91/2020 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής

Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                                                                        

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                                                                                                           

OIKONOMIKH ΕΠΙΤΡΟΠΗ

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ

8/16.04.2020

ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

διά περιφοράς

 

 Αρ. Απόφασης

91/2020

  Θέμα: Τροποποίηση Π/Υ 2020 του ΝΠΙΔ «ΚΟΔΕΔΗΣ».

Στο Κιάτο στο δημοτικό κατάστημα σήμερα Μ. Πέμπτη 16η Απριλίου 2020 και ώρα 12:00’μ  συνήλθε σε ΕΚΤΑΚΤΗ  διά περιφοράς συνεδρίαση, η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Σικυωνίων, υπό την Προεδρία του Δημάρχου Σικυωνίων κ. Σπυρίδωνα Σταματόπουλου, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 3040/16.04.2020 έγγραφη πρόσκληση, που εστάλη με ηλεκτρονικό μήνυμα & δημοσιεύτηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις των σχετικών άρθρων του ν.3852/2010 (Α’87) & ν.4555/2018 (Α’133) καθώς και του άρθρου 10 της από 11 Μαρτίου 2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΠΝΠ) «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού   Covid-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής τους» (42/Α’/25-2-2020). Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο -7- μελών συμμετείχαν και τα  -7- ήτοι,

Συμμετέχοντες: 1.                   Σταματόπουλος Σπυρίδων

2.                   Τσολάκος Γεώργιος

3.                   Μυττάς Ιωάννης

4.                   Σωτηρόπουλος Ιωάννης

5.                   Ζάρκος Δημήτριος

6.                   Λέγγας Μάρκος

7.                   Ρουμπέκας Γεώργιος

Στη συνεδρίαση συμμετείχε η υπάλληλος Χαλκιά Βασιλική, για την τήρηση των πρακτικών.

 

2ο θέμα

ημερήσιας διάταξης

Τροποποίηση Π/Υ 2020 του ΝΠΙΔ «ΚΟΔΕΔΗΣ»

 

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Σπυρίδων Σταματόπουλος, υπενθύμισε στα μέλη ότι η παρούσα συνεδρίαση γίνεται εκτάκτως & κατεπειγόντως, λόγω ανάγκης τήρησης καταληκτικών προθεσμιών και κάλεσε την Επιτροπή  ν’ αποφασίσει σχετικά.

 

Η Επιτροπή, ομόφωνα, αποδέχθηκε την πρόταση του Προέδρου για το κατεπείγον της συνεδρίασης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 77 §6 του ν. 4555/2018, λαμβάνοντας υπ’ όψιν τα ως άνω ειρημένα.

 

Στη συνέχεια ο πρόεδρος εισηγούμενος το ανωτέρω θέμα, έθεσε υπόψη των μελών, την 15/2020 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΝΠΙΔ που ακολουθεί:

 

ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ (ΚΟ.Δ.Ε.ΔΗ.Σ.)

Αναρτητέα στο Διαδίκτυο

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό της υπ’αριθ.3/31.03.2020 Συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου.

 

Αριθμός Απόφασης 15

Περίληψη: Τροποποίηση Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2020.

 

Στο Κιάτο, σήμερα την 31η του μηνός Μαρτίου, του έτους 2020, ημέρα της εβδομάδας Τρίτη με ώρα έναρξης 10 π.μ. και λήξης 2 μ.μ. συνήλθε σε τακτική διά περιφοράς Συνεδρίαση το Διοικητικό Συμβούλιο, ύστερα από την υπ’αριθ.πρωτ.114/27.03.2020 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε νόμιμα σε κάθε μέλος, λαμβάνοντας υπόψη τις διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 10 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 55/τ.Α΄/11.03.2020) «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού Covid-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής τους» και την υπ’αριθ.18318/13.03.2020 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών. Από τα ειδικά έντυπα ψηφοφορίας που απέστειλαν τα Μέλη μέσω email, διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία δεδομένου ότι σε σύνολο 9 μελών συμμετείχαν και ήταν παρόντες στην διά περιφοράς συνεδρίαση 6, δηλαδή:

            ΠΑΡΟΝΤΑ                                                                                    ΑΠΟΝΤΑ       

 1. Σωτηρόπουλος Ιωάννης Πρόεδρος                            1. Θελερίτης Γεώργιος
 2. Μπουζιάνη-Τσαντίλα Βασιλ. Αντιπρόεδρος                      2. Βρέντας Ιωάννης
 3. Μπακόλιας Παναγιώτης Μέλος 3. Σκαρμούτσου Σταυρούλα
 4. Ζάρκος Ευάγγελος Μέλος
 5. Μπουζιώτη-Ραφτοπούλου Χ. Μέλος
 6. Σπούλου Δήμητρα Μέλος

ΘΕΜΑ 6ο

Στο 6 θέμα της ημερήσιας διάταξης ο Πρόεδρος εξέθεσε ότι, κατόπιν τακτικού ελέγχου από τον ΕΦΚΑ κοινοποιήθηκαν στην Επιχείρηση οι αριθ.Μ123/2019 και 158/2019 Πράξεις Επιβολής Εισφορών, για τις οποίες υποβλήθηκε άμεσα ένσταση και σχετικό υπόμνημα στην τελευταία ορισθείσα συζήτηση την 3η/2/2020, η οποία αναβλήθηκε. Επειδή, ενόψει των έκτακτων και προσωρινών μέτρων για την αντιμετώπιση και τον περιορισμό της διάδοσης του κορωνοϊού και τη διασφάλιση της δημόσιας υγείας, δεν είναι γνωστό πότε θα ορισθεί από τον ΕΦΚΑ νέα ημερομηνία για την συζήτηση της υπόθεσης, υπάρχει άμεση ανάγκη ρύθμισης των οφειλών και πληρωμής των απαιτούμενων δόσεων, προκειμένου να καταστεί ασφαλιστικά ενήμερη η Επιχείρηση και να μπορεί ανταποκρίνεται στις υποχρεώσεις της.

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος για την κάλυψη την ανωτέρω δαπάνης και την επάρκεια σχετικής πίστωσης, εισηγήθηκε την τροποποίηση του Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2020, ως εξής:

μεταφορά στο Αποθεματικό Κεφάλαιο από την πίστωση των Εξόδων:

ΚΑ.6413.001           Μεταφορές Μελών ΚΑΠΗ                                                      ποσό 2.500,00 €

ΚΑ.6473.003           Εκδηλώσεις Κέντρου Ανοιχτής Προστασίας Ηλικιωμένων         ποσό 4.500,00 €

ΚΑ.6473.004           Εκδηλώσεις Τράπεζας Αίματος                                               ποσό 2.500,00 €

ΚΑ.6699.005           Προμήθειες ειδών κυλικείου για το ΚΑΠΗ έτους 2020             ποσό 1.300,00 €

από το αυξημένο Αποθεματικό Κεφάλαιο μεταφορά στην πίστωση των Εξόδων:

ΚΑ.6822.001           Προσαυξήσεις ασφαλιστικών ταμείων χρήσης             ποσό 18.800,00 €

Το Συμβούλιο μετά τα παραπάνω και έχοντας υπόψη του τις διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 10 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 55/τ.Α΄/11.03.2020) και την υπ’αριθ.18318/13.03.2020 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών, τις διατάξεις των  Ν.3463/2006 και Ν.3852/2010, την αριθ.1/2020 Απόφαση Δ.Σ. με την οποία ψηφίστηκε ο Προϋπολογισμός, την αριθ.8/2020 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Σικυωνίων, την αριθ.3/2020 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου, την αριθ.50191,32554/ 23.03.2020 εγκριτική Απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου – Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου και την εισήγηση του Προέδρου

                  Α π ο φ α σ ί ζ ε ι   ομόφωνα

Α.         Τροποποιεί τον Προϋπολογισμό της Επιχείρησης οικονομικού έτους 2020, σύμφωνα με την εισήγηση του Προέδρου και συγκεκριμένα ως εξής:

μεταφέρει στο Αποθεματικό Κεφάλαιο από την πίστωση των Εξόδων:

ΚΑ.6413.001           Μεταφορές Μελών ΚΑΠΗ                                                      ποσό 2.500,00 €

ΚΑ.6473.003           Εκδηλώσεις Κέντρου Ανοιχτής Προστασίας Ηλικιωμένων         ποσό 4.500,00 €

ΚΑ.6473.004           Εκδηλώσεις Τράπεζας Αίματος                                               ποσό 2.500,00 €

ΚΑ.6699.005           Προμήθειες ειδών κυλικείου για το ΚΑΠΗ έτους 2020             ποσό 1.300,00 €

από το αυξημένο Αποθεματικό Κεφάλαιο μεταφέρει στην πίστωση των Εξόδων:

ΚΑ.6822.001           Προσαυξήσεις ασφαλιστικών ταμείων χρήσης             ποσό 18.800,00 €

Β.          Εξουσιοδοτεί τον Πρόεδρο να προσκομίσει την παρούσα Απόφαση στην Οικονομική Επιτροπή Δήμου Σικυωνίων, για την έγκρισή της.

 

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 15/2020.

Συντάχθηκε και υπογράφεται.-                                                             

                  Ο Πρόεδρος                                                                                            Τα μέλη

        Ιωάννης Σωτηρόπουλος                                                                      Υπογραφές

Ακριβές απόσπασμα

Κιάτο 31.03.2020

Ο Πρόεδρος

Ιωάννης Σωτηρόπουλος

 

Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη:

 • τις διατάξεις του ν. 3463/2006 (A’114), όπως ισχύει,
 • τις διατάξεις του ν. 3852/2010 (Α’ 87), όπως ισχύει,
 • τις διατάξεις του ν. 4555/2018 (A’133), όπως ισχύει,
 • την 15/2020 (ΩΜ8ΥΟΚΣ9-ΛΞΑ) ανωτέρω απόφαση του ΝΠΙΔ,
 • τη διαλογική συζήτηση των μελών της,

 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

 

Α. Θεωρεί την συνεδρίαση έκτακτη & κατεπείγουσα και του θέματος αυτής, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 77 §6 του ν. 4555/2018, λόγω ανάγκης τήρησης καταληκτικών προθεσμιών.

 

Β. Εγκρίνει ως η  έχει συνταχθεί και υπογραφεί αρμοδίως την 15/2020 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ (ΚΟ.Δ.Ε.ΔΗ.Σ.) με θέμα: «Τροποποίηση Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2020».

 

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 91/2020

Συντάχθηκε και υπογράφεται

Ο Πρόεδρος                                       Τα μέλη

Ακριβές απόσπασμα

Κιάτο 16.04.2020

Ο Πρόεδρος

 

Σπυρίδων Παν. Σταματόπουλος

Print Friendly, PDF & Email