9/2022 Απόφαση Σχολικής Επιτροπής Α/θμιας Εκπ/σης

Αποφάσεις Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                     ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤO ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ          ΑΔΑ:60ΩΣΟΚ3Ξ-67Θ

ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

(Ν.Π.Δ.Δ)

Α  Π  Ο  Σ  Π  Α  Σ  Μ  Α

 

Από το πρακτικό της 2/25-2-2022  τακτικής δια περιφοράς συνεδρίασης της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης.

Αριθμός Απόφασης  9/2022

 

Περίληψη:.«Έγκριση αρχικού αιτήματος και διάθεσης ποσού για την προμήθεια RAPID TEST KAI KID Συλλογής δειγμάτων μοριακού ελέγχου κορονοϊού για  κάλυψη των αναγκών των σχολικών μονάδων  Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου  Σικυωνίων».

 

Στο Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 25 Φεβρουαρίου του έτους  2022 ημέρα της εβδομάδας Παρασκευή και ώρα 13:00 συνήλθε σε τακτική δια περιφοράς συνεδρίαση, υπό την Προεδρία  του  Ιωάννη Σωτηρόπουλου, η  Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Σικυωνίων, ύστερα από την αριθμ. πρωτ: 37/21-2-2022 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, η οποία επιδόθηκε σε κάθε ένα μέλος ηλεκτρονικά  σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης»(ΦΕΚ 87/07-06-2010) όπως αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 74 του Ν. 4555/2018, σε συνδυασμό με τα ισχύοντα μέτρα και ρυθμίσεις στα πλαίσια  της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του COVID -19.

Διαπιστώθηκε, ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία  αφού σε σύνολο 14 μελών βρέθηκαν παρόντα μέλη 10  δηλαδή:

 

ΠΑΡΟΝΤΑ                                                         ΑΠΟΝΤΑ

 1. Ιωάννης  Σωτηρόπουλος                                1. Τσαμαντά Ελένη
 2. Δομετίου Βασίλειος                                       2.  Γκούμας Σταμάτιος
 3.  Πάτσιου Ιωάννα                                           3. Αθανασούλη Ελένη
 4. Καλφαντή Βασιλική                                       4. Βαφειαδάκης Αριστείδης
 5. Μπόκιας Βασίλειος
 1. Ρουμελιώτη Βασιλική
 2. Ζάρκος Ευάγγελος
 3. Σαρχάνης Κωνσταντίνος
 4. Κουτρέτσης Σπυρίδων
 5. Μπουζιάνη Τσαντίλα -Βασιλική

 

 

Στην  συνεδρίαση παραβρέθηκε η υπάλληλος του Δήμου μας Αλεξάνδρα Παπανδριανού για την τήρηση των πρακτικών.

Ο Πρόεδρος της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης κ. Ιωάννης Σωτηρόπουλος   εισηγούμενος το 3ο  θέμα της ημερήσιας διάταξης με τίτλο: «Έγκριση αρχικού αιτήματος και διάθεσης ποσού για την προμήθεια RAPID TEST KAI KID Συλλογής δειγμάτων μοριακού ελέγχου κορονοϊού για κάλυψη των αναγκών των σχολικών μονάδων  Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου  Σικυωνίων» ,έθεσε  υπόψη των μελών  ότι στα πλαίσια των μέτρων που λαμβάνονται για την αντιμετώπιση του κινδύνου   διασποράς του COVID -19,  σύμφωνα με τις ισχύουσες υγειονομικές διατάξεις και λαμβάνοντας υπόψη την από 08/1/2022  ενημέρωση της ΚΕΔΕ καθώς και την ανακοίνωση του Υπουργείου Υγείας,  κρίνεται επιτακτική ανάγκη η προμήθεια RAPID TEST KAI KID Συλλογής δειγμάτων μοριακού ελέγχου για την κάλυψη των  αναγκών των σχολικών μονάδων  Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου  Σικυωνίων».

 

Η   Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης

 

Ύστερα από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη τις τοποθετήσεις των μελών του  Διοικητικού  Συμβουλίου.

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι     Ο μ ό φ ω ν α

 

 1. Εγκρίνει το αριθμ πρωτ:28/17-2-2022 (ΑΔΑΜ:22REQ010075358)αρχικό αίτημα του Ν.Π.Δ.Δ με την επωνυμία «Σχολική  Επιτροπή  Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης  Δήμου Σικυωνίων» που αφορά  την  προμήθεια RAPID TEST KAI KID Συλλογής δειγμάτων μοριακού ελέγχου για την κάλυψη αναγκών των σχολικών μονάδων  Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου  Σικυωνίων
 2. Εγκρίνει τη διάθεση ποσού χιλίων εννιακοσίωνείκοσιευρώ(1.920,00€)                                 (Φ.Π.Α 0%) για την προαναφερόμενη παροχή προμήθειας.

 

Η απόφαση  09/2022 και υπογράφεται  ως ακολούθως.

Ο Πρόεδρος

Τα Μέλη

Ιωάννης Σωτηρόπουλος

 1. Δομετίου Βασίλειος
 2. Καλφαντή Βασιλική
 3. Μπόκιας Βασίλειος
 4. Ρουμελιώτη Βασιλική
 5. Σαρχάνης Κωνσταντίνος
 6. Κουτρέτσης Σπυρίδων
 7. Μπουζιάνη Τσαντίλα -Βασιλική
 8. Πάτσιου Ιωάννα
 9. Ζάρκος  Ευάγγελος

 

 

Ακριβές απόσπασμα

Κιάτο  28-2-2022

Ο Πρόεδρος της Σχολικής  Επιτροπής

Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης

 

Ιωάννης Σωτηρόπουλος

 

Print Friendly, PDF & Email