90/2021 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου

Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

 

Από το πρακτικό της 8ης/7-06-2021  ΤΑΚΤΙΚΗ   Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου

( με τηλεδιάσκεψη)

Αρ. Απόφασης:  90/2021

Περίληψη: «Τροποποίηση ρυμοτομικού σχεδίου για άρση και επανεπιβολή ρυμοτομικής απαλλοτρίωσης στο  Ο.Τ. 59 του Ρυμοτομικού σχεδίου Κιάτου».

 

Στο  Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 7η  του μηνός Ιουνίου  έτους 2021 ημέρα Δευτέρα    και ώρα 20:30  συνήλθε σε  Τ α κ τ ι κ ή    Σ υ ν ε δ ρ ί α σ η   (με Τηλεδιάσκεψη) το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Σικυωνίων, μετά την  αριθ. 5537/3-6-2021, έγγραφη πρόσκληση, του Προέδρου κ. Σκαρμούτσου Νικολάου, η οποία  επιδόθηκε (σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 άρθρο 67, όπως αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 74 του Ν.4555/2018 σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 10 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΠΝΠ) «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοιού Covid-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής τους» (ΦΕΚ Α΄ 55/11-03-2020) ,  τις υπ’αριθμ.πρωτ.18318/13-03-2020 και  αριθ. 40/2020 εγκυκλίους του Υπουργείου εσωτερικών) καθώς και τις αριθ. 426/13-11-2020 εγκυκλίου  σε κάθε ένα Δημοτικό Σύμβουλο και στο Δήμαρχο, ο οποίος και παραβρέθηκε.

Ακολούθως διαπιστώθηκε η ύπαρξη απαρτίας, διότι σε σύνολο  27 μελών, βρέθηκαν παρόντα  24 μέλη δηλαδή :

                                                                           ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ  ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ

ΠΑΡΟΝΤΕΣ :

1. Σκαρμούτσος Νικόλαος 2. Τσολάκος Γεωργιος 3. Σώκος Δημήτριος 4. Ζάρκος Δημήτριος 
5. Δομετίου Βασίλειος 6. Τσιόγκας Νικόλαος                         7. Μπουζιάνη-Τσαντίλα Β 8. Μυττάς Ιωάννης   
9. Κουτρέτσης Σπυρίδων

 

10. Θελερίτης Γεώργιος  11. Σωτηρόπουλος Ιωάννης 12. Σαρχάνης Κων/νος
13. Φιακάς Παναγιώτης  14.Aλεξόπουλος Βασίλειος 15. Ζαχαρόπουλος Νικόλαος 16. Γκούμας Σταμάτιος
17. Γαλάνης Βασίλειος 18.  Παπαγεωργίου Δημήτριος

 

19. Μαστοράκης Δημήτριος 20. Κατσιμπούλας Αντώνιος
21. Μπακόλιας Παναγιώτης  22. Παπαβασιλείου Νικόλαος  23.Χουσελάς  Ευάγγελος 24. Νανοπουλος Βασιλειος
 

ΑΠΟΝΤΕΣ:  

     
  1. Λέγγας Μάρκος 2. Ρουμπέκας Γεώργιος 3.Συριάνος Κων/νος                         
       
ΠΡΟΕΔΡΟΙ  ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ

 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ:

 

     
 ΑΠΟΝΤΕΣ : 1. Λεονάρδου Α. (Σικυώνος- Κιάτου) 2. Σπυρόπουλος Ι. (Διμηνιού) 3. Στάθης Σ. (Μεγ. Βάλτου)
4. Μπεκιάρης Δ. (Φενεού) 5. Κοτούλας  Γεωργ.(Μουλκίου) 6. Τυρλής Α. (Λαλιωτίου) 7. Δρίμας Ι. (Δροσοπηγής)
8. Μαγκλάσης Χρ. (Αρχ. Σικυώνα) 9. Μιχόπουλος  Ιωαν. (Κ. Διμηνιού 10. Παπαγεωργόπουλος Νικ.      (Κεφαλαρίου) 11.Μηλιώτης Γ. (Μικ. Βάλτου)
12. Σκούπας Α. (Μποζικών) 13. Ρήγας Ι. (Βελίνας) 14. Τρίμης Αναστάσιος (Κλημεντίου) 15. Παναγόπουλος (Πανοράματος)
16. Νικολάου Ν. (Σουλίου) 17. Ράπτης Ν. (Καισαρίου) 18. Κοτσίρης Β. (Στενού) 19.Σταθακοπουλος Κ.(Παραδεισίου)
20.Καρατζάς Σ. (Στυμφαλίας) 21. Καλαντζής Π. (Γονούσας) 22. Παπακωνσταντίνου Η.(Τιτάνης) 23. Παπουτσής Α. (Αρχ. Φενεού)
24. Κουλούκης Σ. (Μεσινού) 25. ΡαφτόπουλοςΚ. (Κρυονερίου) 26. Γκορίτσας Δ. (Ματίου) 27. Σελέκος Κ. (Καλλιάνων)
28. Τζελέπης Δ. (Ψαρίου) 29. Τζιώρης Γ. (Μοσιάς) 30. Δρόλιας Πανταζής-Παντελής  (Κυλλήνης) 31. Τσετσώνης Π. (Κ. Ταρσού)
32. Παπαδόπουλος Θεοδόσιος  (Ασπροκάμπου) 33.Αθανασούλης Ι. (Λαύκας) 34. Στριφτόμπολας  Αργ. (Γκούρας)
35. Ραφτόπουλος Παν. (Πασίου) 36. Δεδάκης Σ. (Καστανέας)  
ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ :  Ο Δημοτικός Σύμβουλος  κ. Νικ. Παπαβασιλείου αποχώρησε κατά την συζήτηση του 1ου θέματος  

 

Στην συνεδρίαση παρευρέθηκε η τακτική υπάλληλος κ. Ειρήνη Π. Πρόβου για την τήρηση των πρακτικών.

 

Θέμα  2ο    ημερήσιας διάταξης

 

  Στο 2ο θέμα της ημερήσιας διάταξης με τίτλο: «Τροποποίηση ρυμοτομικού σχεδίου για άρση και επανεπιβολή ρυμοτομικής απαλλοτρίωσης στο  Ο.Τ. 59 του Ρυμοτομικού σχεδίου Κιάτου», ο Πρόεδρος

του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Σκαρμούτσος Νικόλαος, εισηγούμενος το θέμα έθεσε υπόψη του Συμβουλίου :

 

Α.   Την  αριθ.156/2012 απόφαση του Τριμελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Κορίνθου και  την αριθ.

       673/ 2017 Απόφαση του Σ τ Ε (Τμήμα Ε’),

 

Β.  Την από 1-6-2021 εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολεοδομίας του Δήμου η οποία έχει ως ακολούθως:

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

& ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ

Γ. Γεννηματά 2

202 00, Κιάτο

Πληροφορίες: Κ. Πέππα

Τηλ. 27423-60104

Fax  27420-23562

 

 

Κιάτο, 01/06/2021

Αρ. Πρωτ.: Δ/Υ

 

ΠΡΟΣ:

 

1.     Επιτρ. Ποιότητας Ζωής Δ. Σικυωνίων

 

2.     Κοινότητα Κιάτου

 

3.     Δημοτικό Συμβούλιο Σικυωνίων

 

Θέμα: «Τροποποίηση ρυμοτομικού σχεδίου για άρση και επανεπιβολή ρυμοτομικής απαλλοτρίωσης στο Ο.Τ. 59 του Ρυμοτομικού σχεδίου Κιάτου.»

 

Σχετ: 1. Οι με αρ. πρωτ. 11945/04.10.2019 και 2205/06.03.2020 αιτήσεις.

 1. Η 156/2012 απόφαση του Τριμελούς Πρωτοδικείου Κορίνθου
 2. Η 673/2017 Απόφαση ΣτΕ (Τμήμα Ε’)
 3. Ο ν. 4067/2012 (ΦΕΚ 79Α/9-4-2012),
 4. Ο ν. 4315/2014,
 5. Ο ν. 4759/2020,
 6. Ο ν. 4787/2021 (άρ. 20),
 7. Η 2/2010 πράξη αναλογισμού αποζημιώσεων ρυμοτομούμενων ιδιοκτησιών στο Ο.Τ. 59 στο Κιάτο (αρ. πρωτ. οικ. 4093/19.05.2010 της Δ/νσης ΧΩ.ΠΟ.ΠΕ Ν. Κορινθίας)
 8. Το σύνολο της διαδικασίας που έχει λάβει χώρα ως σήμερα

Με την οικ. 9293/3-11-92 (ΦΕΚ 1345/Δ/92) απόφαση Νομάρχη Κορινθίας αναθεωρήθηκε το ρυμοτομικό σχέδιο Κιάτου και προβλέφθηκε μεταξύ άλλων δέσμευση οικοπέδου για κοινωφελή χρήση Τελωνείου και δημιουργία πεζοδρόμου στο Ο.Τ. 59. Μετά την παρέλευση 17 ετών, κατά τα οποία η αναγκαστική απαλλοτρίωση του εν λόγω ακινήτου δεν συντελέσθηκε, οι ιδιοκτήτες του ακινήτου άσκησαν αίτηση ενώπιον του Τριμελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Κορίνθου για την ακύρωση αυτής και την αποδέσμευση της ιδιοκτησίας τους. Με την 156/2012 απόφασή του, το Τριμελές Διοικητικό Πρωτοδικείο Κορίνθου δέχτηκε την προσφυγή και αναγνώρισε ότι συντρέχουν οι προϋποθέσεις για την υποχρεωτική άρση της επίδικης ρυμοτομικής απαλλοτρίωσης και του επίδικου ρυμοτομικού βάρους. Η απόφαση κατέστη αμετάκλητη με την 673/2017 απόφαση ΣτΕ (Τμήμα Ε’).

 

Εν συνεχεία, με την υπ’ αρ. πρωτοκ. 11945/07.11.2019 αίτηση τους προς το Δήμο Σικυωνίων και την υπ’ αρ. πρωτοκ. 2205/06.03.2020 συμπληρωματική αίτηση, υπεβλήθησαν φάκελοι δικαιολογητικών για την τροποποίηση του σχεδίου πόλης Κιάτου, στο Ο.Τ. 59, κατ’ εφαρμογή της ανωτέρω απόφασης.

Στο άρ. 32 του Ν. 4067/2012 (ΦΕΚ 79Α/9-4-2012), που εφαρμόζεται εν προκειμένω λαμβανομένων υπ’ όψιν των διατάξεων του άρθρου 20 Ν. 4787/2021, προβλέπεται ότι: «Η τροποποίηση εγκεκριμένων ρυμοτομικών σχεδίων σε συμμόρφωση δικαστικής απόφασης για την άρση ρυμοτομικής απαλλοτρίωσης ή δέσμευσης γίνεται με υποβολή σχετικού αιτήματος στον οικείο δήμο ή την αρμόδια υπηρεσία από τον ιδιοκτήτη του ακινήτου στο οποίο ανακλήθηκε ή ήρθη η απαλλοτρίωση ή δέσμευση, εφόσον αιτείται ο ιδιοκτήτης την τροποποίηση εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου, χωρίς να απαιτείται η έκδοση σχετικής διαπιστωτικής απόφασης και συνοδεύεται υποχρεωτικά από τα στοιχεία α’και β’ της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου και από τη δικαστική απόφαση του αρμόδιου δικαστηρίου.» Στο ίδιο άρθρο αναφέρεται ότι: «Ο οικείος δήμος ή ο κατά περίπτωση αρμόδιος για την απαλλοτρίωση φορέας κατ’ εξαίρεση δύναται να εισηγηθεί εκ νέου επιβολή της ανακληθείσας ή αρθείσας ρυμοτομικής απαλλοτρίωσης ή δέσμευσης του χώρου για τον ίδιο και μόνο σκοπό, μόνο εφόσον συντρέχει η πρόθεση και οικονομική δυνατότητα του οικείου δήμου ή άλλου αρμόδιου φορέα για την άμεση καταβολή της προσήκουσας αποζημίωσης στους δικαιούχους, η οποία αποδεικνύεται με την εγγραφή αυτής σε ειδικό κωδικό στον προϋπολογισμό του οικείου δήμου ή του εκάστοτε αρμόδιου φορέα, και μόνον στις ακόλουθες περιπτώσεις:

α) το ακίνητο αποτελεί τμήμα και δεν καλύπτει ολόκληρη την απαιτούμενη έκταση του προβλεπόμενου κοινόχρηστου ή κοινωφελούς χώρου με αποτέλεσμα μέσω της άρσης να επέρχεται απώλεια του αρχικού σκοπού του χώρου, ή

β) το ακίνητο δεσμεύτηκε για τη δημιουργία κοινόχρηστου χώρου εκ της αρχικής εγκρίσεως του ρυμοτομικού σχεδίου και όχι εκ μεταγενέστερης τροποποιήσεως αυτού, ή

γ) ο κοινόχρηστος χώρος προβλέπεται επιπρόσθετα στη θέση αυτή από ΓΠΣ, ΣΧΟΟΑΠ, ΤΧΣ, ΕΧΣ ή άλλο ίδιου επιπέδου σχεδιασμό.»

Πάγια θέση της Τεχνικής Υπηρεσίας είναι η προστασία και διατήρηση των κοινόχρηστων και κοινωφελών χώρων, διότι διαφορετικά καταστρατηγείται ο πολεοδομικός σχεδιασμός, επιφέροντας άμεσες, αλλά και μακροπρόθεσμες δυσμενείς επιπτώσεις στο οικιστικό περιβάλλον και την ανάπτυξη της πόλης. Οι κοινόχρηστοι χώροι αποτελούν βασικό και αναγκαίο στοιχείο της ποιότητας του κοινωνικού βίου των πολιτών και εκδήλωσης της κοινωνικής φύσης του ανθρώπου. Η δημιουργία και προστασία τους συνδέονται, αρρήκτως, με την πολεοδομική πολιτική. Προβλεπόμενοι από τα εγκεκριμένα σχέδια πόλεως κοινόχρηστοι χώροι αποτελούν σημαντικά λειτουργικά στοιχεία της πολεοδομικής ενότητας. Η διατήρηση των κοινόχρηστων χώρων ως ερμηνεία του Συντάγματος (α. 24§2) αποτρέπει την ανεπίτρεπτη επιδείνωση των όρων διαβίωσης των κατοίκων. Με αυτήν την άποψη τάσσεται και η νομολογία (με την ολομέλεια του ΣτΕ 2002/2003, 3982/2009) στηριζόμενη στην αρχή του θετικού ισοζυγίου, ότι δηλαδή η ανάπλαση του πολεοδομικού σχεδιασμού δεν μπορεί να συνεπάγεται στη μείωση των άνωθεν. Η αρχή του πολεοδομικού ή οικιστικού κεκτημένου, σύμφωνα με την πάγια νομολογία του Σ.τ.Ε. θεμελιώνεται στην υψηλού βαθμού συνταγματική προστασία που παρέχει το άρ. 24 και προβλέπει ότι οι τροποποιήσεις πολεοδομικών ρυθμίσεων πρέπει να αποβλέπουν στη βελτίωση των όρων διαβίωσης ενώ, όσες συνεπάγονται υποβάθμισή τους, κρίνονται ανεφάρμοστες ως αντισυνταγματικές.

 

Εν προκειμένω και κατόπιν των ανωτέρω, ο Δήμος οφείλει να προστατεύσει τον κοινόχρηστο χώρο (προβλεπόμενο πεζόδρομο), με τα μέσα που του παρέχει η ισχύουσα νομοθεσία. Παρά τη διαφωνία μας με την άρση του κοινωφελούς χαρακτήρα, οι προαναφερθείσες δικαστικές αποφάσεις αναγκάζουν το Δήμο Σικυωνίων στην άρση ρυμοτομικής απαλλοτρίωσης του κοινωφελούς χώρου στο Ο.Τ. 59. Παρέχεται όμως νομοθετικά η δυνατότητα επανεπιβολής ρυμοτομικής απαλλοτρίωσης σε τμήμα του ανωτέρω ακινήτου, επιφάνειας 285,02 τ.μ., το οποίο από το εγκεκριμένο ρυμοτομικό σχέδιο έχει χαρακτηριστεί ως πεζόδρομος. Για τη διατήρηση του πεζοδρόμου απαιτείται η καταβολή της προσήκουσας αποζημίωσης στους ιδιοκτήτες του οικοπέδου, το ποσόν της οποίας υπολογίζεται ως εξής:

 

Βάσει του Φύλλου Υπολογισμού Αξίας Ακινήτου που συντάχθηκε την 03.04.2020 από τη συμβολαιογράφο Σικυώνος Αγγελική Γιαμπουράνη – Ιωάννου (επισυνάπτεται), η αξία του όλου οικοπέδου, επιφάνειας 723,19 τ.μ., ανέρχεται σε 195.568,24 €. Ως εκ τούτου, η αξία ανά τετραγωνικό μέτρο ανέρχεται σε 195.568,24 / 723,19 = 270,42 € / τ.μ.

 

Μέρος αυτής αφορά σε αυταποζημίωση της ιδιοκτησίας λόγω ρυμοτομίας. Σύμφωνα με την 2/2010 πράξη αναλογισμού αποζημιώσεων ρυμοτομούμενων ιδιοκτησιών στο Ο.Τ. 59 στο Κιάτο (αρ. πρωτ. οικ. 4093/19.05.2010 της Δ/νσης ΧΩ.ΠΟ.ΠΕ Ν. Κορινθίας),  η αυταποζημίωση της ιδιοκτησίας αφορά σε 50,36 + 71,04 = 121,40 τ.μ.

 

Η λοιπή επιφάνεια προς αποζημίωση ανέρχεται σε 163,62 τ.μ. Λαμβάνοντας υπόψη την ανά τετραγωνικό μέτρο αξία του οικοπέδου, όπως αυτή αναφέρθηκε παραπάνω, η προσήκουσα αποζημίωση που θα πρέπει να καταβληθεί στους ιδιοκτήτες του οικοπέδου για τη διατήρηση του προβλεπόμενου από το σχέδιο πεζοδρόμου ανέρχεται σε 163,62 * 270,42 = 44.246,12 €.

 

Υπόχρεοι καταβολής της αποζημίωσης που αφορά στα 163,62 τ.μ. είναι οι όμοροι ιδιοκτήτες και τα τετραγωνικά προς αποζημίωση που αναλογούν στον καθέναν εξ αυτών αναφέρονται στην 2/2010 πράξη αναλογισμού. Για τη διατήρηση του πεζοδρόμου, ο Δήμος Σικυωνίων θα πρέπει να καταβάλει το σύνολο της αποζημίωσης στους δικαιούχους και, μετά την κύρωση της πράξης αναλογισμού, να διεκδικήσει τα χρήματα αυτά από τους υπόχρεους. Η υποχρέωση του Δήμου για την άμεση καταβολή της προσήκουσας αποζημίωσης στους δικαιούχους αναφέρεται στο προεκτεθέν άρ. 32 του Ν. 4067/2012 (ΦΕΚ 79Α/9-4-2012).

 

Στον προϋπολογισμό τρέχοντος έτους του Δήμου Σικυωνίων έχει προβλεφθεί στον Κ.Α. 02.30.7111.003 με τίτλο «Απαλλοτριώσεις (Αποζημιώσεις δικαιούχων που θα προκύψουν από κυρωμένες Πράξεις Εφαρμογής στη Δ.Ε. Σικυωνίων {Επιστροφή Δανείου από Τ.Π. & Δανείων}» πίστωση ποσού 444.331,90€.

 

Ωστόσο, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, απαιτείται η εγγραφή του ποσού αποζημίωσης των ιδιοκτητών του ακινήτου σε ειδικό κωδικό του προϋπολογισμού, προκειμένου να προχωρήσει η διαδικασία τροποποίησης και να αποζημιωθούν οι ιδιοκτήτες, σε τμήμα του ακινήτου των οποίων επανεπιβάλλεται ρυμοτομική απαλλοτρίωση.

 

Με την από 31.05.2021 συνεδρίαση και την 139/2021 απόφασή της, η Οικονομική Επιτροπή εισηγήθηκε προς το Δημοτικό Συμβούλιο την τροποποίηση του προϋπολογισμού τρέχοντος έτους και στον Κ.Α. 02.30.7111.004 των εξόδων «Αποζημίωση των ιδιοκτητών του ακινήτου που είχε δεσμευτεί στο Ο.Τ. 59 του ρυμοτομικού σχεδίου Κιάτου, για τη μερική επανεπιβολή ρυμοτομικής απαλλοτρίωσης κατόπιν δικαστικής απόφασης» δημιούργησε νέα πίστωση προερχόμενη από Επιστροφή Δανείου από Τ.Π. & Δανείων. Η ως άνω απόφαση εγκρίθηκε με την υπ’ αριθμ. απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Σικυωνίων.

 

Κατόπιν των παραπάνω εισηγούμαστε:

Τη λήψη νέας απόφασης για την τροποποίηση του ρυμοτομικού σχεδίου Κιάτου στο Ο.Τ. 59 σε συμμόρφωση της 156/2012 απόφασης του Τριμελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Κορίνθου και της 673/2017 Απόφασης ΣτΕ (Τμήμα Ε’), με παράλληλη επανεπιβολή της ρυμοτομικής απαλλοτρίωσης στον προβλεπόμενο πεζόδρομο και καταβολή της προσήκουσας αποζημίωσης στους ιδιοκτήτες του εν λόγω ακινήτου από τον ειδικό Κ.Α. 02.30.7111.004 του προϋπολογισμού τρέχοντος έτους.

 

Συνημμένα:

 1. Η 156/2012 δικαστική απόφαση
 2. Απόσπασμα ρυμοτομικού σχεδίου Κιάτου

Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης

Τεχνικών Υπηρεσιών & Πολεοδομίας

Παπαβασιλείου Βασίλειος

Πολ/κός Μηχ/κός ΠΕ3

 

Γ. Την αριθ.11/2021 απόφαση του Συμβουλίου της Κοινότητας Σικυώνος – Κιάτου η οποία  έχει ως ακολούθως:

 

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Κ. ΣΙΚΥΩΝΟΣ – ΚΙΑΤΟΥ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το πρακτικό της αριθμ. 05 / 04-06-2021 ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑΣ συνεδρίασης του συμβουλίου της κοινότητας Σικυώνος – Κιάτου.

 

Αριθ. Γνωμοδότησης:   11 / 2021

 

     ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Τροποποίηση ρυμοτομικού σχεδίου για άρση και επανεπιβολή ρυμοτομικής απαλλοτρίωσης στο    Ο.Τ. 59 του Ρυμοτομικού σχεδίου Κιάτου.

 

Στο Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα 04 Ιουνίου 2021, ημέρα της εβδομάδος Παρασκευή και ώρα 16:00, συνήλθε σε ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ συνεδρίαση το συμβούλιο της κοινότητας Σικυώνος – Κιάτου, ύστερα από τηλεφωνική πρόσκληση του Προέδρου, σύμφωνα με την από 11-03-2020 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (Φ.Ε.Κ.55 / 11-03-2020). Ακολούθως διαπιστώθηκε ότι υπάρχει απαρτία, γιατί σε σύνολο 7 μελών παραβρέθηκαν 6 μέλη δηλαδή:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                                          ΑΠΟΝΤΕΣ

 1. ΛΕΟΝΑΡΔΟΥ Αναστάσιος (Πρόεδρος) 1. ΛΙΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
 2. ΚΟΛΟΒΙΝΟΣ Παναγιώτης
 3. ΣΠΟΥΛΟΣ Ιωάννης
 4. ΛΑΜΠΡΟΥ Χαρίλαος
 5. ΒΟΓΙΑΤΖΗΣ Γεώργιος
 6. ΑΔΑΜΗΣ Δημήτριος

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε ο τακτικός υπάλληλος του Δήμου Σικυωνίων Καλπαξής Ηλίας για την τήρηση των πρακτικών.

 

Θέμα 2ο

 

Στο 2ο θέμα της ημερήσιας διάταξης με τίτλο: «Τροποποίηση ρυμοτομικού σχεδίου για άρση και επανεπιβολή ρυμοτομικής απαλλοτρίωσης στο Ο.Τ. 59 του Ρυμοτομικού σχεδίου Κιάτου», ο πρόεδρος ανέφερε στα μέλη του συμβουλίου ότι η συνεδρίαση γίνεται εκτάκτως και κατεπειγόντως προς επίσπευση των διαδικασιών, έθεσε υπόψη τους την από νέα 01-06-2021 εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολεοδομίας του Δήμου που αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της γνωμοδότησης αυτής και τους κάλεσε να αποφασίσουν σχετικά.

Το Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη του τα παραπάνω εκτεθέντα, την ισχύουσα νομοθεσία και μετά από διαλογική συζήτηση.

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ

Αποδέχεται το κατεπείγον της συνεδρίασης & τη συζήτηση του εν λόγω θέματος, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3 άρθρο 88 του Ν. 3852/2010 (Φ.Ε.Κ. 87 Α’) όπως ισχύει.

 

ΓΝΩΜΟΔΟΤΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την τροποποίηση του ρυμοτομικού σχεδίου Κιάτου στο Ο.Τ. 59 σε συμμόρφωση της 156/2012 απόφασης του Τριμελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Κορίνθου και της 673/2017 Απόφασης ΣτΕ (Τμήμα Ε’), με παράλληλη επανεπιβολή της ρυμοτομικής απαλλοτρίωσης στον προβλεπόμενο πεζόδρομο και καταβολή της προσήκουσας αποζημίωσης στους ιδιοκτήτες του εν λόγω ακινήτου από τον ειδικό Κ.Α. 02.30.7111.004 του προϋπολογισμού τρέχοντος έτους.

 

Συντάχθηκε και υπογράφεται.

Η παρούσα γνωμοδότηση έλαβε αυξ. αρ.:  11 / 2021

Ο Πρόεδρος                 Τα Μέλη

Ακριβές Απόσπασμα

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΛΕΟΝΑΡΔΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

 

 

Δ . Την αριθ.12/2021 απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής η οποία έχει ως ακολούθως:

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                           ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ  ΖΩΗΣ

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ  από το πρακτικό με αριθμό   4    /  07  –  06  –  2021

 

                                                                 Αριθμός  Απόφασης:    12  /  2021

 

ΘΕΜΑ: 2ον     << Τροποποίηση ρυμοτομικού σχεδίου για άρση και επανεπιβολή  ρυμοτομικής

                  απαλλοτρίωσης στο Ο. Τ 59 του ρυμοτομικού σχεδίου Κιάτου.>>

 

Στο  Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την    7ην  Ιουνίου του έτους  2021  ημέρα της εβδομάδας  Δευτέρα  και ώρα 10:00  π. μ.  συνήλθε σε τακτική  δημόσια συνεδρίαση, υπό την Προεδρία  του κ.  Σταματόπουλου  Σπυρίδωνα (Προέδρου της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής και νυν  Δημάρχου),  ύστερα από την υπ’ αριθμ.  5426/02-06-2021  έγγραφη  πρόσκληση του Προέδρου κ. Σταματόπουλου Σπυρίδωνα (Δημάρχου), που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις  των  παρ. 1  και  4 του άρθρου 74 του Ν. 4555/2018 {Πρόγραμμα ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι »}  (ΦΕΚ 133/19-07-2018) σε κάθε ένα μέλος  ξεχωριστά.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο -7- μελών παραβρέθηκαν παρόντα     –   5 –   ήτοι:

              ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                     ΑΠΟΝΤΕΣ

 

1.- Σπυρίδων  Σταματόπολος  (Πρόεδρος)                          1.- Βασιλική Μπουζιάνη-Τσαντίλα    (Μέλος)

2.- Δημήτριος  Σώκος            (Αντιπρόεδρος)                      2.- Σταμάτιος  Γκούμας                     (Μέλος)

3 .-Νικόλαος   Σκαρμούτσος     (Μέλος)                               3.- Λεονάρδου Αναστάσιος Πρόεδρος Σικυώνος (Κιάτου)

4.- Κων/νος    Σαρχάνης           (Μέλος)                                     (Αν και κλήθηκαν νόμιμα δεν παρευρέθηκαν)

5.- Αντώνιος   Κατσιμπούλας    (Μέλος)

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και ο ορισθείς υπάλληλος του Δήμου Σικυωνίων Λαλιώτης Γεώργιος,  για την τήρηση των πρακτικών

 

Θέμα   2ον    ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ  ΔΙΑΤΑΞΗΣ

 

 

            Ο  Πρόεδρος της Επιτροπής  Ποιότητας Ζωής,  εισηγούμενος το 2ν θέμα  της ημερήσιας διάταξης, με θέμα «Τροποποίηση ρυμοτομικού σχεδίου για άρση και επανεπιβολή  ρυμοτομικής απαλλοτρίωσης στο Ο. Τ 59 του ρυμοτομικού σχεδίου Κιάτου» ανέφερε τα  εξής:

 

Η Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολεοδομίας  του Δήμου μας, μας υπέβαλε την από 18-05-2020   εισήγησή της σχετικά με το προαναφερόμενο θέμα όπου αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα  της παρούσας απόφασης, σχετικά με τη λήψη απόφασης για την τροποποίηση του ρυμοτομικού σχεδίου Kιάτου  στο Ο.Τ. 59 σε συμμόρφωση της 156/2012 απόφασης του Τριμελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Κορίνθου και της  673/2017 Απόφασης ΣτΕ (Τμήμα Ε΄), με παράλληλη επανεπιβολή της  ρυμοτομικής απαλλοτρίωσης στον προβλεπόμενο πεζόδρομο  και καταβολής της προσήκουσας αποζημίωσης στους ιδιοκτήτες του εν λόγω ακινήτου, από τον ειδικό Κ.Α. 02.30.7111.004 του προϋπολογισμού τρέχοντος έτους.

Ακολούθως ο Πρόεδρος   ανέφερε ότι,   η Κοινότητα  Σικυώνος- (Κιάτου)   με την υπ’ αριθ. 11/2021  απόφασή της,  συμφωνεί  υπέρ της τροποποίησης  του ρυμοτομικού σχεδίου,  σύμφωνα  με την από 01-06-2021  εισήγηση της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου μας.

 

Και κάλεσε την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής να αποφασίσει σχετικά

Η  Επιτροπή Ποιότητας  Ζωής, αφού έλαβε υπόψη της:

1.-   Τις σχετικές διατάξεις  του άρθρου 73 του Ν. 3852/2010.

2.-   Την από 01-06-2021 εισήγηση της Τεχνικής Υπηρεσίας  του Δήμου μας.

 3.-   Την υπ’ αριθ. 11/2021 απόφαση της Κοινότητας Σικυώνος- (Κιάτου).

 4.-   Τα λοιπά δικαιολογητικά του φακέλου.

5.-   Την εισήγηση του Προέδρου και ύστερα από διαλογική συζήτηση.

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι     Ο μ ό φ ω ν  α

1.-  Εγκρίνει την τροποποίηση του ρυμοτομικού σχεδίου Κιάτου στο Ο.Τ. 59 σε συμμόρφωση της 156/2012 απόφασης του Τριμελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Κορίνθου και της  673/2017 Απόφασης ΣτΕ (Τμήμα Ε΄), με παράλληλη επανεπιβολή της  ρυμοτομικής απαλλοτρίωσης στον προβλεπόμενο πεζόδρομο,  και  καταβολή  της προσήκουσας αποζημίωσης στους ιδιοκτήτες του εν λόγω ακινήτου από τον ειδικό Κ.Α. 02.30.7111.004  του προϋπολογισμού τρέχοντος  έτους.

 

2.-  Εξουσιοδοτεί  τον πρόεδρο  της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής κ. Σταματόπουλο Σπυρίδωνα, για την  υποβολή της παρούσας απόφασης στο Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Σικυωνίων.

 

Η παρούσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό     12  / 2021    και    υπογράφεται   ως   έπεται.-

Ο Πρόεδρος                                                                                                  Τα    Μέλη

Ακριβές απόσπασμα

Κιάτο  07-06-2021

Ο    Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ  ΣΠΥΡΙΔΩΝ

 

 

Με βάση τα παραπάνω ο Πρόεδρος κάλεσε το Δ.Σ. να αποφασίσει σχετικά.                                   

Το Δ.Σ. αφού έλαβε υπόψη του:

 • την ισχύουσα Νομοθεσία,
 • την Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου(ΦΕΚ Α΄ 55/ 11-03-2020) ,
 • τα παραπάνω αναφερθέντα – και
 • τη διαλογική συζήτηση των μελών του, ως τα ηχογραφημένα και απομαγνητοφωνημένα πρακτικά,

 

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι,   Κατά Πλειοψηφία :

 

Μειοψηφούντος των  Δημοτικών  Συμβούλων κ. κ.  Ν. Ζαχαρόπουλου, Σ. Γκούμα, Β. Γαλάνη και Ε. Χουσελά   

 

 1. Εγκρίνει, την άρση της ρυμοτομικής απαλλοτρίωσης και του ρυμοτομικού βάρους, που επιβλήθηκαν δυνάμει της υπ΄ αριθ. 9293/03-11-1992  απόφασης του Νομάρχη Κορινθίας περί, «Αναθεώρησης του Ρυμοτομικού Σχεδίου Κιάτου και καθορισμός όρων και περιορισμών Δόμησης αυτού» , σε ακίνητο ιδιοκτησίας Μάρκου Λέγγα του Βασιλείου κ.λ.π.  ευρισκόμενου στο αριθ. 59 Ο.Τ. της πόλης του Κιάτου  με σκοπό την δημιουργία πεζόδρομου και την ανέγερση Τελωνείου, σε συμμόρφωση της υπ΄αριθ. 156/2012 απόφαση του Τριμελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Κορίνθου και της υπ΄αριθ. 673/2017  απόφασης  του ΣτΕ (Τμήμα Ε’) .

 

 

 

 

 

 

 

 1. Την επανεπιβολή ρυμοτομικής απαλλοτρίωσης σε τμήμα  του ως άνω ακινήτου το οποίο σύμφωνα

με την  υπ΄ αριθ.9293/03-11-1992  απόφαση του Νομάρχη Κορινθίας  είχε προβλεφθεί η δημιουργία πεζόδρομου,   και  καταβολή  της προσήκουσας αποζημίωσης στους ιδιοκτήτες του εν λόγω ακινήτου από τον ειδικό Κ.Α. 02.30.7111.004  του προϋπολογισμού τρέχοντος  έτους.

 

 1. Κ ο ι ν ο π ο ι ε ί, την παρούσα απόφαση στην Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολεοδομίας του Δήμου για τις δικές της ενέργειες

 

 

Συντάχθηκε και υπογράφεται

Η  παρούσα  Απόφαση έλαβε αυξ. αριθ. 90/2021

Ο Πρόεδρος                         Τα μέλη

Ακριβές Απόσπασμα

Κιάτο 7.06.2021                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

O ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ  Ε.  ΣΚΑΡΜΟΥΤΣΟΣ         

Print Friendly, PDF & Email