90/2020 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου

Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το πρακτικό της 9ης/15-5-2020 ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ του Δημοτικού Συμβουλίου

( Δια ζώσης σύγκληση κεκλεισμένων των θυρών).

 

Αρ. Απόφασης:  90/2020

Περίληψη: Κάλυψη από ιδίους πόρους επιπλέον ποσού για την χρηματοδότηση της προτεινόμενης Πράξης «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ 1ου ΚΑΙ 2ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΚΙΑΤΟΥ» από τον Άξονα Προτεραιότητας 1 «Αστική Αναζωογόνηση 2019» του  Χρηματοδοτικού Προγράμματος «Δράσεις Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου» 2019-2020 του Πράσινου Ταμείου».

 

Στο  Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 15η  Μαΐου του έτους 2020 ημέρα Παρασκευή  ώρα  έναρξης 20:00’ μ.μ συνήλθε σε  Τ α κ τ ι κ ή    Σ υ ν ε δ ρ ί α σ η Δια ζώσης σύγκληση κεκλεισμένων των θυρών)το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Σικυωνίων, μετά την  αριθ. 3576/11-05-2020 , έγγραφη πρόσκληση, του Προέδρου κ. Σκαρμούτσου Νικολάου, η οποία  επιδόθηκε (σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 άρθρο 67, όπως αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 74 του Ν.4555/2018 σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 10 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΠΝΠ) «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοιού Covid-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής τους» (ΦΕΚ Α΄ 55/11-03-2020) ,  τις υπ’αριθμ.πρωτ.18318/13-03-2020 και  αριθ. 40/2020 εγκυκλίους του Υπουργείου εσωτερικών) σε κάθε ένα Δημοτικό Σύμβουλο καθώς και στο Δήμαρχο.  Ακολούθως διαπιστώθηκε η ύπαρξη απαρτίας, διότι σε σύνολο  27 μελών, βρέθηκαν παρόντα  20 μέλη δηλαδή:

                                                                           ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ  ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ

ΠΑΡΟΝΤΕΣ :

1. Σκαρμούτσος Νικόλαος 2. Μυττάς Ιωάννης 3. Σώκος Δημήτριος 4. Τσολάκος Γεωργιος
5. Κουτρέτσης Σπυρίδων 6. Aλεξόπουλος Βασίλειος 7. Φιακάς Παναγιώτης 8. Ζάρκος Δημήτριος
9. Τσιόγκας Νικόλαος 10. Σωτηρόπουλος Ιωάννης 11. Δομετίου Βασίλειος 12. Λέγγας Μάρκος
13.  Γκούμας Σταμάτιος 14. Μαστοράκης Δημήτριος 15. Ζαχαρόπουλος Νικόλαος 16. Παπαγεωργίου Δημήτριος
17. Σαρχάνης Κωνσταντίνος 18. Κατσιμπούλας Αντώνιος 19. Χουσελάς  Ευάγγελος 20. Νανόπουλος Βασίλειος
       
ΑΠΟΝΤΕΣ : 1. Θελερίτης Γεώργιος 2. Μπουζιάνη-Τσαντίλα Β. 3. Συριάνος Κων/νος
4. Γαλάνης Βασίλειος 5. Ρουμπέκας Γεώργιος 6 Παπαβασιλείου Νικόλαος 7, Μπακόλιας Παναγιώτης

Στην συνεδρίαση παρευρέθηκε η Τακτική Υπάλληλος του Δήμου Σικυωνίων  κ. Ειρήνη Π. Πρόβου για την τήρηση των πρακτικών.

                Θέμα  2ο    

Στο 2ο θέμα της ημερήσιας διάταξης με τίτλο: «Κάλυψη από ιδίους πόρους επιπλέον ποσού για την χρηματοδότηση της προτεινόμενης Πράξης «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ 1ου ΚΑΙ 2ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΚΙΑΤΟΥ» από τον Άξονα Προτεραιότητας 1 «Αστική Αναζωογόνηση 2019» του  Χρηματοδοτικού Προγράμματος «Δράσεις Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου» 2019-2020 του Πράσινου Ταμείου», ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, κ. Σκαρμούτσος Νικόλαος, εισηγούμενος το θέμα, έθεσε υπόψη του Συμβουλίου την από 11-5-2020 εισήγηση του Τμήματος Προγραμματισμού ,Οργάνωσης & Πληροφορικής η οποία έχει ως ακολούθως :

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

 

 
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, Κιάτο 11.05.2020
ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

 
Πληροφορίες : Αμαλία Χήτα ΠΡΟΣ: Πρόεδρο Δημοτικού Συμβουλίου
Τηλέφωνο : 27423-60121

 

Δήμου Σικυωνίων

 

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΣΧΕΤΙΚΗ ΜΕ ΤΟ ΘΕΜΑ:

«Κάλυψη από ιδίους πόρους επιπλέον ποσού για την χρηματοδότηση της προτεινόμενης Πράξης «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ 1ου ΚΑΙ 2ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΚΙΑΤΟΥ» από τον Άξονα Προτεραιότητας 1 «Αστική Αναζωογόνηση 2019» του  Χρηματοδοτικού Προγράμματος «Δράσεις Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου» 2019-2020 του Πράσινου Ταμείου.

 

Σε συνέχεια της με Α.Π. 7035/02.12.2020 πρόσκλησης του Πράσινου Ταμείου, εγκρίθηκε από το Δήμο μας η  υποβολή πρότασης με τίτλο : «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ 1ου ΚΑΙ 2ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΚΙΑΤΟΥ» στον Άξονα Προτεραιότητας 1 (Α.Π.1) «Αστική Αναζωογόνηση 2019» του Χρηματοδοτικού Προγράμματος «Δράσεις Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου» του Πράσινου Ταμείου και συγκεκριμένα στο Μέτρο 1 «Σύνθετες Αστικές Αναπλάσεις».

Σύμφωνα με τον Οδηγό Διαχείρισης του εν λόγω Χρηματοδοτικού Προγράμματος και δη το Κεφάλαιο 6 αυτού, το συνολικό ποσό ένταξης του Δήμου δεν μπορεί να υπερβαίνει το «ανώτατο ποσό χρηματοδότησης ανά δικαιούχο» όπως διαμορφώνεται ανά Μέτρο, σε συνάρτηση με τα πληθυσμιακά χαρακτηριστικά του κάθε Δήμου.

Συγκεκριμένα για το Μέτρο 1:

 • το ανώτατο ύψος χρηματοδότησης ανά δικαιούχο διαμορφώνεται από τον τύπο : Χ1=(200.00+Π*5)*σΑΠ

όπου Π = ο Μόνιμος ή εναλλακτικά ο Πραγματικός de facto Πληθυσμός του Δήμου, βάσει της επίσημης απογραφής της ΕΛΣΤΑΤ του 2011 και σΑΠ = συντελεστής Αστικής Πυκνότητας ο οποίος διαμορφώνεται σε :

 • 1,1 για τους Δήμους οι οποίοι ανήκουν στις Περιφερειακές Ενότητες Αθηνών, Πειραιώς και Θεσσαλονίκης (οι οποίοι θεωρούνται ως αμιγώς αστικοί),
 • σε 0,8 για τους Δήμους οι οποίοι δεν διαθέτουν οικισμό πάνω από 5.000 κατοίκους και
 • σε 1,0 για όλους τους υπόλοιπους.

 

 • το τελικό ποσό ένταξης δεν μπορεί να υπερβαίνει το 60% του Οριστικού προϋπολογισμού του έργου για έργα του Μέτρου 1,

δηλαδή : Χ1=0,6* Προϋπολογισμός  και  άρα : Προϋπολογισμός1/6.

 

Ως εκ τούτου, καθώς ο Μόνιμος Πληθυσμός του Δήμου Σικυωνίων ανέρχεται σε 22.794 (ΕΛΣΤΑΤ 2011) και ο σΑΠ=1,0 το «ανώτατο ποσό χρηματοδότησης» για τον Δήμο Σικυωνίων είναι :

(200.000+22.794*5)*1 = 313.970,00 €

Για να χρηματοδοτηθεί ο Δήμος με το «ανώτατο ποσό χρηματοδότησης» ο προϋπολογισμός της υποβαλλόμενης πρότασης θα πρέπει να είναι τουλάχιστον :

Προϋπολογισμός  222.794,00 €  /0,6 =371.323,33 €

Ο Δήμος σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 08/2020 μελέτη μετά των Τευχών Δημοπράτησης αυτής, έχει οριστικοποιήσει τον συνολικό προϋπολογισμό του προς υποβολή έργου σε 675.000,00 €, ο οποίος υπερβαίνει τον ελάχιστο προβλεπόμενο και επομένως δύναται να ενταχθεί στο εν λόγω Χ.Π. με το ποσό των 313.970,00 €  (ανώτατο ποσό χρηματοδότησης). Το επιπλέον ποσό, όπως αυτό θα διαμορφωθεί κατά την συμβασιοποίηση του έργου με τον ανάδοχο (μετά τη διαγωνιστική διαδικασία και την πιθανή έκπτωση η οποία θα επιτευχθεί) θα καλυφθεί από ιδίους πόρους του Δήμου.

Για να κριθεί η ωριμότητα της προαναφερθείσας προτεινόμενης πράξης του Δήμου Σικυωνίων είναι απαραίτητη η λήψη απόφασης Δ.Σ. για την κάλυψη από ιδίους πόρους του επιπλέον ποσού.

 

Σε συνέχεια των ανωτέρω και έχοντας υπόψη :

 1. Την με Α.Π. 7035/02.12.2019 πρόσκληση του Πράσινου Ταμείου (Κωδικός Πρόσκλησης : Περιβαλλοντικό Ισοζύγιο – 2019).
 2. Τον Οδηγό Διαχείρισης Χρηματοδοτικού Προγράμματος: «ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ» 2019-2020, Α’ Πρόσκληση – Δεκέμβριος 2019, Άξονας Προτεραιότητας 1 «Αστική Αναζωογόνηση 2019» – 1η Τροποποίηση, Κηφισιά, Μάρτιος 2020.
 3. Το γεγονός ότι ο Δήμος Σικυωνίων δύναται να υποβάλλει πρόταση με τίτλο «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ 1ου ΚΑΙ 2ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΚΙΑΤΟΥ», συνολικού προϋπολογισμού 000,00€ (544.354,84€ + 130.645,16€ ΦΠΑ), στο πλαίσιο του Άξονα Προτεραιότητας 1 (Α.Π.1) «Αστική Αναζωογόνηση 2019» του Χρηματοδοτικού Προγράμματος «Δράσεις Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου» 2019-2020, του Πράσινου Ταμείου.

 

ΕΙΣΗΓΟΥΜΕΘΑ

 

την έγκριση της κάλυψης από ιδίους πόρους του Δήμου Σικυωνίων, του επιπλέον ποσού όπως αυτό θα προκύψει από τη διαφορά του Προϋπολογισμού της πρότασης με τίτλο : «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ 1ου ΚΑΙ 2ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΚΙΑΤΟΥ», με το ποσό χρηματοδότησης από Χρηματοδοτικό Πρόγραμμα «Δράσεις Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου» 2019-2020, του Πράσινου Ταμείου.

Η αν. Προϊσταμένη Τμήματος Προγραμματισμού,

Οργάνωσης και Πληροφορικής

Αμαλία Αλ. Χήτα

ΔΕ 38 Προσωπικό Η/Υ

Με βάση τα παραπάνω, ο Πρόεδρος κάλεσε το Συμβούλιο να αποφασίσει  σχετικά.

Το Δ.Σ. αφού έλαβε υπόψη του:

 • την ισχύουσα Νομοθεσία,
 • την Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου(ΦΕΚ Α΄ 55/ 11-03-2020)
 • την ανωτέρω εισήγηση της αρμόδιας Υπηρεσίας,
 • την αριθ. 89/2020 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου
 • την τη διαλογική συζήτηση των μελών του, ως τα ηχογραφημένα και απομαγνητοφωνημένα πρακτικά,

 

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι   ομόφωνα    

 

 Εγκρίνει, την  κάλυψη από ιδίους πόρους του Δήμου Σικυωνίων, του επιπλέον ποσού όπως αυτό θα προκύψει από τη διαφορά του Προϋπολογισμού της πρότασης με τίτλο : «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ 1ου ΚΑΙ 2ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΚΙΑΤΟΥ», με το ποσό χρηματοδότησης από Χρηματοδοτικό Πρόγραμμα «Δράσεις Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου» 2019-2020, του Πράσινου Ταμείου.

.

Συντάχθηκε και υπογράφεται

Η  παρούσα  Απόφαση έλαβε αυξ. αριθ. 89/2020

Ο Πρόεδρος                                      Τα μέλη

Ακριβές Απόσπασμα

Κιάτο 15.05.2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

O ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ  Ε.  ΣΚΑΡΜΟΥΤΣΟΣ 

Print Friendly, PDF & Email