90/2017 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου

Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                                                                                      

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το Πρακτικό της 7ης/21.03.2017 ΤΑΚΤΙΚΗΣ συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου.

Αριθ. Απόφασης : 90/2017

Περίληψη : Έγκριση διενέργειας συνοπτικού διαγωνισμού για την εκτέλεση του έργου: «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΧΕΡΣΑΙΑΣ ΖΩΝΗΣ ΛΙΜΕΝΟΣ της αρ. 2/2017 μελέτης της Τ. Υ.

Στο Κιάτο και στο Δημοτικό κατάστημα σήμερα Τρίτη, 21 Μαρτίου 2017 και ώρα 19:30′, συνήλθε υπό την προεδρία του κ. Λεονάρδου Αναστασίου, σε ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο, ύστερα από την αριθμ. πρωτ. 3535/17.03.2017 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των σχετικών άρθρων του Ν. 3852/2010 σε κάθε ένα σύμβουλο ξεχωριστά καθώς και στο Δήμαρχο, ο οποίος παρευρέθηκε. Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, διότι σε σύνολο 27 μελών, βρέθηκαν παρόντα 21 μέλη , δηλαδή:

Παρόντα
 1. Λεονάρδου Αναστάσιος
 2. Σκαρμούτσος Νικόλαος
 3. Μαυραγάνη Κυριακή
 4. Θελερίτης Γεώργιος
 5. Τσιάνος Ιωάννης
 6. Κουτρέτσης Σπυρίδων  
 7. Πανάγου Αθανάσιος
 8. Κελλάρη Ιωάννα  
 9. Μυττάς Ιωάννης      
 10. Δομετίου Βασίλειος
 11. Φιακάς Παναγιώτης  
 12. Ζάρκος Δημήτριος
 13. Σωτηρόπουλος Ιωάννης
 14. Χρυσικός Παύλος  
 15. Σπανός Κωνσταντίνος
     
       
       
      16.Σαρχάνης Κωνσταντίνος
17.Ρουμπέκας Γεώργιος 18.Μπακόλιας Παναγιώτης 19. Λαλιώτης Γεώργιος   20.Ραυτόπουλος Γεώργιος
21. Γεώργας Χρήστος      
Απόντα
1. Μπούρης Ευάγγελος 2. Καρακούσης Ευάγγελος 3. Μπουζιάνη-Τσαντήλα Β. 4. Αλεξόπουλος Βασίλειος  
5. Κελλάρης Βασίλειος 6. Νανόπουλος Βασίλειος    
Πρόεδροι Δημοτικής Κοινότητας & Τοπικών Κοινοτήτων
Παρόντες: 1. Φαρμάκης Π. (Κιάτου) 2. Τυρλής Α. (Λαλιωτίου) 3. Στάθης Σ. (Μεγ. Βάλτου)
4. Κλειούφη Γ. (Μουλκίου) 5. Ραυτόπουλος Ι. (Πασίου) 6. Γαλάνης Σ. (Ψαρίου)  
Απόντες: 1. Νικολάου Δ. (Κ. Διμηνιού) 2. Βρέντας Ι. (Διμηνιού) 3. Θεοχάρης Π.(Αρχ. Σικυώνας)
4.Ραφτόπουλος Κ. (Κρυονερίου) 5. Ράπτης Ν. (Καισαρίου) 6. Αθανασούλης Ι. (Λαύκας) 7. Σπηλιώτης Δ. (Κλημεντίου)
8. Νικολάου Ν. (Σουλίου)      
Εκπρόσωποι Τοπικών Κοινοτήτων
Παρόντες: 1. Καλαντζής Π. (Γονούσας) 2. Καραχοντζίτης Ν. (Ασπροκάμπου)  
Απόντες: 1. Σταθακοπουλος Κ. (Παραδεισίου) 2. Μηλιώτης Γ. (Μικ. Βάλτου) 3. Τσετσώνης Π. (Κ. Ταρσού)
4. Παναγόπουλος Δ.(Πανοράματος) 5. Κουλούκης Σ. (Μεσινού) 6. Δεδάκης Σ. (Καστανέας) 7. Δρίμας Ι. (Δροσοπηγής)
8. Τζιώρης Γ. (Μοσιάς) 9. Σελέκος Κ. (Καλιάνων) 10. Καραχλής Νικ. . (Τιτάνης) 11. Παπουτσής Α. (Αρχ. Φενεού)
12. Μπεκιάρης Δ. (Φενεού) 13. Μπελίτσης Π. (Κεφαλαρίου) 14. Ρήγας Ι. (Βελίνας) 15. Καρατζάς Σ. (Στυμφαλίας)
16. Σκάζας Δ. (Κυλλήνης) 17. Μουλόπουλος Κ. (Ματίου) 18. Κοτσίρης Β. (Στενού) 19. Σκούπας Α. (Μποζικών)
20. Ρέλιας Α. (Γκούρας)      
ΑΠΟΧΩΡΗΣΕΙΣ: Ρουμπέκας Γ. κατά τη συζήτηση του 9ου θέματος της ημερήσιας διάταξης.
  Σαρχάνης Κ. μετά τη συζήτηση του 23ου θέματος της ημερήσιας διάταξης.

Στην συνεδρίαση παρευρέθηκε η τακτική υπάλληλος του Δήμου Σικυωνίων κ. Ειρήνη Π. Πρόβου για την τήρηση των πρακτικών.

Θέμα 17ο

Στο 17ο θέμα της ημερήσιας διάταξης :Έγκριση διενέργειας συνοπτικού διαγωνισμού για την εκτέλεση του έργου: «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΧΕΡΣΑΙΑΣ ΖΩΝΗΣ ΛΙΜΕΝΟΣ της αρ. 2/2017 μελέτης της Τ.Υ., o Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, κ. Αναστάσιος Λεονάρδου εισηγούμενος το θέμα, έθεσε υπόψη του σώματος την από 17/03/2017 εισήγηση της αρμοδίας υπαλλήλου Φίλη Κ. της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών, η οποία ακολουθεί:

Έχοντας λάβει υπόψη :

1               Τις διατάξεις τουάρθρου 65 παράγραφος 1 του Ν.3852/2010, «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87 Α’/07.06.2010),

2               Τις διατάξεις των άρθρων 93 & 103 του Ν. 3463/2006 εκ των οποίων συνάγεται ότι το Δημοτικό Συμβούλιο αποτελεί το κατά τεκμήριο αρμόδιο όργανο διοίκησης για κάθε ζήτημα του Δήμου, πλην των ρητώς υπαχθέντων στην αρμοδιότητα άλλων οργάνων και ως τέτοιο αποφασίζει για την αναγκαιότητα εκτέλεσης κάθε δημοτικού έργου και προσδιορίζει τη διαδικασία ανάθεσης αυτού. Αρμόδια για την υλοποίηση της ως άνω απόφασης είναι η Οικονομική Επιτροπή,

3               Τις διατάξεις του Ν.4412/2016,

4               Tην υπ’ αριθμ. 936/2015 απόφαση του VI Τμήματoς του Ελεγκτικού Συνεδρίου,

5               Την αριθ. 02/2017 μελέτη του έργου με τίτλο: «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΧΕΡΣΑΙΑΣ ΖΩΝΗΣ ΛΙΜΕΝΟΣ»,

6               Την υπ’ αριθμ. 16/2017 απόφαση του Ν.Π.Δ.Δ.-ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ περί έγκρισης της αριθ. 2/2017 μελέτης της ΤΥ του Δήμου Σικυωνίων και έγκρισης υλοποίησης του έργου του θέματος,

7               Την υπ’ αριθμ. 17/2017 απόφαση του Ν.Π.Δ.Δ.-ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ περί έγκρισης σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ και του ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ για την εκτέλεση του έργου του θέματος και

8       Την ανάγκη για υλοποίηση του έργου του θέματος, προκειμένου να αποκατασταθεί πεζοδρόμιο της χερσαίας ζώνης λιμένος από φθορές που θέτουν σε κίνδυνο την ασφάλεια των πεζών.

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ

1. Την αναγκαιότητα εκτέλεσης του έργου με τίτλο: «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΧΕΡΣΑΙΑΣ ΖΩΝΗΣ ΛΙΜΕΝΟΣ», σύμφωνα με την αριθ. 02/2017 μελέτη της ΤΥ και

2. Προσδιορίζουμε ως διαδικασία ανάθεσης του έργου τη διενέργεια συνοπτικού διαγωνισμού.

Με βάση τα παραπάνω ο Πρόεδρος κάλεσε το Δ.Σ. να αποφασίσει σχετικά.

Το Δ.Σ. αφού έλαβε υπόψη του:

 • την ισχύουσα Νομοθεσία,
 • την αρ. 89/2017 απόφαση Δ.Σ. & 17/2017 του Δ.Λ. Ταμείου Σικυωνίων αντίστοιχα, περί έγκρισης Σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σικυωνίων ως «Κύριος του Έργου» & «Φορέας για τη διενέργεια των πληρωμών (Υπόλογος)» και του Δήμου Σικυωνίων ως «Φορέας Υλοποίησης»
 • τη διαλογική συζήτηση των μελών του, ως τα ηχογραφημένα και απομαγνητοφωνημένα

                 πρακτικά,

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι ομόφωνα

Εγκρίνειτη διενέργεια συνοπτικού διαγωνισμού για την εκτέλεση του έργου με τίτλο: «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΧΕΡΣΑΙΑΣ ΖΩΝΗΣ ΛΙΜΕΝΟΣ» σύμφωνα με την αρ. 2/2017 μελέτη της Τ.Υ.

Με απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016 και το άρθρο 72 του Ν.3852/2010, θα γίνει η διάθεση της πίστωσης, θα εγκριθούν οι Τεχνικές Περιγραφές και θα καθοριστούν οι όροι του διαγωνισμού.

Η παρούσα Απόφαση έλαβε αυξ. αριθμ. 90/2017

Ακριβές Απόσπασμα

Κιάτο 22 Μαρτίου 2017

O ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.

ΛΕΟΝΑΡΔΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

Print Friendly, PDF & Email