90/2021 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής

Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                                                                        

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                                                                                                           

OIKONOMIKH ΕΠΙΤΡΟΠΗ

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ

10ης/12.04.2021

ΤΑΚΤΙΚΗΣΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

   
Αρ. Απόφασης 90/2021   8ο θέμα ημερήσιας διάταξης  

Έγκριση της 50/2021 σε ορθή επανάληψη απόφασης Δημάρχου, ορισμού δικηγόρου για άσκηση πρόσθετης παρέμβασης στην από 11/3/2021 αίτηση αναστολής της «Αντώνιος Σίδερης-Κων/νος Κωνσταντινίδης»  κατά της 413/2021 απόφασης της Αρχής Εκδίκασης Προδικαστικών Προσφυγών.

Στο Κιάτο στο δημοτικό κατάστημα σήμερα Δευτέρα 12η Απριλίου 2021 και ώρα 10:00’πμ συνήλθε η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Σικυωνίων, σε τακτική συνεδρίαση, υπό την Προεδρία του Δημάρχου κ. Σπυρίδωνα Παν. Σταματόπουλου, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 3378/08.04.2021 έγγραφη πρόσκληση, που επιδόθηκε & δημοσιεύτηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις των σχετικών άρθρων του ν.3852/2010 (Α’87) & ν.4555/2018 (Α’133). Εκ των προσκληθέντων προέδρων Κοινοτήτων δεν παρευρέθηκε κανείς. Η τήρηση των πρακτικών έγινε από την υπάλληλο Χαλκιά Βασιλική. Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο -7- μελών παρευρέθηκαν -6- και αναλυτικά,

 

παρόντες: 1.Σταματόπουλος Σπ. 2.Τσολάκος Γεώργιος 3.Σώκος Δημήτριος 4.Σωτηρόπουλος Ιωάνν.
  5. Ζάρκος Δημήτριος 6. Ρουμπέκας Γεώργιος    
απόντες: 1.Λέγγας Μάρκος      

 

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Σπυρίδων Παν. Σταματόπουλος εισηγούμενος το θέμα, έθεσε υπόψη των μελών την 50/2021 απόφαση Δημάρχου, με την οποία ορίζει τη δικηγόρο πρωτοδικείου Κορίνθου κα Σοφία Παπαδοπούλου προκειμένου ν’ ασκήσει στ’ όνομα και για λογαριασμό του Δήμου Σικυωνίων πρόσθετη παρέμβαση κατά του οικονομικού φορέα  «Αντώνιος Σίδερης-Κων/νος Κωνσταντινίδης» ο οποίος έχει ασκήσει την από 11/3/2021 αίτηση αναστολής κατά της υπ’ αριθμ. 413/2021 απόφασης της Αρχής Εκδίκασης Προδικαστικών Προσφυγών (2ο κλιμάκιο) και υπέρ της ως άνω αναφερόμενης αρχής προς το σκοπό της απόρριψης της ως άνω αίτησης αναστολής, καθώς επίσης να παραστεί και να εκπροσωπήσει τον ως άνω φορέα κατά τη συζήτηση του υποβληθέντος αιτήματος προσωρινής διαταγής.

 

Ακολούθως δε, ανέφερε πως, δεδομένου ότι η ως άνω απόφαση ελήφθη από το Δήμαρχο, σύμφωνα με τις διατάξεις του κατεπείγοντος, χρήζει έγκρισης από την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου μας και κάλεσε την Επιτροπή να αποφασίσει σχετικά.

 

Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της:

  • τις διατάξεις του ν. 3463/2006 (A’114), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει,
  • τις διατάξεις του άρθρου 72 του ν. 3852/2010 (Α’ 87), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει,
  • τις διατάξεις του ν. 4555/2018 (A’133), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει,
  • την 89/2021 (ΩΚΘ4Ω1Θ-ΓΡΣ) απόφαση ΟΕ,
  • την σχετική γνωμοδότηση,
  • την 50/3059/30.03.2021 (9Ω6ΑΩ1Θ-ΞΤ6) σε ορθή επανάληψη απόφαση Δημάρχου,
  • την 202/3372/08.04.2021 (6ΖΓΘΩ1Θ-ΕΝ5)ΑΑΥ
  • την 205/3528/12.04.2021 (Ψ2ΔΘΩ1Θ-ΙΟΛ)ΑΑΥ
  • τη διαλογική συζήτηση των μελών της,

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

 

Α. Εγκρίνει την ασκήσει στ’ όνομα και για λογαριασμό του Δήμου Σικυωνίων πρόσθετης παρέμβασης κατά του οικονομικού φορέα  «Αντώνιος Σίδερης-Κων/νος Κωνσταντινίδης» ο οποίος έχει ασκήσει την από 11/3/2021 αίτηση αναστολής κατά της υπ’ αριθμ. 413/2021 απόφασης της Αρχής Εκδίκασης Προδικαστικών Προσφυγών (2ο κλιμάκιο) και υπέρ της ως άνω αναφερόμενης αρχής προς το σκοπό της απόρριψης της.

 

Β. Εγκρίνει ως έχει την 50/2021 σε ορθή επανάληψη απόφαση Δημάρχου που ορίζει τη δικηγόρο πρωτοδικείου Κορίνθου κα Σοφία Παπαδοπούλου προκειμένου ν’ ασκήσει στ’ όνομα και για λογαριασμό του Δήμου Σικυωνίων πρόσθετη παρέμβαση κατά του οικονομικού φορέα  «Αντώνιος Σίδερης-Κων/νος Κωνσταντινίδης» ο οποίος έχει ασκήσει την από 11/3/2021 αίτηση αναστολής κατά της υπ’ αριθμ. 413/2021 απόφασης της Αρχής Εκδίκασης Προδικαστικών Προσφυγών (2ο κλιμάκιο) και υπέρ της ως άνω αναφερόμενης αρχής προς το σκοπό της απόρριψης της ως άνω αίτησης αναστολής, καθώς επίσης να παραστεί και να εκπροσωπήσει τον ως άνω φορέα κατά τη συζήτηση του υποβληθέντος αιτήματος προσωρινής διαταγής.

 

Η αμοιβή της δικηγόρου για τα ανωτέρω ανέρχεται στο ποσό των 291,40€ σύμφωνα με την 202/2021 ΑΑΥ και 211,42€ σύμφωνα με την 205/2021 ΑΑΥ.

 

 

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 90/2021

Συντάχθηκε και υπογράφεται

Ο Πρόεδρος                                         Τα μέλη

Ακριβές απόσπασμα

Κιάτο 12.04.2021

Ο Πρόεδρος

 

Σπυρίδων Παν. Σταματόπουλος

 

Print Friendly, PDF & Email