91/2023 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου

Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το πρακτικό της 9ης /07. 4. 2023  ΕΚΤΑΚΤΗ (δια ζώσης) συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου

Αρ.  Απόφασης:   91/2023

Περίληψη: Πρόσληψη με επιλογή πέντε (5) ατόμων με σύμβαση τετράμηνης διάρκειας για την κάλυψη κατεπειγουσών αναγκών πυροπροστασίας στο Δήμο Σικυωνίων.

 

Στο  Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 7η   του μηνός Απριλίου έτους 2023 ημέρα Παρασκευή  και

ώρα 19:00 συνήλθε σε έ κ τ α κ τ η   (δια ζώσης)  συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Σικυωνίων, μετά την  αριθ.6461/5-4-2023, έγγραφη πρόσκληση, του Προέδρου κ. Σκαρμούτσου Νικολάου, η οποία επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 άρθρο 67, όπως αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 74 του Ν.4555/2018, του Υπουργείου Εσωτερικών, σε κάθε  Δημοτικό Σύμβουλο και στο Δήμαρχο ο οποίος παραβρέθηκε στην συνεδρίαση.   

Ακολούθως διαπιστώθηκε η ύπαρξη απαρτίας, διότι σε σύνολο  27 μελών, βρέθηκαν παρόντα 23 μέλη δηλαδή:

                                                                           ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ  ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ

         ΠΑΡΟΝΤΕΣ :

 
1. Σκαρμούτσος Νικόλαος 2. Μυττάς Ιωάννης    3. Τσολάκος Γεώργιος 4. Ζάρκος Δημήτριος   
5 . Σωτηρόπουλος Ιωάννης 6. Κουτρέτσης Σπυρίδων 7. Δομετίου Βασίλειος 8. Φιακάς Παναγιώτης   
9. ΣώκοςΔημήτριος 10. Τσιόγκας Νικόλαος     11. Aλεξόπουλος Βασίλειος 12. Θελερίτης Γεώργιος   
13. Μπουζιάνη-Τσαντίλα Βασ 14. Σαρχάνης Κων/νος 15. Λέγγας Μάρκος 16.Γκούμας Σταμάτιος  
17. Συριάνος Κων/νος                          18. Ζαχαρόπουλος Νικόλαος 19. Κατσιμπούλας Αντώνιος 20. Παπαγεωργίου Δημήτριος  
21. Παπαβασιλείου Νικόλαος 22.  Χουσελάς  Ευάγγελος 23. Νανόπουλος Βασίλειος    
 

           ΑΠΟΝΤΕΣ:  

 

1. Γαλάνης Βασίλειος

 

2. Μπακόλιας  Παναγιώτης   

 

3. Μαστοράκης Δημήτριος

 
4. Ρουμπέκας Γεώργιος        
ΠΡΟΕΔΡΟΙ  ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ  
         ΠΑΡΟΝΤΕΣ:  1 Ράπτης Ν. (Καισαρίου) 2. Σπυρόπουλος Ι. (Διμηνιού)    
         
                       (οι παρακάτω  Πρόεδροι των  κοινοτήτων δεν παραβρέθηκαν,  αν και κλήθηκαν νόμιμα)  
           ΑΠΟΝΤΕΣ : 1. Λεονάρδου Α. (Σικυώνος- Κιάτου) 2. Κοτούλας  Γεωργ.(Μουλκίου 3. Ραφτόπουλος Παν. (Πασίου)  
4. Μπεκιάρης Δ. (Φενεού) 5. Νικολάου Ν. (Σουλίου) 6.  Στριφτόμπολας  Αργ. (Γκούρας) 7 .Τζιώρης Γ. (Μοσιάς)  
8. Παπαδόπουλος Θεοδόσιος     (Ασπροκάμπου) 9. Τσετσώνης Π. (Κ. Ταρσού) 10. Παπαγεωργόπουλος Νικ.

(Κεφαλαρίου)

11.Μηλιώτης Γ. (Μικ. Βάλτου)  
12.  Καλαντζής Παν.

(Γονούσας)

13. Ρήγας Ι. (Βελίνας) 14.  Δρόλιας Πανταζής-Παντελής

(Κυλλήνης)

15. Παναγόπουλος (Πανοράματος)

 

 
16. Τζελέπης Δ. (Ψαρίου)

 

17. Γκορίτσας Δ. (Ματίου) 18. Κοτσίρης Β. (Στενού) 19.Σταθακοπουλος Κ. (Παραδεισίου)  
20. Ραφτόπουλος Κων.

(Κρυονερίου)

21. Μαγκλάσης Χρ. (Αρχ. Σικυώνα)

 

22. Αθανασούλης Ι. (Λαύκας)

 

23. Δρίμας Ι. (Δροσοπηγής)  
24 Κουλούκης Σ. (Μεσινού) 25. Παπακωνσταντίνου Ηλίας

(Τιτάνης)

26. Παπουτσής Α. (Αρχ. Φενεού) 27. Σκούπας Α. (Μποζικών)  
28. Δεδάκης Σ. (Καστανέας) 29. Σελέκος Κ. (Καλλιάνων) 30.  Μιχόπουλος  Ιωαν. (Κ. Διμηνιού 31.Τρίμης Αναστάσιος (Κλημεντίου  
32. Τυρλής Α. (Λαλιωτίου) 33. Καρατζάς Σ. (Στυμφαλίας) 34. Στάθης Σ. (Μεγ. Βάλτου)    
ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ : 1.  Κατσιμπουλας Αντ. (κατά την έναρξη συζήτησης του 1ου Θέματος )

2.  Παπαβασιλείου Νικ. (κατά την  συζήτησης του 1ου Θέματος )

3.  Ζαχαρόπουλος Νικ.   (μετά την συζήτηση του 2ου Θέματος )

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                             Στην συνεδρίαση παραβρέθηκε η τακτική υπάλληλος του Δήμου Σικυωνίων κ. Ειρήνη Πρόβου  για την

τήρηση των πρακτικών.

 

1ο     Θέμα  ημερήσιας διάταξης 

 

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Νικόλαος Σκαρμούτσος  κήρυξε  την έναρξη της συνεδρίασης ενημερώνοντας τα μέλη συμβουλίου για το έκτακτο και κατεπείγον της παρούσας συνεδριάσεις,  λόγω καταληκτικών ημερομηνιών και κάλεσε το συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά .

Το Συμβούλιο Κατά πλειοψηφία  αποδέχθηκε την πρόταση του Προέδρου, για το έκτακτο και κατεπείγον

της συνεδρίασης και του εν λόγω θέματος , σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 74 του Ν.4555/2018.

Ακολούθως εισηγούμενος το 1ο θέμα της ημερήσιας διάταξης με τίτλο: «Πρόσληψη με επιλογή πέντε (5) ατόμων με σύμβαση τετράμηνης διάρκειας για την κάλυψη κατεπειγουσών αναγκών πυροπροστασίας στο Δήμο Σικυωνίων»  έθεσε υπόψη του Συμβουλίου:

  1. Την αριθ. 5956/29-3-2023 εισήγηση της Δ/νσης Περιβάλλοντος και Ποιότητας Ζωής η οποία έχει ως ακολούθως:
           

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

              Αρ. Πρωτ.: 5956

Κιάτο 29/03/2023

               ΠΡΟΣ:
  1. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

2. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΗΡΕΣΙΩΝ

 

ΘΕΜΑ: «Πρόσληψη με επιλογή  πέντε (5) ατόμων με σύμβαση τετράμηνης χρονικής διάρκειας πλήρους απασχόλησης για την κάλυψη κατεπειγουσών αναγκών της πυροπροστασίας του Δήμου».

 

Για την εύρυθμη λειτουργία της υπηρεσίας Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Σικυωνίων, απαιτείται η πρόσληψη προσωπικού με τετράμηνη σύμβαση προκειμένου να καλυφθούν οι αυξημένες έκτακτες και κατεπείγουσες εποχικές ανάγκες πυροπροστασίας, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 116 του Ν.4547/2018 (ΦΕΚ 102/2018 τ.Α) «Διάρκεια συμβάσεων προσωπικού για την κάλυψη κατεπειγουσών εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών ΟΤΑ που απασχολείται στην πυρασφάλεια και τη ναυαγοσωστική κάλυψη των ακτών» όπου αντικαθίσταται το δεύτερο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 206 του Ν.3584/2007 (ΦΕΚ 143 Α).

Στο άρθρο 75 «Αρμοδιότητες» του Ν.3463/06 Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων, παρ. Ι εδάφιο ζ, αναφέρεται ότι οι αρμοδιότητες των Δήμων και Κοινοτήτων αφορούν και τον τομέα της Πολιτικής Προστασίας, και ειδικότερα για τις δασικές πυρκαγιές ισχύει το  Σχέδιο Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών εξαιτίας Δασικών Πυρκαγιών του Δήμου «ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ» με την κωδική ονομασία «ΙΟΛΑΟΣ» (ΑΔΑ: 958ΕΩ1Θ-ΤΝΕ).

Σύμφωνα με το άρθρο 206 του ν. 3584/07, όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 41 του Ν. 4325/2015 και την παρ. 2 του άρθρου 4 της Πράξης Νομοθ. Περιεχομένου (ΦΕΚ 102/26.08.2015 τεύχος Α’) και το άρθρο 116 του Ν.4547/2018, ορίζονται τα εξής: «1. Ειδικά επιτρέπεται η πρόσληψη προσωπικού οποιασδήποτε ειδικότητας με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου από τους Ο.Τ.Α. για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών, με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου της οποίας η διάρκεια δεν υπερβαίνει τους δύο (2) μήνες μέσα σε συνολικό διάστημα δώδεκα (12) μηνών. Κατ’ εξαίρεση, η πρόσληψη προσωπικού της ανωτέρω κατηγορίας που απασχολείται στις δημοτικές κατασκηνώσεις γίνεται με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου, της οποίας η διάρκεια δεν υπερβαίνει τους τρεις (3) μήνες σε συνολικό διάστημα δώδεκα (12) μηνών, και η πρόσληψη προσωπικού που απασχολείται στην πυρασφάλεια και τη ναυαγοσωστική κάλυψη των ακτών γίνεται με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου, της οποίας η διάρκεια δεν υπερβαίνει τους τέσσερις (4) μήνες σε συνολικό διάστημα δώδεκα (12) μηνών.

Η αντιπυρική περίοδος ορίζεται κάθε χρόνο από 1η Μαΐου μέχρι 31η Οκτωβρίου. Διάστημα κατά το οποίο η πολιτική προστασία του Δήμου μας, λαμβάνοντας υπόψη την θέση του Δ. Σικυωνίων και του ανάγλυφου του, θα πρέπει να προβεί στη λήψη προληπτικών και κατασταλτικών μέτρων για την αντιμετώπιση κινδύνων πυρκαγιών και θα πρέπει να μεριμνήσει ώστε να γίνουν οι απαραίτητες εποχιακές εργασίες. Η προστασία της ανθρώπινης ζωής, της υγείας και της περιουσίας των πολιτών αποτελεί μια από τις βασικές προτεραιότητες του Δήμου. Η προετοιμασία για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών σε επίπεδο Ο.Τ.Α. αποτελεί τεράστια ευθύνη και χρειάζεται αποτελεσματική οργάνωση και άρτιο συντονισμό. Δεδομένης της μέσης περιόδου ανομβρίας κατά τους θερινούς μήνες και των συχνών ισχυρών άνεμων, αυξάνεται ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιών κυρίως τους μήνες με αυξημένη θερμοκρασία. Στόχος της υπηρεσίας πολιτικής προστασίας είναι η μεγαλύτερη δυνατή πρόληψη, προς αποφυγή εκδήλωσης πυρκαγιών, αλλά και στην περίπτωση εκδήλωσης, η συνδρομή του Δήμου στην Πυροσβεστική Υπηρεσία. Τα τελευταία χρόνια κάθε καλοκαίρι εκδηλώνονται πυρκαγιές, πολλές από αυτές κοντά σε κατοικημένες περιοχές με απρόβλεπτες συνέπειες και κίνδυνο εκτεταμένων ζημιών και καταστροφής τόσο της δημόσιας όσο και της ιδιωτικής περιουσίας αλλά θέτοντας παράλληλα σε κίνδυνο την ασφάλεια των πολιτών. Θα πρέπει να υπάρξει εκτενέστερη μέριμνα διαφύλαξης του φυσικού περιβάλλοντος, όπως αποψίλωση από τα ξερά χόρτα, απομάκρυνση τυχόν εύφλεκτων υλικών κτλ., προκειμένου να αποφευχθεί ο κίνδυνος πιθανών πυρκαγιών καθώς και η πραγματοποίηση περιπολιών στις επικίνδυνες για εκδήλωση πυρκαγιάς περιοχές.

Για την κάλυψη των αναγκών πυρασφάλειας – πυροπροστασίας για το διάστημα της αντιπυρικής περιόδου 2023 είναι απαραίτητη η πρόσληψη προσωπικού. Εισηγούμαστε την πρόσληψη ΥΕ16 εργατών, και ΔΕ οδηγών, οι οποίοι ως αντικείμενο εργασίας θα έχουν μεταξύ άλλων την εκτέλεση εργασιών προληπτικού καθαρισμού της βλάστησης στη ζώνη μίξης δασών – πόλεων και οικισμών, την δημιουργία αντιπυρικών ζωνών, την αποψίλωση μονοπατιών, τον καθαρισμό δασικών και αγροτικών δρόμων και γενικότερα τον καθαρισμό περιοχών επικινδύνων για την εκδήλωση πυρκαγιάς και την καθαριότητα των κοινοχρήστων χώρων καθώς και πραγματοποίηση περιπολιών σε επικίνδυνες για πυρκαγιά περιοχές και επιφυλακής από τις μεσημεριανές ώρες έως το βράδι τόσο τις καθημερινές όσο και τα σαββατοκύριακα και τις αργίες. Με το υπάρχον μόνιμο προσωπικό του Δήμου μας είναι αδύνατον να καλυφθούν οι υποχρεώσεις αυτές και καθώς οι ανάγκες είναι έκτακτες και κατεπείγουσες θα πρέπει να καλυφθούν με πρόσληψη εποχικού προσωπικού ορισμένου χρόνου τετράμηνης διάρκειας όπως παρακάτω:

 

Α/Α Ειδικότητα                 Θέσεις
1 ΥΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ 2
2 ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ 3
  ΣΥΝΟΛΟ 5

 

Κιάτο 29/03/2023

Η Προϊσταμένη Δ/νσης Περιβάλλοντος

και Ποιότητας Ζωής

Πέτρου Βασιλική

ΠΕ-Γεωπόνος

 

  1. Την με αριθ. 5976/29-3-2023 εισήγηση της Δ/νσης Διοικητικών Υπηρεσιών, Γραφείο Ανθρώπινου Δυναμικού,

σύμφωνα με την οποία στον ισχύοντα ΟΕΥ (ΦΕΚ 1398/Β/25.4.2018) και στο άρθρο 25 προβλέπονται 43 θέσεις εκ των

οποίων οι 29 είναι κενές και δεν εκκρεμεί η πλήρωσή τους με άλλη διαδικασία (Προκήρυξη ΑΣΕΠ, μετάταξη κ.λ.π).

 

Με βάση τα παραπάνω, ο Πρόεδρος κάλεσε το Συμβούλιο να αποφασίσει  σχετικά.

Το Δ.Σ. αφού έλαβε υπόψη του:

  • την ισχύουσα  Νομοθεσία,
  • τα παραπάνω αναφερθέντα,  – και
  • τη διαλογική συζήτηση των μελών του, ως τα ηχογραφημένα και απομαγνητοφωνημένα πρακτικά,

 

 

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι   

 

Α.   Κατά πλειοψηφία:  Μειοψηφούντων των Δημοτικών  Συμβούλων  κ.κ. :  Μ. Λέγγα,  Σ. Γκούμα, Δ. Παπαγεωργίου,  

      Αν. Κατσιμπούλα,  Νικ. Παπαβασιλείου, Β. Νανόπουλου, (οι οποίοι έδωσαν αρνητική ψήφο ως προς το έκτακτο της    

         Συνεδρίασης). 

Θεωρεί, την συνεδρίαση έκτακτη & κατεπείγουσα και το εν λόγω θέμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του

άρθρου 77 §6 του ν. 4555/2018.

 

 

Β.   Κατά πλειοψηφία:  Μειοψηφούντος του Δημοτικού Συμβούλου κ.  Ε. Χουσελά .

 

Ε γ κ ρ ί ν ε ι, την πρόσληψη με επιλογή πέντε (5) ατόμων με σύμβαση τετράμηνης διάρκειας για την κάλυψη κατεπειγουσών αναγκών πυροπροστασίας περιόδου 2023 στο Δήμο Σικυωνίων  ως κάτωθι :

Α/Α                  Ειδικότητα              Θέσεις
 1. ΥΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ  

                  2

 

2.

 

ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ

 

3

   

                                                       ΣΥΝΟΛΟ

 

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Γ.   Κ ο ι ν ο π ο ι ε ί,  την παρούσα απόφαση στην Δ/νση Οικονομικών υπηρεσιών του Δήμου για τις δικές της ενέργειες (ύπαρξη σχετικών πιστώσεων στο προϋπολογισμό τρέχοντος έτους, για την κάλυψη των μισθολογικών αναγκών των ανωτέρω) .

 

Συντάχθηκε και υπογράφεται

Η  παρούσα  απόφαση έλαβε αυξ. αριθ. 91/2023

Ο Πρόεδρος                                 Τα μέλη

Ακριβές Απόσπασμα

Κιάτο 7 – 4 –  2023

O ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ  Ε.  ΣΚΑΡΜΟΥΤΣΟΣ 

Print Friendly, PDF & Email