90/2018 Απόφαση Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Αποφάσεις Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                           ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

(ΝΠΔΔ)

ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                                                                                                                                                                      

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το πρακτικό της 16 / 20-11-2018 τακτικής συνεδρίασης της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Αριθμός Απόφασης 90 / 2018

 

ΘΕΜΑ: 4Ο «Περί παραχωρήσεως   της αίθουσας εκδηλώσεων   του 1ο ΕΠΑ. Λ Κιάτου, για την 20-11-2018

για θεατρική παράσταση.»

Στο Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 20ην Νοεμβρίου του έτους 2018ημέρα της εβδομάδας Τρίτη  και ώρα 12:00 π. μ. συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση, υπό την Προεδρία του κ. Ζάρκου Δημητρίου, η Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Σικυωνίων, ύστερα από την αριθ. 250/16-11-2018   έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 74 και 75 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/07-06-2010) σε κάθε ένα μέλος ξεχωριστά.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία γιατί σε σύνολο -9- μελών παραβρέθηκαν παρόντα μέλη    -5 – δηλαδή:

 

ΠΑΡΟΝΤΑ                                                            ΑΠΟΝΤΑ

1.- Δ. Ζάρκος               (Πρόεδρος)                                      1.- Ν.   Σκαρμούτσος

2.- Α. Λεονάρδου             Μέλος                                          2.- Β. Kελλάρης

3.- Α. Βυτινιώτης                 «                                               3.- Γ.   Κουκουμέλης

4.- Α. Λούτα                         «                                                4 .- Μ. Μόσχου (Εκπρόσωπος μαθητών 1ου ΕΠΑ. Λ Κιάτου)

5.- Δ. Ασβεστόπουλος        «

 

Στη συνεδρίαση, παραβρέθηκε και ο ορισθείς υπάλληλος του Δήμου Σικυωνίων για την τήρηση των πρακτικών,

Λαλιώτης Γεώργιος.

——————————————————————————————————————————————————————

ΘΕΜΑ    4ον

Ο Πρόεδρος της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Ζάρκος Δημήτριος) εισηγούμενος το 4ον θέμα της ημερήσιας διάταξης με τίτλο «Περί παραχωρήσεως της αίθουσας εκδηλώσεων του 1ο ΕΠΑ. Λ Κιάτου, για την 20-11-2018 για θεατρική παράσταση» εξέθεσε ότι:

Η Διευθύντρια του 2ου Γυμνασίου Κιάτου, μας απέστειλε το υπ’ αριθ. 405/14-11-2018 σχετικό έγγραφό της και μας ζητεί όπως παραχωρήσουμε την αίθουσα εκδηλώσεων του σχολικού συγκροτήματος του 1ου ΕΠΑ. Λ Κιάτου, προκειμένου οι μαθητές των τμημάτων της Γαλλικής Γλώσσας, να παρακολουθήσουν τη θεατρική παράσταση: «OΦιλάργυρος» του Μολιέρου την Τρίτη 20/11/2018.

Στη συνέχεια ο πρόεδρος εξέθεσε ότι με το υπ’ αριθ. 12709/16-11-2018 σχετικό έγγραφό μας, υποβάλαμε την αίτηση του ως άνω Σχολείου (2ο Γυμνάσιο Κιάτου), στον Δ/ντή του 1ου ΕΠΑ. Λ Κιάτου, προκειμένου να γνωμοδοτήσει σχετικά με την εν λόγω παραχώρηση.

Ακολούθως ο Πρόεδρος κάλεσε την Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης να αποφασίσει σχετικά, η Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης αφού άκουσε την εισήγηση του προέδρου και είδε το σχετικό έγγραφο που αναφέρεται παραπάνω.

 

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι     Ο μ ό φ ω ν α

 

   Εγκρίνει   την παραχώρηση της χρήσης της αίθουσας εκδηλώσεων του σχολικού συγκροτήματος του 1ου ΕΠΑ. Λ Κιάτου, στους μαθητές των τμημάτων της Γαλλικής Γλώσσας του 2ου Γυμνασίου Κιάτου, για την πραγματοποίηση της θεατρική παράστασης «O Φιλάργυρος» του Μολιέρου που θα πραγματοποιηθεί  την Τρίτη 20/11/2018, με την προϋπόθεση τήρησης της   υπ’ αριθ. Δ4/170/5-5-1998 του ΥΠΕΠΘ, δηλ. σύμφωνα με το άρθρο 41 του Ν. 1566/1985, τη διαδικασία που ορίζεται από τις εγκυκλίους Δ4/804/16-12-1997 και Φ3/158/Γ1/210/20-2-1998 .

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 90 / 2018 και υπογράφεται ως έπεται.-

Ακριβές Απόσπασμα

Κιάτο 21-11-2018

Ο Πρόεδρος   της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Ζάρκος   Δημήτριος

Print Friendly, PDF & Email