90/2020 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής

Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                                                                        

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                                                                                                           

OIKONOMIKH ΕΠΙΤΡΟΠΗ

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ

8/16.04.2020

ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

διά περιφοράς

   
 Αρ. Απόφασης

90/2020

  Θέμα: Συμμετοχή στις δαπάνες ΔΕΔΔΗΕ ΑΕ (14.006,26€) για την εκτέλεση έργων ηλεκτροφωτισμού, στο σχολικό συγκρότημα ΤΕΛ-ΤΕΣ στο Κιάτο. 

Στο Κιάτο στο δημοτικό κατάστημα σήμερα Μ. Πέμπτη 16η Απριλίου 2020 και ώρα 12:00’μ  συνήλθε σε ΕΚΤΑΚΤΗ  διά περιφοράς συνεδρίαση, η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Σικυωνίων, υπό την Προεδρία του Δημάρχου Σικυωνίων κ. Σπυρίδωνα Σταματόπουλου, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 3040/16.04.2020 έγγραφη πρόσκληση, που εστάλη με ηλεκτρονικό μήνυμα & δημοσιεύτηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις των σχετικών άρθρων του ν.3852/2010 (Α’87) & ν.4555/2018 (Α’133) καθώς και του άρθρου 10 της από 11 Μαρτίου 2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΠΝΠ) «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού   Covid-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής τους» (42/Α’/25-2-2020). Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο -7- μελών συμμετείχαν και τα  -7- ήτοι,

Συμμετέχοντες: 1.                   Σταματόπουλος Σπυρίδων

2.                   Τσολάκος Γεώργιος

3.                   Μυττάς Ιωάννης

4.                   Σωτηρόπουλος Ιωάννης

5.                   Ζάρκος Δημήτριος

6.                   Λέγγας Μάρκος

7.                   Ρουμπέκας Γεώργιος

Στη συνεδρίαση συμμετείχε η υπάλληλος Χαλκιά Βασιλική, για την τήρηση των πρακτικών.

 

1ο θέμα

ημερήσιας διάταξης

«Συμμετοχή στις δαπάνες ΔΕΔΔΗΕ ΑΕ (14.006,26€)

για την εκτέλεση έργων ηλεκτροφωτισμού, στο σχολικό συγκρότημα ΤΕΛ-ΤΕΣ στο Κιάτο»

 

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Σπυρίδων Σταματόπουλος, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης, ενημερώνοντας τα μέλη ότι η παρούσα συνεδρίαση γίνεται εκτάκτως & κατεπειγόντως, λόγω ανάγκης τήρησης καταληκτικών προθεσμιών και κάλεσε την Επιτροπή  ν’ αποφασίσει σχετικά.

 

Η Επιτροπή, ομόφωνα, αποδέχθηκε την πρόταση του Προέδρου για το κατεπείγον της συνεδρίασης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 77 §6 του ν. 4555/2018, λαμβάνοντας υπ’ όψιν τα ως άνω ειρημένα.

 

Στη συνέχεια ο πρόεδρος εισηγούμενος το ανωτέρω θέμα, έθεσε υπόψη των μελών, την από 13/04/2020 εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών & Πολεοδομίας του Δήμου μας με την οποία εισηγείται την συμμετοχή στις δαπάνες ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. για την εκτέλεση έργων ηλεκτροφωτισμού, παραλλαγή δικτύου μέσης τάσης και αποξήλωσης δικτύου χαμηλής τάσης (14.006,26€) στο σχολικό συγκρότημα ΤΕΛ-ΤΕΣ στο Κιάτο.

 

Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη:

  • τις διατάξεις του ν. 3463/2006 (A’114), όπως ισχύει,
  • τις διατάξεις του ν. 3852/2010 (Α’ 87), όπως ισχύει,
  • τις διατάξεις του ν. 4555/2018 (A’133), όπως ισχύει,
  • την από 13/04/2020 εισήγηση,(20REQ006564671 2020-04-13)
  • το 388/16.01.2020 έγγραφο της αρμόδιας Υπηρεσίας του Δήμου,
  • το 467/07.04.2020 έγγραφο της ΔΕΔΔΗΕ,
  • την 196/2995/14.04.2020 (Ω5ΕΒΩ1Θ-ΓΞΟ) (20REQ006574983 2020-04-14) ΑΑΥ,
  • τη διαλογική συζήτηση των μελών της,

 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

 

Α. Θεωρεί την συνεδρίαση έκτακτη & κατεπείγουσα και του θέματος αυτής, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 77 §6 του ν. 4555/2018, λόγω ανάγκης τήρησης καταληκτικών προθεσμιών.

 

Β. Εγκρίνει τη συμμετοχή στις δαπάνες ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. (ΑΦΜ:094532827) με το ποσό των (11.295,37+2.710,89 ΦΠΑ24%) 14.006,26€ για την εκτέλεση έργων ηλεκτροφωτισμού, (CPV:44212226-9) παραλλαγή δικτύου μέσης τάσης και αποξήλωσης δικτύου χαμηλής τάσης, στο σχολικό συγκρότημα ΤΕΛ-ΤΕΣ στο Κιάτο.

(ΚΑΠ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 2019= 7.375,82€)

(ΚΑΠ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 2020= 6.630,44€)

 

Γ. Η ανωτέρω δαπάνη βαρύνει την εγγεγραμμένη πίστωση του ΚΑ 20.7325.001 του προϋπολογισμού εξόδων οικονομικού έτους 2020.

 

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 90/2020

Συντάχθηκε και υπογράφεται

Ο Πρόεδρος                                       Τα μέλη

Ακριβές απόσπασμα

Κιάτο 16.04.2020

Ο Πρόεδρος

 

Σπυρίδων Παν. Σταματόπουλος

Print Friendly, PDF & Email