9/2022 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου

Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το πρακτικό της 3ης /15.2.2022 Τ Α Κ Τ Ι Κ Η συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου.
Μ ε ι κ τ ή (δια ζώσης & ταυτόχρονα με τηλεδιάσκεψη) .

Αρ. Απόφασης: 9/2022
Περίληψη: Δέσμευση επικαιροποίησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος Δήμου Σικυωνίων .

Στο Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 15η του μηνός Φεβρουαρίου έτους 2022 ημέρα
Τρίτη και ώρα 19:30 συνήλθε σε τ α κ τ ι κ ή σ υ ν ε δ ρ ί α σ η (μεικτή (δια ζώσης & ταυτόχρονα με τηλεδιάσκεψη) το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Σικυωνίων, μετά την αριθ. 1841/11-2-2022, έγγραφη πρόσκληση, του Προέδρου κ. Σκαρμούτσου Νικολάου, η οποία επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 άρθρο 67, όπως αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 74 του Ν.4555/2018, σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 10 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΠΝΠ) (ΦΕΚ Α΄ 55/11-03-2020), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν. 4682/2020 (Α ́76).
Τις εγκυκλίους 426/77233/13.11.2020, 182/οικ.17896/20-09-2021 , 643 Α.Π. 69472/24-9-2021, ΚΥΑ Δ1α/ΓΠ.οικ. 58531/2021 – ΦΕΚ 4441 Β΄/25-9-2021«Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19» του Υπουργείου Εσωτερικών, σε κάθε ένα Δημοτικό Σύμβουλο και στο Δήμαρχο, ο οποίος παραβρέθηκε .
Ακολούθως διαπιστώθηκε η ύπαρξη απαρτίας, διότι σε σύνολο 27 μελών, βρέθηκαν παρόντα 25 μέλη δηλαδή :

ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ
ΠΑΡΟΝΤΕΣ :
1. Σκαρμούτσος Νικόλαος 2. Μυττάς Ιωάννης 3. Σώκος Δημήτριος 4. Ζάρκος Δημήτριος
5. Δομετίου Βασίλειος 6. Κουτρέτσης Σπυρίδων 7. Θελερίτης Γεώργιος 8. Σωτηρόπουλος Ιωάννης
9. Aλεξόπουλος Βασίλειος 10. Τσολάκος Γεωργιος 11. Φιακάς Παναγιώτης 12. Τσιόγκας Νικόλαος
13. Μπουζιάνη-Τσαντίλα Β 14. Σαρχάνης Κων/νος 15. Μπακόλιας Παναγιώτης 16. Λέγγας Μάρκος
17. Ζαχαρόπουλος Νικόλαος 18. Γκούμας Σταμάτιος
19. Παπαγεωργίου Δημήτριος 20. Ρουμπέκας Γεώργιος
21. Κατσιμπούλας Αντώνιος 22. Παπαβασιλείου Νικόλαος 23. Μαστοράκης Δημήτριος 24. Χουσελάς Ευάγγελος

25. Νανοπουλος Βασιλειος

ΑΠΟΝΤΕΣ:
1. Γαλάνης Βασίλειος
2. Συριάνος Κων/νος

ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ

ΠΑΡΟΝΤΕΣ:
1. Λεονάρδου Α. (Σικυώνος- Κιάτου
ΑΠΟΝΤΕΣ : 1. Κοτούλας Γεωργ.(Μουλκίου) 2. Ραφτόπουλος Παν. (Πασίου) 3. Στάθης Σ. (Μεγ. Βάλτου)
4. Μπεκιάρης Δ. (Φενεού) 5. Δεδάκης Σ. (Καστανέας) 6. Τυρλής Α. (Λαλιωτίου) 7. Δρίμας Ι. (Δροσοπηγής)
8. Μαγκλάσης Χρ. (Αρχ. Σικυώνα) 9. Μιχόπουλος Ιωαν. (Κ. Διμηνιού 10. Παπαγεωργόπουλος Νικ. (Κεφαλαρίου) 11.Μηλιώτης Γ. (Μικ. Βάλτου)
12. Σκούπας Α. (Μποζικών) 13. Ρήγας Ι. (Βελίνας) 14. Τρίμης Αναστάσιος (Κλημεντίου) 15. Παναγόπουλος (Πανοράματος)
16. Νικολάου Ν. (Σουλίου) 17. Ράπτης Ν. (Καισαρίου) 18. Κοτσίρης Β. (Στενού) 19.Σταθακοπουλος Κ.(Παραδεισίου)
20. Σπυρόπουλος Ι. (Διμηνιού) 21. Καλαντζής Π. (Γονούσας) 22. Παπακωνσταντίνου Η.(Τιτάνης) 23. Σελέκος Κ. (Καλλιάνων)
24. Κουλούκης Σ. (Μεσινού) 25. ΡαφτόπουλοςΚ. (Κρυονερίου) 26. Γκορίτσας Δ. (Ματίου) 27. Τσετσώνης Π. (Κ. Ταρσού)
28. Τζελέπης Δ. (Ψαρίου) 29. Τζιώρης Γ. (Μοσιάς) 30. Δρόλιας Πανταζής-Παντελής (Κυλλήνης) 31. Στριφτόμπολας Αργ. (Γκούρας)
32. Παπαδόπουλος Θεοδόσιος (Ασπροκάμπου) 33.Αθανασούλης Ι. (Λαύκας) 34. Καρατζάς Σ. (Στυμφαλίας)
35. Παπουτσής Α. (Αρχ. Φενεού)

ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ : 1. Μαστοράκης Δημήτριος, αποχώρησε μετά την συζήτηση του Β΄ προ ημερήσιας διάταξης θέματος και προσήλθε στην έναρξη του 1ου θέματος της ημερήσιας διάταξης .
2. Παπαβασιλείου Νικ. αποχώρησε, μετά την συζήτηση του Γ΄ προ ημερήσιας διάταξης θέματος.
Στην συνεδρίαση παρευρέθηκε η τακτική υπάλληλος του Δήμου Σικυωνίων κ. Ειρήνη Π. Πρόβου για την τήρηση των πρακτικών.

1ο Θέμα Ημερήσιας Διάταξης

Στο 1ο θέμα της ημερήσιας διάταξης με τίτλο: «Δέσμευση επικαιροποίησης του Επιχειρησιακού
Προγράμματος Δήμου Σικυωνίων», ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Σκαρμούτσος Νικόλαος
εισηγούμενος το θέμα έθεσε υπόψη του Συμβουλίου την από 3-2-2022 εισήγηση του Τμήματος Προγραμ-
ματισμού Οργάνωσης και Ανάπτυξης του Δήμου Σικυωνίων η οποία έχει ως ακολούθως:

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ Κιάτο 03.02.2022

Τμήμα Προγραμματισμού,
Οργάνωσης και Ανάπτυξης
Εισηγήτρια: Α. Χήτα Προς :
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΣΧΕΤΙΚΗ ΜΕ ΤΟ ΘΕΜΑ:
Επικαιροποίηση Επιχειρησιακού Προγράμματος Δήμου Σικυωνίων.

Σε συνέχεια της με Α.Π: 5474/23.12.2021 Πρόσκλησης της Ειδικής Υπηρεσίας Εφαρμογής Προγράμματος «Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2014-2020» με την οποία καλούνται ως δυνητικοί δικαιούχοι οι Δήμοι, να υποβάλουν προτάσεις έργων (πράξεων), προκειμένου να ενταχθούν και να χρηματοδοτηθούν στο πλαίσιο του Μέτρου 4, Υπομέτρου 4.3, Δράση 4.3.4: «Βελτίωση πρόσβασης σε γεωργική γη και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις» του ΠΑΑ 2014-2020, η Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου προέβη στην εκπόνηση μελετών των ακόλουθων έργων:

1. «Βελτίωση Βατότητας Αγροτικής Οδού Γκούρας – Φενεού, Δήμου Σικυωνίων», προϋπολογισμού 1.000.000,00 €.
2. «Βελτίωση Βατότητας Αγροτικής Οδού Μοσιάς – Ματίου, Δήμου Σικυωνίων», προϋπολογισμού 1.000.000,00€.
3. «Βελτίωση Βατότητας Αγροτικής Οδού Κλημεντίου – Καισαρίου, Δήμου Σικυωνίων», προϋπολογισμού 835.000,00 €.
4. «Βελτίωση Βατότητας Αγροτικής Οδού Καλλιάνων – Κεφαλαρίου, Δήμου Σικυωνίων», προϋπολογισμού 1.000.000,00€.
5. «Βελτίωση Βατότητας Αγροτικών Οδών Κοινότητας Μεγάλου Βάλτου, Δήμου Σικυωνίων», προϋπολογισμού 500.000,00 €.
6. «Βελτίωση Βατότητας Αγροτικών Οδών Κοινοτήτων Κρυονερίου και Σουλίου, Δήμου Σικυωνίων», προϋπολογισμού 500.000,00 €.
7. «Βελτίωση Βατότητας Αγροτικών Οδών Κοινοτήτων Λαλιωτίου και Πασίου, Δήμου Σικυωνίων», προϋπολογισμού 500.000,00€.
8. «Βελτίωση Βατότητας Αγροτικών Οδών Κοινότητας Βελίνας, Δήμου Σικυωνίων», προϋπολογισμού 430.000,00 €.
9. «Βελτίωση Βατότητας Αγροτικών Οδών Κοινοτήτων Γονούσσας, Παραδεισίου και Μποζικών, Δήμου Σικυωνίων», προϋπολογισμού 500.000,00 €.
10. «Βελτίωση Βατότητας Αγροτικών Οδών Κοινοτήτων Λαύκας, Καστανιάς και Στυμφαλίας, Δήμου Σικυωνίων», προϋ-πολογισμού 340.000,00 €.
Ο Δήμος Σικυωνίων στο μεγαλύτερο ποσοστό του αποτελείται από αγροτικές περιοχές με ενεργή ενασχόληση των δημοτών του με την αγροτική και κτηνοτροφική εκμετάλλευση, ως εκ τούτου ο κύριος οικονομικός κλάδος της ευρύτερης περιοχής του Δήμου είναι ο πρωτογενής και αποτελεί το βασικό συντελεστή απασχόλησης και εισοδημάτων.
Η κακή ποιότητα των υπαρχόντων αγροτικών δρόμων συμβάλλει στην δύσκολη πρόσβαση των αγροτών από και προς τα αγροτεμάχιά τους καθ’ όλη την διάρκεια του έτους και κυρίως κατά τους χειμερινούς μήνες όπου τα έντονα καιρικά φαινόμενα την καθιστούν και αδύνατη.
Αποτέλεσμα αυτού είναι :
– η μείωση της παραγωγής
– η χρονοκαθυστέρηση στις παραγωγικές διαδικασίες
– η δυσκολία της μεταφορά των παραγόμενων προϊόντων
– η ζημία με την φθορά των προϊόντων κατά την μεταφορά τους
– φθορές στα μηχανήματα – οχήματα
Βάσει της υπάρχουσας κατάστασης που παρουσιάζουν τα υπόψη αγροτικά οδικά δίκτυα, τα εν λόγω έργα κρίνονται απαραίτητα και άμεσης προτεραιότητας.

Απώτερος στόχος της υλοποίησης των έργων είναι η βελτίωση του βασικού συντελεστή απασχόλησης και εισοδημάτων η οποία θα δράσει καταλυτικά στην μείωση και ίσως και στην εξάλειψη του φαινομένου της μαζικής εγκατάλειψης και ερήμωσης της επαρχίας με την οικονομική μετανάστευση – συγκέντρωση του πληθυσμού στα μεγάλα αστικά κέντρα.
Επιπλέον η οικονομική ευημερία και η τοπική ανάπτυξη θα παίξουν σημαντικό ρόλο στην αναβάθμιση της ποιότητα της ζωής των κατοίκων του Δήμου Σικυωνίων.

Σύμφωνα με τις επιταγές της προαναφερθείσας πρόσκλησης και προκειμένου να τύχουν χρηματοδότησης τα προτεινόμενα έργα, είναι απαραίτητη η πρόβλεψή τους στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα εκάστου Δήμου και σε περίπτωση που δεν περιλαμβάνονται σε αυτό απαιτείται αντίστοιχη απόφαση/δέσμευση του Δημοτικού Συμβουλίου για την ένταξη τους στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα, όταν αυτό τροποποιηθεί συνοδευόμενη από εισήγηση της αρμόδιας Υπηρεσίας ως προς τη σκοπιμότητα της προτεινόμενης πράξης
Τα Πενταετή Επιχειρησιακά Προγράμματα των Δήμων (ΟΤΑ α’ βαθμού) διέπονται από τις διατάξεις του Ν.3463/2006 (ΦΕΚ 114/τ.Α’) και δη το άρθρο 204, του Ν.4555/2018 (ΦΕΚ 1331/τ.Α’) και δη το άρθρο 175 «Τετραετή Επιχειρησιακά Προγράμματα – Ετήσια Προγράμματα Δράσης Δήμων» (σε Τροποποίηση του άρθρου 266 του Ν.3852/2010), του Ν.4674/2020 (ΦΕΚ 53/τ.Α’) «Στρατηγική αναπτυξιακή προοπτική των ΟΤΑ..» και δη το άρθρο 7 περί αναθέσεις Ε.Π. και της Υ.Α. 41179/2014 (ΦΕΚ 2970/τ.Β’). Κατά το άρθρο 7 της Υ.Α. 41179/2014 (ΦΕΚ 2970/τ.Β’) «Για την κατάρτιση, παρακολούθηση, αξιολόγηση, επικαιροποίηση και αναθεώρηση των Πενταετών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων και των Ετήσιων Προγραμμάτων Δράσης της δημοτικής περιόδου 2014−2019 δύναται να γίνει χρήση των οδηγών κατάρτισης επιχειρησιακού προγράμματος ΟΤΑ α’ βαθμού και παρακολούθησης, αξιολόγησης επικαιροποίησης και αναθεώρησης του επιχειρησιακού προγράμματος ΟΤΑ α’ βαθμού της δημοτικής περιόδου 2010−2014…..».

Στον εκπονηθέν από Σεπτέμβριο 2011 «Οδηγός Παρακολούθησης, Αξιολόγησης, Επικαιροποίησης και Αναθεώρησης Επιχειρησιακών Προγραμμάτων Δήμων» από την Ε.Ε.Τ.Α.Α. για λογαριασμό του Υπουργείου Εσωτερικών, και δη στο Κεφάλαιο 4 παράγραφος 4.2 Επικαιροποίηση και Αναθεώρηση του Επιχειρησιακού Προγράμματος γίνεται μνεία μεταξύ άλλων, για τις ανάγκες επικαιροποίησης των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων για ενσωμάτωση δράσεων στους Άξονες, Μέτρα και Στόχους που αφορούν σε συγχρηματοδοτούμενα έργα που σχεδιάζονται και εντάσσονται κατά την εξέλιξη του Προγράμματος είτε όταν προγραμματίζονται Δράσεις που μπορεί να χρηματοδοτηθούν με την αξιοποίηση νέων προγραμμάτων, πρωτοβουλιών, χρηματοδοτικών εργαλείων, κ.ο.κ.
Σε κάθε περίπτωση η διαδικασία επικαιροποίησης είναι αρμοδιότητα της Εκτελεστικής Επιτροπής, με την υποστήριξη της Υπηρεσίας Προγραμματισμού και Ανάπτυξης, η οποία ζητά από τις υπηρεσίες και τα Νομικά Πρόσωπα του Δήμου μεταβολές που αναμένονται και νέες σχεδιαζόμενες δράσεις ώστε να καλυφθούν οι νέοι αναθεωρημένοι στόχοι.
Τέλος σύμφωνα πάντα με τον ανωτέρω οδηγό η επικαιροποίηση του Επιχειρησιακού Προγράμματος, σε σχέσεις με τις απαιτήσεις εισαγωγής δράσεων του Τεχνικού Προγράμματος και του Ετήσιου Προγράμματος Δράσης στο Επιχειρησιακό (για τη χρηματοδότηση δράσεων από το ΕΠ ΕΛΛΑΔΑ), εκτιμάται ότι πρέπει να πραγματοποιείται σε ετήσια βάση. Η εν λόγω επικαιροποίηση πραγματοποιείται μετά την ενδιάμεση αξιολόγηση με αναθεώρηση των στόχων του σε συνέχεια αιτιολογημένης απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου, η οποία λαμβάνεται με την απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των μελών του.
Εν προκειμένω λόγω του περιορισμού χρόνου καθώς η καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προτάσεων στην πρόσκληση της Ειδικής Υπηρεσίας Εφαρμογής Προγράμματος «Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2014-2020» είναι η 28η Φεβρουαρίου 2022, με την παρούσα εισήγηση αιτούμεθα την λήψη απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου για την δέσμευση ένταξης των προαναφερθέντων έργων στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα του Δήμου, οι διαδικασίες για την επικαιροποίηση και έγκριση του οποίου θα εξελιχθούν σε άμεσο χρονικό διάστημα.
Η αν. Προϊσταμένη Τμήματος Προγραμματισμού,
Οργάνωσης και Πληροφορικής
Αμαλία Αλ. Χήτα
ΔΕ 38 Προσωπικό Η/Υ
Με βάση τα παραπάνω ο Πρόεδρος κάλεσε το Δ.Σ. να αποφασίσει σχετικά.
Το Δ.Σ. αφού έλαβε υπόψη του:
• την ισχύουσα Νομοθεσία,
• την Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου(ΦΕΚ Α΄ 55/ 11-03-2020) ,
• τα παραπάνω αναφερθέντα – και
• τη διαλογική συζήτηση των μελών του, ως τα ηχογραφημένα και απομαγνητοφωνημένα πρακτικά

 

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι ομόφωνα

Α. Δ ε σ μ ε ύ ε τ α ι , για την ένταξη των παρακάτω έργων στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα του Δήμου Σικυωνίων, σε επικείμενη τροποποίηση του .
1. «Βελτίωση Βατότητας Αγροτικής Οδού Γκούρας – Φενεού, Δήμου Σικυωνίων», προϋπολογισμού 1.000.000,00 €.
2. «Βελτίωση Βατότητας Αγροτικής Οδού Μοσιάς – Ματίου, Δήμου Σικυωνίων», προϋπολογισμού 1.000.000,00€.
3. «Βελτίωση Βατότητας Αγροτικής Οδού Κλημεντίου – Καισαρίου, Δήμου Σικυωνίων», προϋπολογισμού 835.000,00 €.
4. «Βελτίωση Βατότητας Αγροτικής Οδού Καλλιάνων – Κεφαλαρίου, Δήμου Σικυωνίων», προϋπολογισμού 1.000.000,00€.
5. «Βελτίωση Βατότητας Αγροτικών Οδών Κοινότητας Μεγάλου Βάλτου, Δήμου Σικυωνίων», προϋπολογισμού 500.000,00€.
6. «Βελτίωση Βατότητας Αγροτικών Οδών Κοινοτήτων Κρυονερίου και Σουλίου, Δήμου Σικυωνίων», προϋπολογισμού 500.000,00 €.
7. «Βελτίωση Βατότητας Αγροτικών Οδών Κοινοτήτων Λαλιωτίου και Πασίου, Δήμου Σικυωνίων», προϋπολογισμού 500.000,00€.
8. «Βελτίωση Βατότητας Αγροτικών Οδών Κοινότητας Βελίνας, Δήμου Σικυωνίων», προϋπολογισμού 430.000,00 €.
9. «Βελτίωση Βατότητας Αγροτικών Οδών Κοινοτήτων Γονούσσας, Παραδεισίου και Μποζικών, Δήμου Σικυωνίων», προϋπολογισμού 500.000,00 €.
10. «Βελτίωση Βατότητας Αγροτικών Οδών Κοινοτήτων Λαύκας, Καστανιάς και Στυμφαλίας, Δήμου Σικυωνίων», προϋπολογισμού 340.000,00 €.
Β. Κ ο ι ν ο π ο ι ε ί, την παρούσα απόφαση στις αρμόδιες υπηρεσία του Δήμου Σικυωνίων για δικές τους
ενέργειες .

Συντάχθηκε και υπογράφεται
Η παρούσα Απόφαση έλαβε αυξ. αριθ. 9/2022
Ο Πρόεδρος Τα μέλη
Ακριβές Απόσπασμα
Κιάτο 15.02.2022
O ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ Ε. ΣΚΑΡΜΟΥΤΣΟΣ

Print Friendly, PDF & Email