9/2020 Απόφαση Σχολικής Επιτροπής Α/θμιας Εκπ/σης

Αποφάσεις Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                   ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ                           ΑΔΑ:Ω2ΜΣΟΚ3Ξ-ΟΩ0

ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

(Ν.Π.Δ.Δ)

Α  Π  Ο  Σ  Π  Α  Σ  Μ  Α

 

Από το πρακτικό της 3/18-2-2020 τακτικής  συνεδρίασης της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης.

Αριθμός Απόφασης 09/2020

 

Θέμα: «Παραχώρηση αίθουσας του 6ου Δημοτικού Σχολείου Κιάτου  στον Σύλλογο Γονέων  και Κηδεμόνων του 6ου Δημοτικού Σχολείου Κιάτου  για  πραγματοποίηση  Αποκριάτικης Εκδήλωσης».

 

Στο  Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 18 Φεβρουαρίου του έτους  2020 ημέρα της εβδομάδας Τρίτη και ώρα 14:00 συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση, υπό την Προεδρία  του  Ιωάννη Σωτηρόπουλου, η  Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Σικυωνίων, ύστερα από την αριθμ. πρωτ31/11-2-2020  έγγραφη  πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης»  (ΦΕΚ 87/07-06-2010) όπως αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 74 του Ν. 4555/2018 σε  κάθε ένα μέλος χωριστά.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία  γιατί σε σύνολο 14 μελών βρέθηκαν παρόντα μέλη 10 ήτοι:

ΠΑΡΟΝΤΑ                                                             ΑΠΟΝΤΑ

 1. Ιωάννης Σωτηρόπουλος                              Μπουζιάνη – Τσαντίλα Βασιλική
 2. Δομετίου Βασίλειος Γκούμας Σταμάτιος
 3. Μπόκιας Βασίλειος   Τσαμαντά Ελένη
 4. Πάτσιου Ιωάννα      Αθανασούλη Ελένη
 5. Βαφειαδάκης Αριστείδης
 6. Καλφαντή Βασιλική
 7. Ρουμελιώτη Βασιλική
 8. Ζάρκος Ευάγγελος
 9. Κουτρέτσης Σπυρίδων
 10. Σαρχάνης Κωνσταντίνος

 

Ο Πρόεδρος της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης κ.  Ιωάννης Σωτηρόπουλος εισηγούμενος το 2ο θέμα της ημερήσιας διάταξης  με τίτλο: «Παραχώρηση αίθουσας του 6ου Δημοτικού Σχολείου Κιάτου  στον Σύλλογο Γονέων  και Κηδεμόνων του 6ου Δημοτικού Σχολείου Κιάτου  για  πραγματοποίηση  Αποκριάτικης Εκδήλωσης» έθεσε  υπόψη των μελών:

 

 1. Την με αριθ. 8440/25-02-2011(ΦΕΚ τεύχος Β΄) απόφαση  του ΥΠ.ΕΣ.Α& ΗΔ «Καθορισμός λειτουργίας των Σχολικών Επιτροπών  και ρύθμιση οικονομικών θεμάτων αυτών» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
 2. Τις διατάξεις του άρθρου 41 του Ν.1566/85  σχετικά με τις παραχωρήσεις σε φορείς, σχολικών χώρων και αιθουσών.
 3. Το αριθ.πρωτ:Φ.20/2662/3565/δι-13-01-2016 του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων με θέμα: «Παραχώρηση και χρήση Σχολικών χώρων σε τρίτους».
 4. Την πρωτ: 982/05-2-2020  αίτηση  του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων του  6ου  Δημοτικού Σχολείου Κιάτου.
 1. Το αριθμ.πρωτ:38/10-2-2020 έγγραφο του Διευθυντή του 6ου Δημοτικού Σχολείου Κιάτου.

 

Η Σχολική  Επιτροπή  Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης

 

Ύστερα από διαλογική  συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη τα παραπάνω εκτεθέντα

 

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι     Ο μ ό φ ω ν α

 

 1. Εγκρίνει την παραχώρηση του χώρου της εισόδου και της αίθουσας πολλαπλών χρήσεων του 6υ Δημοτικού Σχολείου Κιάτου στον Σύλλογο Γονέων και Κηδεμόνων του 6ου  Δημοτικού Σχολείου Κιάτου το Σάββατο 22 Φεβρουαρίου 2020  και ώρα 17:00-21:00 για πραγματοποίηση του ετήσιου αποκριάτικου χορού του σχολείου.
 2.  Ο Σύλλογος  Γονέων και Κηδεμόνων  του 6ου Δημοτικού Σχολείου Κιάτου οφείλει:
 • Φροντίζει, ώστε ο χώρος που του παραχωρείται, να παραδοθεί καθαρός.
 • Αποκατάσταση ζημιών που τυχόν θα υπάρξουν κατά την χρήση του σχολικού χώρου.
 • Την ευθύνη ανοίγματος και κλεισίματος του χώρου, καθώς και την ευθύνη διάρρηξης ή κλοπής, απώλειας ή καταστροφής υλικού φέρει εξ’ ολοκλήρου ο παραπάνω φορέας κατά τη διάρκεια διεξαγωγής της αποκριάτικης εκδήλωσης.

 

Η παρούσα  απόφαση 09/2020 και υπογράφεται ως ακολούθως.

 

Ο Πρόεδρος                                                             Τα Μέλη

Ιωάννης Σωτηρόπουλος

 1. Δομετίου Βασίλειος
 2. Μπόκιας Βασίλειος
 3. Πάτσιου Ιωάννα
 4. Βαφειαδάκης Αριστείδης
 5.     Καλφαντή Βασιλική
 6.    Ρουμελιώτη Βασιλική
 7. Ζάρκος Ευάγγελος
 8. Κουτρέτσης   Σπυρίδων
 9. Σαρχάνης  Κωνσταντίνος

 

 

Ακριβές απόσπασμα

Κιάτο  19-2-2020

Ο Πρόεδρος της Σχολικής  Επιτροπής

Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης

 

 

Ιωάννης Σωτηρόπουλος

 

 

Print Friendly, PDF & Email