9/2021 Απόφαση Εκτελεστικής Επιτροπής

Αποφάσεις Εκτελεστικής Επιτροπής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                                           ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Αριθ.Αποφ. 09/2021

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το Πρακτικό 06/06-12-2021 έκτακτης και κατεπείγουσας  συνεδρίασης της Εκτελεστικής Επιτροπής του Δήμου Σικυωνίων.

Θέμα: Τροποποίηση Προϋπολογισμού και Τεχνικού Προγράμματος 2021.

Στο Κιάτο σήμερα, στις  06 Δεκεμβρίου 2021, ημέρα της εβδομάδας  Δευτέρα   και ώρα 10:00  στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Σικυωνίων συνήλθε σε έκτακτη και κατεπείγουσα  συνεδρίαση η Εκτελεστική Επιτροπή του Δήμου, ύστερα από την αριθμ πρωτ: 17294/03-12-2021 πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε νόμιμα με αποδεικτικό στα μέλη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 62 του Ν.3852/10«Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/07-06-2010).

Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο οκτώ μελών κατά τη συνεδρίαση παρέστησαν  τα παρακάτω οκτώ (8) μέλη, και αναλυτικά:

 

                  ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                            ΑΠΟΝΤΕΣ

 1. Σπυρίδων Σταματόπουλος (Πρόεδρος)
 2.  Θελερίτης Γεώργιος
 3. Κουτρέτσης Σπυρίδων
 4. Τσολάκος Γεώργιος
 5. Σώκος Δημήτριος
 6. Δομετίου Βασίλειος
 7. Σαρχάνης Κωνσταντίνος

8.    Μυττάς Ιωάννης

 

Στην συνεδρίαση παραβρέθηκε η υπάλληλος του Δήμου Σικυωνίων, Αλεξάνδρα Παπανδριανού, για την τήρηση των πρακτικών.

Ο Πρόεδρος της Εκτελεστικής Επιτροπής και Δήμαρχος Σικυωνίων κ. Σπυρίδων Σταματόπουλος    κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης  και εισηγούμενος το 1ο  θέμα με τίτλο: Τροποποίηση Προϋπολογισμού και Τεχνικού Προγράμματος 2021 πρότεινε να συζητηθεί κατεπειγόντως λόγω προθεσμιών.

Τα μέλη της Εκτελεστικής Επιτροπής, ομόφωνα αποδέχθηκαν να συζητηθεί το θέμα αυτό κατεπειγόντως, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Ο Πρόεδρος στη συνέχεια έθεσε υπόψη των μελών την από 03-12-2021 εισήγηση της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολεοδομίας  του Δήμου η οποία  έχει ως ακολούθως:

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

Δ/ΝΣΗ Τ.Υ. & ΠΟΛ/ΜΙΑΣ

ΤΜΗΜΑ ΤΕ-Η/Μ ΕΡΓΩΝ & ΣΥΓΚ/ΝΙΩΝ

 

 

 

Πληροφορίες: B. Kατσιμπούλας

Κιάτο   3-12-2021

 

ΠΡΟΣ:

 1. Εκτελεστική Επιτροπή
 2. Οικονομική Υπηρεσία

 

ΚΟΙΝ:

 

ΘΕΜΑ:  Τροποποίηση Προϋπολογισμού και Τεχνικού Προγράμματος έτους 2021.

Μετά από προφορική εντολή του Δημάρχου, παρακαλούμε όπως τροποποιήσετε τον Προϋπολογισμό και το Τεχνικό Πρόγραμμα  έτους 2021, ως ακολούθως:

 • Κατάργηση των έργων:
 1. «Κατασκευή τοιχίου στο Νεκροταφείο της Κοινότητας Κάτω Διμηνιού του Δήμου Σικυωνίων», προϋπ/σμού 20.000,00 € (αριθ. μελ. 19/2021-ΚΑ 7326.005) και
 2. «Διαμόρφωση τάφων στο Νεκροταφείο της Κοινότητας Σουλίου του Δήμου Σικυωνίων», προϋπ/σμού 22.320,00 € (αριθ. μελ. 11/2021-ΚΑ 45.7326.004)

και δημιουργία νέου έργου με  τίτλο: «Διαμόρφωση Χώρων Νεκροταφείων Κάτω Διμηνιού & Σουλίου» προϋπ/σμού 42.320,00 € (αριθ. μελ. 33/2021).

Η εκτέλεση του έργου κρίνεται άμεσης προτεραιότητας, προκειμένου να ολοκληρωθούν οι εργασίες διαμόρφωσης στα ανωτέρω δύο Νεκροταφεία.

Ο  Διευθυντής ΤΥ & Πολ/μίας

Παπαβασιλείου Βασίλειος

Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ3

 

Συν/να: Προϋπ/σμός  έργου

 

Η Εκτελεστική Επιτροπή αφού άκουσε την ως άνω εισήγηση σε συνδυασμό με τη διαλογική συζήτηση

Αποφασίζει Ομόφωνα

 1. Θεωρεί το θέμα  κατεπείγον σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010  όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
 2. Εγκρίνει την παρακάτω τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος τρέχοντος έτους ως ακολούθως:

Κατάργηση των έργων:

 • «Κατασκευή τοιχίου στο Νεκροταφείο της Κοινότητας Κάτω Διμηνιού του Δήμου Σικυωνίων», προϋπ/σμού 20.000,00 € (αριθ. μελ. 19/2021-ΚΑ 7326.005) και
 • «Διαμόρφωση τάφων στο Νεκροταφείο της Κοινότητας Σουλίου του Δήμου Σικυωνίων», προϋπ/σμού 22.320,00 € (αριθ. μελ. 11/2021-ΚΑ 45.7326.004)

και δημιουργία νέου έργου με  τίτλο: «Διαμόρφωση Χώρων Νεκροταφείων Κάτω        Διμηνιού & Σουλίου» προϋπ/σμού 42.320,00 € (αριθ. μελ. 33/2021).

Η εκτέλεση του έργου κρίνεται άμεσης προτεραιότητας, προκειμένου να ολοκληρωθούν οι εργασίες διαμόρφωσης στα ανωτέρω δύο Νεκροταφεία

 1. Κοινοποιεί,  την παρούσα απόφαση στο Δημοτικό Συμβούλιο  για τις δικές του ενέργειες.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 09/2021

Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΑ   ΜΕΛΗ

 

 

Ακολουθούν υπογραφές

Όμοιο αντίγραφο

Κιάτο 07-12-2021

Ο  Πρόεδρος

της Εκτελεστικής  Επιτροπής

Δήμαρχος Σικυωνίων

 

 

                                                        Σπυρίδων Π. Σταματόπουλος          

 

 

Print Friendly, PDF & Email