9/2019 Απόφαση Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Αποφάσεις Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                            ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗΝ  ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

(ΝΠΔΔ) 

ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                                                                                                                                                                        

 

Α  Π  Ο  Σ  Π  Α  Σ  Μ  Α

Από το πρακτικό της     3  / 26-03-2019   τακτικής  συνεδρίασης της  Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

 

Αριθμός Απόφασης  9 / 2019

 

ΘΕΜΑ: 3Ο «Έγκριση  διενέργειας   της   προμήθειας   των   καυσίμων  έτους 2019»

 

Στο  Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την  26ην  Μαρτίου  του έτους  2019  ημέρα της εβδομάδας  Τρίτη   και ώρα 13:00 μ. μ. συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση, υπό την Προεδρία  του  κ. Ζάρκου Δημητρίου,  η  Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Σικυωνίων, ύστερα από την αριθ. 58/22-03-2019  έγγραφη  πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 74 και 75  του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης»  (ΦΕΚ 87/07-06-2010) σε κάθε ένα μέλος ξεχωριστά.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία  γιατί σε σύνολο -9- μελών παραβρέθηκαν παρόντα μέλη    -5 – δηλαδή:

 

ΠΑΡΟΝΤΑ                                                               ΑΠΟΝΤΑ

 

1.- Δ.  Ζάρκος                (Πρόεδρος)                                        1.- Α. Λούτα

2.- Α.  Λεονάρδου              Μέλος                                            2.- Ν.  Σκαρμούτσος

3.- Β.  Kελλάρης                  «                                                  3.- Γ. Κουκουμέλης

4.- Δ.  Ασβεστόπουλος        «                                                  4 .- Εκπρόσωπος μαθητών 1ου ΕΠΑ. Λ  Κιάτου

5.- Α.  Βυτινιώτης                 «

 

 

Στη συνεδρίαση, παραβρέθηκε  και ο ορισθείς υπάλληλος του Δήμου Σικυωνίων για την τήρηση των πρακτικών,

Λαλιώτης  Γεώργιος.

 

  —————————————————————————————————————————————————————-

ΘΕΜΑ 3ον

 

Ο Πρόεδρος της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Ζάρκος Δημήτριος)  εισηγούμενος το  3ον θέμα της  ημερήσιας διάταξης  με τίτλο «Έγκριση  διενέργειας   της   προμήθειας   των   καυσίμων  έτους 2019»  έθεσε υπόψη των μελών  το αριθ. πρωτ  2945/14-03-2019   έγγραφο της  Διεύθυνσης   Περιβάλλοντος & Ποιότητας  Ζωής Τμήμα Κινητού Μηχ/κου Εξοπλισμού   που έχει ως εξής:

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

ΤΜΗΜΑ ΚΙΝΗΤΟΥ ΜΗΧ/ΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

Κιάτο 14-3-2019

Αριθ. Πρωτ.: 2945

ΠΡΟΣ

Ζάρκο Δημήτριο

Πρόεδρο Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Γ. Γεννηματά 2

Τ.Κ. 202-00

 

ΘΕΜΑ: Διαδικασία προμήθειας καυσίμων έτους 2019

ΣΧΕΤ.: Το αριθ. πρωτ.:  27/21-02-2019   έγγραφό σας.

 

Σύμφωνα με το ανωτέρω σχετικό έγγραφό σας και την αριθ. 11/2019 μελέτη του Τμήματος  Κινητού Μηχ/κού Εξοπλισμού της Δ/νσης Περιβάλλοντος & Ποιότητας Ζωής, το ποσό το οποίο προϋπολογίστηκε για τα λίτρα του πετρελαίου θέρμανσης έτους 2019 που ζητήσατε, ανέρχεται στο συνολικό ποσό των 62.644,80 € με Φ.Π.Α. 24%.

  Το ανωτέρω ποσό αναλύεται ως εξής:

. Για την Δημ. Ενότητα Σικυωνίων  : 36.542,80€

. Για τις Δημ. Ενότητες Στυμφαλίας & Φενεού:  26.102,00 €

 

 Παρακαλούμε όπως προβείτε σε λήψη απόφασης του Διοικητικού σας Συμβουλίου για την έγκριση διενέργειας της προμήθειας των καυσίμων έτους 2019, προκειμένου να ξεκινήσουν οι διαδικασίες ανάδειξης προμηθευτών καυσίμων, σύμφωνα με το άρθρο 4 της από 12-12-2012 (ΦΕΚ Α’240) Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου που κυρώθηκε με το Ν. 4111/2013 (ΦΕΚ Α’18).

Μετά τη λήψη της σχετικής απόφασης παρακαλούμε όπως αποστείλετε ένα αντίγραφο στο Δήμο.

 

Ο Δήμαρχος

και με Ειδική Εντολή

Ο Προϊστάμενος Τμήματος

Κινητού Μηχ/κού Εξοπλισμού του Δήμου

Τσιοκάρας Ιωάννης

Ηλεκτρ/γος Μηχ/κος Τ.Ε.

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος έθεσε υπόψη των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου  τις διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 4 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου  (ΦΕΚ240/α/12-12-2012) περί ρυθμίσεων  ζητημάτων κατεπείγοντος χαρακτήρα του Υπουργείου Εσωτερικών –Προμήθειες ΟΤΑ Α΄ και Β΄ βαθμού, η οποία κυρώθηκε με το Ν.411/2013 (ΦΕΚ Α΄18) η διαδικασία ανάδειξης προμηθευτών –χορηγητών  για τις προμήθειες  α) τροφίμων ,β) λοιπών αναλώσιμων ειδών παντοπωλείου καθώς και παροχών σχετικών υπηρεσιών ,γ) πετρελαιοειδών και δ) φαρμάκων και αναλώσιμου υγειονομικού υλικού για τις ανάγκες των Δήμων, των Ιδρυμάτων και όλων των Νομικών τους Προσώπων  πραγματοποιείται  εφεξής στους  οικείους Δήμους.

 Η Σχολική Επιτροπή αφού άκουσε την εισήγηση του Προέδρου λαμβάνοντας υπόψη και  τις τοποθετήσεις των μελών του Διοικητικού  Συμβουλίου

Ύστερα από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη τα παραπάνω  εκτεθέντα

 

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι     Ο μ ό φ ω ν α

 

1.- Εγκρίνει  την διενέργεια της  προμήθειας καύσιμης ύλης (πετρελαίου θέρμανσης) για τις ανάγκες των σχολικών μονάδων της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για το  έτος  2019 με τα είδη και τις ποσότητες που αναγράφονται στην αριθ. 11/2019 μελέτη του Τμήματος Κινητού Μηχ/κού Εξοπλισμού της Δ/νσης Περιβάλλοντος & Ποιότητας Ζωής του Δήμου Σικυωνίων και συγκεκριμένα:

6ος ΤΜΗΜΑΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης – ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

Α/Α Περιγραφή ΚΩΔΙΚΟΣ CPV Μ. Μ. Ποσότητα Ενδεικτική τιμή ανά λίτρο (€) Δαπάνη (€)
1 Πετρέλαιο θέρμανσης 09135100-5 lt 35.000,00 0,842 29.470,00
          Σύνολο: 29.470,00
          ΦΠΑ 24%: 7.072,80
          Γενικό Σύνολο: 36.542,80

 

7ος ΤΜΗΜΑΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης – ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΣΤΥΜΦΑΛΙΑΣ-ΦΕΝΕΟΥ

Α/Α Περιγραφή ΚΩΔΙΚΟΣ CPV Μ. Μ. Ποσότητα Ενδεικτική τιμή ανά λίτρο (€) Δαπάνη (€)
1 Πετρέλαιο θέρμανσης 09135100-5 lt 25.000,00 0,842 21.050,00
          Σύνολο: 21.050,00
          ΦΠΑ 24%: 5.052,00
          Γενικό Σύνολο: 26.102,00

 

  1. Τα καύσιμα θα παραδίδονται τμηματικά ανάλογα με τις εκάστοτε υπάρχουσες ανάγκες, στις σχολικές μονάδες  της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου μας .

 

  1. Εξουσιοδοτεί τον Πρόεδρο της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Σικυωνίων κ. Ζάρκο Δημήτριο του Παναγιώτη και της Μαρίας, με αριθμό δελτίου ταυτότητας  ΑΙ-783652 και Α.Φ.Μ. 073696206  Δ.Ο.Υ.  Κιάτου, γεννηθείς  την 26ην Ιουλίου 1973,  στο Τ.Δ. Σικυώνος- Δ. Σικυωνίων  – Ν. Κορινθίας όπως  προβεί στην υπογραφή της σύμβασης με τον Προμηθευτή ή Προμηθευτές.

 

  1. H παρούσα απόφαση να αποσταλεί στο Δήμο Σικυωνίων , με σκοπό τη διενέργεια διαγωνισμού  σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις και την ανάδειξη προμηθευτή  για την προμήθεια καυσίμων για τις ανάγκες της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης  Δήμου Σικυωνίων.

 

 

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό    9  / 2019  και υπογράφεται ως έπεται

 

Ο Πρόεδρος                                                                                        Τα Μέλη

 

1.- Λεονάρδου           Αναστάσιος

Ζάρκος     Δημήτριος                                                              2.- Βυτινιώτης            Αλέξιος

3.- Κελλάρης              Βασίλειος

4.- Ασβεστόπουλος   Δημήτριος

                                           

 

 

Ακριβές Απόσπασμα

 

Κιάτο  27-03-2019

 

Ο  Πρόεδρος    της  Σχολικής  Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

 

 

 

 

Ζάρκος   Δημήτριος

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Print Friendly, PDF & Email