στα υποβληθέντα δικαιολογητικά συμμετοχής και στις υποβληθείσες οικονομικές προσφορές των οικονομικών φορέων, προς τους προσφέροντες .

 

Ζ. Εξουσιοδοτεί τη Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών & Πολεοδομίας του Δήμου Σικυωνίων για αποστολή πρόσκλησης, μέσω της λειτουργικότητας της «Επικοινωνία» του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. στην ως άνω μειοδότρια εταιρεία, περί υποβολής των προβλεπόμενων στις κείμενες διατάξεις δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου, εντός προβλεπόμενης προθεσμίας από την κοινοποίηση της σχετικής έγγραφης ειδοποίησης σε αυτόν.

 

Η. Για την αναστολή της σύναψης της σύμβασης του ανωτέρω έργου, ισχύουν οι διατάξεις του Βιβλίου ΙV (άρθρα 345 έως 374) του Ν. 4412/2016, σύμφωνα με τα οριζόμενα του άρθρου 4.3 της Διακήρυξης.

 

Η παρούσα απόφαση κοινοποιείται σε όλους τους προσφέροντες μέσω του συστήματος, σύµφωνα µε το άρθρο 4.1 παρ. θ’ της Διακήρυξης.

 

 

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 91/2023

Συντάχθηκε και υπογράφεται

Ο πρόεδρος                                         Τα μέλη

ακριβές απόσπασμα

Κιάτο 10.04.2023

Ο πρόεδρος

 

 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ  ΤΣΟΛΑΚΟΣ

Print Friendly, PDF & Email