9/2022 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής

Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                                                                        

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                                                                                                           

OIKONOMIKH ΕΠΙΤΡΟΠΗ

 

2η/31 .01. 2022

απόσπασμα πρακτικού

τακτικής συνεδρίασης

 
αρ. απόφασης

 

9/2022

  4ο θέμα ημερήσιας διάταξης

Έγκριση πρακτικού επιτροπής διαγωνισμού του έργου

«ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΟΔΩΝ ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ»

1ος ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ.

Στο Κιάτο στο δημοτικό κατάστημα σήμερα Δευτέρα 31η Ιανουαρίου 2022 και ώρα 10:30’ πμ συνήλθε η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Σικυωνίων, σε τακτική συνεδρίαση υπό την προεδρία του Δημάρχου Σικυωνίων                               κ. Σπυρίδωνα Παν. Σταματόπουλου, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 1043/27.01.2022 έγγραφη πρόσκληση που επιδόθηκε & δημοσιεύτηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις των σχετικών άρθρων του ν.3852/2010 (Α’87) & ν.4555/2018 (Α’133). Εκ των προσκληθέντων προέδρων κοινοτήτων δεν παραβρέθηκε κανείς. Η τήρηση των πρακτικών έγινε από την υπάλληλο Χαλκιά Βασιλική. Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο -7- μελών παρευρέθηκαν -5- και αναλυτικά,

παρόντες:   -Σταματόπουλος Σ. -Τσολάκος Γ. -Δομετίου Β. -Ζαχαρόπουλος Ν. -Μαστοράκης Δ.
απόντες:   -Σωτηρόπουλος Ι. -Ζάρκος Δ.      

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Σπυρίδων Παν. Σταματόπουλος εισηγούμενος το ως άνω θέμα έθεσε υπόψη των μελών το από 1ο/10.01.2022 πρακτικό της επιτροπής διαγωνισμού που ακολουθεί,

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΠΟΛ/ΜΙΑΣ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΡΓΟΥ

Κιάτο 10/1/2022

Αριθμός πρωτ. Διακήρυξης:

17649/09-12-2021

ΑΔΑΜ Διακήρυξης:

21PROC009703984 2021-12-09

1ο ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

για την ανάδειξη αναδόχου του έργου:

«ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΟΔΩΝ ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ-1ος Ειδικός Προϋπολογισμός»

 

Τρόπος διενέργειας Διαγωνισμού : Ανοικτή διαδικασία μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)

Σχετ:  α. Ο Ν. 4412/2016(ΦΕΚ 147/Α/08-08-2016), όπως ισχύει

β. Η υπ’ αριθμ. 166278 ΚΥΑ ΕΣΗΔΗΣ (ΦΕΚ 2813/Β/30-06-2021)

γ. Η υπ’ αριθμ. πρωτ. 17649/09.12.2021 διακήρυξη του έργου του θέματος.

δ. Η υπ’ αριθμ. 104/10-05-2021 Α.Ο.Ε.  βάσει της οποίας συγκροτήθηκε η Επιτροπή Διαγωνισμού του ως άνω έργου.

Σήμερα, την 10η/1/2022, ημέρα Δευτέρα, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση στο Δημαρχείο Σικυωνίων η Επιτροπή Διαγωνισμού του έργου «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΟΔΩΝ ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ – 1ος Ειδικός Προϋπολογισμός », προκειμένου να προχωρήσει στην αποσφράγιση των φακέλων συμμετοχής που υπέβαλλαν ηλεκτρονικά οι οικονομικοί φορείς.

 

Κατόπιν σχετικής προσκλήσεως, εμφανίστηκαν σήμερα στο Δημαρχείο Σικυωνίων τα τακτικά  μέλη κ. Μαστέλλου Γεωργία (Πρόεδρος), κ. Τσέκος Παναγιώτης (μέλος) και κ. Μαστοράκος Λεωνίδας (μέλος). Διαπιστώθηκε απαρτία και κηρύχτηκε η έναρξη της συνεδρίασης.

 

Η Επιτροπή Διαγωνισμού, προχώρησε σε ηλεκτρονική αποσφράγιση των υποφακέλων «Δικαιολογητικά Συμμετοχής» και «Οικονομική Προσφορά» για κάθε συμμετέχοντα στη διαδικασία και  εν συνεχεία ανάρτησε στον ηλεκτρονικό χώρο «Συνημμένα Προκηρυγμένου Διαγωνισμού» τον παρακάτω σχετικό κατάλογο συμμετεχόντων, όπως αυτός παράγεται από το υποσύστημα του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ., με δικαίωμα πρόσβασης μόνο στους προσφέροντες.

 

Ελέγχθηκε ότι στο πρωτόκολλο του Δήμου Σικυωνίων δεν κατατέθηκαν σφραγισμένοι φάκελοι συμμετεχόντων με πρωτότυπες εγγυητικές επιστολές συμμετοχής, σύμφωνα με την παρ. β του άρθρου 3.5 της αναλυτικής διακήρυξης.

 

Οι συμμετέχοντες καταχωρούνται στον επόμενο Πίνακα:

 

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ

 

Α/Α Επωνυμία Προσφέροντα Χρόνος Υποβολής Προσφοράς
1 ΓΕΩΓΕΝΕΣΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ με δ.τ.”GEOGENESIS A.E.” 28/12/2021 15:26:36
2 ΟΔΟΓΕΝΕΣΙΣ ΙΚΕ 30/12/2021 09:43:12
3 ΕΝΩΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΤΙΚΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ – ΚΟΡΙΝΘΙΑΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Ι.Κ.Ε 30/12/2021 10:43:12

 

Στον ηλεκτρονικό χώρο «Συνημμένα Προκηρυγμένου Διαγωνισμού», στην πλατφόρμα του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. αναρτάται από την Επιτροπή Διαγωνισμού ο σχετικός κατάλογος μειοδοσίας προκειμένου να λάβουν γνώση οι προσφέροντες.

 

Ακολούθως, η Επιτροπή Διαγωνισμού προβαίνει, κατά σειρά μειοδοσίας, σε έλεγχο των οικονομικών προσφορών και έλεγχο ομαλότητας, βάσει της παραγωγής σχετικού ψηφιακού αρχείου, μέσα από το υποσύστημα του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. Για την εφαρμογή του ελέγχου ομαλότητας, χρησιμοποιείται από την Επιτροπή Διαγωνισμού η μέση έκπτωση προσφοράς (Εμ), σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρα 95 και 98 του ν. 4412/2016.

 

Από τον έλεγχο ομαλότητας των προσφορών προκύπτει ότι όλες οι προσφορές είναι ομαλές και καταχωρούνται κατά σειρά μειοδοσίας στο παρών πρακτικό της επιτροπής ως ακολούθως:

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ ΚΑΤΑ ΣΕΙΡΑ ΜΕΙΟΔΟΣΙΑΣ

 

Α/Α Α/Α καταθ. Επωνυμία Προσφέροντα Ποσοστό
1 239141 ΓΕΩΓΕΝΕΣΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ με δ.τ.”GEOGENESIS A.E.” 37,05%
2 239122 ΕΝΩΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΤΙΚΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ – ΚΟΡΙΝΘΙΑΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Ι.Κ.Ε 24,38%
3 239304 ΟΔΟΓΕΝΕΣΙΣ ΙΚΕ 22,05%

 

Ακολούθως, έγινε έλεγχος, κατά σειρά μειοδοσίας, των δικαιολογητικών συμμετοχής (όπως ορίζονται στο άρ. 24.2 της διακήρυξης) αρχίζοντας από τον πρώτο μειοδότη.

 

Όσον αφορά τον έλεγχο του  Ευρωπαϊκού Ενιαίου Εγγράφου Σύμβασης (ΕΕΕΣ)/  ΤΕΥΔ διαπιστώθηκε  η ορθή συμπλήρωσή τους, από τους οικονομικούς φορείς με τις επωνυμίες:1) ΓΕΩΓΕΝΕΣΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ με δ.τ.”GEOGENESIS A.E.” 2) ΕΝΩΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΤΙΚΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ – ΚΟΡΙΝΘΙΑΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Ι.Κ.Ε.

 

Εν συνεχεία, η Επιτροπή Διαγωνισμού προέβη σε έλεγχο των  εγγυητικών επιστολών που υποβλήθηκαν ως προς τα στοιχεία που αναγράφονταν σε αυτές. Επίσης, έλαβε υπόψη ότι η υποχρέωση προσκόμισης πρωτότυπης εγγυητικής επιστολής δεν ισχύει για τις εγγυήσεις ηλεκτρονικής έκδοσης (π.χ. εγγυήσεις του Τ.Μ.Ε.Δ.Ε.) οι οποίες φέρουν προηγμένη ψηφιακή υπογραφή. Στο σύνολό τους οι εγγυητικές επιστολές που ελέγχθηκαν είναι έγκυρες. Ο έλεγχος των εγγυητικών επιστολών φαίνεται στον Πίνακα που ακολουθεί:

 

Α/Α Οικονομικός φορέας Αριθμός Ε/Ε Εκδότης Α/Α Βεβαίωση Εγκυρότητας
1 1 ΓΕΩΓΕΝΕΣΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ με δ.τ.”GEOGENESIS A.E.” e-134636/28-12-21 ΤΜΕΔΕ 122353/10-01-2022
2 ΕΝΩΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΤΙΚΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ – ΚΟΡΙΝΘΙΑΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Ι.Κ.Ε e-134653/28-12-21

 

e-134421/27-12-21

ΤΜΕΔΕ

 

ΤΜΕΔΕ

122350/10-01-2022

 

122347/10-01-2022

3 ΟΔΟΓΕΝΕΣΙΣ ΙΚΕ e-134562/28-12-21 ΤΜΕΔΕ 122355/10-01-2022

 

Με το υπ΄αρ. 328/11-01-2022 έγγραφο, σε ορθή επανάληψη, η Ε.Δ. ζήτησε από τον οικονομικό φορέα «ΟΔΟΓΕΝΕΣΙΣ ΙΚΕ» και τον  «Ι.Δ.Χρυσοσπάθης & ΣΙΑ Ο.Ε.» να συμπληρώσουν τον ειδικό κύκλο εργασιών στο έντυπο Ε.Ε.Ε.Σ. (ευρωπαϊκό ενιαίο έγγραφο σύμβασης)  και να υποβάλλουν εκ νέου ηλεκτρονικά  το έντυπο Ε.Ε.Ε.Σ.  εντός προθεσμίας δέκα  (10) ημερών από την παραλαβή του ανωτέρω εγγράφου, ήτοι έως την Παρασκευή  21.01.2022.

Εντός της προβλεπόμενης προθεσμίας ο ανωτέρω οικονομικός φορέας υπέβαλε υπεύθυνες δηλώσεις.

Η Ε.Δ. διέκοψε τη συνεδρίαση, προκειμένου να επανέλθει για τον έλεγχο των υποβληθέντων και συνήλθε εκ νέου την 21.01.2022, για την ολοκλήρωση  και τη σύνταξη του παρόντος πρακτικού. Κατόπιν σχετικής πρόσκλησης, εμφανίστηκαν τα τακτικά μέλη κ. Μαστέλλου Γεωργία (Πρόεδρος),ο κ. Τσέκος Παναγιώτης (μέλος) και κ. Μαστοράκος Λεωνίδας (μέλος).Διαπιστώθηκε απαρτία και η Επιτροπή Διαγωνισμού συνέχισε τις εργασίες του ελέγχου  της.

Ο οικονομικός φορέας με την επωνυμία «ΟΔΟΓΕΝΕΣΙΣ ΙΚΕ»  υπέβαλε στο σύστημα Υπεύθυνες Δηλώσεις, αντί της συμπλήρωσης του ειδικού κύκλου εργασιών στο έντυπο Ε.Ε.Ε.Σ., όπως είχε ζητηθεί από την Ε.Δ. και ως εκ τούτου αποκλείεται από την περαιτέρω διαδικασία.

 

Ακολούθως, ο Πίνακας Συμμετεχόντων κατά σειρά μειοδοσίας διαμορφώνεται πλέον ως εξής:

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ ΚΑΤΑ ΣΕΙΡΑ ΜΕΙΟΔΟΣΙΑΣ

Α/Α Α/Α καταθ. Επωνυμία Προσφέροντα Ποσοστό
1 239141 ΓΕΩΓΕΝΕΣΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ με δ.τ.”GEOGENESIS A.E.” 37,05%
2 239122 ΕΝΩΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΤΙΚΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ – ΚΟΡΙΝΘΙΑΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Ι.Κ.Ε 24,38%

 

Κατόπιν αυτών, η Επιτροπή διαγωνισμού  ολοκλήρωσε τη σύνταξη και έκδοση του παρόντος πρακτικού και εισηγείται στην Ο.Ε. του Δήμου Σικυωνίων την ανάθεση της σύμβασης στο μειοδότη οικονομικό φορέα με την επωνυμία: «ΓΕΩΓΕΝΕΣΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ με δ.τ.”GEOGENESIS A.E.”» με μέση έκπτωση  37,05%, ήτοι στο ποσό των  1.419.407,09 € χωρίς Φ.Π.Α.

 

Για διαπίστωση των άνω, συντάχθηκε το παρόν πρακτικό, το οποίο αφού αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται.

Κιάτο 21/01/2022

Η Πρόεδρος της Επιτροπής Διαγωνισμού

Μαστέλλου Γεωργία

ΠΕ Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών

 

Τα Μέλη της Επιτροπής Διαγωνισμού

1.Τσέκος Παναγιώτης

ΠΕ9 Γεωπόνων

2.  Μαστοράκος Λεωνίδας

ΠΕ5 Μηχανολόγος Μηχ/κος

 

 

 

Η Οικονομική Επιτροπή, αφού έλαβε υπόψη:

 • τις διατάξεις του ν. 3463/2006 (A’114), όπως ισχύει σήμερα,
 • ειδικότερα τις διατάξεις του άρθρου 72 του ν. 3852/2010 (Α’ 87), όπως ισχύει σήμερα,
 • τις διατάξεις του ν. 4555/18 (A’133), όπως ισχύει σήμερα,
 • τις διατάξεις του ν. 4412/2016 (Α’147), όπως ισχύει σήμερα,
 • Την με Α.Π.: 14575/24.07.2020 Πρόσκληση ΑΤ05 (ΑΔΑ:9Η5746ΜΤΛ6-ΓΥ3) με τίτλο «Ανάπτυξη της υπαίθρου – Αγροτική Οδοποιία» του Υπουργείου Εσωτερικών, την 2η Τροποποίηση με Α.Π.: 5444/29.03.2021 (69ΛΩ46ΜΤΛ6-Ψ0Γ) και την 3η Τροποποίηση αυτής με Α.Π.: 6563/13.04.2021 (ΑΔΑ:ΕΨΧ346ΜΤΛ6-Β92), με την οποία καλούνται οι Δήμοι της χώρας όπως υποβάλουν προτάσεις προκειμένου να ενταχθούν στο Πρόγραμμα «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ», στο πλαίσιο του Άξονα Προτεραιότητας «Ποιότητα ζωής και εύρυθμη λειτουργία των πόλεων, της υπαίθρου και των οικισμών»
 • Την 114/2021 (ΩΜ7ΣΩ1Θ-67Α) απόφαση Οικονομικής Επιτροπής περί τροποποίησης της 256/2020 απόφασης ΟΕ με θέμα: Αποδοχή των όρων συμμετοχής στο πρόγραμμα «Ανάπτυξης & Αλληλεγγύης για την Τοπική Αυτοδιοίκηση «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» στον άξονα προτεραιότητας: «Ποιότητας ζωής και εύρυθμη λειτουργία των πόλεων, της υπαίθρου και των οικισμών» με τίτλο: «Ανάπτυξη της υπαίθρου-Αγροτική Οδοποιία» του ΥΠΕΣ και υποβολή της πράξης «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΟΔΩΝ ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ» στο πλαίσιο της ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΑΤ05 (9Η574646ΜΤΛ6-ΓΥ3)
 • Την 19568/04.06.2021 (Ψ3ΔΙ46ΜΤΛ6-Ι9Σ) Απόφασης Ένταξης Απόφαση του αν. Υπουργού Εσωτερικών περί Ένταξης του Έργου  «Βελτίωση Βατότητας Αγροτικών Οδών Δήμου Σικυωνίων» στο Πρόγραμμα «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ».
 • Την 291/2021 (96Υ1Ω1Θ-ΗΙΓ) σε ορθή επανάληψη απόφαση ΟΕ περί αποδοχής της ως άνω ένταξης και εγγραφής στο τεχνικό πρόγραμμα και στο π/υ τρέχοντος έτους,
 • Την 175/2021 (9Ε6ΠΩ1Θ-ΥΗΣ) απόφαση ΔΣ περί έγκρισης της ανωτέρω απόφασης ΟΕ,
 • Την 201675/23.11.2021 (6ΣΖΒΟΡ1Φ-4ΣΙ) απόφαση του συντονιστή της οικείας Αποκεντρωμένης Δ/σης νομιμοποίησης της ανωτέρω απόφαση ΔΣ,
 • την 13/2020 μελέτη της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών & Πολεοδομίας του Δήμου Σικυωνίων με τίτλο «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΟΔΩΝ ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ» – 1ος ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (CPV:45233120-6) συνολικού π/υ 2.780.000,00€ (2.241.935,48€ + 538.064,52€ ΦΠΑ 24%)
 • Τον Κ.Α. 02.64.7323.006 των εξόδων προϋπολογισμού 2021 με τίτλο «Βελτίωση Βατότητας Αγροτικών οδών Δήμου Σικυωνίων» ποσού 2.780.000,00€ προερχόμενο από το Πρόγραμμα {ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ}.
 • το 21REQ009484740 2021-11-05 πρωτογενές αίτημα για την εκτέλεση του έργου.
 • Την 421/15336/05.11.2021 (Ψ6ΤΦΩ1Θ-97Φ)(21REQ009486999 2021-11-05) ΑΑΥ,
 • Την 104/2021 (ΨΒΜΙΩ1Θ-14Β) απόφαση ΟΕ «Συγκρότηση επιτροπής διενέργειας & αξιολόγησης δημοσίων συμβάσεων ΕΡΓΩΝ έτους 2021»
 • Την 329/2021 (Ψ57ΥΩ1Θ-7ΜΡ) απόφαση ΟΕ «Καθορισμός όρων διακήρυξης»
 • την 17649/09.12.2021 Διακήρυξη, με ΑΔΑΜ: 21PROC009703984 2021-12-09
 • την 17654/09.12.2021 Περιληπτική διακήρυξη με ΑΔΑ: ΩΗΥΖΩ1Θ-4Λ1,
 • το γεγονός ότι δεν ασκήθηκε καμία ένσταση κατά της διακήρυξης για την διεξαγωγή του διαγωνισμού,
 • τo 1ο/10.01.2022 πρακτικό της επιτροπής διαγωνισμού του έργου, τους ηλεκτρονικούς φακέλους προσφορών, τα λοιπά στοιχεία των υποφακέλων που υποβλήθηκαν,
 • τη διαλογική συζήτηση των μελών της,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Μειοψηφούντων των κ.κ. α) Μαστοράκου Δ. ο οποίος  θεωρεί την έκπτωση πολύ μεγάλη και

β)Ζαχαρόπουλου Ν. ο οποίος θεωρεί την έκπτωση πολύ μεγάλη και ζητά περισσότερα στοιχεία για την εταιρεία

 

Α. Εγκρίνει το 1ο/10.01.2022 πρακτικό της επιτροπής διαγωνισμού του 1ου υποέργου «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΟΔΩΝ ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ» 1ος ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ της αριθμ. 13/2020 μελέτης της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών & Πολεοδομίας του Δήμου Σικυωνίων (CPV: 45233120-6) συνολικού π/υ 2.780.000,00€ (2.241.935,48€ + 538.064,52€ ΦΠΑ 24%)

Β. Κηρύσσει προσωρινό ανάδοχο του ως άνω έργου το μειοδότη οικονομικό φορέα με την επωνυμία: «ΓΕΩΓΕΝΕΣΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δτ «GEOGENESIS AE» με μέση έκπτωση  37,05% ήτοι στο ποσό των  1.419.407,09€ χωρίς ΦΠΑ.

 

Γ. Ορίζει πως μετά από την ολοκλήρωση του ελέγχου των δικαιολογητικών του προσωρινού αναδόχου και τη σύνταξη πρακτικού από την Επιτροπή Διαγωνισμού, θα εκδοθεί και νέα απόφαση περί κατακύρωσης του αποτελέσματος.

 

Δ. Μετά την παρούσα παρέχεται πρόσβαση, στα υποβληθέντα δικαιολογητικά συμμετοχής και στις υποβληθείσες οικονομικές προσφορές των οικονομικών φορέων, προς τους προσφέροντες (παρ.3β – αρ. 13 της ΚΥΑ 83010/4098/26-07-2017—ΦΕΚ/Β/2710).

 

Ε. Εξουσιοδοτεί τη Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών & Πολεοδομίας του Δήμου Σικυωνίων για αποστολή πρόσκλησης, μέσω της λειτουργικότητας της «Επικοινωνία» του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. στην ανωτέρω μειοδότρια εταιρεία, περί υποβολής των προβλεπόμενων στις κείμενες διατάξεις δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου, εντός προβλεπόμενης προθεσμίας από την κοινοποίηση της σχετικής έγγραφης ειδοποίησης σε αυτόν.

 

ΣΤ. Για την αναστολή της σύναψης της σύμβασης του ανωτέρω έργου, ισχύουν οι διατάξεις του Βιβλίου ΙV (άρθρα 345 έως 374) του Ν. 4412/2016, σύμφωνα με τα οριζόμενα του άρθρου 4.3 της Διακήρυξης.

 

Η παρούσα απόφαση κοινοποιείται σε όλους τους προσφέροντες μέσω του συστήματος, σύµφωνα µε το άρθρο 4.1 παρ. θ’ της Διακήρυξης.

 

η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 9/2022

συντάχθηκε & υπογράφεται

ο πρόεδρος      τα μέλη

ακριβές απόσπασμα

Κιάτο 31.01.2022

ο πρόεδρος

 

 

Σπυρίδων Παν. Σταματόπουλος

Print Friendly, PDF & Email