9/2023 Απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

Αποφάσεις Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                           ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ  ΖΩΗΣ

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ  από το πρακτικό με αριθμό   2  /  07  –  02 –  2023

 

                                                            Αριθμός  Απόφασης:    9  /  2023

 

ΘΕΜΑ: 3ΟΝ «Καθορισμός ελαχίστων αποστάσεων των θέσεων δραστηριοποίησης των πωλητών στο

στάσιμο εμπόριο»

 

Στο  Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα,  σήμερα την  7ην  Φεβρουαρίου  του έτους  2023    ημέρα της εβδομάδας  Τρίτη και ώρα 12:00  π. μ.  συνήλθε σε τακτική  δημόσια συνεδρίαση η  Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, υπό την Προεδρία  του κ. Μυττά  Ιωάννη  (Αντιδημάρχου),  ύστερα από την υπ’ αριθμ.  1855/3-2-2023  έγγραφη  πρόσκληση του Προέδρου της, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις  των  παρ. 1  και  4 του άρθρου 74 του Ν. 4555/2018 {Πρόγραμμα ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι »}  (ΦΕΚ 133/19-07-2018) σε κάθε ένα μέλος  ξεχωριστά.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο -7- μελών παραβρέθηκαν παρόντα     –   5 –   ήτοι:

 

              ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                     ΑΠΟΝΤΕΣ

 

1.- Ιωάννης       Μυττάς           (Πρόεδρος)                              1.-  Σταμάτιος         Γκούμας            (Μέλος)

2.- Κων/νος      Σαρχάνης    (Αντιπρόεδρος)                           2.-  Αντώνιος          Κατσιμπούλας   (Μέλος)

3 .-Νικόλαος    Σκαρμούτσος    (Μέλος)

4.- Δημήτριος   Σώκος              (Μέλος)

5.- Βασιλική     Μπουζιάνη – Τσαντίλα  (Μέλος)                                         ΑΠΟΝΤΕΣ

ΠΡΟΕΔΡΟΙ    ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ

 

                                                                                 1.-  Α. Λεονάρδου    Πρόεδρος Κοινότητας Σικυώνος-Κιάτου

————————————————————————————————————————————————————————–

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και ο ορισθείς υπάλληλος του Δήμου Σικυωνίων Λαλιώτης Γεώργιος,  για την τήρηση των πρακτικών

Θέμα   3ον    ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ  ΔΙΑΤΑΞΗΣ

 

      Ο  Πρόεδρος της Επιτροπής  Ποιότητας Ζωής,  εισηγούμενος το 3ον θέμα  της ημερήσιας διάταξης, με θέμα «Καθορισμός ελαχίστων αποστάσεων των θέσεων δραστηριοποίησης των πωλητών στο στάσιμο εμπόριο» ανέφερε τα  εξής:

 

Το  Τμήμα Τοπικής Οικονομικής  Ανάπτυξης του Δήμου μας, μας απέστειλε την  από 01 Φεβρουαρίου  2023 σχετική εισήγησή του, σχετικά με τον καθορισμό ελαχίστων αποστάσεων των θέσεων δραστηριοποίησης των πωλητών στο στάσιμο εμπόριο,  όπου  αποτελεί  αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας απόφασης

 

Και κάλεσε την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής να αποφασίσει σχετικά.

Η  Επιτροπή Ποιότητας  Ζωής, αφού έλαβε υπόψη της:

1.-   Τις σχετικές διατάξεις  του άρθρου 73 του Ν. 3852/2010.

2.-   Τα λοιπά δικαιολογητικά του φακέλου.

3.-   Το  από  01 Φεβρουαρίου   2023   έγγραφο του Τμήματος Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι    Ο μ ό φ ω ν α

 

1.- Γνωμοδοτεί  –  συναινεί   θετικά και  εγκρίνει    τον καθορισμό ελαχίστων αποστάσεων  των θέσεων δραστηριοποίησης των πωλητών στα στάσιμο εμπόριο ως κάτωθι :

α) μεταξύ τους δεν επιτρέπεται να είναι μικρότερη των πενήντα (50) μέτρων,

β) από καταστήματα πώλησης συναφών προϊόντων δεν επιτρέπεται να είναι μικρότερη των πενήντα (50) μέτρων,

γ) από σταθμούς για την εξυπηρέτηση επιβατών του αστικού, του προαστιακού σιδηρόδρομου και των υπεραστικών λεωφορείων δεν επιτρέπεται να είναι μικρότερη των πενήντα (50) μέτρων,

δ) από οργανωμένους και επισκέψιμους αρχαιολογικούς χώρους, μουσεία, μνημεία και εκκλησίες δεν επιτρέπεται να είναι μικρότερη των πενήντα (50) μέτρων,

ε) από οργανωμένες ξενοδοχειακές μονάδες, εισόδους σχολείων, νοσοκομείων δεν επιτρέπεται να είναι μικρότερη των πενήντα (50) μέτρων, και

στ) από δημοτικές και υπαίθριες λαϊκές αγορές δεν επιτρέπεται να είναι μικρότερη των εκατόν πενήντα (150) μέτρων   και

 

 

2.- Εξουσιοδοτεί τον Πρόεδρο της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής κ. Μυττά Ιωάννη για την υποβολή της παρούσας απόφασης στο Δημοτικό  Συμβούλιο του Δήμου μας, προκειμένου να κάνει τις περαιτέρω ενέργειες.

 

 

 

 

Η παρούσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό     9 /  2023    και    υπογράφεται   ως   έπεται.-

 

 

 

Ο Πρόεδρος                                                                                                  Τα    Μέλη

Ακριβές απόσπασμα

                          Κιάτο  07-02-2023

Ο    Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

 

 

 

 

ΜΥΤΤΑΣ   ΙΩΑΝΝΗΣ

(ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ)

Print Friendly, PDF & Email