90/2022 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής

Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ
OIKONOMIKH ΕΠΙΤΡΟΠΗ
8η/28 .03. 2022
απόσπασμα πρακτικού
τακτικής συνεδρίασης

αρ. απόφασης 90/2022

15ο θέμα ημερήσιας διάταξης
ΑΣΚΗΣΗ ή ΜΗ ένδικων μέσων κατά της
11/2022 απόφασης Μονομελούς Πρωτοδικείου Κορίνθου
μετά από -γνωμοδότηση-
Στο Κιάτο στο δημοτικό κατάστημα σήμερα Δευτέρα 28η Μαρτίου 2022 και ώρα 11:00’πμ συνήλθε η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Σικυωνίων, σε τακτική συνεδρίαση υπό την προεδρία του Δημάρχου Σικυωνίων κ. Σπυρίδωνα Παν. Σταματόπουλου, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 4102/24.03.2022 έγγραφη πρόσκληση που επιδόθηκε & δημοσιεύτηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις των σχετικών άρθρων του ν.3852/2010 (Α’87) & ν.4555/2018 (Α’133). Η τήρηση των πρακτικών έγινε από την υπάλληλο Χαλκιά Βασιλική. Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο -7- μελών παρευρέθηκαν -6- και αναλυτικά,
παρόντες: -Σταματόπουλος Σ. -Τσολάκος Γ. -Δομετίου Β. -Ζαχαρόπουλος Ν. -Μαστοράκης Δ.
-Σωτηρόπουλος Ι.
απόντες: -Ζάρκος Δ.
Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Σπυρίδων Σταματόπουλος εισηγούμενος το ανωτέρω θέμα, έθεσε υπόψη των μελών την σχετική γνωμοδότηση γνωμοδότηση της ορισθείσας δικηγόρου δυνάμει της 47/2022 απόφασης ΟΕ περί της άσκησης ή μη ένδικων μέσων κατά της 11/2022 απόφασης Μονομελούς Πρωτοδικείου Κορίνθου σε υπόθεση 95/ΤΜ95/02.09.2020 έφεσης του Δήμου Σικυωνίων κατά αγωγής του ΓΑΛΑΝΗ ΓΕΩΡΓΙΟΥ.

Η Οικονομική Επιτροπή, αφού έλαβε υπόψη:
 τις διατάξεις του ν. 3463/2006 (A’114), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει,
 τις διατάξεις του άρθρου 72 του ν. 3852/2010 (Α’ 87), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει,
 τις διατάξεις του ν. 4555/2018 (A’133), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει,
 την 95/ΤΜ95/02.09.2020 έφεση,
 την 11/2022 απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Κορίνθου,
 την 47/2022(ΨΚΦΩΩ1Θ-ΩΚΖ) απόφαση ΟΕ
 την σχετική γνωμοδότηση της ορισθείσας δικηγόρου Λιακοπούλου Αγγελικής.
 τη διαλογική συζήτηση των μελών της,
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Τη ΜΗ άσκηση ένδικων μέσων κατά της 11/2022 απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Κορίνθου, σε υπόθεση 95/ΤΜ95/02.09.2020 έφεσης του Δήμου Σικυωνίων κατά αγωγής του ΓΑΛΑΝΗ ΓΕΩΡΓΙΟΥ, σύμφωνα με τα όσα αναφέρονται στη σχετική γνωμοδότηση δικηγόρου.

η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 90/2022
συντάχθηκε & υπογράφεται
ο πρόεδρος τα μέλη
ακριβές απόσπασμα
Κιάτο 28.03.2022
ο πρόεδρος

Σπυρίδων Παν. Σταματόπουλος

Print Friendly, PDF & Email