9/2021 Απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

Αποφάσεις Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                     ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ  ΖΩΗΣ

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ  από το πρακτικό με αριθμό   3    /   24  –  05  –  2021

 

                                                                 Αριθμός  Απόφασης:    9 /  2021

 

 

ΘΕΜΑ:2ον  «Επί  αιτήματος της κας  Μαλακού  Ελένης  περί  παραχωρήσεως χρήσης του προαυλίου χώρου του Δημοτικού Σχολείου Κεφαλαρίου από την 23ην έως την 25ην Ιουλίου  2021 για γαμήλια εκδήλωση.»

 

 

Στο  Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την    24ην   Μαϊου   του έτους  2021    ημέρα της εβδομάδας  Δευτέρα και ώρα 11:00  π. μ.  συνήλθε σε τακτική  δημόσια συνεδρίαση, υπό την Προεδρία  του κ.  Σπυρίδωνα   Σταματόπουλου, (Δημάρχου),  ύστερα από την υπ’ αριθμ.  3035/20-05-2021  έγγραφη  πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις  των  παρ. 1  και  4 του άρθρου 74 του Ν. 4555/2018 {Πρόγραμμα ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι »}  (ΦΕΚ 133/19-07-2018) σε κάθε ένα μέλος  ξεχωριστά.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο -7- μελών παραβρέθηκαν παρόντα     –  5  –   ήτοι:

 

              ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                     ΑΠΟΝΤΕΣ

 

1.- Σπυρίδων  Σταματόπολος             (Πρόεδρος)                  1.- Σταμάτιος           Γκούμας               (Μέλος)

2.- Δημήτριος  Σώκος                      (Αντιπρόεδρος)               2.- Βασιλική    Μπουζιάνη – Τσαντίλα  (Μέλος)

3 .-Νικόλαος   Σκαρμούτσος                (Μέλος)

4.- Κωνσταντίνος   Σαρχάνης               (Μέλος)

5.- Αντώνιος           Κατσιμπούλας        (Μέλος)

 

                                                                                                      ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ

 

                                                                                       1.-   Γ. Κοτούλας   Πρόεδρος Κοινότητας Μουλκίου.

                                                                                       2.-  Α. Λεονάρδου Πρόεδρος Κοινότητας Σικυώνος-Κιάτου.

                                                                                                 3.-  Κ.  Σελέκος Πρόεδρος Κοινότητας Καλλιάνων.

                                                                                                 4.-  Ν. Παπαγεωργόπουλος  Πρόεδρος Κοινότητας Κεφαλαρίου.

                                                                                                 5.-  Ι.  Σπυρόπουλος  Πρόεδρος Κοινότητας  Διμηνιού.

                                                                                                 6.-  Α. Τυρλής  Πρόεδρος Κοινότητας  Λαλιωτίου.

————————————————————————————————————————————————————————–

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και ο ορισθείς υπάλληλος του Δήμου Σικυωνίων Λαλιώτης Γεώργιος,  για την τήρηση των πρακτικών

Θέμα   2ον    ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ  ΔΙΑΤΑΞΗΣ

 

      Ο  Πρόεδρος της Επιτροπής  Ποιότητας Ζωής,  εισηγούμενος το 2ον θέμα  της ημερήσιας διάταξης, με θέμα «Επί  αιτήματος της κας  Μαλακού  Ελένης  περί  παραχωρήσεως χρήσης του προαυλίου χώρου του Δημοτικού Σχολείου Κεφαλαρίου από την 23ην έως την 25ην Ιουλίου  2021 για γαμήλια εκδήλωση.» ανέφερε τα  εξής:

Η κ. Μαλακού  Ελένη του  Γεωργίου, μας υπέβαλε την από 18-02-2021 αίτησή της και μας ζητεί όπως  παραχωρήσουμε τη διάθεση του Δημοτικού Σχολείου Κεφαλαρίου το τριήμερο 23—25  Ιουλίου 2021 με σκοπό να πραγματοποιήσει το τραπέζι του γάμου της,  με catering στον προαύλιο  χώρο του σχολείου την ημέρα του Σαββάτου 24-7-2021, τηρώντας τα μέτρα που θα ορίζονται την συγκεκριμένη περίοδο λόγω covid.

 

Και κάλεσε την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής να αποφασίσει σχετικά

 

 

 

 

 

 

Η  Επιτροπή Ποιότητας  Ζωής, αφού έλαβε υπόψη της:

 

1.-   Τις σχετικές διατάξεις  του άρθρου 73 του Ν. 3852/2010.

2.-   Την 24-05-2021 θετική εισήγηση του Προέδρου της Κοινότητας Κεφαλαρίου

3.-   Τα λοιπά δικαιολογητικά του φακέλου.

4.-   Την εισήγηση του Προέδρου και ύστερα από διαλογική συζήτηση.

 

 

 

 

 

 

 

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι    Ο μ ό φ ω ν α

 

 

1.- Γνωμοδοτεί  –  συναινεί  θετικά  τη παραχώρηση της χρήσης του Δημοτικού Σχολείου Κεφαλαρίου στην κ.  Μαλακού  Ελένη του Γεωργίου και της Ασημίνας  προκειμένου να πραγματοποιήσει το τραπέζι του γάμου της,    με cetering  για το τριήμερο  από 23ην Ιουλίου  έως και την 25ην Ιουλίου του έτους 2021,  με την προϋπόθεση  τήρησης  της   υπ’ αριθ.  Δ4/170/5-5-1998 του ΥΠΕΠΘ, δηλ. σύμφωνα με το άρθρο 41 του Ν. 1566/1985, τη διαδικασία  που ορίζεται  από τις εγκυκλίους Δ4/804/16-12-1997 και Φ3/158/Γ1/210/20-2-1998

 

και

 

2.- Εξουσιοδοτεί τον Δήμαρχο για την υποβολή της απόφασης στο Δημοτικό  Συμβούλιο του Δήμου μας, προκειμένου να κάνει τις περαιτέρω ενέργειες.

 

 

Η παρούσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό     9 / 2021    και    υπογράφεται   ως   έπεται.-

 

Ο Πρόεδρος                                                                                                  Τα    Μέλη

Ακριβές απόσπασμα

                          Κιάτο  24-05-2021

Ο    Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

 

 

 

 

ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ   ΣΠΥΡΙΔΩΝ

(ΔΗΜΑΡΧΟΣ)

Print Friendly, PDF & Email