91/2018 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής

Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                        ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤO ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

OIKONOMIKH ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό με αριθμό 13ο/27-03-2018

 

ΑΠΟΦΑΣΗ 91/2018

 

Περίληψη: Αποδοχή δωρεάς αγροτεμαχίου της κας Τζενεράλη Παρασκευής του Πέτρου και ορισμός Συμβολαιογράφου για την σύνταξη απαιτούμενης συμβολαιογραφικής πράξης

 

Στο Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 27η Μαρτίου του έτους 2018, ημέρα της εβδομάδας Τρίτη και ώρα 10:00’ π.μ. συνήλθε σε ΤΑΚΤΙΚΗ δημόσια συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου, υπό την Προεδρία του Δημάρχου κου Σπυρίδωνα Σταματόπουλου, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 3064/23-03-2018 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε και δημοσιεύτηκε νόμιμα σύμφωνα με τις διατάξεις των σχετικών άρθρων του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/07-06-2010). Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο -7- μελών παραβρέθηκαν -6- ήτοι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ
 1. 1.1
Σταματόπουλος Σπυρίδων (Πρόεδρος) 1. Μπουζιάνη Βασιλική
 1. 2.
Κελλάρης Βασίλειος (Αντιπρόεδρος)    
 1. 3.
Μυττάς Ιωάννης    
 1. 4.
Ζάρκος Δημήτριος    
 1. 5.
Αλεξόπουλος Βασίλειος    
 1. 6.
Σπανός Κων/νος    
 

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η ορισθείσα υπάλληλος του Δήμου Σικυωνίων, κα Μπουντή Γεωργία, για την τήρηση των πρακτικών.

ΘΕΜΑ 6ο

 

Στο 6ο θέμα της ημερήσιας διάταξης: «Αποδοχή δωρεάς αγροτεμαχίου της κας Τζενεράλη Παρασκευής του Πέτρου και ορισμός Συμβολαιογράφου για την σύνταξη απαιτούμενης συμβολαιογραφικής πράξης», o Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, κος Σπυρίδων Σταματόπουλος, έθεσε υπ’ όψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής την υπ’ αριθμ. πρωτ. 2833/19.03.2018 αίτηση της κας Τζενεράλη Παρασκευής του Πέτρουμε το συνημμένο σε αυτή τοπογραφικό διάγραμμα εκ των οποίων προκύπτει ότι η προαναφερθείσα τυγχάνει αποκλειστική κύρια, νομέας και κάτοχος ποτιστικού αγρού εκτάσεως τεσσάρων (4) περίπου στρεμμάτων ευρισκομένου στη θέση «Δραγoνέρα» συνορευομένου γύρωθεν με ιδιοκτησίες του Δημήτριου Τζενεράλη, Νικολάου Κόλλια και Ανδρέου Κόλλια.

Εκ του προαναφερθέντος αγρού δηλώνει την πρόθεσή της να δωρίσει προς το Δήμο Σικυωνίων, τμήμα εμβαδού εκατόν σαράντα τριών τετραγωνικών μέτρων και τριάντα επτά εκατοστών (143,37 τ.μ.) εκτός σχεδίου κι εκτός οικισμού της Τοπικής Κοινότητας Λαύκας της Δημοτικής Ενότητας Στυμφαλίας, προκειμένου να κατασκευασθεί σε αυτό αντλιοστάσιο, το οποίο ορίζεται από τετράπλευρο με κορυφές τα σημεία 316, 317, 318, 320 όπως αυτά εμφανίζονται στο συνημμένο τοπογραφικό διάγραμμα, συνταχθέν τον Μάρτιο του 2017.

Οι συντεταγμένες των σημείων φαίνονται στον πίνακα που ακολουθεί:

ΣΗΜΕΙΟ X (m) Y (m)
316 365784.496 4191830.114
317 365776.237 4191822.631
318 365769.840 4191830.863
320 365780.250 4191841.990

Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της:

¨       τις διατάξεις του άρθρου 72 παρ. 1 εδαφ. η του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης»,

¨       την υπ’ αριθμ. πρωτ. 2833/19.03.2018 αίτηση της Τζενεράλη Παρασκευής,

¨       τον υπ’ αριθμ. 36203/30.04.1993 τίτλο ιδιοκτησίας,

¨       το τοπογραφικό διάγραμμα καθώς και

¨       τη διαλογική συζήτηση που ακολούθησε,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Α. Αποδέχεταιτη δωρεά της κας Τζενεράλη Παρασκευής του Πέτρου και συγκεκριμένα αποδέχεται τη δωρεά τμήματος αγροτεμαχίου της, εμβαδούεκατόν σαράντα τριών τετραγωνικών μέτρων και τριάντα επτά εκατοστών (143,37 τ.μ.) εκτός σχεδίου κι εκτός οικισμού της Τοπικής Κοινότητας Λαύκας της Δημοτικής Ενότητας Στυμφαλίας, προκειμένου να κατασκευασθεί σε αυτό αντλιοστάσιο, το οποίο ορίζεται από τετράπλευρο με κορυφές τα σημεία 316, 317, 318, 320 όπως αυτά εμφανίζονται στο συνημμένο τοπογραφικό διάγραμμα, συνταχθέν τον Μάρτιο του 2017 από την Τεχνική Υπηρεσία.

Οι συντεταγμένες των σημείων φαίνονται στον πίνακα που ακολουθεί:

ΣΗΜΕΙΟ X (m) Y (m)
316 365784.496 4191830.114
317 365776.237 4191822.631
318 365769.840 4191830.863
320 365780.250 4191841.990

Β. Εκφράζει τις ευχαριστίες του Δήμου προς την κα Τζενεράλη Παρασκευή για τη δωρεά της και εύχεται την ενέργειά της αυτή να τη μιμηθούν και άλλοι.

Γ. Ορίζει τη Συμβολαιογράφου του Ειρηνοδικείου Σικυώνος, κα Μαρίνα Λεονάρδου-Φίλη, να προβεί στη σύνταξη του απαιτούμενου συμβολαίου δωρεάς εν ζωή.

Δ. Η δαπάνη που θα προκύψει θα βαρύνει την πίστωση του Κ.Α. 02.00.6111.002 για «Αμοιβές Συμβολαιογράφων».

Ε. Εξουσιοδοτείτο Δήμαρχο Σικυωνίων, κο Σπυρίδωνα Σταματόπουλο, για την υπογραφή της Συμβολαιογραφικής Πράξης Δωρεάς Εν Ζωή καθώς και κάθε άλλου συναφούς εγγράφου.

 

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 91/2018

Συντάχθηκε και υπογράφεται

Ο Πρόεδρος

 

 

 

 

Σπυρίδων Σταματόπουλος

ΤΑ ΜΕΛΗ

 1. 1.Κελλάρης Βασίλειος
 2. 2.Μυττάς Ιωάννης
 3. 3.Ζάρκος Δημήτριος
 4. 4.Αλεξόπουλος Βασίλειος
 5. 5.Σπανός Κων/νος

Ακριβές απόσπασμα

Κιάτο 27-03-2018

Print Friendly, PDF & Email