9/2020 Απόφαση Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Αποφάσεις Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                      ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

(ΝΠΔΔ)

ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το πρακτικό της 3 / 11-2-2020 τακτικής συνεδρίασης της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Αριθμός Απόφασης: 9 / 2020

ΘΕΜΑ: 2ο ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ «Αποδοχή πίστωσης ποσού 23.000,00€ προερχόµενη από το ∆ήµο Σικυωνίων ως τακτική επιχορήγηση για το έτος 2020 και κατανοµή της πίστωσης στα αντίστοιχα Συµβούλια των Σχολικών Κοινοτήτων.»

Στο Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 11ην Φεβρουαρίου του έτους 2020 ημέρα της εβδομάδας Τρίτη και ώρα 14:00 μ. μ. συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση, υπό την Προεδρία του κ. Ζάρκου Δημητρίου, η Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Σικυωνίων, ύστερα από την αριθ. 26/7-2-2020 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 74 του Ν. 4555/2018«Πρόγραμμα ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ» (ΦΕΚ 133/19-07-2018) σε κάθε ένα μέλος ξεχωριστά.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία γιατί σε σύνολο -9- μελών παραβρέθηκαν παρόντα μέλη -5 – δηλαδή:

ΠΑΡΟΝΤΑ ΑΠΟΝΤΑ

1.- Δ. Ζάρκος (Πρόεδρος) 1.- Ν. Παπαβασιλείου Μέλος

2.- Β. Μπουζιάνη – Τσαντίλα (Αντιπρόεδρος) 2.- Π. Πανάγου «

3.- Δ. Βυτινιώτη Μέλος 3.- Β. Νανόπουλος «

4.- Αικ. Λούτα « 4.- Εκπρόσωπος μαθητών 1ου ΕΠΑ. Λ Κιάτου

5.- Α. Βαφειαδάκης «

Στη συνεδρίαση, παραβρέθηκε και ο ορισθείς υπάλληλος του Δήμου Σικυωνίων για την τήρηση των πρακτικών, Λαλιώτης Γεώργιος.

ΘΕΜΑ 2ο ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

—————————————————————————————————————————————————————-

Ο Πρόεδρος της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Ζάρκος Δημήτριος) εισηγούμενος το 2ον θέμα της ημερήσιας διάταξης με τίτλο «Περί αποδοχή πίστωσης ποσού (23.000,00)€ προερχόμενο από το Δήμο Σικυωνίων ως τακτική επιχορήγηση για το έτος 2020, και κατανομή της πίστωσης στα αντίστοιχα Συμβούλια Σχολικών Κοινοτήτων και εξουσιοδότηση του Προέδρου για την είσπραξη των χρημάτων από τον Δήμο» εξέθεσε ότι:

  1. Mε την υπ’ αριθ. 96/2011 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Σικυωνίων, έγινε συγχώνευση των Σχολικών Επιτροπών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης σε ενιαίο ΝΠΔΔ με την Επωνυμία «Σχολική Επιτροπή Β/βθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Σικυωνίων», όπου στην παρ. β του άρθρου 2 (Πόροι του Νομικού Προσώπου) αναφέρεται και η ετήσια τακτική επιχορήγηση του Δήμου ποσού (23.000)€ και

  2. Η ανωτέρω απόφαση έχει δημοσιευθεί στο ΦΕΚ με υπ’ αριθ 1324/16-6-2011, που αφορά τη συγχώνευση των Σχολικών Επιτροπών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης σε ενιαίο Πρόσωπο Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης»

και πρέπει με απόφασή μας.

1.- Να αποδεχτούμε το ανωτέρω ποσό, των 23.000,00€ 2) Να κάνουμε την σχετική κατανομή στα Σχολεία της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου μας και 3) Να εξουσιοδοτήσουμε τον Πρόεδρο της Σχολικής Επιτροπής για την είσπραξη των χρημάτων από το Δήμο.

Το Διοικητικό Συμβούλιο

Ύστερα από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη:

1.- Την εισήγηση του προέδρου.

2.- Την υπ’ αρ.96/2011 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου που αφορά τη συγχώνευση των σχολικών επιτροπών καθώς και

3.- Το υπ’ αριθ. 1324/16-06-2011 ΦΕΚ.

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι Ο μ ό φ ω ν α

Α.- Αποδέχεται το ποσό των είκοσι τριών χιλιάδων (23.000,00 ) € το οποίο προέρχεται από ετήσια τακτική επιχορήγηση του Δήμου Σικυωνίων έτους 2020.

Β.- Κατανέμει το ποσό των είκοσι τριών χιλιάδων (23.000,00) € ως εξής:

Α/Α

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ

ΠΟΣΟΝ ΣΕ ΕΥΡΩ

1

1o ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΙΑΤΟY

3.000,00

2

2ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΑΙ ΕΣΠΕΡΙΝΟ ΚΙΑΤΟΥ

2.500,00

3

1ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΚΙΑΤΟΥ

2.500,00

4

1ο ΕΠΑ. Λ. – 2ο ΓΕΛ – 1ο Ε. Κ. ΚΙΑΤΟΥ

8.000,00

(1ο ΕΠΑ.Λ-3.000,00€ – 2ο ΓΕΛ 2.500,00€ και

1ο Ε. Κ. Κιάτου 2.500,00€)

5

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΑΛΛΙAΝΩΝ

1.300,00

6

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΑΙ Λ.Τ. ΓΚΟΥΡΑΣ

1.500,00

7

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΡΥΟΝΕΡΙΟΥ

1.200,00

8

ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

3.000.00

Σ Υ Ν Ο Λ Ο Ν

23.000,00

Γ.- Εξουσιοδοτεί τον κ. Ζάρκο Δημήτριο του Παναγιώτη, όπου είναι Πρόεδρος της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Σικυωνίων, όπως εισπράξει από την Οικονομική υπηρεσία του Δήμου Σικυωνίων το προαναφερόμενο ποσό, των είκοσι τριών χιλιάδων (23.000,00)€

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 9 / 2020 και υπογράφεται ως έπεται

Ο Πρόεδρος Τα Μέλη

Ακριβές Απόσπασμα

Κιάτο 11-02-2020

Ο Πρόεδρος της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Ζάρκος Δημήτριος

Print Friendly, PDF & Email